EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0562

Kommissionens forordning (EF) nr. 562/2005 af 5. april 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår meddelelser, der udveksles mellem medlemsstaterne og Kommissionen om mælk og mejeriprodukter

OJ L 95, 14.4.2005, p. 11–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 191–221 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 170 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 170 - 200

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2010; ophævet ved 32010R0479 . Latest consolidated version: 05/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/562/oj

14.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 562/2005

af 5. april 2005

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår meddelelser, der udveksles mellem medlemsstaterne og Kommissionen om mælk og mejeriprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 40, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1498/1999 af 8. juli 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt angår meddelelser, der udveksles mellem medlemsstaterne og Kommissionen om mælk og mejeriprodukter (2) er gentagne gange blevet ændret væsentligt. Forordning (EF) nr. 1255/1999 og alle forordningerne med gennemførelsesbestemmelser hertil har indført en række ændringer. Af klarhedshensyn bør forordning (EF) nr. 1498/1999 derfor ophæves og erstattes af en ny forordning.

(2)

For at kunne vurdere produktions- og markedssituationen for mælk og mejeriprodukter er det nødvendigt, at der regelmæssigt gives oplysninger om, hvordan interventionsforanstaltningerne som fastsat ved forordning (EF) nr. 1255/1999 fungerer, navnlig oplysninger om udviklingen i lagerbeholdningerne af de pågældende produkter hos interventionsorganerne eller på private lagre.

(3)

Støtten for skummetmælkspulver forarbejdet til kasein og restitutionerne kan kun fastsættes på grundlag af oplysninger om prisudviklingen både på det indre marked og i international handel.

(4)

For nøje og regelmæssigt at kunne observere handelsstrømmene, som gør det muligt at vurdere, hvilken virkning restitutionerne har, er det nødvendigt med oplysninger om eksporten af de produkter, som der er fastsat restitutioner for, navnlig for så vidt angår de mængder, der er solgt ved licitation.

(5)

Af hensyn til iværksættelsen af landbrugsaftalen indgået som led i de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden (herefter benævnt »landbrugsaftalen«), som blev godkendt ved Rådets afgørelse 94/800/EF (3), er det, for at sikre at forpligtelserne i aftalen overholdes, nødvendigt med en lang række detaljerede oplysninger om import og eksport, navnlig om licensansøgninger og -udnyttelse. For at kunne udnytte de nævnte forpligtelser bedst muligt er det en forudsætning, at der hurtigt gives oplysninger om udviklingen i eksporten. Ifølge samme aftale gælder begrænsningerne for subventioneret eksport ikke for eksport af produkter, der er bestemt til fødevarehjælp. Det bør derfor fastsættes, at det i meddelelserne om eksportlicensansøgninger skal anføres, hvilke licensansøgninger der er ansøgt om med henblik på fødevarehjælpsleverancer.

(6)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 174/1999 af 26. januar 1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt angår anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter (4) fastsættes der særlige bestemmelser for eksport af visse mejeriprodukter til Canada, USA og Den Dominikanske Republik. Det bør fastsættes, at der skal fremsendes oplysninger.

(7)

Ved forordning (EF) nr. 174/1999 fastsættes der en særlig ordning for ydelse af restitutioner for bestanddele med oprindelse i EF med hensyn til smelteost, der er fremstillet i henhold til proceduren for aktiv forædling. Det bør fastsættes, at der skal fremsendes oplysninger herom.

(8)

I artikel 5 i forordning (EF) nr. 174/1999 fastsættes det, at gyldigheden af en eksportlicens i visse tilfælde kan udvides til også at omfatte en anden produktkode end koden i eksportlicensens rubrik 16. Det bør fastsættes, at der skal fremsendes oplysninger herom.

