Help Print this page 

Document 32004R1682

Title and reference
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1682/2004 af 15. september 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1655/2000 om det finansielle instrument for miljøet (Life)
  • No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2007
OJ L 308, 5.10.2004, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1682/oj
Multilingual display
Text

5.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1682/2004

af 15. september 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 1655/2000 om det finansielle instrument for miljøet (Life)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det finansielle instrument for miljøet, Life, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1655/2000 (3), gennemføres i etaper, og den tredje etape afsluttes den 31. december 2004.

(2)

Da Life har ydet et positivt bidrag til virkeliggørelsen af Fællesskabets miljøpolitiske målsætninger, og da det kan bidrage yderligere til gennemførelsen, ajourføringen og udviklingen af Fællesskabets miljøpolitik og miljølovgivning, navnlig med hensyn til miljøets integration i politikken på andre områder, og til bæredygtig udvikling, bør den tredje etapes varighed forlænges indtil den 31. december 2006.

(3)

Den 22. juli 2002 blev Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF (4). Det er nødvendigt at tilpasse forordning (EF) nr. 1655/2000 til de målsætninger og prioriteter, der er fastsat i det pågældende program.

(4)

Det er nødvendigt at udfylde tomrummet mellem udløbet af den tredje Life-etape og de nye finansielle overslag for tiden efter 2006, dvs. for et tidsrum på to år frem til den 31. december 2006.

(5)

Life bør styrkes som et specifikt finansielt instrument, der supplerer Fællesskabets forskningsprogrammer samt programmerne under strukturfondene og programmerne for landdistriktudvikling. Der bør gøres en indsats for at tilskynde til en mere effektiv anvendelse af disse finansielle fællesskabsinstrumenter til finansiering af miljø- og naturprojekter. Der bør ligeledes træffes passende foranstaltninger for at forhindre muligheden for dobbelt finansiering.

(6)

Meddelelsen »Udarbejdelse af en handlingsplan for miljøteknologi« blev vedtaget af Kommissionen den 25. marts 2003. Denne meddelelse blev den 28. januar 2004 fulgt op med en handlingsplan for miljøteknologi, der bør tjene som reference for retningslinjerne for Life-Miljø.

(7)

I Revisionsrettens særberetning nr. 11/2003 (5) undersøges udformningen, forvaltningen og gennemførelsen af Life. Det er hensigtsmæssigt at tage hensyn til Rettens anbefalinger.

(8)

Den 1. maj 2004 tiltrådte ti nye medlemsstater Den Europæiske Union, og dette bør give sig passende udslag i budgetmidlerne til Life.

(9)

Resultatudnyttelsen og -formidlingen bør forbedres, og budgettildelingen hertil bør forhøjes.

(10)

Projekter, der stadig er i gang ved udgangen af 2006, skal fortsat overvåges og deres regnskab revideres.

(11)

De Europæiske Fællesskabers Domstol annullerede i sin dom af 21. januar 2003 (6) artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1655/2000. Domstolen erklærede, at »virkningerne af artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1655/2000 opretholdes fuldt ud, indtil Parlamentet og Rådet har vedtaget nye bestemmelser om, hvilken udvalgsprocedure gennemførelsesbestemmelserne til forordningen er omfattet af«.

(12)

I overensstemmelse med traktatens artikel 233 har de institutioner, fra hvilken en annulleret retsakt hidrører, pligt til at gennemføre de til dommens opfyldelse nødvendige foranstaltninger.

(13)

De foranstaltninger, som Kommissionen er bemyndiget til at træffe i medfør af de gennemførelsesbeføjelser, den tillægges ved forordning (EF) nr. 1655/2000, er forvaltningsforanstaltninger, der vedrører gennemførelsen af et program med store budgetmæssige konsekvenser, jf. artikel 2, litra a), i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (7). Disse foranstaltninger bør derfor vedtages efter forvaltningsproceduren i samme afgørelses artikel 4, uden at dette dog foregriber den udvalgsprocedure, der skal vælges i forbindelse med yderligere udvikling af Life eller et finansielt instrument, der udelukkende omfatter miljøområdet.

