EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1775

Kommissionens forordning (EF) nr. 1775/2004 af 14. oktober 2004 om fastsættelse for produktionsåret 2003/04 af produktionsafgifterne i sukkersektoren

EUT L 316 af 15.10.2004, p. 64–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 15/10/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1775/oj

15.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/64


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1775/2004

af 14. oktober 2004

om fastsættelse for produktionsåret 2003/04 af produktionsafgifterne i sukkersektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 15, stk. 8, første led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 8 i Kommissionens forordning (EF) nr. 314/2002 af 20. februar 2002 om gennemførelsesbestemmelser for kvoteordningen for sukker (2) er det fastsat, at basisproduktionsafgifter, B-afgifter og eventuelt den i artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/2001 omhandlede koefficient for sukker, isoglucose og inulinsirup fastsættes inden den 15. oktober for det foregående produktionsår.

(2)

For produktionsåret 2003/04 fører det forventede samlede tab, der er konstateret i henhold til artikel 15, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1260/2001, efter samme artikels stk. 3 og 4 til fastsættelse af beløb på 2 % for basisafgiften og 27,050 % for B-afgiften.

(3)

Det forventede samlede tab, der er konstateret på grundlag af kendte oplysninger og i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1260/2001, dækkes fuldt ud af indtægterne fra basisproduktionsafgifterne og B-afgifterne. Der er derfor ingen grund til for produktionsåret 2003/04 at fastsætte den koefficient, der er omhandlet i samme forordnings artikel 16, stk. 2.

(4)

Forvaltningskomitéen for Sukker har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Produktionsafgifterne i sukkersektoren fastsættes for produktionsåret 2003/04 til:

a)

12,638 EUR pr. t hvidt sukker som basisproduktionsafgift for A-sukker og B-sukker

b)

170,929 EUR pr. t hvidt sukker som B-afgift for B-sukker

c)

5,330 EUR pr. t tørstof som basisproduktionsafgift for A-isoglucose og B-isoglucose

d)

73,014 EUR pr. t tørstof som B-afgift for B-isoglucose

e)

12,638 EUR pr. t tørstof udtrykt som sukker/isoglucose-ækvivalent som basisproduktionsafgift for A-inulinsirup og B-inulinsirup

f)

170,929 EUR pr. t tørstof udtrykt som sukker/isoglucose-ækvivalent som B-afgift for B-inulinsirup.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EFT L 50 af 21.2.2002, s. 40. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 38/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 13).


Top