(9)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 af 14. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter (5) fastsættes det, at visse importkontingenter forvaltes ved, at myndighederne i tredjelandene udsteder IMA 1-certifikater. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvor store mængder produkter der er udstedt importlicenser for på grundlag af IMA 1-certifikater. Erfaringerne viser, at disse meddelelser ikke altid gør det muligt nøjagtigt at følge med i, hvordan den pågældende import forløber i de enkelte etaper. Derfor bør det fastsættes, at der skal fremsendes yderligere oplysninger.

(10)

De senere års erfaringer med at behandle de oplysninger, som Kommissionen har modtaget, har vist, at de undertiden fremsendes meget hyppigt. Nogle af oplysningerne bør derfor fremsendes mindre hyppigt.

(11)

Det er vigtigt at kunne sammenligne prisnoteringerne for produkterne, navnlig med henblik på beregningen af restitutioner og støttebeløb. Det er også nødvendigt at vide, hvor sandsynlige disse prisnoteringer er, ved at veje dataene.

(12)

Kommunikationsmidlerne har udviklet sig betydeligt de seneste år. Der bør derfor tages hensyn til, at udviklingen har gjort kommunikationen hurtigere og mere effektiv og sikker.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

LAGRE OG INTERVENTIONSFORANSTALTNINGER

Artikel 1

1.   For så vidt angår interventionsforanstaltninger efter artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999 giver medlemsstaterne senest den 10. i hver måned Kommissionen meddelelse om følgende for den foregående måned:

a)

de smørmængder, der er oplagret ved udgangen af den pågældende måned, og de smørmængder, der er indlagret og udlagret i den pågældende måned, efter modellen som vist i bilag I, del A, til nærværende forordning

b)

fordelingen af de smørmængder, der er udlagret i den pågældende måned, på de relevante forordninger, efter modellen som vist i bilag I, del B, til nærværende forordning

c)

klassificering efter alder af de smørmængder, der er oplagret ved udgangen af den pågældende måned, efter modellen som vist i bilag I, del C, til nærværende forordning.

2.   For så vidt angår interventionsforanstaltninger efter artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1255/1999 giver medlemsstaterne senest den 10. i hver måned efter modellen som vist i bilag II til nærværende forordning Kommissionen meddelelse om følgende for den foregående måned:

a)

de smørmængder og de mængder fløde omregnet til smørækvivalenter, som indlagres eller udlagres i den pågældende måned

b)

den samlede smørmængde og den samlede mængde fløde omregnet til smørækvivalenter, der er oplagret ved udgangen af den pågældende måned.

Artikel 2

For så vidt angår interventionsforanstaltninger efter artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999 giver medlemsstaterne senest den 10. i hver måned Kommissionen meddelelse om følgende for den foregående måned:

a)

de mængder skummetmælkspulver, der er oplagret ved udgangen af den pågældende måned, og de mængder, der er indlagret og udlagret i samme måned, efter modellen som vist i bilag III, del A, til nærværende forordning

b)

fordelingen af de mængder skummetmælkspulver, der er udlagret i den pågældende måned, efter modellen som vist i bilag III, del B, til nærværende forordning

c)

klassificering efter alder af de mængder skummetmælkspulver, der er oplagret ved udgangen af den pågældende måned, efter modellen som vist i bilag III, del C, til nærværende forordning.

Artikel 3

For så vidt angår interventionsforanstaltninger efter artikel 8 og 9 i forordning (EF) nr. 1255/1999 giver medlemsstaterne efter modellen som vist i bilag IV til nærværende forordning senest den 10. i hver måned for den foregående måned Kommissionen meddelelse om følgende:

a)

de ostemængder, der er indlagret og udlagret i den pågældende måned, opdelt efter ostekategorier

b)

de ostemængder, der er oplagret ved udgangen af den pågældende måned, opdelt efter ostekategorier.

Artikel 4

I dette kapitel gælder følgende definitioner:

a)

»indlagrede mængder«: de mængder, der faktisk er blevet indlagret og eventuelt overtaget af interventionsorganet

b)

»udlagrede mængder«: de mængder, der er blevet udlagret, eller, hvis køberen overtager de pågældende produkter inden udlagringen, de overtagne mængder.

