EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005H0925

Kommissionens henstilling af 14. december 2005 om det samordnede kontrolprogram på foderstofområdet for 2006 i henhold til Rådets direktiv 95/53/EF

OJ L 337, 22.12.2005, p. 51–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 688–696 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/925/oj

22.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/51


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 14. december 2005

om det samordnede kontrolprogram på foderstofområdet for 2006 i henhold til Rådets direktiv 95/53/EF

(2005/925/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER,

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

som henviser til Rådets direktiv 95/53/EF af 25. oktober 1995 om principperne for tilrettelæggelse af offentlig kontrol på foderstofområdet (1), særlig artikel 22, stk. 3, og

som tager følgende i betragtning:

(1)

I 2005 pegede medlemsstaterne på bestemte emner som værende egnede til at indgå i det samordnede kontrolprogram for 2006.

(2)

Skønt der i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer (2) er fastsat maksimumsindhold af aflatoksin B1 i foderstoffer, findes der ingen fællesskabsbestemmelser om andre mykotoksiner såsom ochratoksin A, zearalenon, deoxynivalenol, fumonisiner samt T-2- og HT-2-toksiner. Ved at indsamle oplysninger om forekomsten af disse mykotoksiner ved udtagning af stikprøver kunne der tilvejebringes nyttige data til en vurdering af situationen med henblik på videreudviklingen af lovgivningen. Dertil kommer, at bestemte fodermidler, f.eks. korn og oliefrø, i særlig grad er eksponeret for mykotoksinkontaminering som følge af omstændigheder i forbindelse med høst, opbevaring og transport. Da mykotoksinkoncentrationerne varierer fra år til år, bør der indsamles data fra flere på hinanden følgende år for alle de nævnte mykotoksiner.

(3)

Tidligere resultater af kontrol af forekomsten af antibiotika og coccidiostatika i visse foderstoffer bestemt til dyrearter eller -kategorier, for hvilke de pågældende stoffer ikke er tilladt, viser, at denne type overtrædelse stadig forekommer. I henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (3) er det vigtigt at sikre, at udfasningen af antibiotiske fodertilsætningsstoffer håndhæves effektivt.

(4)

Det er vigtigt at sikre, at restriktionerne vedrørende anvendelse af fodermidler af animalsk oprindelse i foderstoffer i henhold til de relevante fællesskabsbestemmelser håndhæves effektivt.

(5)

Det er hensigtsmæssigt at sikre, at indholdet af sporstofferne kobber og zink i foderblandinger til svin ikke overstiger det maksimumsindhold, som Kommissionens forordning (EF) nr. 1334/2003 af 25. juli 2003 om ændring af godkendelsesbetingelserne for en række tilsætningsstoffer til foderstoffer, der tilhører gruppen »mikromineraler« (4), indeholder bestemmelser om.

(6)

Foranstaltningerne i denne henstilling er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed,

HENSTILLER, AT MEDLEMSSTATERNE:

1)

i 2006 gennemfører et samordnet kontrolprogram med det formål at kontrollere:

a)

koncentrationen af mykotoksiner (aflatoksin B1, ochratoksin A, zearalenon, deoxynivalenol, fumonisiner samt T-2- og HT-2-toksiner) i foderstoffer, idet de giver oplysninger om analysemetoder; prøveudtagningsmetoden bør omfatte både stikprøver og målrettet prøveudtagning; ved den målrettede prøveudtagning bør der udtages prøver af fodermidler, der er mistænkt for at indeholde højere koncentrationer af mykotoksiner, f.eks. korn, oliefrø og olieholdige frugter samt produkter og biprodukter heraf, og fodermidler, der har været oplagret i lang tid eller er blevet transporteret ad søvejen over lange afstande; hvad angår aflatoksin B1, bør man også være særlig opmærksom på foderblandinger til andre dyr, der anvendes til mælkeproduktion, end malkekvæg; kontrolresultaterne bør indrapporteres ved hjælp af modellen i bilag I

b)

coccidiostatika og/eller histomonostatika, uanset om de er tilladte eller ej som fodertilsætningsstoffer for bestemte dyrearter og -kategorier, der hyppigt forekommer i forblandinger og foderblandinger, der ikke må indeholde de pågældende stoffer; kontrollen bør målrettes mod de pågældende stoffer i forblandinger og foderblandinger, hvis der efter den kompetente myndigheds opfattelse er øget sandsynlighed for at finde uregelmæssigheder; resultaterne af kontrollen bør indrapporteres ved hjælp af modellen i bilag II

