Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0110

Kommissionens forordning (EF) nr. 110/2005 af 24. januar 2005 om udligningsgodtgørelse til producentorganisationer for tun leveret til forarbejdningsindustrien i perioden 1. oktober-31. december 2003

OJ L 21, 25.1.2005, p. 5–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/110/oj

25.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 110/2005

af 24. januar 2005

om udligningsgodtgørelse til producentorganisationer for tun leveret til forarbejdningsindustrien i perioden 1. oktober-31. december 2003

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), særlig artikel 27, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter artikel 27 i forordning (EF) nr. 104/2000 ydes på visse betingelser udligningsgodtgørelse til EF's tunproducentorganisationer for den mængde tun, der blev leveret til forarbejdningsindustrien i det kvartal, som priskonstateringerne gjaldt, hvis både den gennemsnitlige salgspris på EF-markedet i det pågældende kvartal og importprisen, i givet fald forhøjet med den gældende udligningsafgift, på samme tid var lavere end 87 % af EF-producentprisen for den pågældende vare.

(2)

En analyse af situationen på EF-markedet har vist, at både den gennemsnitlige kvartalssalgspris og importprisen, jf. artikel 27 i forordning (EF) nr. 104/2000, for gulfinnet tun (Thunnus albacares) med en stykvægt på over 10 kg i perioden 1. oktober-31. december 2003 var lavere end 87 % af den gældende EF-producentpris som fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 2346/2002 (2).

(3)

Retten til godtgørelse bestemmes ud fra de salg, der er faktureret i det pågældende kvartal, og som ligger til grund for beregningen af den gennemsnitlige månedlige salgspris, der er omhandlet i artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2183/2001 (3).

(4)

Ifølge artikel 27, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 104/2000 må godtgørelsen under alle omstændigheder hverken overstige forskellen mellem udløsningstærsklen og den pågældende vares gennemsnitlige salgspris på EF-markedet eller et fast beløb svarende til 12 % af denne tærskel.

(5)

Den mængde, som der kan ydes udligningsgodtgørelse for efter artikel 27, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000, må for det pågældende kvartal under ingen omstændigheder overstige de grænser, der er fastsat i stk. 3 i samme artikel.

(6)

Mængden af gulfinnet tun (Thunnus albacares) med en stykvægt på over 10 kg solgt og leveret til forarbejdningsindustrien i EF's toldområde i det pågældende kvartal var større end mængden solgt og leveret i samme kvartal i de tre foregående fangstår. Da mængden overstiger den grænse, der er fastsat i artikel 27, stk. 3, i forordning (EF) nr. 104/2000, bør den samlede mængde af disse varer, som der kan ydes godtgørelse for, begrænses.

(7)

I artikel 27, stk. 4, i forordning (EF) nr. 104/2000 er der fastsat et maksimum for godtgørelsen til hver producentorganisation, og den godtgørelsesberettigede mængde bør derfor fordeles mellem producentorganisationerne efter disses respektive produktion i samme kvartal i fangstårene 2000, 2001 og 2002.

(8)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskevarer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For perioden 1. oktober-31. december 2003 ydes der for nedenstående vare udligningsgodtgørelse efter artikel 27 i forordning (EF) nr. 104/2000 på op til det ligeledes nedenfor anførte maksimumsbeløb:

Vare

Maksimumsgodtgørelse

(EUR/t)

Gulfinnet tun (Thunnus albacares) med en stykvægt på over 10 kg

24

Artikel 2

1.   Den samlede mængde pr. art, som der kan ydes godtgørelse for, udgør for:

gulfinnet tun (Thunnus albacares) med en stykvægt på over 10 kg: 11 433,536 t.

2.   Den samlede mængde fordeles mellem de berørte producentorganisationer som anført i bilaget.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 2005.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(2)  EFT L 351 af 28.12.2002, s. 3.

(3)  EFT L 293 af 10.11.2001, s. 11.


BILAG

Fordeling mellem producentorganisationerne af den mængde tun, som der for perioden 1. oktober-31. december 2003 kan ydes udligningsgodtgørelse for, jf. artikel 27, stk. 4, i forordning (EF) nr. 104/2000, med angivelse af mængde pr. godtgørelsesprocentsats

(t)

Gulfinnet tun (Thunnus albacares) med en stykvægt på over 10 kg

Mængde med 100 % godtgørelse (artikel 27, stk. 4, første led)

Mængde med 50% godtgørelse (artikel 27, stk. 4, andet led)

Samlet mængde med godtgørelse (artikel 27, stk. 4, første og andet led)

OPAGAC

1 880,530

0

1 880,530

OPTUC

3 837,843

445,778

4 283,621

OP 42 (CAN.)

0

0

0

ORTHONGEL

4 720,123

549,262

5 269,385

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

EF i alt

10 438,496

995,040

11 433,536


Top