EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1445

Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/2005 af 5. september 2005 om fastlæggelse af kvalitetsevalueringskriterier og indholdet af kvalitetsrapporterne vedrørende affaldsstatistik med henblik på gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 (EØS-relevant tekst)

OJ L 229, 6.9.2005, p. 6–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M, 2.12.2008, p. 82–88 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 98 - 104
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 98 - 104
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 53 - 59

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1445/oj

6.9.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 229/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1445/2005

af 5. september 2005

om fastlæggelse af kvalitetsevalueringskriterier og indholdet af kvalitetsrapporterne vedrørende affaldsstatistik med henblik på gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 af 25. november 2002 om affaldsstatistik (1) særlig artikel 6, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 2150/2002 skal Kommissionen fastlægge de foranstaltninger, der er nødvendige til gennemførelsen af forordningen.

(2)

I henhold til artikel 6, litra d), i forordning (EF) nr. 2150/2002 skal Kommissionen definere kvalitetsevalueringskriterierne og indholdet af kvalitetsrapporterne som omhandlet i forordningen.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Kvalitetsevalueringskriterierne og indholdet af kvalitetsrapporterne som omhandlet i afdeling 7 i bilag I og II til forordning (EF) nr. 2150/2002 fastsættes som angivet i bilaget til denne forordning. Medlemsstaterne udarbejder en kvalitetsrapport som angivet i bilaget til denne forordning.

2.   Stk. 1 finder anvendelse på data, der indberettes for det første referenceår 2004 og alle følgende referenceperioder.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. september 2005.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 332 af 9.12.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 783/2005 (EUT L 131 af 25.5.2005, s. 38).

(2)  EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.


BILAG

INDHOLDET AF KVALITETSRAPPORTEN OG EVALUERINGSKRITERIER VEDRØRENDE AFFALDSSTATISTIK

INDLEDENDE BEMÆRKNINGER OM INDHOLDET AF KVALITETSRAPPORTEN

Forskellige metoder

I henhold til forordning (EF) nr. 2150/2002 skal der ved hver indberetning af et datasæt eller en kombination af datasæt medfølge en kvalitetsrapport. Forordningen foreskriver ikke en bestemt metode til udarbejdelse af affaldsstatistik. Der kan være forskelle mellem landenes metoder, mellem hvert enkelt lands datasæt og også inden for de enkelte datasæt. Hvordan kvaliteten kan evalueres, afhænger af hvilke metoder der er anvendt. For at tage højde for, at der kan anvendes forskellige metoder, skal del I i kvalitetsrapporten indeholde en generel beskrivelse af dataene og en oversigt over og beskrivelse af metoderne. Del II skal være bygget op omkring de standardelementer, der anvendes til at definere kvalitet i det europæiske statistiske system.

Struktur

Den kvalitetsrapport, som medlemsstaterne skal indgive, skal følge den struktur, der er anført i kapitlet »Kvalitetsrapportens indhold« nedenfor. Rapporten kommer således til at omfatte afsnit, som ikke er relevante for den specifikke rapport, eller for hvilke der ikke foreligger oplysninger. Dette bør angives i de pågældende afsnit i kvalitetsrapporten.

Revision af dataene

Hvis dataene er blevet revideret, skal kvalitetsrapporten indeholde en bemærkning herom. Det bør anføres, hvilket område der er omfattet af revisionen, og der bør gøres rede for, hvorfor det var nødvendigt at foretage revisionen, og hvilke konsekvenser revisionen har for resultaterne.

Foreløbige data

Det er ikke i overensstemmelse med forordningen om affaldsstatistik at indberette foreløbige data. Hvis et datasæt indeholder foreløbige data, bør der gøres rede herfor i del I. Der skal også fastsættes en tidsplan for, hvornår sådanne data bliver ændret.

Hovedaggregater

I kvalitetsrapporten kan det nogle gange være nødvendigt at foretage en vurdering af virkningen af skøn eller fejl. Denne vurdering kan begrænses til virkningen på de vigtigste aggregater. I forbindelse med affaldsdannelse er hovedaggregaterne:

farligt affald fra husholdninger

ikke-farligt affald fra husholdninger

farligt affald fra virksomheder (alle NACE-kategorier under ét)

ikke-farligt affald fra virksomheder (alle NACE-kategorier under et).