c)

gennemførelsen af udfasningen af antibiotika som fodertilsætningsstoffer, jf. bilag II

d)

gennemførelsen af restriktioner vedrørende produktion og anvendelse af animalske fodermidler, jf. bilag III

e)

indholdet af kobber og zink i foderblandinger til svin, jf. bilag IV

2)

medtager resultaterne af det samordnede kontrolprogram, jf. punkt 1, i et særskilt kapitel i den årlige rapport om kontrolaktiviteter, der skal indsendes senest den 1. april 2007 og den seneste version af den harmoniserede rapportmodel.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 265 af 8.11.1995, s. 17. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/46/EF (EFT L 234 af 1.9.2001, s. 55).

(2)  EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/8/EF (EUT L 27 af 29.1.2005, s. 44).

(3)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Ændret ved forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(4)  EUT L 187 af 26.7.2003, s. 11. Ændret ved forordning (EF) nr. 2112/2003 (EUT L 317 af 2.12.2003, s. 22).


BILAG I

Koncentrationen af visse mykotoksiner (aflatoksin B1, ochratoksin A, zearalenon, deoxynivalenol, fumonisiner samt T-2- og HT-2-toksiner) i foderstoffer

Individuelle resultater af alle analyserede prøver; model til indberetning, jf. punkt 1, litra a)

Foderstoffer

Prøveudtagning

(stikprøver eller målrettet)

Type og koncentration af mykotoksiner (μg/kg foderstof, beregnet ved et vandindhold på 12 %)

Kategori (1)

Type (2)

Oprindelsesland

Aflatoksin B1

Ochratoksin A

Zearalenon

Deoxynivalenol

Fumonisiner (3)

T-2- og HT-2-toksiner (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den kompetente myndighed bør endvidere oplyse om følgende:

de foranstaltninger, der er truffet i tilfælde af overskridelse af grænseværdierne for aflatoksin B1

de analysemetoder, der er anvendt

detektionsgrænserne.


(1)  Angiv en af følgende kategorier: fodermiddel, fodertilsætningsstof, forblanding, tilskudsfoder, fuldfoder, foderblanding.

(2)  Angiv en af følgende typer: a) for fodermidler: navnet på fodermidlet som fastsat i del B i bilaget til Rådets direktiv 96/25/EF (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 35), b) for andre foderstoffer: målarten.

(3)  Koncentrationen af fumonisin B1 og B2 kan anføres som summen af begge.

(4)  Koncentrationen af T-2- og HT-2-toksiner kan anføres som summen af begge.


BILAG II

Forekomst af bestemte lægemidler, der ikke er godkendt som fodertilsætningsstoffer

Visse lægemidler kan lovligt forekomme som tilsætningsstoffer i forblandinger og foderblandinger til bestemte dyrearter og -kategorier, hvis de lever op til kravene i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1831/2003.

Hvis der i foderstoffer forekommer lægemidler, der ikke er tilladt for visse dyrearter og -kategorier, er der tale om en overtrædelse.

De lægemidler, der skal kontrolleres for, bør vælges blandt følgende:

1)

Lægemidler, der udelukkende er tilladt som fodertilsætningsstoffer til bestemte dyrearter og -kategorier:

 

decoquinat (Deccox)

 

diclazuril (Clinacox 0,2 %)

 

halofuginonhydrobromid (Stenorol)

 

lasalocid A-natrium (Avatec 15 %)

 

alphamaduramicinammonium (Cygro 1 %)

 

monensinnatrium (Elancoban G100, 100, G200, 200)

 

narasin (Monteban)

 

narasin — nicarbazin (Maxiban G160)

 

robenidinhydrochlorid (Cycostat 66 G)

 

salinomycinnatrium (Sacox 120G, 120)

 

semduramicinnatrium (Aviax 5 %).

