Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0464

2006/464/EF: Kommissionens beslutning af 27. juni 2006 om midlertidige hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (meddelt under nummer K(2006) 2881)

OJ L 183, 5.7.2006, p. 29–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 956–959 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 230 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 230 - 233
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 158 - 161

No longer in force, Date of end of validity: 01/10/2014; ophævet ved 32014D0690

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/464/oj

5.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/29


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 27. juni 2006

om midlertidige hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

(meddelt under nummer K(2006) 2881)

(2006/464/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, tredje punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 2000/29/EF er det fastsat, at hvis en medlemsstat mener, at der fare for, at skadegørere, der ikke er opført i direktivets bilag I eller II, indslæbes i eller spredes på dens område, kan den midlertidigt træffe de yderligere foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte sig mod de pågældende skadegørere.

(2)

Da Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu forekommer i Kina, Korea, Japan, USA og et begrænset område i Fællesskabet, underrettede Frankrig den 14. marts 2005 de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, at landet den 16. februar 2005 havde vedtaget officielle foranstaltninger for at beskytte dets område mod faren for indslæbning af den pågældende organisme.

(3)

Slovenien underrettede den 29. juni 2005 medlemsstaterne og Kommissionen om, at landet som følge af udbrud forårsaget af samme organisme på dets område den 24. juni 2005 havde vedtaget yderligere foranstaltninger for at hindre yderligere indslæbning i og spredning inden for dets område af den pågældende organisme.

(4)

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu er ikke opført i bilag I og II til direktiv 2000/29/EF. I en rapport med en vurdering af skadegørerrisiko baseret på de foreliggende begrænsede videnskabelige oplysninger er det imidlertid dokumenteret, at den kan være et af de mest skadelige insekter for kastanje (Castanea Mill.). Den kan reducere kastanjeproduktionen kraftigt og forringe kastanjernes kvalitet, og noget tyder på, at den sågar kan slå træerne ihjel. Kastanjer dyrkes ofte på marginaljorder på bakker eller bjerge. Skader som følge af spredning af insektet kunne betyde, at produktionen af kastanjer til konsum i de pågældende områder måtte ophøre, og således medvirke til økonomisk og miljømæssig tilbagegang.

(5)

Det er derfor nødvendigt at træffe midlertidige foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af den pågældende skadegører.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning bør gælde for indslæbning og spredning af den nævnte skadegører, produktion og flytning inden for Fællesskabet af Castanea-planter, bekæmpelse af skadegøreren og undersøgelse af, om den nævnte skadegører forekommer eller fortsat ikke forekommer i medlemsstaterne.

(7)

Resultaterne af foranstaltningerne bør regelmæssigt vurderes i 2006, 2007 og 2008, navnlig på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne. Eventuelle efterfølgende foranstaltninger overvejes på baggrund af resultaterne af denne vurdering.

(8)

Medlemsstaterne bør om nødvendigt tilpasse deres lovgivning for at efterkomme denne beslutning.

(9)

Resultaterne af foranstaltningerne bør tages op til fornyet vurdering senest den 1. februar 2008.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Definition

I denne beslutning forstås ved »planter« planter eller dele af planter af slægten Castanea Mill. bestemt til plantning, dog ikke frugter og frø.

Artikel 2

Foranstaltninger mod Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Indslæbning og spredning i Fællesskabet af Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, herefter benævnt »skadegøreren«, forbydes.

Artikel 3

Import af planter

Planter må kun føres ind i Fællesskabet, hvis

a)

de opfylder betingelserne i punkt 1 i bilag I

b)

de, når de føres ind i Fællesskabet, undersøges og findes fri for skadegøreren i henhold til artikel 13a, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF.

Artikel 4

Flytning af planter inden for Fællesskabet

Planter med oprindelse i Fællesskabet eller importeret til Fællesskabet i henhold til denne beslutnings artikel 3 må kun flyttes fra produktionsstedet i Fællesskabet, herunder fra havecentre, hvis de opfylder betingelserne i punkt 2 i bilag I, jf. dog artikel 5, stk. 3, litra a), og del II i bilag II.

Artikel 5

Undersøgelser og indberetning

1.   Medlemsstaterne gennemfører årlige undersøgelser for forekomst eller tegn på angreb af skadegøreren på deres område.

Resultaterne af disse undersøgelser meddeles senest den 31. december hvert år Kommissionen og de øvrige medlemsstater, jf. dog artikel 16, stk. 2, i direktiv 2000/29/EF.

2.   Formodet eller bekræftet forekomst af skadegøreren indberettes straks til de officielle ansvarlige organer.

3.

a)

Medlemsstaterne kan kræve, at flytning af planter til eller inden for deres område skal være underkastet et sporbarhedssystem, som kan omfatte krav om, at den ansvarlige for flytningen afgiver erklæring herom til de officielle ansvarlige organer.

b)

Medlemsstaterne kan kræve, at den ansvarlige for plantningen afgiver erklæring herom til de officielle ansvarlige organer.

Artikel 6

Fastlæggelse af geografisk afgrænsede zoner

Hvis resultaterne af undersøgelser gennemført i henhold til artikel 5, stk. 1, eller indberetninger foretaget i henhold til artikel 5, stk. 2, bekræfter forekomst af skadegøreren i et område, eller hvis det på anden vis bekræftes, at skadegøreren er etableret, fastlægger medlemsstaterne nærmere afgrænsede zoner og træffer officielle foranstaltninger, jf. henholdsvis del I og del II i bilag II.

