EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0415

2005/415/EF: Kommissionens beslutning af 1. juni 2005 om bemyndigelse af Malta til at anvende ordningen, der indførtes ved afsnit I i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000, i stedet for statistiske undersøgelser af kvægbestanden (meddelt under nummer K(2005) 1588) (EØS-relevant tekst)

OJ L 141, 4.6.2005, p. 30–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/415/oj

4.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/30


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 1. juni 2005

om bemyndigelse af Malta til at anvende ordningen, der indførtes ved afsnit I i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000, i stedet for statistiske undersøgelser af kvægbestanden

(meddelt under nummer K(2005) 1588)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2005/415/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 93/24/EØF af 1. juni 1993 om statistiske undersøgelser af hornkvægproduktionen (1), særlig artikel 1, stk. 2 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afsnit I i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 (2) indførtes en ordning for identifikation og registrering af kvæg.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2004/588/EF (3) blev den maltesiske database for kvæg anerkendt som værende fuldt operationel.

(3)

I henhold til direktiv 93/24/EØF kan medlemsstaterne efter anmodning bemyndiges til at anvende administrative kilder i stedet for statistiske undersøgelser af kvægbestanden, såfremt de opfylder betingelserne i dette direktiv.

(4)

Til støtte for sin anmodning af 11. marts 2005 har Malta fremsendt teknisk dokumentation om opbygningen og opdateringen af den database, der er omhandlet i afsnit I i forordning (EF) nr. 1760/2000, og om metoderne til beregning af de statistiske data.

(5)

Malta har navnlig foreslået metoder til beregning af statistiske data om de kategorier, som er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i direktiv 93/24/EØF, og som ikke direkte er tilgængelige i den database, der er omhandlet i afsnit I i forordning (EF) nr. 1760/2000. Malta bør træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at disse beregningsmetoder giver præcise statistiske data.

(6)

Det følger af behandlingen af anmodningen, der er baseret på den af de maltesiske myndigheder fremlagte tekniske dokumentation, at anmodningen bør efterkommes.

(7)

Denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, der er nedsat ved Rådets afgørelse 72/279/EØF (4)

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Malta bemyndiges til i stedet for undersøgelserne af kvægbestanden i henhold til direktiv 93/24/EØF at anvende ordningen for identifikation og registrering af kvæg som omhandlet i afsnit I i forordning (EF) nr. 1760/2000 for på denne måde at fremskaffe de statistiske oplysninger, der kræves ifølge nævnte direktiv.

Artikel 2

Hvis den i artikel 1 nævnte ordning ikke længere er operationel, eller den ikke længere giver mulighed for at fremskaffe pålidelige statistiske oplysninger vedrørende alle eller visse kategorier af kvæg, skal Malta igen anvende et statistisk undersøgelsessystem til udarbejdelse af et skøn over kvægbestanden eller de relevante kategorier.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Republikken Malta.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 149 af 21.6.1993, s. 5. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(3)  EUT L 257 af 4.8.2004, s. 8.

(4)  EFT L 179 af 7.8.1972, s. 1.


Top