2)

Lægemidler, der ikke længere er tilladt som fodertilsætningsstoffer:

 

amprolium

 

amprolium/etopabat

 

arprinocid

 

avilamycin

 

avoparcin

 

carbadox

 

dimetridazol

 

dinitolmid

 

flavophospholipol

 

ipronidazol

 

meticlorpindol

 

meticlorpindol/methylbenzoquat

 

nicarbazin

 

nifursol

 

olaquindox

 

ronidazol

 

spiramycin

 

tetracykliner

 

tylosinphosphat

 

virginiamycin

 

zincbacitracin

 

andre antimikrobielle stoffer.

3)

Lægemidler, der aldrig har været tilladt som fodertilsætningsstoffer:

andre stoffer

Individuelle resultater af alle prøver, der ikke overholder reglerne; model til indrapportering, jf. punkt 1, litra b)

Type foderstof

(dyreart og -kategori)

Påvist stof

Konstateret indhold

Årsag til overtrædelsen (1)

Foranstaltning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den kompetente myndighed bør endvidere oplyse om følgende:

samlet antal analyserede prøver

navnene på de stoffer, undersøgelserne har omfattet

de analysemetoder, der er anvendt

detektionsgrænserne.


(1)  Årsagen til, at det ikke-tilladte stof forekommer i foderstoffet, som fastlagt efter en undersøgelse foretaget af den kompetente myndighed.


BILAG III

Restriktioner vedrørende produktion og anvendelse af animalske fodermidler

Medlemsstaterne bør i 2006 gennemføre et samordnet program til kontrol af, om restriktioner vedrørende produktion og anvendelse af animalske fodermidler overholdes, jf. dog artikel 3 i forordning (EF) nr. 882/2004 (1).

For at sikre, at forbuddet mod at fodre bestemte dyr med forarbejdet animalsk protein, jf. bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 (2), anvendes effektivt, bør medlemsstaterne navnlig gennemføre et særligt kontrolprogram baseret på målrettet kontrol. I henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 882/2004 bør kontrolprogrammet bygge på en risikobaseret strategi, der omfatter alle produktionstrin og alle typer af steder, hvor foder fremstilles og håndteres, og hvor der fodres med det. Medlemsstaterne bør lægge særlig vægt på at definere kriterier, der kan relateres til en risiko. De enkelte kriterier bør vægtes i forhold til risikoen. Kontrolhyppigheden og antallet af analyserede prøver på stederne bør stå i forhold til den samlede vægtning, som de pågældende steder tillægges.

Ved udarbejdelsen af et kontrolprogram bør der tages hensyn til følgende vejledende lister over steder og kriterier:

Sted

Kriterier

Vægtning

Foderstofvirksomheder

Foderstofvirksomheder med to produktionskæder, der producerer såvel foderblandinger til drøvtyggere som foderblandinger til andre husdyr end drøvtyggere, der indeholder forarbejdede animalske proteiner, som er omfattet af en dispensation

Foderstofvirksomheder, hvor der tidligere er konstateret manglende overholdelse af reglerne, eller som er under mistanke for manglende overholdelse af reglerne

Foderstofvirksomheder, der anvender store mængder importerede foderstoffer med højt proteinindhold, f.eks. fiskemel, sojaskrå, majsglutenmel og proteinkoncentrater

Foderstofvirksomheder, der producerer store mængder foderblandinger

Risiko for krydskontaminering som følge af interne arbejdsgange (siloer med bestemt indhold, kontrol af, om produktionskæderne reelt er adskilt, kontrol af ingredienser, internt laboratorium og prøveudtagningsprocedurer)

 

Grænsekontrolsteder og andre indgangssteder til Fællesskabet

Import af store/små mængder foderstoffer

Foderstoffer med højt proteinindhold

 

Bedrifter

Hjemmeblandere, der anvender forarbejdede animalske proteiner, som er omfattet af en dispensation

Bedrifter, der holder drøvtyggere og andre arter (risiko for krydsfodring)

Bedrifter, der køber foderstoffer i løs vægt

 

Forhandlere

Lagre, herunder midlertidige lagre, for foderstoffer med højt proteinindhold

Omfattende handel med foderstoffer i løs vægt

Forhandlere af udenlandsk producerede foderblandinger

 

Mobile blandere

Blandere, der fremstiller foder til såvel drøvtyggere som andre dyr end drøvtyggere

Blandere, hvor der tidligere er konstateret manglende overholdelse af reglerne, eller som er under mistanke for manglende overholdelse af reglerne

Blandere, der iblander foderstoffer med højt proteinindhold

Blandere med stor produktion af foderstoffer

Blandere, der betjener et stort antal bedrifter, herunder bedrifter med drøvtyggere

 

Transportmidler

Køretøjer, der anvendes til transport af forarbejdede animalske proteiner og foderstoffer

Køretøjer, hvor der tidligere er konstateret manglende overholdelse af reglerne, eller som er under mistanke for manglende overholdelse af reglerne

 

Som alternativ til disse vejledende steder og kriterier kan medlemsstaterne inden den 31. marts 2006 sende Kommissionen deres egen risikovurdering.