(14)

I denne forordning fastlægges der for hele programmets varighed en finansieringsramme, der som omhandlet i punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren (8) udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden under den årlige budgetprocedure —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1655/2000 ændres således:

1)

Artikel 3 ændres således:

a)

I stk. 3:

i)

affattes litra a) således:

»a)

50 % for naturbevaringsprojekter, 100 % af de støtteberettigede omkostninger undtagen faste udgifter og driftsmidler for ledsageforanstaltninger i medfør af stk. 2, litra b), nr. i) og ii), og 100 % af omkostningerne for ledsageforanstaltninger i medfør af stk. 2, litra b), nr. iii).«

ii)

tilføjes følgende litra:

»c)

Finansiel støtte til lønomkostningerne for en tjenestemand vil kun kunne komme i betragtning i det omfang, de vedrører omkostninger til aktiviteter, som den pågældende offentlige myndighed ikke ville gennemføre, hvis det pågældende projekt ikke blev iværksat.«

b)

Følgende stykke indsættes:

»3a.   Der kan ydes støtte i forbindelse med et projekt, som indebærer erhvervelse af arealer, på den betingelse, at de indkøbte arealer på lang sigt anvendes i overensstemmelse med den målsætning for Life-Natur, der er fastsat i stk. 1. Medlemsstaterne sikrer ved overførsel eller på anden måde, at sådanne arealer på lang sigt anvendes til naturbevaringsformål«.

c)

Stk. 7, andet afsnit, affattes således:

»I overensstemmelse med artikel 116 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (9), træffer Kommissionen en beslutning om de projekter, der er blevet accepteret, og indgår aftaler om tilskud med støttemodtagerne, hvori fastsættes størrelsen af den finansielle støtte, finansieringsprocedurerne og kontrolbestemmelserne samt de særlige tekniske vilkår for det godkendte projekt.

d)

Stk. 8 affattes således:

»8.   På Kommissionens initiativ:

a)

indkaldes der efter høring af det udvalg, der er nævnt i artikel 21 i direktiv 92/43/EØF, forslag til ledsageforanstaltninger, der skal finansieres i medfør af stk. 2, litra b), nr. i) og nr. ii). Medlemsstaterne kan forelægge Kommissionen forslag til ledsageforanstaltninger

b)

indkaldes der tilbud på ledsageforanstaltninger, der skal finansieres i medfør af stk. 2, litra b), nr. iii). Alle indkaldelser af tilbud offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende med angivelse af de særlige kriterier, der skal opfyldes.«

2)

Artikel 4 ændres således:

a)

Stk. 3 ændres således:

i)

Fjerde afsnit affattes således:

»Fællesskabets finansielle støtte udgør 100 % af de støtteberettigede omkostninger undtagen faste udgifter og driftsmidler for ledsageforanstaltninger i medfør af stk. 2, litra c), nr. i), og 100 % af omkostningerne til ledsageforanstaltninger i medfør af stk. 2, litra c), nr. ii).«

ii)

Følgende afsnit tilføjes:

»Finansiel støtte til lønomkostningerne for en tjenestemand vil kun kunne komme i betragtning i det omfang, de vedrører omkostninger til aktiviteter, som den pågældende offentlige myndighed ikke ville gennemføre, hvis det pågældende projekt ikke blev iværksat.«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   For så vidt angår demonstrationsprojekter omhandlet i stk. 2, litra a), opstiller Kommissionen efter proceduren i artikel 11, stk. 2, retningslinjer, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Retningslinjerne fastlægger de prioriterede områder og målsætninger for demonstrationsprojekter, med udtrykkelig henvisning til prioriteringerne i afgørelse nr. 1600/2002/EF (10).

Retningslinjerne skal sikre, at Life-Miljø supplerer Fællesskabets forskningsprogrammer samt programmerne under strukturfondene og programmerne for landdistriktudvikling.

Kommissionen opstiller også retningslinjer for de i stk. 2, litra b), omhandlede forberedende projekter. Den offentliggør disse retningslinjer i Den Europæiske Unions Tidende og underretter det i artikel 11, stk. 1, nævnte udvalg om offentliggørelsen.

c)

Stk. 6, litra d) og e), affattes således:

»d)

de skal kunne bidrage til omfattende anvendelse og videreformidling af miljøvenlige fremgangsmåder, teknologier og/eller produkter

e)

de skal sigte mod udvikling og overførsel af innovative teknologier eller fremgangsmåder, der vil kunne udnyttes i identiske eller lignende situationer, navnlig i nye medlemsstater«.

d)

Stk. 8 affattes således:

»8.   På Kommissionens initiativ:

a)

indkaldes der efter høring af det udvalg, der er nævnt i artikel 11, stk. 1, forslag til projekter, der skal finansieres i medfør af stk. 2, litra b), og til ledsageforanstaltninger, der skal finansieres i medfør af stk. 2, litra c), nr. i). Medlemsstaterne kan forelægge Kommissionen forslag til projekter, der skal finansieres i medfør af artikel 2, litra b), og til ledsageforanstaltninger, der skal finansieres i medfør af stk. 2, litra c), nr. i)

b)

indkaldes der tilbud på ledsageforanstaltninger, der skal finansieres i medfør af stk. 2, litra c), nr. ii). Alle indkaldelser af tilbud offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende med angivelse af de særlige kriterier, der skal opfyldes.«

e)

