Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2172

Kommissionens forordning (EF) nr. 2172/2005 af 23. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for import af levende kvæg af en vægt på over 160 kg og med oprindelse i Schweiz som omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

OJ L 346, 29.12.2005, p. 10–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 395–400 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 068 P. 104 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 068 P. 104 - 109

No longer in force, Date of end of validity: 07/01/2013; ophævet ved 32012R1223

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2172/oj

29.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 346/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2172/2005

af 23. december 2005

om gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for import af levende kvæg af en vægt på over 160 kg og med oprindelse i Schweiz som omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1), særlig artikel 32, stk. 1, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union enedes Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om at fortsætte med at tilpasse toldindrømmelserne inden for rammerne af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (2) (i det følgende benævnt aftalen). Tilpasningen af toldindrømmelserne, jf. Den Blandede Landbrugskomités afgørelse nr. 3/2005 (3) om ændring af bilag 1 og 2 til aftalen, indebærer en åbning af et toldfrit EF-toldkontingent for import af 4 600 stykker levende kvæg af en vægt på over 160 kg og med oprindelse i Schweiz. Der bør fastsættes gennemførelsesbestemmelser for åbningen og administrationen af dette flerårige toldkontingent.

(2)

Ved tildelingen af toldkontingentet er det i betragtning af de pågældende produkter hensigtsmæssigt at anvende metoden »samtidig behandling« som omhandlet i artikel 32, stk. 2, andet led, i forordning (EF) nr. 1254/1999.

(3)

For at kunne komme ind under dette toldkontingent bør levende dyr have oprindelse i Schweiz i overensstemmelse med reglerne i artikel 4 i aftalen.

(4)

For at undgå spekulation bør det disponible antal dyr i kontingentet stilles til rådighed for erhvervsdrivende, der kan bevise, at de rent faktisk driver betydelig handel med tredjelande. I denne forbindelse bør det for at sikre en effektiv forvaltning kræves, at de pågældende erhvervsdrivende importerede mindst 50 dyr i året forud for den pågældende årlige kontingentperiode, idet et parti på 50 dyr kan betragtes som et normalt parti. Erfaringen har vist, at køb af et enkelt parti er et minimumskrav for, at en transaktion kan anses for reel og rentabel.

(5)

For at disse kriterier kan kontrolleres, bør ansøgningerne indgives i den medlemsstat, hvor importøren er momsregistreret.

(6)

For at forhindre spekulation bør importører, der ikke længere drev handel med levende kvæg pr. 1. januar forud for begyndelsen af den pågældende årlige kontingentperiode, nægtes adgang til kontingentet. Endvidere bør der stilles sikkerhed for importrettigheder, licenser bør ikke kunne overdrages, og importlicenser bør kun udstedes til importørerne for de antal dyr, de har fået tildelt importrettigheder for.

(7)

For at sikre mere ligelig adgang til kontingentet, samtidig med at der sikres et kommercielt bæredygtigt antal dyr pr. ansøgning, bør der fastsættes et maksimums- og et minimumsantal dyr for hver ansøgning.

(8)

Det bør fastsættes, at importrettighederne tildeles efter betænkningstid og om nødvendigt med en fast tildelingskoefficient.

(9)

I henhold til artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1254/1999 bør ordningen forvaltes ved hjælp af importlicenser. Med henblik herpå bør der fastsættes regler om indgivelse af ansøgninger samt oplysninger, der skal anføres i ansøgningerne og licenserne, og som i givet fald supplerer eller fraviger bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (4) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/80 (5).

(10)

For at forpligte de erhvervsdrivende til at ansøge om importlicenser for alle de tildelte importrettigheder bør det fastsættes, at med hensyn til sikkerheden for importrettigheder udgør en sådan ansøgning et primært krav som omhandlet i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 af 22. juli 1985 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugsprodukter (6).

(11)

Erfaringen har vist, at en korrekt forvaltning af kontingentet også kræver, at licensindehaveren virkelig er importør. Importøren bør derfor deltage aktivt i opkøb, transport og import af de pågældende dyr. Fremlæggelse af bevis for disse aktiviteter bør derfor også være et primært krav i forbindelse med sikkerhedsstillelsen for licensen.

(12)

For at sikre en streng statistisk kontrol med de dyr, der importeres under kontingentet, anvendes tolerancen i artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1291/2000 ikke.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der åbnes et toldfrit EF-toldkontingent på grundlag af et flerårigt toldkontingent for perioder fra den 1. januar til den 31. december for import af 4 600 stykker levende kvæg med oprindelse i Schweiz, af en vægt på over 160 kg og henhørende under KN-kode 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 eller 0102 90 79.

Toldkontingentet har løbenummer 09.4203.