Prøveudtagningen bør målrettes mod partier eller aktiviteter, hvor der er størst sandsynlighed for krydskontaminering med forbudte forarbejdede proteiner (første parti efter transport i løs vægt af foderstoffer, som indeholder animalske proteiner, der er forbudt i det pågældende parti, tekniske problemer eller ændringer i produktionskæderne og ændringer i lagre eller siloer til materiale i løs vægt).

Kontrollen kan desuden udvides til at omfatte analyse af støv på køretøjer, produktionsudstyr og lagerarealer.

I en medlemsstat bør der mindst foretages 10 kontroller pr. år pr. 100 000 tons foderblanding, der fremstilles. I en medlemsstat bør der mindst udtages 20 officielle prøver pr. år pr. 100 000 tons foderblanding, der fremstilles. Indtil alternative metoder er godkendt, bør prøverne analyseres ved identificering og skøn ved mikroskopi i henhold til Kommissionens direktiv 2003/126/EF (3). Påvisning af animalske proteiner fortolkes i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 999/2001.

Resultaterne af kontrolprogrammerne meddeles Kommissionen i følgende format:

Oversigt over kontrollen af fodringsrestriktioner vedrørende foder af animalsk oprindelse (fodring med forbudte forarbejdede animalske proteiner)

A.   Dokumenterede kontroller

Trin

Antal kontroller, herunder kontrol af forekomst af forarbejdede animalske proteiner

Antal overtrædelser, der er konstateret ved dokumentkontrol og lign. i stedet for laboratorieundersøgelser

Import af fodermidler

 

 

Opbevaring af fodermidler

 

 

Foderstofvirksomheder

 

 

Hjemmeblandere/mobile blandere

 

 

Foderstofmellemhandlere

 

 

Transportmiddel

 

 

Bedrifter med andre husdyr end drøvtyggere

 

 

Bedrifter med drøvtyggere

 

 

Andre:…

 

 

B.   Prøveudtagning og undersøgelse af fodermidler og foderblandinger vedrørende forarbejdede animalske proteiner

Sted

Antal officielle prøver, der er undersøgt for forarbejdede animalske proteiner

Antal prøver, der ikke var i overensstemmelse med reglerne

Forekomst af forarbejdet animalsk protein af landdyr

Forekomst af forarbejdet animalsk protein af fisk

Fodermidler

Foderblandinger

Fodermidler

Foderblandinger

Fodermidler

Foderblandinger

til drøvtyggere

til andre dyr end drøvtyggere

til drøvtyggere

til andre dyr end drøvtyggere

til drøvtyggere

til andre dyr end drøvtyggere

Ved import

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderstofvirksomheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellemhandlere/lager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportmiddel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmeblandere/mobile blandere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bedrifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre:…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   Oversigt over forbudte forarbejdede animalske proteiner, der er fundet i prøver af foderstoffer bestemt til drøvtyggere

 

Måned (for prøveudtagning)

Kontamineringens art, omfang og oprindelse

Sanktioner (eller andre foranstaltninger)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.

(3)  EUT L 339 af 24.12.2003, s. 78.


BILAG IV

Individuelle resultater af alle prøver (både prøver, der viser overensstemmelse med reglerne, og prøver, der ikke viser overensstemmelse med reglerne) vedrørende indholdet af kobber og zink i foderblandinger til svin

Type foderblanding

(dyreart og -kategori)

Sporstof

(kobber eller zink)

Konstateret indhold

(mg pr. kg fuldfoder)

Årsag til overskridelse af maksimumsindholdet (1)

Foranstaltning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Som fastlagt efter en undersøgelse foretaget af den kompetente myndighed.


Top