Stk. 11 affattes således:

»11.   I overensstemmelse med artikel 116 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 træffer Kommissionen en beslutning om de projekter, der er blevet accepteret, og indgår aftaler om tilskud med støttemodtagerne, hvori fastsættes størrelsen af den finansielle støtte, finansieringsprocedurerne og kontrolbestemmelserne samt de særlige tekniske vilkår for det godkendte projekt.«

3)

Artikel 5, stk. 9, affattes således:

»9.   På Kommissionens initiativ indkaldes der tilbud på ledsageforanstaltninger, der skal finansieres i medfør af stk. 2, litra b). Alle indkaldelser af tilbud offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende med angivelse af de særlige kriterier, der skal opfyldes.«

4)

I artikel 7 affattes overskrift og stk. 1 således:

»Artikel 7

Sammenhæng og komplementaritet mellem de finansielle instrumenter

1.   Projekter, hvortil der ydes støtte fra Fællesskabets strukturfonde eller andre af Fællesskabets finansielle instrumenter, kan ikke modtage finansiel støtte i medfør af nærværende forordning, jf. dog de i artikel 6 omhandlede betingelser for ansøgerlande. Kommissionen sørger for, at ansøgernes opmærksomhed henledes på, at de ikke kan kumulere støtte fra forskellige fællesskabsfonde. Der træffes passende foranstaltninger for at forhindre muligheden for dobbeltfinansiering.

Kommissionen og medlemsstaterne underretter ansøgerne om de forskellige finansielle fællesskabsinstrumenter, der er til rådighed til finansiering af elementer, der indgår i miljø- og naturprojekter.«

5)

Artikel 8 ændres således:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

»Tredje etape forlænges med to år indtil den 31. december 2006. Finansieringsrammen for gennemførelsen af denne forordning fastsættes til 317,2 mio. EUR. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden i forbindelse med den årlige budgetprocedure og inden for rammerne af de finansielle overslag.«

b)

Stk. 3, andet afsnit, affattes således:

»For perioden 1. januar 2005 til 31. december 2006 er midlerne til ledsageforanstaltninger begrænset til 6 % af de disponible bevillinger.«

6)

Artikel 9 ændres således:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

»Kommissionen sikrer, at resultaterne af alle finansierede projekter formidles til offentligheden, og demonstrerer endvidere, hvorledes de erhvervede færdigheder og erfaringer kan benyttes andetsteds.«

b)

Følgende stykke tilføjes:

»6.   Kommissionen offentliggør hvert år en fuldstændig liste over finansierede projekter indeholdende korte projektbeskrivelser og korte oversigter over de i hvert enkelt tilfælde anvendte midler.«

7)

Artikel 11, stk. 2, affattes således:

»2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.«

8)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Evaluering af den tredje etape og videreførelse af Life

1.   Senest den 30. september 2005 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet:

a)

en rapport med en ajourføring af den midtvejsrevision, der blev forelagt i november 2003, og en evaluering af denne forordnings gennemførelse, dens bidrag til udviklingen af Fællesskabets miljøpolitik og bevillingernes anvendelse, og

b)

i givet fald et forslag om yderligere udvikling af Life eller et finansielt instrument, der udelukkende omfatter miljøområdet, og som bl.a. tager hensyn til henstillingerne vedrørende den revision af Life, der skal gælde fra 2007.

2.   Efter Kommissionens vedtagelse af et sådant forslag træffer Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til traktaten senest den 1. maj 2006 afgørelse om iværksættelse af dette finansielle instrument fra den 1. januar 2007.

3.   Det beløb inden for finansieringsrammen, der er nødvendigt til overvågning og regnskabsrevision i perioden efter den 31. december 2006, anses kun for at være bekræftet, hvis det er i overensstemmelse med de nye finansielle overslag, der tages i anvendelse i 2007.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 15. september 2004.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

A. NICOLAÏ

Formand


(1)  EUT C 80 af 30.3.2004, s. 57.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 21.4.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 26.7.2004.

(3)  EFT L 192 af 28.7.2000, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 788/2004 (EUT L 138 af 30.4.2004, s. 17).

(4)  EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1.

(5)  EUT C 61 af 10.3.2004, s. 1.

(6)  Sag C-378/00, Kommissionen mod Europa-Parlamentet og Rådet, Sml. 2003 I, s. 937.

(7)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(8)  EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2003/429/EF (EUT L 147 af 14.6.2003, s. 25).

(9)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1

(10)  EUT L 242 af 10.9.2002, s. 1


Top