Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1236

Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

OJ L 239M , 10.9.2010, p. 299–317 (MT)
OJ L 200, 30.7.2005, p. 1–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 042 P. 3 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 042 P. 3 - 21
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 130 P. 127 - 145

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; ophævet ved 32019R0125

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1236/oj

30.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 200/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1236/2005

af 27. juni 2005

om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union er respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder et af de principper, som medlemsstaterne har til fælles. Derfor besluttede Fællesskabet i 1995 at gøre respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder til et væsentligt element i sine forbindelser med tredjelande. Det blev besluttet at indsætte en bestemmelse med sigte herpå i alle nye handels-, samarbejds- og associeringsaftaler af generel karakter, som Fællesskabet indgår med tredjelande.

(2)

Artikel 5 i verdenserklæringen om menneskerettighederne, artikel 7 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og artikel 3 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder indeholder alle et ubetinget, altomfattende forbud mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Andre bestemmelser, især FN’s erklæring mod tortur (1) og FN’s konvention fra 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, pålægger landene en pligt til at forhindre tortur.

(3)

Ifølge artikel 2, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (2) må ingen idømmes dødsstraf eller henrettes. Den 29. juni 1998 vedtog Rådet »Retningslinjer for EU’s politik over for tredjelande med hensyn til dødsstraf« og besluttede, at Den Europæiske Union ville arbejde hen imod universel afskaffelse af dødsstraf.

(4)

Ifølge artikel 4 i det nævnte charter må ingen underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Den 9. april 2001 vedtog Rådet »Retningslinjer for en EU-politik over for tredjelande med hensyn til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf«. Både vedtagelsen af EU’s adfærdskodeks for våbeneksport i 1998 og det igangværende arbejde med at indføre EU-dækkende kontrol med eksport af paramilitært udstyr beskrives i disse retningslinjer som eksempler på foranstaltninger, hvormed der inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik reelt kan arbejdes på at forhindre tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Ifølge disse retningslinjer skal det også indtrængende henstilles til tredjelandene at forebygge brug og produktion af samt handel med udstyr, der er konstrueret for at blive anvendt til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og forebygge misbrug af andet udstyr til dette formål. Desuden fastslås det i retningslinjerne, at forbud mod grusom, umenneskelig eller nedværdigende straf sætter klare grænser for anvendelsen af dødsstraf. Derfor og i overensstemmelse med disse tekster betragtes henrettelse ikke under nogen omstændigheder som en lovlig straf.

(5)

De Forenede Nationers Menneskerettighedskommission opfordrede i sin resolution om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, der blev vedtaget den 25. april 2001 og støttet af EU-medlemsstaterne, FN-medlemsstaterne til at træffe egnede foranstaltninger, herunder også lovgivningsmæssige, til at forhindre og forbyde bl.a. eksport af udstyr, der specielt er konstrueret for at blive anvendt til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Dette punkt blev bekræftet i resolutioner, der blev vedtaget den 16. april 2002, den 23. april 2003, den 19. april 2004 og den 19. april 2005.

(6)

Den 3. oktober 2001 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning (3) om Rådets anden årsberetning udarbejdet i henhold til punkt 8 i de operative bestemmelser i adfærdskodeksen for våbeneksport i Den Europæiske Union og opfordrede kraftigt Kommissionen til at handle hurtigt for at få etableret et hensigtsmæssigt fællesskabsinstrument, der forbyder fremme af, handel med og eksport af politi- og sikkerhedsudstyr, hvis anvendelse i sig selv er grusom, umenneskelig eller nedværdigende, og til at sørge for, at dette fællesskabsinstrument suspenderer overførsel af politi- og sikkerhedsudstyr, hvis medicinske virkninger ikke er bekendt i fuldt omfang, og af udstyr, hvis anvendelse i praksis har afsløret en væsentlig risiko for misbrug eller uforholdsmæssige skader.

(7)

Der bør derfor fastsættes fællesskabsregler for handel med tredjelande med varer, der kan anvendes til henrettelse, og varer, der kan anvendes til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Disse regler er et middel til at øge respekten for menneskeliv og forbedre respekten for de grundlæggende menneskerettigheder og dermed til at tjene formålet om at beskytte den offentlige moral. Disse regler bør sikre, at økonomiske beslutningstagere i Fællesskabet ikke drager fordele af handel, der fremmer eller på anden vis befordrer gennemførelsen af en politik for dødsstraf eller tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, der ikke er forenelig med relevante EU-retningslinjer, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og internationale konventioner og traktater.

(8)

I denne forordning anses det for hensigtsmæssigt at anvende de definitioner af tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, der blev fastlagt i De Forenede Nationers konvention fra 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og i De Forenede Nationers generalforsamlings resolution 3452 (XXX). Disse definitioner bør fortolkes under hensyntagen til retspraksis for fortolkningen af de tilsvarende udtryk i den europæiske menneskerettighedskonvention og i relevante tekster vedtaget af EU eller dets medlemsstater.

