EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0964

2006/964/EF: Rådets afgørelse af 18. december 2006 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om oprettelse af et samarbejdsprogram for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unge

OJ L 397, 30.12.2006, p. 14–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 052 P. 117 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 052 P. 117 - 117
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 121 P. 166 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/964/oj

30.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 397/14


RÅDETS AFGØRELSE

af 18. december 2006

om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om oprettelse af et samarbejdsprogram for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unge

(2006/964/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 149 og 150, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet bemyndigede i sin afgørelse af 24. oktober 2005 Kommissionen til at indlede forhandlinger med Canadas regering om en aftale om fornyelse af samarbejdsprogrammet for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unge.

(2)

Kommissionen har på Fællesskabets vegne forhandlet en aftale med Canadas regering i overensstemmelse med de direktiver, der er knyttet som bilag til nævnte afgørelse.

(3)

Fællesskabet og Canada forventer at få gensidigt udbytte af et sådant samarbejde, som, for så vidt angår Fællesskabet, skal være et supplement til de bilaterale programmer mellem de enkelte medlemsstater og Canada og skabe en europæisk merværdi.

(4)

Aftalen blev undertegnet på Fællesskabets vegne den 5. december 2006 med forbehold af senere indgåelse.

(5)

Aftalen bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om oprettelse af et samarbejdsprogram for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unge godkendes herved på Fællesskabets vegne.

2.   Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Fællesskabets delegation i det fællesudvalg, der er omhandlet i aftalens artikel 6, består af en repræsentant for Kommissionen, bistået af en repræsentant for hver medlemsstat.

Artikel 3

Formanden for Rådet bemyndiges hermed til at udpege den person, der er beføjet til at foranstalte den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 12, stk. 1.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2006.

På Rådets vegne

J.-E. ENESTAM

Formand


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om oprettelse af et samarbejdsprogram for højere uddannelse, erhvervsuddannelse og unge

Det Europæiske Fællesskab,

på den ene side og

Canadas regering,

på den anden side,

i det følgende benævnt »parterne«,

SOM NOTERER SIG, at der i den erklæring vedrørende forbindelserne mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada, der blev vedtaget af Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Canadas regering den 22. november 1990, specielt henvises til en styrkelse af det gensidige samarbejde på forskellige områder, der direkte berører borgernes nuværende og fremtidige velfærd, f.eks. udvekslinger og fælles projekter inden for uddannelse og kultur, herunder udvekslinger af akademikere og unge,

SOM NOTERER SIG, at det i den fælles politiske erklæring om og handlingsplan for forbindelserne mellem EU og Canada, der blev vedtaget den 17. december 1996, påpeges, at for at knytte nye bånd på grundlag af fælles kultur og værdier vil parterne fremme kontakten mellem deres borgere på alle planer, navnlig blandt unge, og at parterne i den fælles handlingsplan, der er tilknyttet erklæringen, opfordres til yderligere at styrke deres samarbejde gennem aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om oprettelse af et samarbejdsprogram for højere uddannelse og erhvervsuddannelse, som blev ratificeret i 1996,

SOM NOTERER SIG, at der i EU-Canadapartnerskabsdagsordenen, som blev vedtaget den 18. marts 2004 på EU-Canadatopmødet, henvises til behovet for at søge nye måder til at knytte bånd mellem befolkningerne, især ved at udvide omfanget af udvekslingsprogrammerne for unge mellem Canada og EU, og ved at undersøge muligheder for at styrke og udvide omfanget af samarbejdet mellem EU og Canada i forbindelse med fornyelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om forlængelse af samarbejdsprogrammet inden for højere uddannelse og erhvervsuddannelse, som blev ratificeret i marts 2001,

SOM NOTERER SIG, at der i den fælles erklæring, som blev vedtaget på EU-Canadatopmødet den 19. juni 2005, på ny henvises til de europæiske og canadiske lederes hensigt om at forny, forstærke og udvide omfanget af den aftale om forlængelse af samarbejdsprogrammet inden for højere uddannelse og erhvervsuddannelse, som blev ratificeret i marts 2001, især ved tilføjelse af samarbejdet på ungdomsområdet, for at styrke det akademiske samarbejde og udvekslinger mellem vore borgere på tværs af Atlanten,

