EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005O0017

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 30. december 2005 om ændring af retningslinje ECB/2000/7 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2005/17)

OJ L 30, 2.2.2006, p. 26–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 243 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 243 - 246

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; ophævet ved 32011O0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/44/oj

2.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 30/26


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 30. december 2005

om ændring af retningslinje ECB/2000/7 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer

(ECB/2005/17)

(2006/44/EF)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 105, stk. 2, første led,

under henvisning til artikel 12.1 og 14.3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, sammenholdt med artikel 3.1, første led, samt artikel 18.2 og artikel 20, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at kunne gennemføre den fælles pengepolitik på en ensartet måde i de deltagende medlemsstater kræves definition af de instrumenter og procedurer, der skal anvendes af Eurosystemet bestående af de nationale centralbanker (NCB’er) i de medlemsstater, der har indført euroen (i det følgende benævnt »de deltagende medlemsstater«), og Den Europæiske Centralbank (ECB).

(2)

ECB er bemyndiget til at fastsætte de nødvendige retningslinjer for gennemførelsen af Eurosystemets fælles pengepolitik, og NCB'erne er forpligtede til at handle i overensstemmelse med disse retningslinjer.

(3)

I kapitel 6 i bilag I til retningslinje ECB/2000/7 af 31. august 2000 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (1) er der behov for en ændring i to henseender. For det første er det nødvendigt at gøre belånbarhedskriterierne for liste 1 og liste 2 papirer mere præcise for så vidt angår værdipapirer af asset-backed-typen. Værdipapirer af asset-backed-typen, som i dag er belånbare, men som ikke opfylder de nye adgangskriterier, vil forblive belånbare i en overgangsperiode. For det andet angående strukturerede emissioner er der behov for en præcisering af reglen, hvorefter efterstillede gældsinstrumenter ikke er omfattet af liste 1.

(4)

I overensstemmelse med statuttens artikel 12.1 og 14.3 udgør retningslinjer fastsat af ECB en integreret del af fællesskabslovgivningen —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Bilag I til retningslinje ECB/2000/7 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne retningslinje.

Artikel 2

NCB’erne i de deltagende medlemsstater skal senest den 1. marts 2006 meddele ECB, hvilke tekster og midler de vil anvende for at efterkomme denne retningslinje.

Artikel 3

Denne retningslinje træder i kraft to dage efter dens vedtagelse. Artikel 1 finder anvendelse fra den 1. maj 2006.

Artikel 4

Denne retningslinje er rettet til deltagende medlemsstaters NCB’er.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 30. december 2005.

For ECB’s Styrelsesråd

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EFT L 310 af 11.12.2000, s. 1. Senest ændret ved retningslinje ECB/2005/2 (EUT L 111 af 2.5.2005, s. 1).


BILAG

Bilag I ændres således (1):

1.

I kapitel 6.2, tredje afsnit, erstattes første led af følgende:

»—

Det skal være gældsinstrumenter med a) en fast, ubetinget hovedstol og b) en kuponrente, som ikke kan give en negativ betalingsstrøm. Kuponrenten skal endvidere være i) en nulkuponrente, ii) en fast kuponrente eller iii) en variabel kuponrente baseret på en referencerente. Kuponrenten kan være knyttet til en ændring i udstederens rating. Indeksobligationer kan også anvendes. Disse karakteristika skal være gældende, indtil forpligtelsen indfries (2).

Betingelse a) gælder ikke for værdipapirer af asset-backed-typen, bortset fra obligationer udstedt af kreditinstitutter i henhold til kriterierne i artikel 22, stk.4, i direktivet om investeringsforeninger (3) (særlige realkreditobligationer). Eurosystemet vurderer belånbarheden af værdipapirer af asset-backed-typen bortset fra særlige realkreditobligationer i forhold til følgende kriterier.