(9)

Det anses for nødvendigt at forbyde eksport og import af udstyr, der ikke har noget andet konkret anvendelsesformål end henrettelse eller tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

(10)

Det er også nødvendigt at kræve kontrol med eksport af visse varer, der ikke kun kan anvendes til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, men også til lovlige formål. Denne kontrol bør gælde for varer, der primært anvendes i retshåndhævelsesøjemed og, medmindre en sådan kontrol viser sig uforholdsmæssig, for alt andet udstyr eller alle andre produkter, der i betragtning af udstyrets eller produkternes konstruktion og tekniske kendetegn kan misbruges til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

(11)

Med hensyn til retshåndhævelsesudstyr skal det bemærkes, at artikel 3 i FN’s adfærdskodeks for retshåndhævelsespersonale (4) fastsætter, at retshåndhævelsespersonale kun må bruge magt, når det er strengt nødvendigt og i det omfang, der kræves for udførelsen af deres hverv. Ifølge grundprincipperne for retshåndhævelsespersonales magtanvendelse og brug af skydevåben, som i 1990 blev vedtaget på De Forenede Nationers ottende kongres om forebyggelse af forbrydelser og behandling af lovovertrædere, bør retshåndhævelsespersonale under udførelsen af deres hverv så vidt muligt anvende ikke-voldelige midler, før der gribes til magt og våben.

(12)

Med henblik herpå skal der ifølge grundprincipperne udvikles ikke-dødbringende, lammende våben til brug i egnede situationer, men samtidig føres omhyggelig kontrol med anvendelsen af sådanne våben. I denne forbindelse er visse former for udstyr, som politiet traditionelt bruger til selvforsvar og bekæmpelse af optøjer, blevet ændret på en sådan måde, at det kan anvendes til at udsende elektriske stød og kemiske stoffer for at lamme personer. Der er indikationer på, at sådanne våben i flere lande misbruges til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

(13)

Ovennævnte grundprincipper understreger, at retshåndhævelsespersonale bør forsynes med selvforsvarsudstyr. Derfor bør denne forordning ikke finde anvendelse på handel med traditionelt selvforsvarsudstyr som f.eks. skjolde.

(14)

Denne forordning bør også gælde handel med visse særlige kemiske stoffer, der anvendes til at lamme personer.

(15)

For så vidt angår fodlænker, lænker til sammenkædning af fanger og fod- eller håndlænker samt håndjern bør det bemærkes, at artikel 33 i De Forenede Nationers anbefalede minimumsregler for behandling af fængslede (5) fastsætter, at frihedsindskrænkende instrumenter aldrig må anvendes som strafferedskaber. Endvidere må lænker og kæder ikke bruges som frihedsindskrænkende instrumenter. Det bør også bemærkes, at De Forenede Nationers anbefalede minimumsregler for behandling af fængslede fastsætter, at andre frihedsindskrænkende instrumenter kun må bruges som en forsigtighedsforanstaltning mod flugt under en overførsel eller af medicinske grunde efter anvisning fra lægeligt personale eller, hvis andre kontrolmetoder ikke lykkes, for at forhindre en fængslet i at skade sig selv eller andre eller forårsage materiel skade.

(16)

Da nogle medlemsstater allerede har forbudt eksport og import af sådanne varer, er det hensigtsmæssigt at give medlemsstaterne ret til at forbyde eksport og import af fodlænker, lænker til sammenkædning af fanger og bærbare elektriske anordninger med undtagelse af elektriske bælter. Medlemsstaterne bør også, hvis de ønsker det, have beføjelse til at kontrollere eksport af håndjern, der inklusive kæden og i aflåst tilstand måler over 240 mm.

(17)

Denne forordning berører ikke gældende regler om eksport af tåregas og midler til opretholdelse af ro og orden (6), skydevåben, kemiske våben og giftige kemikalier.

(18)

Det er hensigtsmæssigt at fastsætte særlige undtagelser fra eksportkontrol, så medlemsstaternes politistyrkers arbejde og fredsbevarende operationer eller krisestyringsoperationer ikke hindres, samt for, med forbehold af senere revision, at tillade transit af udenlandske varer.

(19)

Retningslinjerne for en EU-politik over for tredjelande med hensyn til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf fastsætter bl.a., at missionscheferne i tredjelandene i deres periodiske rapporter skal medtage en analyse af forekomsten af tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i det land, hvor de er akkrediteret, samt en beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til imødegåelse heraf. Det er hensigtsmæssigt, at de kompetente myndigheder tager hensyn til disse og lignende rapporter, der udarbejdes af internationale organisationer og organisationer i civilsamfundet, når de træffer beslutning om ansøgninger om tilladelse. Rapporterne bør også beskrive enhver form for udstyr, der i tredjelande anvendes til henrettelse eller til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

(20)

For at bidrage til at afskaffe dødsstraffen i tredjelande og til at forhindre tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf anses det for nødvendigt at forbyde levering til tredjelande af teknisk bistand forbundet med varer, der ikke har noget andet konkret anvendelsesformål end henrettelse eller tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

(21)

Foranstaltningerne i denne forordning tager sigte på at forebygge både henrettelse og tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i tredjelande. De omfatter restriktioner på handel med tredjelande med varer, der kan anvendes til henrettelse eller tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Det anses ikke for nødvendigt at fastsætte lignende kontrolforanstaltninger for transaktioner inden for Fællesskabet, da dødsstraf ikke eksisterer i medlemsstaterne, og medlemsstaterne formodes at have vedtaget egnede foranstaltninger til at forbyde og forhindre tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

(22)

Ifølge førnævnte retningslinjer bør der træffes foranstaltninger til at forebygge brug og produktion af samt handel med udstyr, der er konstrueret for at blive anvendt til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, med henblik på at opfylde målsætningen om at træffe effektive foranstaltninger mod tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Det er medlemsstaternes ansvar at pålægge og håndhæve de nødvendige restriktioner vedrørende anvendelse og fremstilling af sådanne anordninger.

(23)

For at kunne tage hensyn til ny viden og den teknologiske udvikling bør listerne over de varer, der er omfattet af denne forordning, gennemgås løbende, og der bør fastsættes en særlig procedure for ændring af disse lister.

