Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0118

2005/118/EF: Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse af 26. januar 2005 om oprettelse af Den Europæiske Forvaltningsskole

OJ L 37, 10.2.2005, p. 14–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 76–78 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 371 - 373
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 371 - 373
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 116 - 118

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/118(1)/oj

10.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 37/14


EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS, KOMMISSIONENS, DOMSTOLENS, REVISIONSRETTENS, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS, REGIONSUDVALGETS OG OMBUDSMANDENS AFGØRELSE

af 26. januar 2005

om oprettelse af Den Europæiske Forvaltningsskole

(2005/118/EF)

EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER, DOMSTOLEN, REVISIONSRETTEN, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG, REGIONSUDVALGET OG OMBUDSMANDEN HAR —

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, der er fastsat ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (1), særlig vedtægtens artikel 2, stk. 2,

efter høring af Vedtægtsudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Institutionerne bør intensivere deres investering i personalets faglige videreuddannelse.

(2)

Et øget interinstitutionelt samarbejde på dette område vil skabe en synergieffekt for så vidt angår de nødvendige menneskelige og finansielle ressourcer, samtidig med at udvekslingen mellem institutionerne styrkes, og fælles værdier og harmoniserede faglige praksis nyder større udbredelse.

(3)

Med det formål for øje bør der afsættes midler til visse foranstaltninger til faglig videreuddannelse af De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte, som overdrages til et fælles interinstitutionelt organ.

(4)

Af effektivitetsmæssige og økonomiske grunde bør dette fælles interinstitutionelle organ i en periode, der mindst omfatter opstartsfasen, administrativt tilknyttes et allerede eksisterende interinstitutionelt organ, nærmere betegnet De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor, som blev oprettet ved afgørelse 2002/620/EF truffet af Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Ombudsmanden (2)

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Oprettelse af Den Europæiske Forvaltningsskole

Der oprettes en europæisk forvaltningsskole, herefter benævnt »skolen«.

Artikel 2

Opgaver

1.   Inden for rammerne af de retningslinjer, der fastlægges af de institutioner, der har undertegnet nærværende afgørelse, herefter benævnt »institutioner«, har skolen til opgave at gennemføre en række faglige videreuddannelsesforanstaltninger for disse institutioner med henblik på at udvikle de menneskelige ressourcer og de ansattes karriereforløb.

2.   På grundlag af de anmodninger, institutionerne forelægger for skolen:

a)

tilrettelægger, gennemfører og evaluerer den uddannelsesforanstaltninger

b)

formidler den deltagelse i eksterne uddannelsesforanstaltninger

c)

kan den udføre enhver opgave, der relaterer til og støtter dens mandat.

3.   Institutionernes generalsekretærer, Domstolens justitssekretær og Ombudsmandens repræsentant fastlægger og ændrer i givet fald de uddannelsesområder, skolen skal varetage.

4.   Skolen kan mod betaling yde assistance til institutioner, organer, kontorer og agenturer med henblik på undervisningstilrettelæggelse.

Artikel 3

Anmodninger og klager

Anmodninger og klager vedrørende udøvelsen af de i artikel 2, stk. 2, omhandlede opgaver indgives til skolen. Klager på disse områder rettes mod Kommissionen.

Artikel 4

Tilknytningsforhold

1.   Skolen tilknyttes administrativt De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor, herefter benævnt »kontoret«.

2.   Tilknytningen medfører bl.a., at:

bestyrelsen for kontoret udfører opgaven som bestyrelse for skolen

direktøren for kontoret udøver hvervet som direktør for skolen

skolens personale er ansat i stillinger, der henhører under kontoret

skolens indtægter og udgifter integreres i kontorets budget.

3.   Senest den 15. februar 2008 kan tilknytningsforholdet bringes til ophør ved en beslutning truffet af bestyrelsen med kvalificeret flertal som anført i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant (3) under forudsætning af, at mindst fem af de undertegnende institutioner ønsker det.

Artikel 5

Gennemførelse

Generalsekretærerne for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, justitssekretæren for Domstolen, generalsekretærerne for Revisionsretten, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget og repræsentanten for Ombudsmanden træffer efter fælles aftale de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af nærværende afgørelse.

Artikel 6

Virkningstidspunkt

Denne afgørelse får virkning på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. januar 2005.

På Europa-Parlamentets vegne

Josep BORRELL FONTELLES

Formand

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand

På Revisionsrettens vegne

Hubert WEBER

Formand

På Regionsudvalgets vegne

Peter STRAUB

Formand

På Rådets vegne

Jean ASSELBORN

Formand

På Domstolens vegne

Vassilios SKOURIS

Formand

På Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs vegne

Anne-Marie SIGMUND

Formand

Nikiforos DIAMANDOUROS

Den Europæiske Ombudsmand


(1)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 31/2005 (EUT L 8 af 12.1.2005, s. 1).

(2)  EUT L 197 af 26.7.2002, s. 53.

(3)  EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56.


Top