SOM TIL FULDE respekterer de beføjelser, som tilkommer Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og Canadas provinser og territorier på uddannelsesområdet, samt de videregående uddannelsesinstitutioners og erhvervsuddannelsesinstitutioners selvstændighed,

SOM MÆRKER SIG, at vedtagelsen og gennemførelsen af aftalerne fra 1996 og 2001 om videregående uddannelse og erhvervsuddannelse virkeliggør forpligtelserne i EU-Canadaerklæringerne, og at samarbejdet har været yderst positivt for begge parter,

SOM ANERKENDER, at videregående uddannelse og erhvervsuddannelse udgør et væsentligt bidrag til udviklingen af menneskelige ressourcer, der kan tage del i den globale videnbaserede økonomi,

SOM ERKENDER, at samarbejdet inden for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unge bør supplere andre relevante samarbejdsinitiativer mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada,

SOM ANERKENDER betydningen af at tage hensyn til det arbejde inden for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse, som internationale organisationer, der er aktive på disse områder, f.eks. OECD, UNESCO og Europarådet, udfører,

SOM ERKENDER, at parterne har en fælles interesse i at samarbejde om videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unge som en del af det bredere samarbejde, der finder sted mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada,

SOM FORVENTER at drage gensidig nytte af samarbejdet om videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unge,

SOM ERKENDER behovet for at øge adgangen til aktiviteter, hvortil der i medfør af denne aftale ydes støtte, navnlig aktiviteter inden for erhvervsuddannelse og ungdomsområdet,

SOM ØNSKER at forny grundlaget for videreførelsen af samarbejdet om videregående uddannelse og erhvervsuddannelse,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål

Med denne aftale oprettes der et samarbejdsprogram for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unge mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada.

Artikel 2

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

1)

»videregående uddannelsesinstitution«: enhver institution, der i henhold til parternes gældende lov eller praksis tilbyder uddannelse og eksamen på videregående niveau, uanset hvorledes denne institution benævnes

2)

»erhvervsuddannelsesinstitution«: enhver form for offentlig, halvoffentlig eller privat institution, der, uanset hvorledes den benævnes, i overensstemmelse med parternes gældende lov og praksis, udformer eller tilbyder erhvervsuddannelse, faglig videreuddannelse, faglig efteruddannelse eller omskoling, der bidrager til de kvalifikationer, der anerkendes af de kompetente myndigheder

3)

»studerende«: alle personer, der følger uddannelseskurser eller -programmer på en videregående uddannelsesinstitution eller en erhvervsuddannelsesinstitution som fastsat i denne artikel, og som de kompetente myndigheder anerkender eller yder finansiel støtte til

4)

»unge«: aktivitetsområder i forbindelse med ikke-formel og uformel læring, som inddrager ungdomsorganisationer og andre ungdomssammenslutninger samt ungdomsarbejdere, ungdomsledere og andre, der arbejder for, eller med, unge.

Artikel 3

Mål

1.   Aftalens overordnede mål skal være:

a)

at fremme større gensidig forståelse mellem befolkningerne i Den Europæiske Union og Canada, herunder et bredere kendskab til deres sprog, kulturer og institutioner

b)

at forbedre kvaliteten af menneskelige ressourcer i både Det Europæiske Fællesskab og Canada ved at fremme opnåelse af kvalifikationer, der sætter borgerne i stand til at tage udfordringerne i forbindelse med den globale videnbaserede økonomi op.