KAPITEL II

FORANSTALTNINGER VEDRØRENDE STØTTE TIL SKUMMETMÆLK OG SKUMMETMÆLKSPULVER

Artikel 5

1.   For så vidt angår støtte efter artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1255/1999 for skummetmælk anvendt til foder giver medlemsstaterne efter modellen som vist i bilag V til nærværende forordning senest den 20. i hver måned for den foregående måned Kommissionen meddelelse om følgende:

a)

de mængder skummetmælk, der er anvendt til fremstilling af foderblandinger, og som der er ansøgt om støtte for i den pågældende måned

b)

de mængder denatureret skummetmælkspulver, som der er ansøgt om støtte for i den pågældende måned

c)

de mængder skummetmælkspulver, der er anvendt til fremstilling af foderblandinger, og som der er ansøgt om støtte for i den pågældende måned.

2.   For så vidt angår støtte efter artikel 12 i forordning (EF) nr. 1255/1999 for skummetmælk, der er forarbejdet til kasein, giver medlemsstaterne efter modellen som vist i bilag V til nærværende forordning senest den 20. i hver måned for den foregående måned Kommissionen meddelelse om de mængder skummetmælk, som der er ansøgt om støtte for i den foregående måned. Disse mængder opdeles efter kasein- eller kaseinatproduktionens kvalitet.

KAPITEL III

PRISER

Artikel 6

1.   Medlemsstaterne meddeler hver onsdag inden kl. 11.00 (belgisk tid) Kommissionen priserne ab fabrik på deres område for produkterne i bilag VI. Medlemsstaterne meddeler de priser, som de erhvervsdrivende har rapporteret for mejeriprodukter, undtagen ost, når den nationale produktion udgør mindst 2 % af Fællesskabets produktion, eller når den kompetente nationale myndighed anser produktionen for at være repræsentativ på nationalt plan. For så vidt angår ost skal medlemsstaterne meddele prisen for de ostetyper, der udgør mindst 8 % af den samlede nationale osteproduktion.

2.   Medlemsstaterne meddeler senest en måned efter udgangen af den foregående måned Kommissionen de råmælkspriser, som er betalt til mælkeproducenterne på deres område.

Priserne udtrykkes som et vejet gennemsnit, som medlemsstatens myndighed udarbejder på grundlag af stikprøveundersøgelser.

3.   Med hensyn til meddelelser om priserne i EF træffer medlemsstaterne de fornødne foranstaltninger til at indhente oplysninger, der er så repræsentative, pålidelige og fuldstændige som muligt. Med henblik herpå tilsender medlemsstaterne hvert år senest den 31. maj Kommissionen en rapport på grundlag af standardspørgeskemaet i bilag XII.

4.   Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre, at de økonomiske beslutningstagere fremsender de krævede oplysninger til medlemsstaten inden for de pågældende tidsfrister.

5.   I denne artikel forstås der ved »pris ab fabrik« den pris, hvortil produktet købes fra virksomheden, ekskl. afgifter (moms) og andre omkostninger (transport, lastning, håndtering, oplagring, paller, forsikring osv.). Prisen udtrykkes som et vejet gennemsnit, som medlemsstatens myndighed udarbejder på grundlag af stikprøveundersøgelser.