(24)

Kommissionen og medlemsstaterne bør underrette hinanden om foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, og om andre relevante forhold, de har kendskab til i forbindelse med denne forordning.

(25)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (7).

(26)

Medlemsstaterne bør fastsætte, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af denne forordning, og sikre, at de iværksættes. Sanktionerne bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(27)

Intet i nærværende forordning indskrænker de beføjelser, der gælder i henhold til og i kraft af Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (8) og dens gennemførelsesbestemmelser som fastlagt i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (9).

(28)

Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som især anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

Emne, omfang og definitioner

Artikel 1

Emne og omfang

1.   Denne forordning fastsætter fællesskabsregler for handel med tredjelande med varer, der kan anvendes til henrettelse eller tortur og anden grusom, nedværdigende eller umenneskelig behandling eller straf, og med dermed forbunden teknisk bistand.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på ydelse af dermed forbunden teknisk bistand, hvis ydelsen indebærer fysiske personers grænsepassage.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved

a)

»tortur«: enhver handling, ved hvilken stærk fysisk eller mental smerte eller lidelse bevidst påføres en person med det formål at fremskaffe oplysninger eller en tilståelse fra denne eller tredjemand, at straffe ham for en handling, som han selv eller tredjemand har begået eller mistænkes for at have begået, eller at skræmme eller lægge tvang på ham eller tredjemand, eller af grunde, der kan henføres til en eller anden form for forskelsbehandling, når en sådan smerte eller lidelse påføres af eller på opfordring af en offentlig ansat eller en anden person, der virker i embeds medfør, eller med en sådan persons samtykke eller indvilligelse. Begrebet omfatter imidlertid ikke smerte eller lidelse, der alene skyldes lovlige straffe

b)

»anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf«: enhver handling, ved hvilken stærk fysisk eller mental smerte eller lidelse påføres en person, når en sådan smerte eller lidelse påføres af eller på opfordring af en offentlig ansat eller en anden person, der virker i embeds medfør, eller med en sådan persons samtykke eller indvilligelse. Begrebet omfatter imidlertid ikke smerte eller lidelse, der alene er en naturlig eller tilfældig følge eller del af lovlige straffe

c)

»retshåndhævende myndighed«: enhver myndighed i et tredjeland med ansvar for at forebygge, opklare, efterforske, bekæmpe og straffe kriminelle lovovertrædelser, herunder, men ikke kun, politiet, anklagemyndighed, judicielle myndigheder, offentlige eller private fængselsmyndigheder og, hvor sådanne findes, statens sikkerhedsstyrker og militære myndigheder

d)

»eksport«: udførsel af varer fra Fællesskabets toldområde, herunder udførsel af varer, der kræver en toldangivelse, og udførsel af varer efter oplagring i en frizone af kontroltype I eller på et frilager som defineret i forordning (EØF) nr. 2913/92

e)

»import«: indførsel af varer, herunder midlertidig oplagring, anbringelse i en frizone eller på et frilager, anbringelse under en suspensiv procedure og overgang til fri omsætning i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92

f)

»teknisk bistand«: enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, prøvning, vedligeholdelse, samling eller enhver anden form for teknisk ydelse, uanset om bistanden ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab og færdigheder eller konsulentservice. Teknisk bistand omfatter også mundtlig bistand og bistand ved hjælp af elektroniske midler

g)

»museum«: en permanent institution, der ikke arbejder med gevinst for øje, og som virker for samfundet og dets udvikling, er åben for offentligheden, og forsker i, indsamler, bevarer, formidler og udstiller materielle vidnesbyrd om mennesket og dets omgivelser i studie-, uddannelses- og adspredelsesøjemed

h)

»kompetent myndighed«: myndighed i en af medlemsstaterne, som opført i bilag I, der i henhold til artikel 8, stk. 1, har beføjelse til at træffe beslutning om en ansøgning om tilladelse

i)

»ansøger«:

1)

i tilfælde af den i artikel 3 eller 5 nævnte eksport, enhver fysisk eller juridisk person, der har indgået en kontrakt med en modtager i et land, som varerne skal eksporteres til, og som har beføjelse til at træffe beslutning om at sende varer, der er omfattet af denne forordning, ud af Fællesskabets toldområde på det tidspunkt, hvor toldangivelsen antages. Hvis der ikke er indgået en eksportkontrakt, eller hvis indehaveren af kontrakten ikke handler på egne vegne, anses beføjelsen til at træffe beslutning om at sende varen ud af Fællesskabets toldområde for at være afgørende

2)

når retten til at disponere over disse varer i tilfælde af en sådan eksport ifølge den kontrakt, i henhold til hvilken eksporten finder sted, indehaves af en person, der har hjemsted uden for Fællesskabet, den kontrahent, der har hjemsted i Fællesskabet

3)

i tilfælde af den i artikel 3 nævnte ydelse af teknisk bistand, den fysiske eller juridiske person, der skal levere tjenesteydelsen, samt

4)

i tilfælde af den i artikel 4 nævnte import og ydelse af tekniske bistand, det museum, der skal udstille varerne.

KAPITEL II

Varer, der ikke har noget andet konkret anvendelsesformål end henrettelse, tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

Artikel 3

Eksportforbud

1.   Enhver eksport af varer, der ikke har noget andet konkret anvendelsesformål end henrettelse eller tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og som er opført i bilag II, er forbudt uanset varernes oprindelse.

Ydelse af teknisk bistand i forbindelse med varer, der er opført i bilag II, hvad enten det sker mod eller uden modydelse, fra Fællesskabets toldområde til personer, enheder eller organer i tredjelande, er forbudt.

