EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0878

Kommissionens forordning (EF) nr. 878/2004 af 29. april 2004 om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår visse animalske biprodukter, der er klassificeret som kategori 1-materiale eller kategori 2-materiale, til teknisk brug (EØS-relevant tekst)

OJ L 162, 30.4.2004, p. 62–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058 P. 177 - 179
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058 P. 177 - 179

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; ophævet ved 32011R0142 . Latest consolidated version: 22/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/878/oj

32004R0878

Kommissionens forordning (EF) nr. 878/2004 af 29. april 2004 om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår visse animalske biprodukter, der er klassificeret som kategori 1-materiale eller kategori 2-materiale, til teknisk brug (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 162 af 30/04/2004 s. 0062 - 0064


Kommissionens forordning (EF) nr. 878/2004

af 29. april 2004

om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår visse animalske biprodukter, der er klassificeret som kategori 1-materiale eller kategori 2-materiale, til teknisk brug

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum(1), særlig artikel 4, stk. 4, artikel 5, stk. 4, artikel 16, stk. 3, og artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier(2) må specificeret risikomateriale, som er bestemt til anvendelse i levnedsmidler, foder eller gødning, ikke importeres til Fællesskabet.

(2) Kategori 1-materiale, der måske indeholder specificeret risikomateriale, kan dog importeres til eller eksporteres fra Fællesskabet i overensstemmelse med bestemmelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1774/2002, eller som fastsættes efter proceduren i nævnte forordnings artikel 33, stk. 2.

(3) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 812/2003 af 12. maj 2003 om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår indførsel og transit af visse produkter fra tredjelande(3) er der fastsat en midlertidig undtagelse gældende indtil den 30. april 2004 fra det forbud mod at importere visse animalske biprodukter fra tredjelande jf. forordning (EF) nr. 1774/2002.

(4) Nogle erhvervsdrivende og handelspartnere har givet udtryk for en vis bekymring med hensyn til et forbud mod animalske biprodukter til teknisk brug uden for fødevare- eller foderkæden.

(5) Kommissionen har anmodet om videnskabelig rådgivning vedrørende en kvantitativ vurdering af den resterende BSE-risiko i en række bovine produkter, f.eks. gelatine og talg, som ventes snart at foreligge. Det er endvidere planen, at der skal indhentes yderligere specifik rådgivning.

(6) Indtil rådgivningen foreligger, bør der fastsættes overgangsforanstaltninger, hvorved der fortsat tillades markedsføring, eksport, import og transit af visse produkter, der er klassificeret som kategori 1- og kategori 2-materiale i henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002, udelukkende til teknisk brug.

(7) Der bør følgelig fastsættes overgangsforanstaltninger, hvorved der tillades teknisk brug af bestemte, præcist definerede kategori 1- og kategori 2-materialer. De særlige anvendelsesformål for de pågældende materialer til teknisk brug bør være omfattet af strenge kanaliserings- og kontrolforanstaltninger, som yderligere reducerer risikoen for ulovlig anvendelse i fødevare- og foderkæderne og utilsigtet anvendelse i andre tekniske produkter såsom gødning og jordforbedringsmidler, kosmetiske produkter, lægemidler og medicinsk udstyr.

(8) I tilfælde hvor det ikke kan undgås at anvende animalske biprodukter, der er kategori 1- eller kategori 2-materiale, til fremstilling af lægemidler, kan den kompetente myndighed på grundlag af en relevant risikovurdering af konkrete sager i overensstemmelse med de relevante EF-bestemmelser dispensere fra forordningens bestemmelser.

(9) Hvad angår markedsføring og eksport af animalske biprodukter til teknisk brug, der er fremstillet i Fællesskabet, skulle bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1774/2002 generelt være tilstrækkelige, forudsat at bestemmelserne om indsamling og transport suppleres for at sikre, at de strenge målsætninger vedrørende kanalisering, identifikation og kontrol opfyldes. Hvad angår sendinger til import eller i transit bør der indføres supplerende krav til attestering og kanalisering.