2.   Aftalens specifikke mål skal være:

a)

at styrke den europæiske og canadiske dimension i det transatlantiske samarbejde om videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unge

b)

at bidrage til udvekslinger mellem borgere fra Den Europæiske Union og Canada over Atlanten

c)

at bidrage til udviklingen af videregående og erhvervsuddannelsesinstitutioner og af ungdomsinstitutioner og –organisationer

d)

at fremme eller styrke partnerskaber mellem dem, der er aktive inden for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender i Den Europæiske Union og Canada

e)

at bidrage til enkeltpersoners faglige udvikling, samtidig med at aftalens overordnede mål nås

f)

at skabe muligheder for dialog og udveksling af erfaringer om ungdomspolitik og ungdomsarbejde.

3.   Aftalens operationelle mål skal være:

a)

at støtte samarbejde mellem videregående og erhvervsuddannelsesinstitutioner for at udarbejde fælles studie- og/eller træningsplaner og fremme studerendes mobilitet

b)

at forbedre kvaliteten af transatlantisk mobilitet for studerende ved at fremme åbenhed, gensidig anerkendelse af kvalifikationer og uddannelsesperioder og, i påkommende tilfælde, meritoverførsel

c)

at støtte samarbejde mellem offentlige og private organisationer, der er aktive inden for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse og på ungdomsområdet, for at tilskynde til debat og udveksling af erfaringer om uddannelsespolitiske emner

d)

at støtte den transatlantiske mobilitet blandt fagfolk (herunder fagfolk under uddannelse) for at forbedre den gensidige forståelse af og erfaring inden for emner af relevans for relationerne mellem Den Europæiske Union og Canada

e)

at støtte samarbejde mellem ungdomsinstitutioner og -organisationer og mellem ungdomsarbejdere, ungdomsledere og andre unge for at fremme udveksling af oplysninger om god praksis og etablere netværk.

Artikel 4

Principper

Samarbejdet i medfør af denne aftale gennemføres på grundlag af følgende principper:

1)

fuld respekt for de beføjelser, som tilkommer Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og Canadas provinser og territorier på uddannelsesområdet, samt for de videregående uddannelsesinstitutioners og erhvervsuddannelsesinstitutioners selvstændighed

2)

en generelt ligelig fordeling af fordele i forbindelse med aktiviteter, der iværksættes i henhold til denne aftale

3)

bred deltagelse på tværs af de forskellige medlemsstater i Det Europæiske Fællesskab og provinserne og territorierne i Canada

4)

fuld anerkendelse af den kulturelle, sociale og økonomiske mangfoldighed i Det Europæiske Fællesskab og Canada

5)

øget samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada og overensstemmelse med bilaterale programmer mellem medlemsstaterne i Det Europæiske Fællesskab og Canada, samt med andre programmer og initiativer mellem Fællesskabet og Canada vedrørende videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unge.

Artikel 5

Samarbejde

Samarbejdet gennemføres ved hjælp af de aktioner, der er beskrevet i bilaget, og som indgår som en integreret del af denne aftale.

Artikel 6

Fællesudvalget

1.   Der nedsættes et fællesudvalg. Det består af repræsentanter for hver af parterne.

2.   Fællesudvalget har til opgave:

a)

at gennemgå de samarbejdsaktiviteter, der er planlagt i henhold til denne aftale

b)

at aflægge rapport til parterne om niveau, status og effektivitet for samarbejdsaktiviteter i henhold til aftalens mål og principper

c)

at dele oplysninger om nye udviklinger, politikker, tendenser eller nyskabende praksis i relation til videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unge.

3.   Fællesudvalget mødes så vidt muligt én gang hvert andet år skiftevis i Det Europæiske Fællesskab og i Canada. Der kan efter fælles aftale afholdes andre møder.

4.   Beslutningerne i Fællesudvalget træffes i enighed. Mødereferaterne godkendes af de personer, der er udpeget af hver part til i fællesskab at lede mødet, og forelægges sammen med rapporten for Det Blandede Samarbejdsudvalg, der blev nedsat inden for rammeaftalen fra 1976 om handelsmæssigt og økonomisk samarbejde mellem De Europæiske Fællesskaber og Canada, og for relevante ministre hos hver af parterne.