2.   Som en undtagelse fra stk. 1 kan den kompetente myndighed give tilladelse til en eksport af varer, der er opført i bilag II, og ydelse af dermed forbunden teknisk bistand, hvis det godtgøres, at de pågældende varer i det tredjeland, hvortil de eksporteres, udelukkende vil blive anvendt til offentlig udstilling på et museum på grund af deres historiske betydning.

Artikel 4

Importforbud

1.   Enhver import af varer, der er opført i bilag II, uanset varernes oprindelse, er forbudt.

Det er forbudt for personer, enheder eller organer i Fællesskabets toldområde at acceptere teknisk bistand i forbindelse med de i bilag II opførte varer, der ydes fra et tredjeland, hvad enten det sker mod eller uden modydelse.

2.   Som en undtagelse fra stk. 1 kan den kompetente myndighed give tilladelse til import af varer, der er opført i bilag II og ydelse af dermed forbunden teknisk bistand, hvis det godtgøres, at de pågældende varer i bestemmelsesmedlemsstaten udelukkende vil blive anvendt til offentlig udstilling på et museum på grund af deres historiske betydning.

KAPITEL III

Varer, der kan anvendes til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

Artikel 5

Krav om eksporttilladelse

1.   Der kræves tilladelse til enhver eksport af varer, der kan anvendes til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og som er opført i bilag III, uanset varernes oprindelse. Der kræves imidlertid ikke tilladelse for varer, der kun passerer gennem Fællesskabets toldområde, navnlig varer, der ikke kan henføres til en toldmæssig bestemmelse eller anvendelse bortset fra proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse, jf. artikel 91 i forordning (EØF) nr. 2913/92, herunder oplagring af ikke-fællesskabsvarer i en frizone af kontroltype I eller på et frilager.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på eksport til de medlemsstaters territorier, som både er opført i bilag IV og ikke er en del af Fællesskabets toldområde, hvis varerne anvendes af en myndighed, der har ansvaret for retshåndhævelsen i både bestemmelseslandet eller bestemmelsesområdet og det moderland, som det pågældende territorium tilhører. Toldvæsenet eller andre relevante myndigheder har ret til at kontrollere, om denne betingelse er opfyldt, og kan beslutte, at eksporten ikke må finde sted, før kontrollen er foretaget.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på eksport til tredjelande, hvis varerne anvendes af en medlemsstats eller EU’s militære eller civile personel, hvis dette personel deltager i en fredsbevarende mission eller en krisestyringsmission under EU eller FN i det pågældende tredjeland eller i en operation på grundlag af forsvarsrelaterede aftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande. Toldvæsenet eller andre relevante myndigheder har ret til at kontrollere, om denne betingelse er opfyldt. Eksporten må ikke finde sted, før denne kontrol er foretaget.

Artikel 6

Kriterier for tildeling af eksporttilladelser

1.   Afgørelser om ansøgninger om eksporttilladelser for varer, der er opført i bilag III, træffes i de konkrete tilfælde af den kompetente myndighed under hensyntagen til alle relevante overvejelser, herunder især om, hvorvidt en anden medlemsstat i løbet af de foregående tre år har afslået en ansøgning om tilladelse til en eksport, der i alt væsentligt er identisk.

2.   Den kompetente myndighed giver ikke tilladelse, når der er rimelig grund til at antage, at en retshåndhævende myndighed eller en fysisk eller juridisk person i et tredjeland kan anvende varer, der er opført i bilag III, til tortur eller anden grusom, umenneskelig, nedværdigende behandling eller straf, herunder korporlig straf inden for retssystemets rammer.

Den kompetente myndighed tager hensyn til:

foreliggende domme fra internationale domstole

resultater af undersøgelser foretaget af de kompetente organer i FN, Europarådet og EU, og rapporter fra Europarådets Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Vanærende Behandling eller Straf samt fra FN’s særlige rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Der kan tages hensyn til andre relevante oplysninger, herunder foreliggende domme fra nationale domstole, rapporter eller anden information udarbejdet af organisationer i civilsamfundet og oplysninger om restriktioner vedrørende varer, der er opført i bilag II og III, der anvendes af bestemmelseslandet.

Artikel 7

Nationale foranstaltninger

1.   Uanset artikel 5 og 6 kan en medlemsstat vedtage eller opretholde et forbud mod eksport og import af fodlænker, lænker til sammenkædning af fanger og bærbare elektriske anordninger.

2.   En medlemsstat kan kræve, at eksport af håndjern, der inklusive kæden og i aflåst tilstand fra det ene til det andet jerns yderkant ikke måler over 240 mm, kun må ske efter indhentet tilladelse. Den pågældende medlemsstat anvender kapitel III og IV på sådanne håndjern.

3.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen foranstaltninger, der vedtages i medfør af stk. 1 og 2. Gældende foranstaltninger meddeles senest den 30. juli 2006. Efterfølgende foranstaltninger meddeles inden deres ikrafttræden.

KAPITEL IV

Tilladelsesprocedurer

Artikel 8

Ansøgninger om tilladelser

1.   En tilladelse til eksport og import og til ydelse af teknisk bistand må kun gives af den kompetente myndighed som opført i bilag I i den medlemsstat, hvor ansøgeren har hjemsted.

2.   Ansøgerne giver den kompetente myndighed alle relevante oplysninger om de aktiviteter, hvortil der ansøges om tilladelse.