(10) Medlemsstaterne bør indføre de supplerende kontrolforanstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af denne forordning, navnlig for at undgå risiko for ulovlig anvendelse, og de bør samarbejde i det øjemed. De bør underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom og træffe alle fornødne foranstaltninger i henhold til de relevante EF-bestemmelser i tilfælde af manglende overholdelse af reglerne.

(11) For at undgå handelsforstyrrelser bør importerede animalske biprodukter, der ankommer til grænsekontrolsteder efter den 1. maj 2004, og som evt. stadig er ledsaget af certifikater udformet efter gamle modeller, fortsat accepteres i et rimeligt tidsrum.

(12) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning gælder for følgende animalske biprodukter, der er klassificeret som kategori 1- eller kategori 2-materiale i henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002, og som udelukkende er til teknisk brug:

a) huder og skind af dyr, der er blevet behandlet med visse stoffer, som er forbudt i henhold til direktiv 96/22/EF(4)

b) afsmeltet fedt, der hidrører fra kategori 1-materiale, og som er fremstillet ved hjælp af metode 1, jf. kapitel III i bilag V til forordning (EF) nr. 1774/2002, og som - hvis der er tale om afsmeltet fedt af drøvtyggere - er blevet renset, så maksimumsindholdet af resterende uopløselige urenheder ikke overstiger 0,15 vægtprocent, samt fedtderivativer, som mindst overholder de normer, der er anført i kapitel III i bilag VI til forordning (EF) nr. 1774/2002

c) drøvtyggertarme (med eller uden indhold)

d) ben og benprodukter, der indeholder rygsøjle- og kraniemateriale, samt kvæghorn, som er fjernet fra kraniet ved en metode, der har ladt kraniehulen forblive intakt.

De pågældende animalske biprodukter må dog ikke hidrøre fra dyr, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), nr. i) og ii), i forordning (EF) nr. 1774/2002.

Artikel 2

Undtagelse vedrørende markedsføring og eksport af animalske biprodukter

Uanset artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1774/2002 kan medlemsstaterne tillade markedsføring og eksport af de animalske biprodukter, der er anført i artikel 1 til nærværende forordning ("animalske biprodukter").

Undtagelsen i stk. 1 gælder dog ikke for eksport af de animalske biprodukter, der er omhandlet i artikel 1, litra c) og d), i nærværende forordning.

Artikel 3

Undtagelse vedrørende import og transit af animalske biprodukter

Uanset artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1774/2002 tillader medlemsstaterne import og transit af animalske biprodukter.

Samme mærkningskrav som fastsat i artikel 5, litra a), i nærværende forordning gælder også for importerede animalske biprodukter.

Artikel 4

Betingelser for markedsføring, eksport og import af animalske biprodukter

1. Markedsføring eller eksport af de animalske biprodukter skal foregå på en måde, der ikke udgør nogen risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet.

2. Import af de animalske biprodukter underkastes krav vedrørende udstedelse af sundhedscertifikat i overensstemmelse med national lovgivning.

Importerede sendinger og sendinger i transit kanaliseres i overensstemmelse med overvågningsproceduren i artikel 8, stk. 4, i Rådets direktiv 97/78/EF.

Artikel 5

Indsamling og transport af animalske biprodukter

Ved indsamling og transport af animalske biprodukter skal følgende supplerende bestemmelser overholdes:

a) Den identifikation, der er foreskrevet i kapitel I i bilag II til forordning (EF) nr. 1774/2002, suppleres med et mærke på alle kolli, hvor følgende er anført: "MÅ IKKE ANVENDES I FØDEVARER, FODER, GØDNING, KOSMETISKE PRODUKTER, LÆGEMIDLER ELLER MEDICINSK UDSTYR".