Artikel 7

Overvågning og evaluering

Samarbejdet overvåges og evalueres i fællesskab, i det omfang det er hensigtsmæssigt. Dette skal om fornødent muliggøre en omlægning af samarbejdsaktiviteterne på baggrund af de behov og muligheder, der viser sig under gennemførelsen.

Artikel 8

Finansiering

1.   Samarbejdet er betinget af, at der er midler til rådighed, og er underlagt Fællesskabets og Canadas gældende love og bestemmelser, politik og programmer. Finansieringen sker på grundlag af en generelt ligelig fordeling mellem parterne.

2.   Hver af parterne stiller midler til rådighed for:

for Det Europæiske Fællesskabs vedkommende, statsborgere i en af Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater eller personer, der af en medlemsstat anerkendes som havende officiel status som fastboende

for Canadas vedkommende, egne borgere og fastboende personer som defineret i canadisk lovgivning.

3.   Udgifter, der afholdes af eller på vegne af Fællesudvalget, betales af den part, over for hvem det pågældende medlem, som har afholdt udgifterne, er ansvarligt. Udgifter, bortset fra rejse- og opholdsudgifter, der har direkte tilknytning til møder i Fællesudvalget, afholdes af værtsparten.

Artikel 9

Personales indrejse

Hver af parterne træffer alle rimelige forholdsregler og bestræber sig på mest muligt at lette indrejse til sit område og udrejse herfra for personale og studerende fra den anden part, der deltager i samarbejdsaktiviteter i henhold til denne aftale, og ind- og udførsel af materiale og udstyr fra den anden part, der anvendes i samme forbindelse, i overensstemmelse med de respektive landes love og forordninger.

Artikel 10

Andre aftaler

1.   Denne aftale påvirker ikke det samarbejde, der måtte være indgået i medfør af andre aftaler mellem parterne.

2.   Denne aftale påvirker ikke nuværende eller fremtidige bilaterale aftaler mellem Det Europæiske Fællesskabs enkelte medlemsstater og Canada på de områder, der er omfattet af denne aftale.

Artikel 11

Aftalens geografiske anvendelsesområde

Denne aftale gælder dels for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og på de betingelser, der er fastlagt i denne traktat, dels for Canadas område.

Artikel 12

Afsluttende bestemmelser

1.   Hver part underretter skriftligt den anden part om, at de er indforstået med, at de er bundet af aftalen. Aftalen træder i kraft på den første dag i den måned, der følger efter den seneste notifikation.

2.   Denne aftale gælder i otte år, hvorefter den kan forlænges efter skriftlig aftale mellem parterne.

3.   Denne aftale kan ændres efter skriftlig aftale mellem parterne.

4.   Ændringer eller forlængelse skal ske skriftligt og træder i kraft på en dato, som bestemmes af parterne.

5.   Hver af parterne kan på ethvert tidspunkt skriftligt opsige denne aftale med tolv måneders skriftlig varsel. Udløbet eller opsigelsen af denne aftale har ingen indflydelse på gyldigheden eller varigheden af foranstaltninger, der er truffet i henhold til aftalen, eller de forpligtelser, der er indgået i overensstemmelse med bilaget til denne aftale.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede underskrevet denne aftale.

Udfærdiget i Helsinki, den 5. december 2006 i to originale eksemplarer på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada Kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu Rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

För Kanadas regering

Image

BILAG

AKTIONER

1.   Aktioner for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse

1.1.   Parterne yder støtte til videregående uddannelsesinstitutioner og erhvervsuddannelsesinstitutioner, som har dannet fælles EF/Canada-partnerskaber med henblik på at iværksætte fælles projekter inden for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse.

1.2.   De fælles partnerskaber skal være multilaterale og bestå af institutioner fra mindst to EF-medlemsstater og mindst to provinser eller territorier i Canada.

1.3.   Partnerskabsprojekter bør normalt indbefatte transatlantisk studentermobilitet som led i fælles studieplaner, gensidig meritgivning samt sproglig og kulturel forberedelse med en ligelig og gensidig udveksling som mål.