Artikel 9

Tilladelser

1.   Tilladelser til eksport og import meddeles på en formular svarende til modellen i bilag V og er gyldig i hele Fællesskabet. Gyldighedsperioden for en tilladelse er 3-12 måneder, og den kan forlænges med indtil 12 måneder.

2.   Tilladelsen kan udstedes elektronisk. De specifikke procedurer etableres på nationalt plan. Hvis medlemsstaterne benytter sig af denne mulighed, underretter de Kommissionen herom.

3.   I forbindelse med tilladelser til eksport og import kan den kompetente myndighed stille sådanne krav og betingelser, som den anser for hensigtsmæssige.

4.   De kompetente myndigheder kan i henhold til denne forordning nægte at give eksportilladelse og kan annullere, suspendere, ændre eller tilbagekalde en eksportilladelse, som de allerede har givet.

Artikel 10

Toldformaliteter

1.   Eksportøren eller importøren skal ved opfyldelsen af toldformaliteterne forelægge en formular som vist i bilag V, behørigt udfyldt, som bevis på, at den nødvendige tilladelse til den pågældende eksport eller import er indhentet. Hvis dokumentet ikke er udfyldt på det eller de officielle sprog, der anvendes i den medlemsstat, hvor toldformaliteterne opfyldes, kan eksportøren eller importøren blive bedt om at forelægge en oversættelse på et sådant officielt sprog.

2.   Hvis der udfærdiges en toldangivelse om varer, der er opført i bilag II eller III, og det bekræftes, at der ikke er givet tilladelse til den planlagte eksport eller import i henhold til denne forordning, tilbageholder toldmyndighederne de angivne varer og gør opmærksom på, at der kan ansøges om tilladelse i henhold til denne forordning. Hvis der ikke er indgivet ansøgning om tilladelse inden for seks måneder efter tilbageholdelsen, eller hvis den kompetente myndighed afslår en sådan ansøgning, disponerer toldmyndighederne over de beslaglagte varer i overensstemmelse med gældende national lovgivning.

Artikel 11

Krav om underretning og konsultation

1.   Medlemsstaternes myndigheder, jf. bilag I, meddeler alle de øvrige medlemsstaters myndigheder og Kommissionen, jf. samme bilag, om beslutninger, de træffer om afslag på ansøgninger om tilladelser i henhold til denne forordning, og om tilbagekaldelse af tilladelser, de har givet. Meddelelsen skal ske sted senest 30 dage efter datoen for beslutningen.

2.   Den kompetente myndighed konsulterer den eller de myndigheder, der i løbet af de foregående tre år har afslået en ansøgning om tilladelse til import eller eksport eller levering af teknisk bistand i henhold til denne forordning, hvis den modtager en ansøgning vedrørende import eller eksport eller levering af teknisk bistand, der involverer en i alt væsentligt identisk transaktion, der er nævnt i en sådan tidligere ansøgning, og finder, at der alligevel bør gives tilladelse.

3.   Hvis den kompetente myndighed efter sådanne konsultationer beslutter at give tilladelse, underretter den øjeblikkeligt alle de i bilag I opførte myndigheder om sin beslutning og gør rede for årsagerne til beslutningen, eventuelt med angivelse af støttende oplysninger.

4.   Hvis et afslag på at give tilladelse er baseret på et nationalt forbud i henhold til artikel 7, stk. 1, udgør det ikke en beslutning om afslag på en ansøgning som omhandlet i stk. 1.

KAPITEL V

Almindelige og afsluttende bestemmelser

Artikel 12

Ændring af bilagene

1.   Kommissionen bemyndiges til at ændre bilag I. Oplysningerne om medlemsstaternes kompetente myndigheder ændres på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

2.   Kommissionen bemyndiges til at ændre bilag II, III, IV og V efter proceduren i artikel 15, stk. 2.

Artikel 13

Udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes myndigheder og Kommissionen

1.   Kommissionen og medlemsstaterne underretter efter anmodning hinanden om, hvilke foranstaltninger der træffes i medfør af denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, de måtte råde over i forbindelse med denne forordning, især oplysninger om meddelte tilladelser og afslag, jf. dog artikel 11.

2.   Relevante oplysninger om tilladelser, der gives og afslås, omfatter mindst afgørelsens art, begrundelsen for afgørelsen eller et sammendrag heraf, modtagerens navne, og hvis de ikke er de samme, slutbrugernes navne samt de pågældende varer.

3.   Medlemsstaterne udarbejder om muligt sammen med Kommissionen en offentlig, årlig aktivitetsrapport med oplysninger om antallet af modtagne ansøgninger, om de af disse ansøgninger berørte varer og lande, og om de afgørelser, de har truffet om disse ansøgninger. Rapporten indeholder ikke oplysninger, hvis videregivelse medlemsstaten betragter som stridende mod dens vitale sikkerhedsinteresser.

4.   Bortset fra indgivelse af oplysningerne i stk. 2 til myndighederne i de øvrige medlemsstater og til Kommissionen berører denne artikel ikke gældende nationale regler om fortrolighed og tavshedspligt.

5.   Hvis et afslag på at give tilladelse er baseret på et nationalt forbud i henhold til artikel 7, stk. 1, udgør det ikke et afslag på tilladelse som omhandlet i denne artikels stk. 1, 2 og 3.

Artikel 14

Oplysningernes anvendelse

Oplysninger, der modtages i henhold til denne forordning, anvendes kun til det formål, de indhentes til, jf. dog Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (10) og national lovgivning om aktindsigt.

