EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0957

2006/957/EF: Rådets afgørelse af 18. december 2006 om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af en ændring af konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet

EUT L 386 af 29.12.2006, p. 46–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/957/oj

29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 386/46


RÅDETS AFGØRELSE

af 18. december 2006

om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af en ændring af konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet

(2006/957/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

ECE-konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (»Århus-konventionen«) tager sigte på at give offentligheden visse rettigheder og pålægger parterne og de offentlige myndigheder visse forpligtelser vedrørende adgang til oplysninger, offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet.

(2)

Det Europæiske Fællesskab har i henhold til traktaten, særlig artikel 175, stk. 1, med dets medlemsstater kompetence til at indgå internationale aftaler, der bidrager til at forfølge de mål, der er anført i EF-traktatens artikel 174, stk. 1, og til at opfylde de dermed forbundne forpligtelser.

(3)

Fællesskabet undertegnede Århus-konventionen den 25. juni 1998. Konventionen trådte i kraft den 30. oktober 2001. Fællesskabet godkendte Århus-konventionen den 17. februar 2005 i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2005/370/EF (1).

(4)

På parternes andet møde den 25.-27. maj 2005 vedtog man en ændring af Århus-konventionen, hvorved de forpligtelser, der pålægges parterne med hensyn til offentlig deltagelse i beslutningsprocesser vedrørende genetisk modificerede organismer (gmo'er), gøres mere specifikke. Den relevante fællesskabslovgivning om gmo'er, især Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (2) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (3), indeholder bestemmelser om offentlig deltagelse i beslutningsprocesser vedrørende gmo'er, som stemmer overens med ændringen af Århus-konventionen.

(5)

Ændringen af Århus-konventionen har været åben for parternes ratifikation, accept eller godkendelse siden den 27. september 2005. Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater bør træffe de nødvendige foranstaltninger, således at de så vidt muligt kan deponere deres ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenter samtidig.

(6)

Fællesskabet bør godkende denne ændring af Århus-konventionen –

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringen af Århus-konventionen med hensyn til offentlig deltagelse i beslutningsprocesser vedrørende genetisk modificerede organismer godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til ændringen af Århus-konventionen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

1.   Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den (de) person(er), der er beføjet til at deponere instrumentet for godkendelse af ændringen hos generalsekretæren for De Forenede Nationer, jf. Århus-konventionens artikel 14.

2.   Det Europæiske Fællesskab og de medlemsstater, der er parter i Århus-konventionen, bestræber sig på snarest muligt og senest den 1. februar 2008 at deponere deres instrumenter for ratifikation, accept eller godkendelse af ændringen.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. December 2006.

På Rådets vegne

Formand

J.-E. ENESTAM


(1)  EUT L 124 af 17.5.2005, s. 1.

(2)  EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1830/2003 (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24).

(3)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.


BILAG

Ændring af konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet

Artikel 6, stk. 11

Artikel 6, stk. 11, affattes således:

»11.   Bestemmelserne i denne artikel finder ikke anvendelse på afgørelser vedrørende tilladelse til udsætning i miljøet og markedsføring af genetisk modificerede organismer, jf. dog artikel 3, stk. 5.«.

Artikel 6a

Efter artikel 6 indsættes følgende nye artikel:

»Artikel 6a

Offentlig deltagelse i afgørelser om udsætning i miljøet og markedsføring af genetisk modificerede organismer

1.   I overensstemmelse med bestemmelserne i bilag Ia sørger hver part for tidlig og effektiv informering og offentlig deltagelse, før der træffes afgørelse om, hvorvidt der skal gives tilladelse til udsætning i miljøet og markedsføring af genetisk modificerede organismer.

2.   De krav, som parterne fastsætter i medfør af stk. 1, skal være komplementære og indbyrdes befordrende i forhold til bestemmelserne i parternes nationale regler for biosikkerhed i overensstemmelse med formålet med Cartagena-protokollen om biosikkerhed.«.

Bilag Ia

Efter bilag I indsættes følgende nye bilag:

»Bilag Ia

Bestemmelser henvist til i artikel 6a

1.

Hver part fastsætter i sine nationale regler procedurer for effektiv informering og offentlig deltagelse i afgørelser omfattet af bestemmelserne i artikel 6a, herunder en rimelig tidsramme, så offentligheden får tilstrækkelig mulighed for at give sin mening til kende om sådanne foreslåede afgørelser.

2.

En part kan, hvis det er relevant, i sine nationale regler fastsætte undtagelser fra den procedure for offentlig deltagelse, der er fastlagt i dette bilag:

a)

i tilfælde af udsætning af en genetisk modificeret organisme (gmo) i miljøet i ethvert andet øjemed end markedsføring, hvis:

i)

en sådan udsætning under lignende biogeografiske betingelser allerede er godkendt i henhold til den berørte parts nationale regler,

og

ii)

der tidligere er opnået tilstrækkelig erfaring med udsætning af den pågældende gmo i lignende økosystemer

b)

i tilfælde af markedsføring af en gmo, hvis:

i)

markedsføringen allerede er godkendt i henhold til den berørte parts nationale regler,

eller

ii)

markedsføringen sker med henblik på forskning eller kultursamlinger.

3.

Med forbehold af relevant lovgivning om fortrolighed i henhold til artikel 4 stiller hver part på en passende, rettidig og effektiv måde et resumé af den anmeldelse, der er indgivet for at få tilladelse til udsætning i miljøet eller markedsføring af en gmo på partens område, samt vurderingsrapporten, såfremt den foreligger, til rådighed for offentligheden i overensstemmelse med de nationale regler for biosikkerhed.

4.

Parterne må under ingen omstændigheder anse følgende oplysninger for fortrolige:

a)

en generel beskrivelse af den eller de berørte genetisk modificerede organismer, navn og adresse på den, der ansøger om tilladelse til udsætning, de påtænkte anvendelser og, hvis det er relevant, udsætningens lokalisering

b)

metoder og planer for overvågning af den eller de berørte genetisk modificerede organismer og for beredskabsforanstaltninger

c)

miljørisikovurderingen.

5.

Hver part sikrer gennemsigtighed i beslutningsprocesserne og giver offentligheden adgang til relevante proceduremæssige oplysninger. Disse oplysninger kan f.eks. bestå af:

i)

arten af mulige afgørelser

ii)

den offentlige myndighed, der skal træffe afgørelsen

iii)

procedurer for offentlig deltagelse fastsat i medfør af punkt 1

iv)

angivelse af den offentlige myndighed, hvorfra relevante oplysninger kan indhentes

v)

angivelse af den offentlige myndighed, hvortil bemærkninger kan rettes, samt tidsplan for afgivelse af kommentarer.

6.

Procedurerne fastsat i medfør af punkt 1 skal give offentligheden mulighed for på en passende måde at fremkomme med enhver kommentar, oplysning, analyse eller mening, som den finder relevant for den foreslåede udsætning, herunder markedsføring.

7.

Hver part bestræber sig på at sikre, at der – når der træffes afgørelse om, hvorvidt der skal gives tilladelse til udsætning af gmo'er i miljøet, herunder markedsføring – tages behørigt hensyn til resultatet af den procedure for offentlig deltagelse, der er tilrettelagt i medfør af punkt 1.

8.

Parterne fastsætter, at når en offentlig myndighed har truffet en afgørelse, som er omfattet af bestemmelserne i dette bilag, stilles afgørelsens tekst samt de væsentligste begrundelser for og overvejelser ved afgørelsen til rådighed for offentligheden.«.


Top