I forbindelse med behandling af affald er hovedaggregaterne:

farligt affald anvendt som brændsel

ikke-farligt affald anvendt som brændsel

farligt affald, der forbrændes

ikke-farligt affald, der forbrændes

farligt affald, der nyttiggøres

ikke-farligt affald, der nyttiggøres

farligt affald, der bortskaffes

ikke-farligt affald, der bortskaffes

Filnavn

Kvalitetsrapporten skal indgives i elektronisk form i et dokument med et filnavn, der består af fem dele:

Kvalitetsrapport

2

Værdi: QR

Område

5

Værdi: WASTE

Landekode

2

Landekode bestående af to tegn

År

4

Referenceår (første referenceår 2004)

Revision

1

Revisionsnummer, nul (0) for første indberetning

De enkelte elementer i filnavnet adskilles af et understregningstegn (underscore). F.eks. vil kvalitetsrapporten fra Belgien vedrørende 2004 efter den første revision have navnet QR_WASTE_BE_2004_1.

KVALITETSRAPPORTENS INDHOLD

Del I:   Beskrivelse af dataene

Identifikation:

land

referenceår

datasæt

indberetningsdato.

Kontaktoplysninger vedrørende de(n) person(er), der er ansvarlige for affaldsstatistikkernes kvalitet:

navn

telefonnummer

e-mail-adresse

organisation og afdeling.

Det bør anføres, hvilke fravigelser af bestemmelserne der gælder for datasættet.

Beskrivelse af de involverede parter/anvendte kilder ved dataindsamlingen. Forholdet mellem parterne/kilderne og de områder, som forordningen om affaldsstatistik dækker. Hvad er retsgrundlaget for datakilden? Hvordan vurderes kontinuiteten?

Generel beskrivelse af, hvilke metoder der anvendes i de forskellige dele af datasættet. Der tages udgangspunkt i denne beskrivelse i rapportens del II. De forskellige metoder er:

undersøgelser

administrative kilder

modellering

andet (angiv nærmere).

Eventuelle ændringer i forhold til det foregående referenceår bør anføres, herunder en vurdering af virkningen på datakvaliteten. Der bør især tages hensyn til sammenligneligheden over tid. Sammenligneligheden skal beskrives nærmere i del II under 5: Sammenlignelighed. For det første referenceår er der ikke noget krav om at indberette oplysninger om sammenligneligheden med den frivillige dataindsamling, som er baseret på det fælles OECD/Eurostat-spørgeskema om affald.

Medlemsstaterne skal anføre, hvilke større ændringer de har til hensigt at foretage i de metoder, der skal anvendes det næste referenceår.

Del II:   Rapport om kvalitetsaspekter

1.   Relevans

Der bør gives en kort beskrivelse, herunder af brugerne og behovene på nationalt plan.

Medlemsstaterne bør angive, i hvor høj grad datasættene er komplette. De bør anføre, hvilke af de variabler og/eller opdelinger, som kræves i henhold til forordningen om affaldsstatistik, der ikke foreligger (f.eks. når celleværdien er angivet som »M« eller »L« i det indberettede datasæt). I tilfælde, der ikke er omfattet af en fritagelse, kræves der en nærmere forklaring. Hvis der er tale om celler, der angives som manglende, skal der tages skridt til at rette fejlen.

2.   Nøjagtighed

2.1.   Stikprøvefejl

Der bør tages udgangspunkt i del I vedrørende en afgrænsning af de relevante undersøgelsesdata.