KAPITEL IV

SAMHANDEL

AFDELING 1

IMPORT

Artikel 7

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om følgende:

1)

senest en måned efter udgangen af kontingentåret for det foregående kontingentår, de produktmængder, der er udstedt importlicenser for under de kontingenter, der omhandles i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2535/2001, opdelt efter KN-kode og kode for oprindelsesland

2)

senest den 10. januar og den 10. juli for de seks foregående måneder, de produktmængder, der er udstedt importlicenser for under de kontingenter, der omhandles i artikel 24 i forordning (EF) nr. 2535/2001, opdelt efter KN-kode og kode for oprindelsesland

3)

senest den 10. i hver måned for den foregående måned, de produktmængder, for hvilke der er udstedt importlicenser omfattet af anvendelsen af ikke-præferencetoldsatser i den fælles toldtarif, opdelt efter KN-kode og kode for oprindelsesland

4)

senest den 10. i hver måned for den foregående måned, de produktmængder, for hvilke der er udstedt importlicenser efter artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 2007/2000 (6) og efter artikel 10 i den interimsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Libanesiske Republik, der blev godkendt ved Rådets afgørelse 2002/761/EF (7), opdelt efter KN-kode og kode for oprindelsesland

5)

senest den 10. i hver måned for den foregående måned, de produktmængder, der er udstedt importlicenser for under de kontingenter, der omhandles i artikel 20 i forordning (EF) nr. 2535/2001, opdelt efter KN-kode og kode for oprindelsesland

6)

en gang om året senest tre måneder efter udgangen af hver kontingentperiode, de uudnyttede mængder, for hvilke der er udstedt importlicenser inden for rammerne af de importkontingenter, der omhandles i forordning (EF) nr. 2535/2001, opdelt efter kontingentnummer, KN-kode og kode for oprindelsesland.

Medlemsstaterne skal også give Kommissionen meddelelse om, at de i givet fald ikke har udstedt licenser for de relevante referenceperioder.

Artikel 8

Medlemsstaterne meddeler efter modellen som vist i bilag VII og senest den 31. marts Kommissionen nedenstående oplysninger for det foregående år, opdelt efter KN-kode, vedrørende de importlicenser, der er udstedt mod fremlæggelse af et IMA 1-certifikat, jf. kapitel III i afsnit 2 i forordning (EF) nr. 2535/2001, med angivelse af nummeret på IMA 1-certifikaterne:

a)

den produktmængde, der er udstedt importlicens for, og datoen for udstedelse af licenserne

b)

den produktmængde, som sikkerhedsstillelsen er frigivet for.

AFDELING 2

EKSPORT

Artikel 9

1.   Medlemsstaterne giver hver arbejdsdag inden kl. 18 Kommissionen meddelelse om følgende:

a)

de mængder, opdelt efter kode i nomenklaturen over eksportrestitutioner for mejeriprodukter og efter destinationskode, for hvilke der den pågældende dag er ansøgt om licenser:

i)

som omhandlet i artikel 1 i forordning (EF) nr. 174/1999, bortset fra licenserne i samme forordnings artikel 17

ii)

som omhandlet i artikel 17 i forordning (EF) nr. 174/1999

b)

i givet fald skal det angives, at der ikke den dag er indgivet nogen licensansøgning som omhandlet i litra a)

c)

de mængder, opdelt pr. ansøgning efter kode i nomenklaturen over eksportrestitutioner for mejeriprodukter og efter destinationskode, for hvilke der den pågældende dag er ansøgt om foreløbige licenser som omhandlet i artikel 8 i forordning (EF) nr. 174/1999, med angivelse af:

i)

hvilken dato der er sidste frist for indgivelse af licitationsbud, samt en kopi af det dokument, der bekræfter licitationsbekendtgørelsen for de mængder, der er ansøgt om

ii)

hvor stor en produktmængde licitationsbekendtgørelsen gælder, eller, ved en licitation åbnet af de væbnede styrker, jf. artikel 36, stk. 1, litra c), i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (8), hvor ovennævnte mængde ikke er angivet, den skønnede mængde opdelt som beskrevet

d)

de mængder, opdelt efter kode i nomenklaturen over eksportrestitutioner for mejeriprodukter og efter destinationskode, for hvilke der den pågældende dag definitivt er blevet udstedt eller annulleret foreløbige licenser som omhandlet i artikel 8 i forordning (EF) nr. 174/1999, med angivelse af, hvilket organ der afholder licitationen, hvornår den foreløbige licens er udstedt, og hvor stor en mængde den omfatter, efter modellen som vist i bilag VIII, del A, til nærværende forordning

