EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1147

Kommissionens forordning (EF) nr. 1147/2005 af 15. juli 2005 om forbud mod at anvende visse fiskeredskaber til fiskeri efter tobis i Nordsøen og Skagerrak

OJ L 185, 16.7.2005, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1147/oj

16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1147/2005

af 15. juli 2005

om forbud mod at anvende visse fiskeredskaber til fiskeri efter tobis i Nordsøen og Skagerrak

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 27/2005 af 22. december 2004 om fastsættelse for 2005 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (1), særlig artikel 12, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

EF’s fiskeriindsats for fartøjer, der fisker efter tobis i Nordsøen og Skagerrak, er fastsat foreløbigt i bilag V til forordning (EF) nr. 27/2005.

(2)

Efter dette bilags punkt 6, litra c), skal Kommissionen revurdere fiskeriindsatsen for 2005 på grundlag af udtalelser fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) om størrelsen af 2004-tilvæksten for tobis i Nordsøen. Hvis STECF vurderer, at størrelsen af 2004-tilvæksten for tobis i Nordsøen er mindre end 300 000 mio. styk med alderen 0, forbydes fiskeri med bundtrawl, vod eller lignende trukne redskaber med en maskestørrelse på under 16 mm i resten af 2005.

(3)

STECF har vurderet størrelsen af 2004-tilvæksten til at være på 150 000 mio. styk med alderen 0.

(4)

Da STECF har vurderet størrelsen af 2004-tilvæksten for tobis i Nordsøen til at være mindre end grænsen på 300 000 styk med alderen 0, skal fiskeriet forbydes i resten af 2005 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fiskeri efter tobis i Nordsøen og Skagerrak (ICES-afsnit IIa, IIIa og underområde IV) (2) med bundtrawl, vod eller lignende trukne redskaber med en maskestørrelse på under 16 mm er forbudt fra den i artikel 2 fastsatte ikrafttrædelsesdato og indtil den 31. december 2005.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 12 af 14.1.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 860/2005 (EUT L 144 af 8.6.2005, s. 1).

(2)  EF-farvande, undtagen farvande inden for 6 sømil fra Det Forenede Kongeriges basislinjer ved Shetlandsøerne, Fair Isle og Foula.


Top