Artikel 15

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Det Rådgivende Udvalg for den Fælles Udførselsordning, der blev nedsat i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2603/69 (11).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 16

Gennemførelse

Udvalget, jf. artikel 15, behandler ethvert spørgsmål, der vedrører gennemførelsen af denne forordning, og som forelægges af formanden enten på dennes eget initiativ eller på anmodning af en medlemsstats repræsentant.

Artikel 17

Sanktioner

1.   Medlemsstaterne fastsætter, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2.   Medlemsstaterne giver senest den 29. august 2006 Kommissionen meddelelse om disse sanktioner og underretter den endvidere hurtigst muligt om senere ændringer.

Artikel 18

Territorialt anvendelsesområde

1.   Denne forordning finder anvendelse på:

Fællesskabets toldområde, som defineret i forordning (EØF) nr. 2913/92

de spanske territorier Ceuta og Melilla

det tyske territorium Helgoland.

2.   For så vidt angår denne forordning behandles Ceuta, Helgoland og Melilla som en del af Fællesskabets toldområde.

Artikel 19

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft den 30. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 27. juni 2005.

På Rådets vegne

L. LUX

Formand


(1)  De Forenede Nationers generalforsamlings resolution 3452 (XXX) af 9.12.1975.

(2)  EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.

(3)  EFT C 87 E af 11.4.2002, s. 136.

(4)  De Forenede Nationers Generalforsamlings resolution 34/169 af 17.12.1979.

(5)  Vedtaget af De Forenede Nationers Økonomiske og Sociale Råd ved resolution 663 C (XXIV) af 31.7.1957 og 2076 (LXII) af 13.5.1977.

(6)  Jf. punkt ML7.c i EU’s fælles liste over militært udstyr (EUT C 127 af 25.5.2005, s. 1).

(7)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(8)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).

(9)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 883/2005 (EUT L 148 af 11.6.2005, s. 5).

(10)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(11)  EFT L 324 af 27.12.1969, s. 25. Senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3918/91 (EFT L 372 af 31.12.1991, s. 31).


BILAG I

LISTE OVER KOMPETENTE MYNDIGHEDER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 8 OG 11

A.   Myndighederne i medlemsstaterne:

BELGIEN

Ministerie van Economie, Energie, Handel en Wetenschapsbeleid

Directoraat E4: Economisch Potentieel, Markttoegangsbeleid, Tarifaire en Non-tarifaire Maatregelen

Vooruitgangsstraat 50c

B-1210 Brussel

Tel. (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 03

E-mail: Charles.godart@mineco.fgvov.be

Ministère de l'économie, de l'énergie, du commerce et de la politique scientifique

Directorat, E4: potentiel économique, politique d'accès aux marchés, mesures tarifaires et non-tarifaires

Rue du Progrès 50c

B-1210 Bruxelles

Téléphone: 32 (2) 277 51 11

Télécopie: 32 (2) 277 53 03

E-mail: Charles.godart@mineco.fgvov.be

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Tel.: (420) 224 90 76 41

Fax: (420) 224 22 18 81

E-mail: osm@mpo.cz

DANMARK

Bilag III, nr. 2 og 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Denmark

Telephone: (45) 33 92 33 40

Telefax: (45) 33 93 35 10

E-mail: jm@jm.dk

Bilag II og bilag III, nr. 1

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Erhvers- og Byggestyrelsen

Eksportkontroladministrationen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Denmark

Telephone: (45) 35 46 60 00

Telefax: (45) 35 46 60 01

E-mail: ebst@ebst.dk

TYSKLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (+49) 6196 908-0

Fax: (+49) 6196 908 800

E-Mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

GRÆKENLAND

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (30-210) 328 60 47, (30-210) 328 60 31

Φαξ (30-210) 328 60 94

E-mail: e3c@mnec.gr

ESTLAND

Eesti Välisministeerium

Välismajanduse ja arengukoostöö osakond

Strateegilise kauba kontrolli büroo

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Eesti

Tel: +372 631 7200

Faks: +372 631 7288

E-post: stratkom@mfa.ee

SPANIEN

Secretaría General de Comercio Exterior

Secretaría de Estado de Turismo y Comercio

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Telephone: (34) 915 83 52 84

Telefax: (34) 915 83 56 19

E-mail: Buzon.Oficial@SGDEFENSA.SECGCOMEX.SSCC.MCX.ES

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la

Agencía Estatal de Administración Tributaria

Avda. Llano Castellano, 17

28071 Madrid

España

Telephone: +34 91 7289450

Telefax: +34 91 7292065

FRANKRIG

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Direction générale des douanes et droits indirects

Service des titres du commerce extérieur (SETICE)

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 PARIS CEDEX 09

Téléphone: 01 55 07 46 73/- 46 42/- 48 64/- 47 64

Télécopie: 01 55 07 46 67/- 46 91

Courrier électronique: dg-setice@douane.finances.gouv.fr

IRLAND

Licensing Unit

Department of Enterprise, Trade and Employment

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Telephone (353-1) 631 21 21

Telefax (353-1) 631 25 62

ITALIEN

Ministero delle attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Telephone: +39 06 59 93 25 79

Telefax: +39 06 59 93 26 34

E-mail: polcomsegr@mincomes.it

CYPERN

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Τμήμα έκδοσης αδειών εισαγωγών/εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

Τηλ. (357-22) 86 71 00

Φαξ (357-22) 37 51 20

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cygr

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Unit

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

Telephone: (357- 22) 86 71 00

Telefax: (357-22) 37 51 20

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy

LETLAND

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Latvija

Telefax.: +371 7 280 882

LITAUEN

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

Lietuva

Telephone: +370 8 271 97 67

Telefax: +370 5 271 99 76

E-mail: leidimai.pd@policija.lt

LUXEMBOURG

Commerce extérieur

Office des licences

B. P. 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: 352 4782370

Télécopie: 352 466138

Courrier électronique: office.licences@mae.etat.lu

UNGARN

Magyar Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Telephone: +36 1 336 74 30

