Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0920

Rådets forordning (EF) nr. 920/2005 af 13. juni 2005 om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område, og af forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det europæiske Atomenergifællesskab på det sproglige område, og om indførelse af midlertidige undtagelsesforanstaltninger fra disse forordninger

OJ L 156, 18.6.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 184–185 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 195 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 195 - 196
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 84 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/920/oj

18.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/3


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 920/2005

af 13. juni 2005

om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område, og af forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det europæiske Atomenergifællesskab på det sproglige område, og om indførelse af midlertidige undtagelsesforanstaltninger fra disse forordninger

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 290,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 190,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, stk. 1, og artikel 41, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den irske regering har anmodet om, at det irske sprog får samme status som de øvrige medlemsstaters nationale officielle sprog, og at der foretages de nødvendige ændringer med henblik herpå i Rådets forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det europæiske økonomiske Fællesskab på det sproglige område (1) og Rådets forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det europæiske Atomenergifællesskab på det sproglige område (2); disse to forordninger benævnes i det følgende »forordning nr. 1«.

(2)

Det fremgår af artikel 53 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 314 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, at det irske sprog er et af disse traktaters autentiske sprog.

(3)

Den irske regering understreger, at i henhold til artikel 8 i Irlands forfatning er det irske sprog som det nationale sprog Irlands første officielle sprog.

(4)

Det er hensigtsmæssigt at reagere positivt på den irske regerings anmodning og at ændre forordning nr. 1 i overensstemmelse hermed. Det er imidlertid hensigtsmæssigt at bestemme, at EU’s institutioner af praktiske årsager og som en overgangsforanstaltning ikke skal være bundet af forpligtelsen til at affatte alle retsakter, herunder Domstolens afgørelser, på irsk eller oversætte dem til dette sprog. Det er også hensigtsmæssigt at fastsætte, at denne undtagelse kun bør gælde delvis, og at forordninger vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab ikke bør være omfattet heraf, samt at give Rådet beføjelse til inden for en frist på fire år efter ikrafttrædelsen og derefter hvert femte år enstemmigt at beslutte, om undtagelsen skal ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning nr. 1 ændres således:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

De officielle sprog og arbejdssprogene for Den Europæiske Unions institutioner er dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.«

2)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Forordninger og andre dokumenter, der er almengyldige, affattes på de enogtyve officielle sprog.«

3)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Den Europæiske Unions Tidende udkommer på de enogtyve officielle sprog.«

Artikel 2

Uanset forordning nr. 1 og for et tidsrum af fem år, der kan fornyes, og som løber fra den dag, hvor forordningen finder anvendelse, er Den Europæiske Unions institutioner ikke bundet af forpligtelsen til at affatte alle retsakter på irsk og til at offentliggøre dem på dette sprog i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne artikel finder ikke anvendelse på forordninger, der vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab.

Artikel 3

Senest fire år efter datoen for denne forordnings anvendelse og derefter hvert femte år tager Rådet anvendelsen af artikel 2 op til fornyet overvejelse og bestemmer enstemmigt, om undtagelsen i nævnte artikel skal ophæves.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 13. juni 2005.

På Rådets vegne

J. ASSELBORN

Formand


(1)  EFT 17 af 6.10.1958, s. 385/58. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EFT 17 af 6.10.1958, s. 401/58. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.


Top