e)

i givet fald den ændrede produktmængde, som den i litra c) omhandlede licitationsbekendtgørelse gælder, efter modellen som vist i bilag VIII, del A, til nærværende forordning

f)

de mængder, opdelt efter land og kode i nomenklaturen over eksportrestitutioner for mejeriprodukter, for hvilke endelige licenser med restitution blev udstedt efter artikel 20 og 20a i forordning (EF) nr. 174/1999, efter modellen som vist i bilag VIII, del B, til nærværende forordning.

2.   Hvad angår den meddelelse, der omhandles i stk. 1, litra c), nr. i), er én meddelelse pr. medlemsstat tilstrækkelig, når der er indgivet flere ansøgninger for samme licitationsbekendtgørelse.

3.   Medlemsstaterne skal ikke på daglig basis meddele de mængder, for hvilke der er indgivet ansøgninger om importlicens efter andet afsnit i artikel 1, stk. 1, og artikel 18, 20 og 20a i forordning (EF) nr. 174/1999, når der ikke er ansøgt om restitution, eller når ansøgningerne omfatter fødevarehjælpsleverancer, jf. artikel 10, stk. 4, i landbrugsaftalen indgået under Uruguay-runden.

Artikel 10

Medlemsstaterne giver hver mandag for den foregående uge Kommissionen meddelelse om de mængder, opdelt efter kode i nomenklaturen over eksportrestitutioner for mejeriprodukter, for hvilke der er ansøgt om licenser omhandlet i artikel 1, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 174/1999 uden restitution, efter modellen som vist i bilag VIII, del C, til nærværende forordning.

Artikel 11

Medlemsstaterne giver inden den 16. i hver måned for den foregående måned Kommissionen meddelelse om følgende:

a)

de mængder, opdelt efter kode i nomenklaturen over eksportrestitutioner for mejeriprodukter, for hvilke licensansøgningerne blev annulleret efter artikel 10, stk. 3, første afsnit, litra b), i forordning (EF) nr. 174/1999, med angivelse af restitutionssatsen, efter modellen som vist i bilag IX, del A, til nærværende forordning

b)

de mængder, opdelt efter kode i nomenklaturen over eksportrestitutioner for mejeriprodukter, der ikke er eksporteret efter udløbet af de pågældende licensers gyldighedsperiode, med angivelse af restitutionssatsen, efter modellen som vist i bilag IX, del B, til nærværende forordning

c)

de mængder, opdelt efter kode i nomenklaturen over eksportrestitutioner for mejeriprodukter og efter destinationskode, for hvilke der er ansøgt om eksportlicenser med henblik på fødevarehjælpsleverancer, jf. artikel 10, stk. 4, i landbrugsaftalen indgået under Uruguay-runden, efter modellen som vist i bilag IX, del C, til nærværende forordning

d)

de mængder mejeriprodukter, opdelt efter KN-kode og kode for oprindelsesland, der ikke befinder sig i en af de i traktatens artikel 23, stk. 2, nævnte situationer, og som er importeret for at blive anvendt til fremstilling af produkter henhørende under KN-kode 0406 30, jf. artikel 11, stk. 6, tredje led, i forordning (EF) nr. 800/1999, og for hvilke der er givet tilladelse som omhandlet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 174/1999, efter modellen som vist i bilag IX, del D, til nærværende forordning

e)

de mængder, opdelt efter KN-kode eller i givet fald efter kode i nomenklaturen over eksportrestitutioner for mejeriprodukter, for hvilke der er udstedt endelige licenser uden anmodning om restitution som omhandlet i artikel 18 og 20 i forordning (EF) nr. 174/1999, efter modellen som vist i bilag IX, del E, til nærværende forordning.