Aktiver, der giver en betalingsstrøm

a)

må være erhvervet i henhold til loven i en medlemsstat fra den oprindelige udsteder eller fra en mellemmand af det særlige selskab til værdipapirisering (special purpose vehicle) på en måde, som Eurosystemet betragter som »egentligt salg«, der retligt kan gennemtvinges over for en tredjepart, og må være uden for udstederens og dennes kreditorers dispositionssfære, herunder i tilfælde af udstederens insolvens

og

b)

ikke bestå af — helt eller delvist, aktuelt eller potentielt — af credit linked notes eller tilsvarende fordringer som følge af kreditoverførelse ved hjælp af kreditderivativer.

Eurosystemet forbeholder sig ret til at anmode enhver relevant tredjepart (f.eks. udsteder, den oprindelige udsteder eller formidler) om forklaring og/eller retlig bekræftelse på, hvad Eurosystemet anser som nødvendigt for at kunne vurdere belånbarheden af værdipapirer af asset-backed-typen.

Værdipapirer af asset-backed-typen, som er belånbare i henhold til retningslinje ECB/2005/2, men som ikke opfylder ovennævnte kriterier, vil forblive belånbare i en overgangsperiode indtil den 15. oktober 2006.

2.

I kapitel 6.2, tredje afsnit, tilføjes følgende sætning sidst i sjette led:

»Værdipapirer af asset-backed typen udstedt af enheder, der er etableret i ikke-EØS G10 lande, er ikke belånbare.«

3.

I kapitel 6.3, andet afsnit, erstattes første led af følgende:

»—

De må være gældsinstrumenter (omsættelige eller ikke-omsættelige) med a) en fast, ubetinget hovedstol og b) en kuponrente, som ikke kan give en negativ betalingsstrøm. Kuponrenten skal endvidere være i) en nulkuponrente, ii) en fast kuponrente eller iii) en variabel kuponrente baseret på en referencerente. Kuponrenten kan være knyttet til en ændring i udstederens rating. Indeksobligationer kan også anvendes. Disse karakteristika skal være gældende, indtil forpligtelsen indfries.

Betingelse a) gælder ikke for værdipapirer af asset-backed typen, bortset fra obligationer udstedt af kreditinstitutter i henhold til kriterierne i artikel 22, stk.4, i direktivet om investeringsforeninger (særlige realkreditobligationer). Eurosystemet vurderer belånbarheden af værdipapirer af asset-backed-typen, bortset fra særlige realkreditobligationer, i forhold til følgende kriterier.

Aktiver, der giver en betalingsstrøm

a)

må være erhvervet i henhold til loven i en medlemsstat fra den oprindelige udsteder eller fra en mellemmand af det særlige selskab til værdipapirisering på en måde, som Eurosystemet betragter som »egentligt salg«, der retligt kan gennemtvinges over for en tredjepart, og må være uden for udstederens og dennes kreditorers dispositionssfære, herunder i tilfælde af udstederens insolvens;

endvidere

b)

ikke bestå af — helt eller delvist, aktuelt eller potentielt — credit linked notes eller tilsvarende fordringer som følge af kreditoverførelse ved hjælp af kreditderivativer.

Eurosystemet forbeholder sig ret til at anmode enhver relevant tredjepart (f.eks. udsteder, den oprindelige udsteder eller formidler) om forklaring og/eller retlig bekræftelse på, hvad Eurosystemet anser som nødvendigt for at kunne vurdere belånbarheden af værdipapirer af asset-backed-typen.

Værdipapirer af asset-backed-typen, som er belånbare i henhold til retningslinje ECB/2005/2, men som ikke opfylder ovennævnte kriterier, vil forblive belånbare i en overgangsperiode indtil den 15. oktober 2006.«

4.