2.   De i aftalens artikel 4 fastsatte oprindelsesregler gælder for import af de i stk. 1 nævnte produkter.

Artikel 2

1.   For at få del i det i artikel 1 nævnte kontingent kræves det, at en licensansøger er en fysisk eller juridisk person, som på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen på en for medlemsstatens myndigheder tilfredsstillende måde godtgør, at han i 12 måneder forud for ansøgningsfristen, jf. artikel 3, stk. 3, importerede mindst 50 dyr henhørende under KN-kode 0102 10 og 0102 90.

Ansøgeren skal være registreret i et nationalt momsregister.

2.   Bevis for import føres udelukkende ved hjælp af tolddokumentet for overgang til fri omsætning, behørigt påtegnet af toldmyndighederne og med en henvisning til den pågældende ansøger.

Medlemsstaterne kan acceptere kopier af ovennævnte dokumenter, når de er behørigt attesteret af myndighederne. Accepteres sådanne kopier, skal der for hver ansøger gøres opmærksom herpå i den meddelelse fra medlemsstaterne, der er nævnt i artikel 3, stk. 5.

3.   Erhvervsdrivende, der den 1. januar forud for den pågældende årlige kontingentperiode havde indstillet deres handel med tredjelande inden for oksekødssektoren, kan ikke komme i betragtning.

4.   Et selskab, der er oprettet ved fusion af selskaber med hver især en referenceimport, og som opfylder kravet om et minimumsantal dyr som omhandlet i stk. 1, kan benytte disse referenceimporter som grundlag for sin ansøgning.

Artikel 3

1.   Ansøgninger om importrettigheder kan kun indgives i den medlemsstat, hvor ansøgeren er registreret i et nationalt momsregister.

2.   Ansøgninger om importrettigheder skal omfatte mindst 50 dyr og må ikke omfatte mere end 5 % af det disponible antal.

Overskrider ansøgningerne procentsatsen i første afsnit, ses der bort fra det overskydende antal.

3.   Ansøgninger om importrettigheder indgives senest før kl. 13.00, Bruxelles-tid, den 1. december forud for den pågældende årlige kontingentperiode.

For kontingentperioden fra denne forordnings ikrafttrædelsesdato til den 31. december 2006 indgives ansøgninger om importrettigheder dog senest før kl. 13.00, Bruxelles-tid, på den tiende arbejdsdag efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende.

4.   En ansøger må kun indgive én ansøgning for det i artikel 1, stk. 1, omhandlede kontingent. Indgiver den samme ansøger mere end én ansøgning, tages ingen af de pågældende ansøgninger i betragtning.

5.   Efter kontrol af de forelagte dokumenter meddeler medlemsstaterne Kommissionen listen over ansøgere, deres adresser og det antal dyr, der er ansøgt om, senest den tiende arbejdsdag efter udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger.

Alle meddelelser, også dem om »ingen ansøgninger«, gives pr. fax eller e-mail, og indgives der ansøgninger, benyttes modellen som vist i bilag I.

Artikel 4

1.   Efter at have modtaget den meddelelse, der er nævnt i artikel 3, stk. 5, træffer Kommissionen hurtigst muligt afgørelse om, i hvilket omfang ansøgningerne kan imødekommes.

2.   Overstiger det samlede antal dyr, der er ansøgt om i de i artikel 3 omhandlede ansøgninger, det disponible antal, fastsætter Kommissionen en fast koefficient for tildeling af det antal, der er ansøgt om.

Fører anvendelsen af den i første afsnit omhandlede tildelingskoefficient til et antal på under 50 dyr pr. ansøgning, tildeler de pågældende medlemsstater det disponible antal dyr ved lodtrækning om importrettigheder for 50 dyr hver. Resterer der under 50 dyr, tildeles der en enkelt importrettighed for dette antal.

Artikel 5

1.   Der fastsættes en sikkerhed for importrettigheder på 3 EUR pr. dyr. Den skal stilles hos myndighederne sammen med ansøgningen om importrettigheder.

2.   Der skal ansøges om importlicenser for det tildelte antal. Denne forpligtelse er et primært krav efter artikel 20, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2220/85.

3.   Fører anvendelsen af den i artikel 4, stk. 2, omhandlede tildelingskoefficient til, at der tildeles færre importrettigheder, end der er ansøgt om, frigives den stillede sikkerhed straks i forhold hertil.

Artikel 6

1.   Ved import af de tildelte mængder skal der fremlægges en eller flere importlicenser.

2.   Licensansøgninger kan kun indgives i den medlemsstat, hvor ansøgeren har ansøgt om og opnået importrettigheder i forbindelse med kontingentet.