Artikel 12

Medlemsstaterne giver inden den 16. i hver måned (n) for måned n-4, efter modellen som vist i bilag X, del A, Kommissionen meddelelse om de mængder, opdelt efter KN-kode og destinationskode, for hvilke formaliteterne i forbindelse med eksport uden restitution er afsluttet.

Artikel 13

Medlemsstaterne giver inden den 16. juli Kommissionen meddelelse om følgende for det foregående GATT-år:

a)

de mængder, for hvilke anvendelsen af artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 174/1999 er blevet accepteret, for så vidt det medfører en forskel i den ydede eksportrestitution, med angivelse af restitutionssatsen og koden i nomenklaturen over eksportrestitutioner for mejeriprodukter som nævnt i rubrik 16 i den udstedte eksportlicens og koden i eksportrestitutionsnomenklaturen for det rent faktisk eksporterede produkt, efter modellen som vist i bilag X, del B, til nærværende forordning

b)

de mængder, opdelt efter kode i nomenklaturen over eksportrestitutioner for mejeriprodukter, for hvilke bestemmelserne i artikel 18, stk. 3, i forordning (EF) nr. 800/1999 er blevet anvendt, for så vidt den faktisk anvendte restitutionssats er forskellig fra den sats, der er angivet i licensen, samt restitutionen for den destination, der er angivet i licensen, og den faktisk anvendte restitution, efter modellen som vist i bilag X, del C, til nærværende forordning.

KAPITEL V

AFSLUTTENDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 14

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de oplysninger, der kræves i denne forordning, ved anvendelse af kommunikationsmidlerne i bilag XI.

Artikel 15

Kommissionen stiller de oplysninger, som medlemsstaterne fremsender, til rådighed for alle medlemsstater.

Artikel 16

Forordning (EF) nr. 1498/1999 ophæves.

Forordning (EF) nr. 1498/1999 gælder fortsat for meddelelsen af oplysninger om perioden forud for nærværende forordnings anvendelse.

Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til denne forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag XIII.

Artikel 17

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2005. Dog anvendes artikel 6, stk. 3, fra den 31. maj 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. april 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 174 af 9.7.1999, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1681/2001 (EFT L 227 af 23.8.2001, s. 36).

(3)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1.

(4)  EFT L 20 af 27.1.1999, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).

(5)  EFT L 341 af 22.12.2001, s. 29. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 810/2004 (EUT L 149 af 30.4.2004, s. 138).

(6)  EFT L 240 af 23.9.2000, s. 1.

(7)  EFT L 262 af 30.9.2002, s. 1.

(8)  EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11.


BILAG I

A.   Anvendelse af artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 562/2005

Image

B.   Anvendelse af artikel 1, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 562/2005

Image

C.   Anvendelse af artikel 1, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 562/2005

Image


BILAG II

Anvendelse af artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 562/2005

Image


BILAG III

A.   Anvendelse af artikel 2, litra a), i forordning (EF) nr. 562/2005

Image

B.   Anvendelse af artikel 2, litra b), i forordning (EF) nr. 562/2005

Image

C.   Anvendelse af artikel 2, litra c), i forordning (EF) nr. 562/2005

Image


BILAG IV

Anvendelse af artikel 3 i forordning (EF) nr. 562/2005

Image


BILAG V

Anvendelse af artikel 5 i forordning (EF) nr. 562/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER — GD AGRI — ANIMALSKE PRODUKTER

Image


BILAG VI

Liste over de produkter, der omhandles i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 562/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER — GD AGRI — ANIMALSKE PRODUKTER

Produkt

KN-kode

Repræsentativ vægt (1)

Bemærkninger (2)

1)

Vallepulver

0404 10 02

25 kg

 

2)

Skummetmælkspulver af interventionskvalitet

0402 10 19 INTV

25 kg

 

3)

Skummetmælkspulver til foder

0402 10 19 ANIM

20 t

 

4)

Sødmælkspulver

0402 21 19

25 kg

 

5)