Der kan dog anvendes et andet mærke, hvis de animalske biprodukter skal bruges i lægemidler i overensstemmelse med EF-bestemmelser. Af et sådant mærke skal det klart fremgå, at de animalske biprodukter er "KUN TIL BRUG I LÆGEMIDLER".

b) Biprodukterne skal leveres til et anlæg, der udelukkende fremstiller tekniske produkter, og som er godkendt i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 1774/2002, og de skal underkastes en behandling, om hvilken det over for den kompetente myndighed er godtgjort, at det tekniske produkt, der er et resultat af behandlingen, ikke udgør en risiko for menneskers eller dyrs sundhed.

c) Det tekniske anlæg, jf. litra b), skal føre fortegnelser, jf. artikel 9 i forordning (EF) nr. 1774/2002, og udelukkende anvende de animalske biprodukter til teknisk brug, som er godkendt af den kompetente myndighed.

Artikel 6

Kontrol

1. Hvad angår importerede sendinger eller sendinger i transit gennemfører den kompetente myndighed regelmæssigt (mindst to gange om året) dokumentkontrol under kanaliseringen fra de grænsekontrolsteder, hvor varen først føres ind i EF, til det godkendte tekniske anlæg, når der er tale om import, og til udgangsgrænsekontrolstedet, når der er tale om transit, med henblik på at afstemme de importerede, anvendte og bortskaffede mængder animalske biprodukter med hinanden for at sikre, at nærværende forordning og forordning (EF) nr. 1774/2002 overholdes.

Hvad angår sendinger i transit samarbejder de kompetente myndigheder med ansvar for henholdsvis det grænsekontrolsted, hvor varen først føres ind i EF, og for udgangsgrænsekontrolstedet efter behov for at sikre effektiv sporbarhed og kontrol. De kompetente myndigheder samarbejder endvidere om tilsynet med henblik på at afstemme mængder, der er importeret til en medlemsstat og anvendt i en anden, mængder, der er eksporteret fra en medlemsstat, men er fremstillet i en anden, og indgående og udgående mængder i transit.

2. Hvad angår sendinger til markedsføring i Fællesskabet eller til eksport foretager de kompetente myndigheder kontrol, jf. forordning (EF) nr. 1774/2002, særlig artikel 7 og 8, ligeledes med henblik på at afstemme mængder og kontrollere overholdelsen af reglerne.

Artikel 7

Oplysninger, som medlemsstaterne skal fremlægge

Medlemsstaterne underretter straks via Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed Kommissionen og de øvrige medlemsstater om:

a) hvordan de bruger undtagelsen omhandlet i artikel 2 og 3

b) kontrolforanstaltningerne, jf. artikel 6, der er truffet for at sikre, at sådanne animalske biprodukter kun anvendes til formål, der er tilladt i henhold til artikel 5, litra c).

Artikel 8

Foranstaltninger, der skal træffes ved manglende overholdelse af denne forordning

Den kompetente myndighed træffer straks passende foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse af denne forordning.

Artikel 9

Ikrafttrædelse og anvendelse

1. Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2. Den anvendes fra den 1. maj 2004.

3. Certifikater, som er udarbejdet ifølge det format, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 812/2003, kan dog anvendes indtil den 15. juni 2004.

4. Indtil den 15. august 2004 tillader medlemsstaterne import af sendinger, der har forladt tredjelandet inden den 15. juni 2004, og som stadig kan være ledsaget af de i punkt 3 omhandlede certifikater.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2004.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 808/2003 (EUT L 117 af 13.5.2003, s. 1).

(2) EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2245/2003 (EUT L 333 af 20.12.2003, s. 28).

(3) EUT L 117 af 13.5.2003, s. 19. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2268/2003 (EUT L 336 af 23.12.2003, s. 24).

(4) EFT L 125 af 23.5.1996, s. 3. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/74/EF (EUT L 262 af 14.10.2003, s. 17).

Top