Telefax: +36 1 336 74 28

E-mail: spectrade@mkeh.hu

MALTA

Diviżjoni għall–Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR02

Telephone: +356 25 69 02 09

Telefax: +356 21 24 05 16

NEDERLANDENE (anføres på et senere tidspunkt)

ØSTRIG

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung für Aus- und Einfuhrkontrolle

A-1011 Wien

Stubenring 1

Tel.: (+43) 1 71100 8327

Fax: (+43) 1 71100 8386

E-Mail: post@C22.bmwa.gv.at

POLEN

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Telephone: (+48-22) 693 50 00

Telefax: (+48-22) 693 40 48

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais de Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo, edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351-21) 881 42 63

Fax: (351-21) 881 42 61

SLOVENIEN

Ministrstvo za gospodarstvo

Direktorat za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Telephone: +386 1 478 35 42

Telefax: +386 1 478 36 11

SLOVAKIET

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor riadenia obchodovania s citlivými tovarmi

Mierová 19

827 15 Bratislava

Slovenská republika

Telephone: +421 2 48 54 20 53

Telefax: +421 2 43 42 39 15

FINLAND

Sisäasiainministeriö

Arpajais- ja asehallintoyksikkö

PL 50

FI-11101 RIIHIMÄKI

Puhelin (358-9) 160 01

Faksi (358-19) 72 06 68

Sähköposti: aahy@poliisi.fi

SVERIGE

Kommerskollegium

PO Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tfn (46-8) 690 48 00

Fax (46-8) 30 67 59

E-post: registrator@kommers.se

DET FORENEDE KONGERIGE

Department of Trade and Industry

Export Control Organisation

4 Abbey Orchard Street

London

SW1P 2HT

United Kingdom

Telephone (44) 207 215 05 85

Telefax (44) 207 215 05 72

E-mail: mevlyn.tompkins@dti.gsi.gov.uk

B.   Underretninger sendes til Kommissionen på følgende adresse:

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser

Direktorat A: den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP): koordinering og Kommissionens bidrag

Kontor A.2: Institutionelle og juridiske anliggender, fælles FUSP-aktioner, sanktioner, Kimberley-processen

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles

Tlf. (32-2) 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int


BILAG II

Liste over varer som omhandlet i artikel 3 og 4

Note: Denne liste omfatter ikke medicinsk-tekniske varer


KN-kode

Beskrivelse

1.   

Varer konstrueret til henrettelse af mennesker:

ex 4421 90 98

ex 8208 90 00

1.1.

Galger og guillotiner

ex 8543 89 95

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00

1.2.

Elektriske stole til henrettelse af mennesker

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Lufttætte kamre, der er fremstillet af f.eks. stål og glas og konstrueret med henblik på henrettelse af mennesker ved indgivelse af dødelige gasarter eller stoffer

ex 8413 81 90

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 85

1.4.

Automatiske indsprøjtningssystemer, der er konstrueret med henblik på henrettelse af mennesker ved indgivelse af dødelige kemiske stoffer

2.   

Varer konstrueret til at indskrænke menneskers frihed:

ex 8543 89 95

2.1.

Elektriske bælter, der er konstrueret med det formål at underkaste personer frihedsindskrænkning ved indgivelse af elektriske chok med en tomgangsspænding på over 10 000 V


BILAG III

Liste over varer som omhandlet i artikel 5

KN-kode

Beskrivelse

1.   

Varer konstrueret til at indskrænke menneskers frihed:

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 91

ex 9403 20 99

ex 9403 50 00

ex 9403 70 90

ex 9403 80 00

1.1.

Stole med spændetrøjer og brætter med hånd- og fodlænker.

Note:

Dette punkt kontrollerer ikke stole med spændetrøjer, der er udformet til handicappede.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 99

1.2.

Fodlænker, lænker til sammenkædning af fanger, fod- eller håndlænker samt særskilte håndjern eller håndlænker.

Note:

Dette punkt kontrollerer ikke almindelige håndjern. Almindelige håndjern er håndjern, der inklusive kæden og i aflåst tilstand måler mellem 150 og 280 mm i alt fra det ene til det andet jerns yderkant, og som ikke er blevet modificeret med henblik på at påføre fysisk smerte eller lidelse.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 99

1.3.

Tommeljern og tommelskruer, herunder takkede tommeljern.

2.   

Bærbare anordninger konstrueret med henblik på bekæmpelse af optøjer eller selvforsvar:

ex 8543 89 95

ex 9304 00 00

2.1.

Bærbare elektriske anordninger, herunder — men ikke kun — elektriske stave, elektriske skjold, bedøvelsespistoler og pilepistoler til udsendelse af elektriske ladninger med en tomgangsspænding på over 10 000 V.

1.

Dette punkt kontrollerer ikke elektriske bælter som omhandlet i punkt 2.1 i bilag II.

2.

Dette punkt kontrollerer ikke særskilte elektriske anordninger, der følger deres bruger med henblik på brugerens egen personlige beskyttelse.

3.   

Stoffer til bekæmpelse af optøjer eller selvforsvar og dermed forbundent bærbart spredningsudstyr:

ex 8424 20 00

ex 9304 00 00

3.1.

Bærbare anordninger til bekæmpelse af optøjer eller selvforsvar ved indgivelse eller udspredning af et lammende kemisk stof.