Usødet kondenseret mælk

0402 91 19

0,5 kg

 

6)

Sødet kondenseret mælk

0402 99 19

0,5 kg

 

7)

Smør

0405 10 19

25 kg

 

8)

Butteroil

0405 90 10

200 kg

 

9)

Ost (3)

 (3)

 

 

10)

Lactose

1702 19 00 LACT

25 kg (sække)

 

11)

Kasein

3501 10

25 kg (sække)

 

12)

Kaseinater

3501 90 90

25 kg

 


(1)  Hvis en pris svarer til en anden produktvægt end den i bilaget fastlagte, skal medlemsstaten fremlægge en prisækvivalent til standardvægten.

(2)  Angiv om den anvendte metode afviger fra den metode, som Kommissionen har fået meddelelse om via spørgeskemaet i bilag XII.

(3)  Medlemsstaterne skal give prisoplysninger for ostetyper, der udgør mindst 8 % af deres nationale produktion.


BILAG VII

Anvendelse af artikel 8 i forordning (EF) nr. 562/2005

Image


BILAG VIII

A.   Anvendelse af artikel 9, stk. 1, litra d) og e), i forordning (EF) nr. 562/2005

Image

B.   Anvendelse af artikel 9, stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 562/2005

Image

C.   Anvendelse af artikel 10 i forordning (EF) nr. 562/2005

Image


BILAG IX

A.   Anvendelse af artikel 11, litra a), i forordning (EF) nr. 562/2005

Image

B.   Anvendelse af artikel 11, litra b), i forordning (EF) nr. 562/2005

Image

C.   Anvendelse af artikel 11, litra c), i forordning (EF) nr. 562/2005

Image

D.   Anvendelse af artikel 11, litra d), i forordning (EF) nr. 562/2005

Image

E.   Anvendelse af artikel 11, litra e), i forordning (EF) nr. 562/2005

Image


BILAG X

A.   Anvendelse af artikel 12 i forordning (EF) nr. 562/2005

Image

B.   Anvendelse af artikel 13, litra a), i forordning (EF) nr. 562/2005

Image

C.   Anvendelse af artikel 13, litra b), i forordning (EF) nr. 562/2005

Image


BILAG XI

Anvendelse af artikel 14 i forordning (EF) nr. 562/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER — GD AGRI — ANIMALSKE PRODUKTER

Relevant del af forordningen

Kommunikationstype

Alle artikler i kapitel I

E-mail: AGRI-INTERV-DAIRY@cec.eu.int

Alle artikler i kapitel II

E-mail: AGRI-AID-DAIRY@cec.eu.int

Artikel 6, stk. 1

IDES

Artikel 6, stk. 3 og 4

E-mail: AGRI-PRICE-EU-DAIRY@cec.eu.int

Artikel 7, stk. 1

licenser udstedt efter artikel 5, litraer a), i forordning (EF) nr. 2535/2001

IDES: kode 7

licenser udstedt efter artikel 5, litra b), i forordning (EF) nr. 2535/2001

IDES: kode 5

licenser udstedt efter andre litraer i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2535/2001

IDES: kode 6

Artikel 7, stk. 2

IDES: kode 6

Artikel 7, stk. 3

IDES: kode 8

Artikel 7, stk. 4

IDES: kode 6

Artikel 7, stk. 5 og 6

E-mail: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

Artikel 8

E-mail: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

Artikel 9, stk. 1, litra a), nr. i)

IDES: kode 1

Artikel 9, stk. 1, litra a), nr. ii)

IDES: kode 9

Artikel 9, stk. 1, litra c), nr. i)

Fax (32-2) 295 33 10

Artikel 9, stk. 1, litra c), nr. ii)

IDES: kode 2

Resterende relevant del af artikel 9

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Artikel 10

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Artikel 11

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Artikel 12

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Artikel 13

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int


BILAG XII

Anvendelse af artikel 6 i forordning (EF) nr. 562/2005

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER — GD AGRI — ANIMALSKE PRODUKTER