Artikel 7

Overholdelse

Om nødvendigt tilpasser medlemsstaterne de foranstaltninger, de har vedtaget for at beskytte sig mod indslæbning og spredning af skadegøreren, for at bringe dem i overensstemmelse med denne beslutning, og de underretter straks Kommissionen om de tilpassede foranstaltninger.

Artikel 8

Revision

Denne beslutning tages op til revision senest den 1. februar 2008.

Artikel 9

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/35/EF (EUT L 88 af 25.3.2006, s. 9).


BILAG I

FORANSTALTNINGER OMHANDLET I DENNE BESLUTNINGS ARTIKEL 3 OG 4

1)   Foranstaltninger (certifikater)

Uden at artikel 5, stk. 3, litra a), i denne beslutning og del A, punkt 2, i bilag III og del A, kapitel I, punkt 11.1, 11.2, 33, 36.1, 39 og 40 i bilag IV til direktiv 2000/29/EF tilsidesættes, skal planter med oprindelse i tredjelande ledsages af et certifikat som nævnt i artikel 13, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF, hvori det i rubrikken »Supplerende erklæring« er angivet, at

a)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på produktionssteder i lande, hvor skadegøreren ikke vides at forekomme, eller

b)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på produktionssteder i et skadegørerfrit område fastlagt af den nationale plantebeskyttelsestjeneste i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger, og hvori navnet på det skadegørerfri område er angivet i rubrikken »Oprindelsessted«.

2)   Betingelser for flytning

Uden at artikel 5, stk. 3, litra a), og del II i bilag II til denne beslutning, del A, kapitel II, punkt 7, i bilag IV til direktiv 2000/29/EF og del A, kapitel I, punkt 2.1 i bilag V til direktiv 2000/29/EF tilsidesættes, må planter, som enten har oprindelse i Fællesskabet eller er importeret til Fællesskabet i henhold til denne beslutnings artikel 3, kun flyttes fra produktionsstedet i en medlemsstat, herunder fra havecentre, hvis de ledsages af et plantepas udfærdiget og udstedt i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/105/EØF (1) og samtidig skal følgende betingelser være opfyldt:

a)

Planterne med oprindelse på det pågældende produktionssted har i hele deres levetid, eller siden de blev ført ind i Fællesskabet, kun været dyrket på et produktionssted i en medlemsstat, hvor skadegøreren ikke vides at forekomme, eller

b)

planterne har i hele deres levetid, eller siden de blev ført ind i Fællesskabet, kun været dyrket på et produktionssted i et skadegørerfrit område fastlagt af den nationale plantebeskyttelsestjeneste i en medlemsstat i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger.


(1)  EFT L 4 af 8.1.1993, s. 22. Ændret ved direktiv 2005/17/EF (EUT L 57 af 3.3.2005, s. 23).


BILAG II

FORANSTALTNINGER OMHANDLET I DENNE BESLUTNINGS ARTIKEL 6

I.   Fastlæggelse af geografisk afgrænsede zoner

1)

De i artikel 6 omhandlede afgrænsede zoner skal omfatte følgende:

a)

en angrebet zone med bekræftet forekomst af skadegøreren, som omfatter alle planter med symptomer på angreb af skadegøreren samt eventuelt alle planter, der kommer fra samme parti på plantningstidspunktet

b)

en fokuszone, der ligger rundt om den angrebne zone, og som har en radius på mindst 5 km

c)

en stødpudezone, der ligger rundt om fokuszonen, og som har en radius på mindst 10 km.

Hvis flere stødpudezoner overlapper hinanden eller geografisk ligger tæt på hinanden, fastlægges et større afgrænset område, som omfatter de relevante afgrænsede zoner og zonerne mellem disse.

2)

Den nøjagtige afgrænsning af de zoner, der er nævnt i punkt 1, fastlægges ud fra sunde videnskabelige principper, skadegørerens biologi, angrebets omfang, tidspunktet på året og fordelingen af planterne i den pågældende medlemsstat.

3)

Bekræftes forekomst af skadegøreren uden for den angrebne zone, ændres de afgrænsede zoner i overensstemmelse hermed.

4)

Påvises skadegøreren ikke ved gennemførelsen af de i artikel 5, stk. 1, omhandlede undersøgelser i nogen af de afgrænsede zoner i en periode på tre år, ophører disse zoner med at eksistere, ligesom de i del II i dette bilag omhandlede foranstaltninger ikke længere vil være påkrævet.

5)

Medlemsstaterne underretter straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen om afgrænsningen af de i punkt 1 omhandlede zoner, idet de fremlægger kort i passende målestoksforhold og oplyser, hvilke foranstaltninger der er truffet for at udrydde skadegøreren eller holde denne under kontrol.

II.   Foranstaltninger i de afgrænsede zoner

De i artikel 6 omhandlede officielle foranstaltninger, som skal træffes i de afgrænsede zoner, skal som et minimum omfatte følgende:

forbud mod, at planter flyttes ud af eller inden for de afgrænsede zoner

i tilfælde, hvor der er bekræftet forekomst af skadegøreren på planter på et produktionssted, passende foranstaltninger til udryddelse af skadegøreren, idet disse foranstaltninger som et minimum skal omfatte destruktion af de angrebne planter, alle planter med symptomer på angreb af skadegøreren og eventuelt alle planter, der kommer fra samme parti på plantningstidspunktet, samt overvågning af skadegørerens forekomst ved hjælp af passende kontrolforanstaltninger i den periode, hvor der er sandsynlighed for at finde galler med skadegøreren i.


Top