Note:

Dette punkt kontrollerer ikke særskilte bærbare anordninger, selv hvis de indeholder et kemisk stof, når de følger deres bruger med henblik på brugerens egen personlige beskyttelse.

ex 2924 29 95

3.2.

N-((4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl)nonanamid (CAS-nr. 2444-46-4).

ex 2939 99 00

3.3.

Oleoresin capsicum (CAS-nr. 8023-77-6).


BILAG IV

Liste over medlemsstaternes territorier som omhandlet i artikel 5, stk. 2

DANMARK:

Grønland

FRANKRIG:

Ny Kaledonien med tilhørende områder

Fransk Polynesien

territorium under de franske sydlige og antarktiske områder

Wallis og Futunaøerne

Mayotte

Saint Pierre og Miquelon

TYSKLAND:

Büsingen


BILAG V

Formular til ansøgning om eksport- eller importtilladelse som omhandlet i artikel 9, stk. 1

Tekniske specifikationer:

Følgende formular skal have dimensionerne 210 × 297 mm, idet den størst tilladte afvigelse er på 5 mm mindre og 8 mm større. Rubrikkerne er baseret på en måleenhed på 1/10 tomme horisontalt og på 1/6 tomme vertikalt. Underinddelingerne er baseret på en måleenhed på en tiendedel tomme horisontalt.

Image

Image

Forklarende bemærkninger vedrørende formularen

»Tilladelse til eksport eller import af varer, der kan anvendes til tortur (forordning (EF) nr. 1236/2005)«

Denne formular til tilladelse anvendes til at udstede en tilladelse til eksport eller import af varer i henhold til forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Den bør ikke anvendes til at tillade ydelse af teknisk bistand.

Den udstedende myndighed er den myndighed, der er defineret i artikel 2, litra h), i Rådets forordning nr. 1236/2005, som er gengivet i bilag I til denne forordning.

Tilladelserne udstedes på en formular (ét enkelt ark), der trykkes på begge sider. Det kompetente toldsted fratrækker de eksporterede mængder fra den samlede disponible mængde. Det skal derfor sikre sig, at de forskellige varer, der er omfattet af tilladelsen, er tydeligt adskilt.

Hvis medlemsstaternes nationale procedurer kræver yderligere kopier af formularen (svarende til f.eks. hvad der gælder for ansøgningen), kan tilladelsesformularen indgå i et formularsæt, der indeholder de nødvendige kopier i overensstemmelse med gældende nationale regler. I rubrikken over rubrik 3 og i margenen til venstre skal det for hvert eksemplar klart angives, til hvilket formål (f.eks. ansøgning, kopi til ansøger) de pågældende kopier er beregnet. Kun ét eksemplar må udgøre den tilladelsesformular, der er gengivet i bilag V til forordning (EF) nr. 1236/2005.

Rubrik 1:

Ansøger

Ansøgerens navn og fulde adresse angives

Ansøgerens toldnummer kan også angives (valgfrit i de fleste tilfælde)

Ansøgerens type angives (valgfrit) i den relevante rubrik med numrene 1, 2 og 4, der henviser til numrene i artikel 2, litra i), i forordning (EF) nr. 1236/2005

Rubrik 3:

Tilladelse nr.

Nummeret angives, og der sættes kryds i enten eksport- eller importrubrikken. Jf. forordningens artikel 2, litra d) og e), samt artikel 17 for definition af udtrykkene »eksport« og »import«.

Rubrik 4:

Udløbsdato

For dag angives to tal, for måned to tal og for år fire tal.

Rubrik 5:

Agent/repræsentant

Navnet anføres på den behørigt bemyndigede repræsentant eller (toldklarerer) agent, der handler på ansøgers vegne, hvis ansøgningen ikke indgives af ansøgeren. Jf. også artikel 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92

Rubrik 6:

Land, hvor varerne befinder sig

Navnet på både det pågældende land og den relevante landekode angives, jf. koderne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 (EFT L 118 af 25.5.1995, s.10). Jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 1779/2002 (EFT L 296 af 5.10.2002, s. 6)

Rubrik 7:

Bestemmelsesland

Navnet på både det pågældende land og den relevante landekode angives, jf. koderne fastsat i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 (EFT L 118 af 25.5.1995, s. 10). Jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 1779/2002 (EFT L 296 af 5.10.2002, s. 6)

Rubrik 10:

Beskrivelse af varen

Oplysninger om emballering af de pågældende varer eventuelt medtages. Bemærk, at varernes værdi også kan angives i rubrik 10

Hvis der ikke er tilstrækkelig plads i rubrik 10, fortsættes der på et vedhæftet blankoark med en henvisning til tilladelsens nummer. Antal bilag angives i rubrik 16

Formularen er udformet til at kunne bruges til op til tre forskellige typer varer (jf. forordningens bilag II og III). Hvis det er nødvendigt at tillade eksport eller import af mere end tre typer varer, anvendes to tilladelser

Rubrik 11:

Vare nr.

Denne rubrik udfyldes kun på formularens bagside. Varenummeret skal svare til det trykte varenummer i rubrik 11 ved siden af beskrivelsen af den pågældende vare på forsiden

Rubrik 14:

Særlige krav og betingelser

Hvis der ikke er plads nok i rubrik 14, fortsættes der på et vedhæftet blankoark, idet der henvises til tilladelsens nummer. Antal bilag angives i rubrik 16

Rubrik 16:

Antal bilag

Antal bilag angives eventuelt (jf. forklaringerne til rubrik 10 og 14)


Top