SPØRGESKEMA

Årlig rapport om metoden til at indhente de oplysninger om priserne for råmælk og mejeriprodukter, som medlemsstaterne fremsender til Kommissionen (artikel 6)

1

Markedsordning og -struktur:

generel oversigt over markedsstrukturen for det pågældende produkt

2

Produktdefinition:

sammensætning (fedtindhold, tørstofindhold, vandindhold i ikke-fedtstof), kvalitetsklasse, alder eller modning, præsentations- og emballeringsvilkår (f.eks. i løs vægt, i sække på 25 kg), andre karakteristika

3

Noteringssted og -procedure:

a)

det organ, der har ansvaret for prisstatistikker (adresse, fax, e-mail)

b)

antallet af noteringspunkter og det geografiske område eller den region, som priserne gælder for

c)

undersøgelsesmetode (f.eks. direkte undersøgelse af de første købere). Hvis priserne fastsættes af et afsætningsorgan, bør det angives, om de er baseret på en mening eller en kendsgerning. Hvis der anvendes sekundært materiale, skal alle kilder oplyses (f.eks brugen af markedsrapporter)

d)

statistisk bearbejdning af priser, herunder de faktorer, der anvendes til at omregne produktets vægt til den repræsentative vægt, jf. bilag VI

4

Repræsentativitet:

andelen af noterede produkter (f.eks. i salg)

5

Andre relevante aspekter


BILAG XIII

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 1498/1999

Denne forordning

Artikel 1, stk. 2, litra a) og b)

Artikel 1, stk. 2, litra a)

Artikel 1, stk. 2, litra c)

Artikel 1, stk. 2, litra b)

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3, litra a)

Artikel 3, litra b)

Artikel 3, litra a)

Artikel 3, litra c)

Artikel 3, litra a)

Artikel 3, litra d)

Artikel 3, litra b)

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5, stk. 1, litra a), nr. i)

Artikel 5, stk. 1, litra a), nr. ii)

Artikel 5, stk. 1, litra a), nr. iii)

Artikel 5, stk. 1, litra a)

Artikel 5, stk. 1, litra b)

Artikel 5, stk. 2, litra a)

Artikel 5, stk. 1, litra b)

Artikel 5, stk. 2, litra b)

Artikel 5, stk. 1, litra c)

Artikel 5, stk. 2, litra c)

Artikel 5, stk. 3

Artikel 5, stk. 2

Artikel 6, stk. 1, litra a) og b)

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 2

Artikel 6, stk. 3

Artikel 7, stk. 1, 2, 3, 4 og 6

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 5

Artikel 7, stk. 3

Artikel 7, stk. 7

Artikel 7, stk. 4

Artikel 7a

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9, stk. 1, litra a)

Artikel 9, stk. 1, litra a) og b)

Artikel 9, stk. 1, litra b)

Artikel 9, stk. 1, litra c), nr. i)

Artikel 9, stk. 1, litra c), nr. ii)

Artikel 9, stk. 1, litra c)

Artikel 9, stk. 1, litra d)

Artikel 9, stk. 1, litra d)

Artikel 9, stk. 1, litra e)

Artikel 9, stk. 2, litra a)

Artikel 11, litra a)

Artikel 9, stk. 2, litra b) og c)

Artikel 11, litra b)

Artikel 9, stk. 2, litra d)

Artikel 9, stk. 1, litra f)

Artikel 9, stk. 2, litra e)

Artikel 11, litra c)

Artikel 9, stk. 2, litra f)

Artikel 11, litra d)

Artikel 9, stk. 2, litra g)

Artikel 13, litra a)

Artikel 9, stk. 3, litra a)

Artikel 12

Artikel 9, stk. 3, litra b)

Artikel 13, litra b)

Artikel 9, stk. 4

Artikel 11, litra e)

Artikel 9, stk. 5

Artikel 14

Artikel 10


Top