Der bør gives oplysninger om følgende aspekter:

anvendt stikprøvegrundlag

anvendt stikprøveplan

stratificering (f.eks. angivelse af, om der er anvendt størrelsesklasser, NACE-grupper mv.)

stikprøvestørrelse: Angiv antallet af virksomheder i en population og antallet i undersøgelsen (hvis det er relevant, pr. stratum)

variationskoefficient for den samlede mængde dannet affald og opdeling i fire hovedaggregater. Koefficientens nævner er den samlede mængde affald, der er dannet inden for det relevante aggregat; heri indgår de strata, der ikke er skønnet under anvendelse af stikprøvemetoder. For at skønne variationen bør der tages hensyn til bortfaldsniveauet

variationskoefficient for den samlede mængde behandlet affald og opdeling i otte hovedaggregater. Koefficientens nævner er den samlede mængde affald, der er behandlet i det relevante aggregat, herunder de strata, der ikke er skønnet under anvendelse af stikprøvemetoder. For at skønne variationen bør der tages hensyn til bortfaldsniveauet.

2.2.   Andre fejl end stikprøvefejl

2.2.1.   Dækningsfejl

For bilag I om affaldsdannelse: beskrivelse af den eller de metoder, der er anvendt for at opnå 100 % dækning.

For bilag II om affaldsbehandling: beskrivelse af de affaldsbehandlingsanlæg, som ikke indgår i indberetningen, og årsagen til, at de ikke indgår.

Beskrivelse af, hvordan mængden af affald fra virksomheder/butikker i husholdningsaffald vurderes; hvilken metode anvendes til at skønne indholdet af kun husholdningsaffald.

Beskrivelse af de vigtigste problemer i forbindelse med fejlklassificering, underdækning og overdækning i forbindelse med indsamlingen af data.

2.2.2.   Målefejl

Hvilke statistiske enheder anvendes i de forskellige dele af datasættet? Hvad er resultatet af vurderingen af potentielle fejl ved anvendelsen af de statistiske enheder?

Fejl ved mængdeangivelserne: Det bør beskrives, hvordan vægtning og efterfølgende registrering gennemføres, og hvilke valideringsprocedurer der anvendes for at opdage vægtningsfejl. Hvad er resultatet af de fejlfindingsprocedurer, der anvendes?

Dataindsamlingsværktøjets informationskvalitet bør beskrives. Hvis der f.eks. er tale om stikprøveundersøgelser med spørgeskema: blev spørgeskemaet valideret i en fokusgruppe? For administrative data: er der i indberetningsenheden eller i administrationen selv incitamenter til overindberetning, underindberetning eller forsinket indberetning?

2.2.3.   Behandlingsfejl

Oversigt over behandlingsproceduren mellem indsamling og udarbejdelse af statistikker, herunder foranstaltninger til at opdage og rette behandlingsfejl.

Oversigt over opdagede behandlingsfejl, deres omfang og betydning.

Fejl ved kodningen af affaldskategori, NACE-kategori, behandlingstype og region. Det bør beskrives, hvordan kodningen gennemføres, og hvilke valideringsprocedurer der anvendes til at opdage kodningsfejl. Hvad er resultatet af de fejlfindingsprocedurer, der anvendes?

Hvor stor en procentdel af affaldet i kategorien »affald fra husholdninger« kommer i virkeligheden fra virksomheder? Hvordan vurderes denne fejlklassificering?

2.2.4.   Bortfald

svarprocent for hovedaggregaterne

beskrivelse af behandlingen af bortfald (bortfald på enheds- og postplan) i undersøgelser

forventede fejl som følge af bortfald.

2.2.5.   Fejl ved modelforudsætningerne

beskrivelse af modellerne, forudsætningerne for modelanvendelsen og forventede fejl og af, hvordan disse gribes an

resultater af sensitivitetsanalyser

anvendte kilder (jf. beskrivelsen af kilderne i del I).

3.   Aktualitet og punktlighed

beskrivelse af de vigtigste dataindsamlingsfaser i forbindelse med udarbejdelse af datasættene og angivelse af tidsrammen

beskrivelse af de vigtigste databehandlingsfaser (f.eks. start- og slutdato for tjek vedrørende fuldstændighed, kodning og sandsynlighed, datavalidering og foranstaltninger til sikring af fortrolighed) og angivelse af tidsrammen

beskrivelse af de vigtigste publikationsfaser og angivelse af tidsrammen (f.eks. hvornår de foreløbige og detaljerede resultater beregnes, valideres og formidles).

