EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0673

2006/673/EF: Kommissionens beslutning af 5. oktober 2006 om ændring af beslutning 2003/43/EF om inddeling af visse byggevarer i klasser med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår gipsplader (meddelt under nummer K(2006) 4360) (EØS-relevant tekst)

OJ L 276, 7.10.2006, p. 77–79 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 227–229 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 054 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 054 P. 3 - 5
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 136 - 138

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/673/oj

7.10.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 276/77


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 5. oktober 2006

om ændring af beslutning 2003/43/EF om inddeling af visse byggevarer i klasser med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår gipsplader

(meddelt under nummer K(2006) 4360)

(EØS-relevant tekst)

(2006/673/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (1), særlig artikel 20, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I beslutning 2003/43/EF (2) inddeles visse byggevarer (træbaserede panelprodukter) i klasser med hensyn til reaktion ved brand.

(2)

Beslutning 2003/43/EF vil blive tilpasset for at tage højde for den tekniske udvikling for så vidt angår gipsplader.

(3)

Beslutning 2003/43/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Byggeudvalg —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2003/43/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. oktober 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/190/EF (EUT L 66 af 8.3.2006, s. 47).

(2)  EFT L 13 af 18.1.2003, s. 35. Ændret ved beslutning 2003/593/EF (EUT L 201 af 8.8.2003, s. 25).


BILAG

I bilaget til beslutning 2003/43/EF affattes tabel 2 og bemærkningerne således:

»TABEL 2

Klasser for gipspladers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand

Gipsplader

Nominel pladetykkelse (mm)

Gipskerne

Papirgramvægt (1)

(g/m2)

Underlag

Klasse (2) (undtagen gulvbelægninger)

Densitet (kg/m3)

Klasse for reaktion ved brand

I overensstemmelse med EN 520 (undtagen perforerede plader)

≥ 6,5 < 9,5

≥ 800

A1

≤ 220

Ethvert træbaseret produkt med en densitet ≥ 400 kg/m3 eller ethvert produkt i mindst klasse A2-s1, d0

A2-s1, d0

> 220 ≤ 320

B-s1, d0

≥ 9,5

≥ 600

≤ 220

Ethvert træbaseret produkt med en densitet ≥ 400 kg/m3 eller ethvert produkt i mindst klasse A2-s1, d0 eller ethvert isolerende produkt i mindst klasse E-d2 monteret efter metode 1

A2-s1, d0

> 220 ≤ 320

B-s1, d0

Bemærkninger:   Montering og fastgørelse

Gipspladerne monteres og fastgøres ved at anvende en af følgende tre metoder:

 

Metode 1 — mekanisk fastgjort til en bagvedliggende underkonstruktion

Gipspladerne eller (hvis det drejer sig om flerlagssystemer) i det mindste det yderste lag af pladerne fastgøres mekanisk til en underkonstruktion af metal (fremstillet af de komponenter, der er beskrevet i EN 14195) eller en underkonstruktion af træ (i overensstemmelse med EN 336 og EN 1995-1-1).

Hvis underkonstruktionen kun giver understøtning i én retning, må den maksimale afstand mellem de bærende elementer ikke overstige, hvad der svarer til 50 gange pladernes tykkelse.

Hvis underkonstruktionen giver understøtning i to retninger, må den maksimale afstand i begge retninger ikke overstige, hvad der svarer til 100 gange gipspladernes tykkelse.

Den mekaniske fastgørelse skal ske med skruer, klammer eller søm, som føres gennem gipspladerne og fastgøres til underkonstruktionen med højst 300 mm's mellemrum målt på langs af hvert bærende element.

Bag gipspladerne kan der være et hulrum eller et isolerende produkt. Underlaget kan være:

a)

et hvilket som helt træbaseret produkt med en densitet på ≥ 400 kg/m3 eller et produkt i mindst klasse A2-sl, d0, hvis der er tale om gipsplader med en nominel tykkelse på ≥ 6,5 mm og < 9,5 mm og en kernedensitet på ≥ 800 kg/m3, eller

b)

et hvilket som helt træbaseret produkt med en densitet på ≥ 400 kg/m3 eller et produkt i mindst klasse A2-sl, d0, hvis der er tale om gipsplader med en nominel tykkelse på ≥ 9,5 mm og en kernedensitet på ≥ 600 kg/m3, eller

c)

et hvilket som helst isolerende materiale i mindst klasse E-d2, hvis der er tale om gipsplader med en nominel tykkelse på ≥ 9,5 mm og en kernedensitet på ≥ 600 kg/m3.

Hver fuge mellem de enkelte gipsplader skal have en fugebredde på ≤ 4 mm. Dette gælder alle fuger, uanset om de understøttes direkte af en underkonstruktions bærende elementer, og uanset om fugen fyldes med spartelmasse.

I forbindelse med a) og b) skal hver fuge mellem de enkelte gipsplader, som ikke understøttes direkte af en underkonstruktions bærende elementer, og som har en fugebredde på > 1 mm, udfyldes helt med spartelmasse som angivet i EN 13963 (andre fuger behøver ikke at blive udfyldt).

I forbindelse med c) skal alle fuger mellem de enkelte gipsplader udfyldes helt med spartelmasse som angivet i EN 13963.

 

Metode 2 — mekanisk fastgjort til et massivt træbaseret underlag

Gipspladerne fastgøres mekanisk til et massivt træbaseret underlag, som har en densitet på ≥ 400 kg/m3.

Der må ikke være hulrum mellem gipspladerne og underlaget.

Den mekaniske fastgørelse skal foretages med skruer, klammer eller søm. Afstanden mellem de mekaniske fastgørelser skal være i overensstemmelse med ovenstående regler for metode 1.

Hver fuge mellem de enkelte gipsplader skal have en fugebredde på ≤ 4 mm og behøver ikke at blive udfyldt.

 

Metode 3 — mekanisk fastgjort eller limet til et massivt underlag (»dry lining system«)

Gipspladerne fastgøres direkte til et massivt underlag i mindst klasse A2-s1, d0 i klassificeringen for ydeevne med hensyn til reaktion ved brand.

Gipspladerne kan fastgøres ved hjælp af skruer eller søm, som føres gennem pladerne og ind i det massive underlag, eller limes på underlaget med »klatter« af gipsbaseret klæbemiddel som angivet i EN 14496.

I begge tilfælde skal skruerne, sømmene eller »klatterne« af klæbemidlet anbringes med højst 600 mm's mellemrum vertikalt og horisontalt.

Fugerne mellem de enkelte gipsplader behøver ikke at blive udfyldt.«


(1)  Fastsat i henhold til EN ISO 536 og med højst 5 % organisk additiv.

(2)  Klasser som fastsat i tabel 1 i bilaget til Kommissionens beslutning 2000/147/EF.


Top