1.4.   Parternes relevante myndigheder aftaler indbyrdes de emneområder, der er støtteberettigede for et EF/Canada-partnerskabssamarbejde, og prioriteringen heraf.

1.5.   Parterne kan yde økonomisk støtte til mobilitet af studerende til partnerskaber af videregående uddannelsesinstitutioner og/eller erhvervsuddannelsesinstitutioner, der har dokumenteret erfaring for at være særligt fremragende til at gennemføre fælles projekter, hvortil parterne yder støtte.

2.   Aktioner for unge

Parterne kan yde finansiel støtte til aktiviteter, der involverer ungdomsinstitutioner og-organisationer, ungdomsarbejdere, ungdomsledere og andre, der har med unge at gøre. Aktiviteterne kan omfatte seminarer, kurser, følordninger og studiebesøg inden for bestemte emneområder, f.eks. borgerskab, kulturel mangfoldighed, samfundsarbejde/volontørordninger og anerkendelse af ikke-formel og uformel læring.

3.   Supplerende aktion

3.1.   Parterne kan støtte et begrænset antal supplerende aktiviteter i overensstemmelse med aftalens målsætninger, herunder udveksling af erfaring og god praksis, samling af ressourcer og e-baseret materiale vedrørende videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unge.

3.2.   Parterne kan yde finansiel støtte til politikorienterede foranstaltninger, der involverer organisationer, der beskæftiger sig med videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og unge; foranstaltningerne kan omfatte undersøgelser, konferencer, seminarer, arbejdsgrupper, faglige udviklingsworkshopper og benchmarking og vedrøre emner, der er relevante inden for både videregående uddannelse og erhvervsuddannelse, herunder anerkendelse af kvalifikationer og meritoverførsel i forbindelse med Det Europæiske Meritoverførselssystem (ECTS).

3.3.   Parterne kan yde finansiel støtte til mobilitet blandt fagfolk (herunder nyuddannede og fagfolk under uddannelse), som ønsker at indlede korte studier eller erhvervsuddannelsesprogrammer for at videreudvikle deres ekspertise på områder af særlig relevans for forholdet mellem EF og Canada, som parterne udpeger.

3.4.   Parterne kan yde økonomisk støtte til en sammenslutning af tidligere studerende, der har deltaget i udvekslinger gennemført af EF/Canada-partnerskaber inden for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse. Denne sammenslutning af tidligere studerende kan drives af en eller flere organisationer, som parterne udpeger i fællesskab.

Forvaltning af aktionerne

1.   Hver part kan yde finansiel støtte til aktiviteter, der iværksættes i medfør af denne aftale.

2.   Det er hver parts relevante myndigheder, der forestår forvaltningen af aktionerne. De har bl.a. til opgave:

at fastsætte bestemmelser og procedurer for indsendelse af forslag, herunder udarbejdelse af et fælles sæt retningslinjer for ansøgere

at fastlægge tidsplanen for offentliggørelse af indkaldelser af forslag samt indsendelse og udvælgelse af forslag

at give oplysninger om aktiviteter, der afholdes i forbindelse med denne aftale og om gennemførelsen af disse aktiviteter

at udpege akademiske rådgivere og eksperter, herunder til uafhængig vurdering af forslag

over for hver parts relevante myndigheder at henstille, hvilke projekter der skal finansieres

at forestå den finansielle forvaltning

at udvikle en samarbejdsmetode til overvågning og evaluering.

3.   Som regel vil Det Europæiske Fællesskab yde støtte (herunder stipendier) til europæiske projektpartnere; Canadas regering vil yde støtte til de canadiske projektpartnere.

Tekniske støtteforanstaltninger

Parterne skal stille midler til rådighed til køb af de tjenesteydelser, der er nødvendige for at sikre den bedst mulige gennemførelse af aftalen. Parterne kan navnlig tilrettelægge seminarer, kollokvier og andre møder for eksperter, foretage evalueringer, fremstille publikationer eller videreformidle oplysninger om aftalen.


Top