Punktualiteten af dataindberetningen til Eurostat evalueres i henhold til forordningen om affaldsstatistik, som indeholder bestemmelser om hyppighed og frister for dataindberetning. Der bør gøres rede for eventuelle forsinkelser. Desuden bør det i rapporten anføres, hvilke foranstaltninger der er blevet truffet for at undgå fremtidige forsinkelser.

4.   Tilgængelighed og klarhed

Den nationale indberettende organisation (jf. del I i kvalitetsrapporten) bør beskrive:

politikken for formidling af affaldsstatistik

foranstaltningerne og værktøjerne til at indføre klarhed og forbedre den

den relevante fortrolighedspolitik.

5.   Sammenlignelighed

For at vurdere sammenligneligheden mellem nationale data, der er udarbejdet ved hjælp af forskellige metodologier, er det nødvendigt at præcisere virkningen af begrænsninger med hensyn til dataenes dækning og præcision (på grundlag af de præcisionselementer, der er nævnt ovenfor).

Hvordan valideres den regionale sammenlignelighed af dataene om affaldsbehandlingsanlæg? Hvilke statistiske enheder anvendes der? Hvordan behandles mobile affaldsbehandlingsanlæg?

Sammenlignelighed over tid: Både ændringer vedrørende den foregående referenceperiode og forventede ændringer i den næste referenceperiode bør indberettes. Der bør gives nærmere oplysninger om ændringer af definitioner, dækning eller metoder (del I). Der bør foretages en evaluering af konsekvenserne.

6.   Kohærens

Miljøstatistik:

kohærensen mellem de data, der formidles på nationalt plan, og de data, der indberettes i henhold til forordningen om affaldsstatistik.

Det er ikke nødvendigt at kommentere kohærensen med:

det fælles OECD/Eurostat-spørgeskema

særlige affaldsindberetningsforpligtelser (udtjente køretøjer, kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, emballage og emballageaffald, overførsel af affald osv.)

indberetning i forbindelse med integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC)

indberetning til Det Europæiske Miljøagentur.

Kommissionen (Eurostat) vil sørge for dette direkte.

Socioøkonomiske statistikker:

Medlemsstaterne anmodes om at kommentere kohærensen med:

handelsstatistikker

miljøøkonomiske regnskaber, herunder nationalregnskaber

udarbejdelse af strukturindikatorer.

Kommentarerne om disse spørgsmål kan indbefatte forskelle i anvendelsen af statistiske enheder og klassifikationer.

7.   Respondentbyrde

Der bør foretages en evaluering af den byrde, der pålægges respondenterne fysisk set (tid, der kræves til besvarelse), og af det faktiske antal respondenter. Hvad angår administrative kilder bør der foretages en evaluering af den byrde for respondenterne, som yderligere spørgsmål til statistiske formål indebærer.

Evalueringskriterier

Kommissionen (Eurostat) evaluerer de indsamlede oplysninger på grundlag af forordningen om affaldsstatistik ud fra følgende fem brede kriterier:

1.

Fuldstændige datasæt

Datasættenes fuldstændighed er fastsat ved indberetningsformatet for affaldsstatistik (Kommissionens forordning (EF) nr. 782/2005 (1)).

2.

Fuldstændig kvalitetsrapport

Kvalitetsrapportens fuldstændighed er fastlagt ved denne forordning.

3.

Aktualitet

Aktualiteten af datasættene og den dertil hørende kvalitetsrapport er fastlagt ved forordningen om affaldsstatistik (senest 18 måneder efter udgangen af referenceåret).

4.

Rigtig anvendelse af definitioner og klassifikationer

Affaldsstatistikmanualen vil indeholde fælles definitioner og klassifikationer.

5.

Anvendelse af pålidelige statistiske metoder

Forordningen om affaldsstatistik foreskriver ikke en særlig metode til udarbejdelse af affaldsstatistik. Affaldsstatistikmanualen vil indeholde vejledning om god praksis.

Kommissionen (Eurostat) orienterer den person, der er ansvarlig for kvaliteten af affaldsstatistikkerne i medlemsstaten, om resultatet af evalueringen inden to måneder efter fristen for indberetning af data.


(1)  EUT L 131 af 25.5.2005, s. 26.


Top