Enhver udstedelse af importlicens skal medføre en tilsvarende nedsættelse af de opnåede importrettigheder.

3.   Importlicenserne udstedes efter ansøgning fra de importører, der har fået tildelt importrettigheder, og i deres navn.

4.   Licensansøgningen og licensen skal indeholde nedenstående angivelser:

a)

i rubrik 8: oprindelseslandet

b)

i rubrik 16: en eller flere af følgende KN-koder:

0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 eller 0102 90 79

c)

i rubrik 20: kontingentets løbenummer (09.4203) og mindst én af angivelserne i bilag II.

Licensen forpligter til at importere fra det i rubrik 8 angivne land.

Artikel 7

1.   Uanset artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan importlicenser, der er udstedt efter nærværende forordning, ikke overdrages, og de giver kun adgang til toldkontingentet, hvis de er udstedt til den erhvervsdrivende, der med navn og adresse er anført som modtager i den toldangivelse om overgang til fri omsætning, der ledsager dem.

2.   Ingen licenser er gyldige efter den 31. december i den pågældende årlige kontingentperiode.

3.   For at der kan udstedes importlicens, skal der stilles en sikkerhed på 20 EUR pr. dyr, hvori indgår:

a)

en sikkerhedsstillelse på 3 EUR, jf. artikel 5, stk. 1, og

b)

et beløb på 17 EUR, som ansøgeren skal stille samtidig med indgivelsen af licensansøgningen.

4.   De udstedte licenser er gyldige i hele EF.

5.   Efter artikel 50, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 opkræves der for alle importerede mængder, der overstiger de i importlicensen angivne mængder, fuld told ifølge den fælles toldtarif, der gælder på datoen for antagelsen af toldangivelsen med henblik på overgang til fri omsætning.

6.   Uanset bestemmelserne i afsnit III, afdeling 4, i forordning (EF) nr. 1291/2000 frigives sikkerheden ikke, før det er bevist, at licenshaveren har båret det forretningsmæssige og logistiske ansvar for opkøbet og transporten af de pågældende dyr samt for deres overgang til fri omsætning. Et sådant bevis skal mindst omfatte:

a)

den originale handelsfaktura eller en bekræftet kopi heraf udstedt i licenshaverens navn af sælgeren eller dennes repræsentant, der begge er etableret i eksporttredjelandet, og bevis for licenshaverens betaling eller for dennes åbning af en uigenkaldelig remburs til fordel for sælgeren

b)

transportdokumentet, der er udstedt i licenshaverens navn for de pågældende dyr

c)

bevis for, at varerne er angivet til fri omsætning, med angivelse af navn og adresse på licenshaveren som modtager.

Artikel 8

Forordning (EF) nr. 1291/2000 og (EF) nr. 1445/95 finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132.

(3)  EUT L 346 af 29.12.2005, s. 33.

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1856/2005 (EUT L 297 af 15.11.2005, s. 7).

(5)  EFT L 143 af 27.6.1995, s. 35. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1118/2004 (EUT L 217 af 17.6.2004, s. 10).

(6)  EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 673/2004 (EUT L 105 af 14.4.2004, s. 17).


BILAG I

Fax: (32-2) 29 85 70

E-mail: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Anvendelse af forordning (EF) nr. 2172/2005

Image


BILAG II

Angivelser omhandlet i artikel 6, stk. 4, litra c)

:

spansk

:

Reglamento (CE) no 2172/2005

:

tjekkisk

:

Nařízení (ES) č. 2172/2005

:

dansk

:

Forordning (EF) nr. 2172/2005

:

tysk

:

Verordnung (EG) Nr. 2172/2005

:

estisk

:

Määrus (EÜ) nr 2172/2005

:

græsk

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2172/2005

:

engelsk

:

Regulation (EC) No 2172/2005

:

fransk

:

Règlement (CE) no 2172/2005

:

italiensk

:

Regolamento (CE) n. 2172/2005

:

lettisk

:

Regula (EK) Nr. 2172/2005

:

litauisk

:

Reglamentas (EB) Nr. 2172/2005

:

ungarsk

:

2172/2005/EK rendelet

:

maltesisk

:

Regolament (KE) Nru 2172/2005

:

nederlandsk

:

Verordening (EG) nr. 2172/2005

:

polsk

:

Rozporządzenie (WE) nr 2172/2005

:

portugisisk

:

Regulamento (CE) n.o 2172/2005

:

slovakisk

:

Nariadenie (ES) č. 2172/2005

:

slovensk

:

Uredba (ES) št. 2172/2005

:

finsk

:

Asetus (EY) N:o 2172/2005

:

svensk

:

Förordning (EG) nr 2172/2005


Top