Fodnote 1 og 2 i tabel 4 i kapitel 6 erstattes af følgende:

»(1)

De skal have både a) en fast, ubetinget hovedstol og b) en kuponrente, som ikke kan give en negativ betalingsstrøm. Kuponrenten skal endvidere være i) en nulkuponrente, ii) en fast kuponrente eller iii) en variabel kuponrente baseret på en referencerente. Kuponrenten kan være knyttet til en ændring i udstederens rating. Desuden kan indeksobligationer anvendes. Disse karakteristika skal være gældende, indtil forpligtelsen indfries.

Betingelse a) gælder ikke for værdipapirer af asset-backed-typen, bortset fra obligationer udstedt af kreditinstitutter i henhold til kriterierne i artikel 22, stk.4, i direktivet om investeringsforeninger (særlige realkreditobligationer). Eurosystemet vurderer belånbarheden af værdipapirer af asset-backed-typen, bortset fra særlige realkreditobligationer, i forhold til følgende kriterier.

Aktiver, der giver en betalingsstrøm

a)

må være erhvervet i henhold til loven i en medlemsstat fra den oprindelige udsteder eller fra en mellemmand af det særlige selskab til værdipapirisering på en måde, som Eurosystemet betragter som »egentligt salg«, der retligt kan gennemtvinges over for en tredjepart, og må være uden for udstederens og dennes kreditorers dispositionssfære, herunder i tilfælde af udstederens insolvens;

desuden

b)

ikke bestå af — helt eller delvist, aktuelt eller potentielt — credit linked notes eller tilsvarende fordringer som følge af kreditoverførelse ved hjælp af kreditderivativer.

Eurosystemet forbeholder sig ret til at anmode enhver relevant tredjepart (f.eks. udsteder, den oprindelige udsteder eller formidler) om forklaring og/eller retlig bekræftelse på, hvad Eurosystemet anser som nødvendigt for at kunne vurdere belånbarheden af værdipapirer af asset-backed-typen.

Værdipapirer af asset-backed-typen, som er belånbare i henhold til retningslinje ECB/2005/2, men som ikke opfylder ovennævnte kriterier, vil forblive belånbare i en overgangsperiode indtil den 15. oktober 2006.

(2)

Gældsinstrumenter, der giver ret til hovedstolen og/eller renten, og som er efterstillet retten for indehavere af andre gældsinstrumenter fra samme udsteder (eller i en struktureret emission, efterstillet andre trancher af samme emission) er ikke omfattet af liste 1. En tranche (eller sub-tranche) anses ikke for efterstillet i forhold til andre trancher (eller sub-trancher) af samme emission og er »senior« (foransstillet), hvis den tranche (eller sub-tranche) — i overensstemmelse med den betalingsrangfølge, som gælder efter indlevering af anmodning om retlig gennemtvingelse, som angivet i tilbudsdokumentet — modtager betaling (hovedstol og rente) forud for andre trancher eller sub-trancher eller som den sidste bærer tab i forhold til de underliggende aktiver.«


(1)  Ændringerne har samme format og nummerering af fodnoter som i bilag I, som vedtaget af Styrelsesrådet den 3.2.2005 og offentliggjort på ECB’s websted.

(2)  Gældsinstrumenter, der giver ret til hovedstolen og/eller renten, og som er efterstillet retten for indehavere af andre gældsinstrumenter fra samme udsteder (eller i en struktureret emission, efterstillet andre trancher af samme emission) er ikke omfattet af liste 1. En tranche (eller sub-tranche) anses ikke for efterstillet i forhold til andre trancher (eller sub-trancher) af samme emission og er »senior« (foransstillet), hvis den tranche (eller sub-tranche) — i overensstemmelse med den betalingsrangfølge, som gælder efter indlevering af anmodning om en retlig gennemtvingelse, som angivet i tilbudsdokumentet — modtager betaling (hovedstol og rente) forud for andre trancher eller sub-trancher eller som den sidste bærer et tab i forhold til de underliggende aktiver.

(3)  Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og adminstrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EFT L 375 af 31.12.1985, s. 3). Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/1/EF (EUT L 79 af 24.3.2005, s. 9).«


Top