Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0055

Kommissionens direktiv 2006/55/EF af 12. juni 2006 om ændring af bilag III til Rådets direktiv 66/402/EØF for så vidt angår maksimumsvægten af partier af sædekorn (EØS-relevant tekst)

OJ L 159, 13.6.2006, p. 13–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 29–29 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 072 P. 170 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 072 P. 170 - 170
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 24 - 24

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/55/oj

13.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 159/13


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/55/EF

af 12. juni 2006

om ændring af bilag III til Rådets direktiv 66/402/EØF for så vidt angår maksimumsvægten af partier af sædekorn

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn (1), særlig artikel 21a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De internationale bestemmelser vedrørende maksimumsvægten af partier af sædekorn af visse kornarter, først og fremmest Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticosecale, Oryza sativa, Avena sativa og Hordeum vulgare, er for nylig blevet ændret.

(2)

EF-forskrifterne vedrørende maksimumsvægten af partier af sædekorn af disse arter bør tilpasses.

(3)

Direktiv 66/402/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I anden kolonne i skemaet i bilag III til direktiv 66/402/EØF ændres »25« til »30«.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 2006. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66. Senest ændret ved direktiv 2004/117/EF (EUT L 14 af 18.1.2005, s. 18).


Top