EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0872

Rådets forordning (EF) nr. 872/2004 af 29. april 2004 om yderligere restriktive foranstaltninger over for Liberia

OJ L 162, 30.4.2004, p. 32–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 003 P. 148 - 154
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 209 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 209 - 215
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007 P. 7 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2015; ophævet ved 32015R1776 . Latest consolidated version: 06/02/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/872/oj

30.4.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 162/32


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 872/2004

af 29. april 2004

om yderligere restriktive foranstaltninger over for Liberia

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 60 og 301,

under henvisning til Rådets fælles holdning 2004/487/FUSP (1) om indefrysning af pengemidler tilhørende Liberias tidligere præsident Charles Taylor og personer og enheder med tilknytning til ham,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter FN's Sikkerhedsråds vedtagelse af resolution 1521 (2003), hvori foranstaltningerne vedrørende Liberia blev revideret for at tage hensyn til udviklingen i situationen i landet og navnlig tidligere præsident Charles Taylors afrejse, og efter vedtagelsen af Rådets fælles holdning 2004/137/FUSP af 10. februar 2004 om restriktive foranstaltninger over for Liberia (2) vedtog Rådet den 10. februar 2004 forordning nr. 234/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Liberia (3).

(2)

FN's Sikkerhedsråd besluttede ved resolution 1532 (2004) af 12. marts 2004 at indefryse pengemidler og økonomiske ressourcer, der ejes eller kontrolleres af Liberias tidligere præsident Charles Taylor, Jewell Howard Taylor og Charles Taylor Jr, hans nærmeste familie, hans tidligere højtstående embedsmænd samt andre nære forbundsfæller og medarbejdere, som angivet af det udvalg, der er nedsat ved paragraf 21 i UNSCR 1521 (2003).

(3)

Den tidligere liberiske præsident Charles Taylors og andre personers gerninger og politikker, navnlig deres udtømning og fjernelse af liberiske ressourcer samt hemmelig tilegnelse af liberiske pengemidler og ejendom, har undergravet Liberias omstilling til demokrati og en ordnet udvikling af landets politiske, administrative og økonomiske institutioner og ressourcer.

(4)

I lyset af den negative indvirkning, det har på Liberia, at uretmæssigt tilegnede pengemidler og finansielle aktiver overføres til udlandet, og at Charles Taylor og hans forbundsfæller benytter sådanne pengemidler til at undergrave freden og stabiliteten i Liberia og regionen, er det nødvendigt at indefryse Charles Taylors og hans forbundsfællers midler.

(5)

Ved fælles holdning 2004/487/FUSP indefryses pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende Liberias tidligere præsident Charles Taylor, hans nærmeste familie, hans tidligere højtstående embedsmænd samt andre nære forbundsfæller og medarbejdere.

(6)

Disse foranstaltninger falder ind under traktatens anvendelsesområde, og derfor er der for at undgå konkurrencefordrejning ved gennemførelsen af de nævnte foranstaltninger behov for fællesskabslovgivning for så vidt angår Fællesskabets område. Ved Fællesskabets område forstås i denne forordning de af medlemsstaternes territorier, hvor traktaten finder anvendelse, på de betingelser, der er fastsat i traktaten.

(7)

Ifølge fælles holdning 2004/487/FUSP kan der indrømmes visse undtagelser fra kravet om indefrysning, såfremt der er tale om humanitære formål eller opfyldelsen af tilbageholdelsesrettigheder eller domme, afgørelser eller kendelser, der er fastslået, før UNSCR 1532 (2004) trådte i kraft.

(8)

FN's Sikkerhedsråd har givet udtryk for, at det agter at overveje, hvorvidt og hvordan de pengemidler og økonomiske ressourcer, der er indefrosset i medfør af UNSCR 1532 (2004), kan stilles til rådighed for Liberias regering, når denne har indført gennemsigtige regnskabs- og revisionsordninger, der sikrer, at statens indtægter anvendes ansvarligt til direkte gavn for Liberias befolkning.

(9)

For at sikre, at de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er effektive, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

1)

»Sanktionskomité«: den komité, der er nedsat ved paragraf 21 i UNSCR 1521 (2003)

2)

»pengemidler«: finansielle aktiver og midler af enhver art, herunder, men ikke begrænset til:

a)

kontante pengebeløb, checks, fordringer på penge, veksler, postanvisninger og andre betalingsinstrumenter

b)

indeståender i finansielle institutioner eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser

c)

børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter, herunder aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater, obligationer, warrants, usikrede værdipapirer og derivatkontrakter

d)

renter, udbytter eller andre indtægter eller værdier hidrørende fra aktiver

e)

kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser

f)

remburser, konnossementer, løsørepantebreve

g)

dokumentation for en interesse i pengemidler eller økonomiske ressourcer

h)

ethvert andet eksportfinansieringsinstrument

3)

»indefrysning af pengemidler«: hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller håndtering af pengemidler, som ville resultere i ændring af omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål, eller andre ændringer, som ville gøre det muligt bruge de pågældende pengemidler, herunder porteføljeforvaltning

4)

»økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men som kan benyttes til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser

5)

»indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at sådanne aktiver på nogen måde anvendes til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder også ved salg, leje eller pantsætning.

Artikel 2

1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af Liberias tidligere præsident Charles Taylor, af Jewell Howard Taylor og Charles Taylor Jr og af nedenstående personer og enheder, som angivet af sanktionsudvalget, jf. listen i bilag I, indefryses:

a)

den tidligere liberiske præsident Charles Taylors nærmeste familie

b)

højtstående embedsmænd under Charles Taylors tidligere styre og andre nære forbundsfæller og medarbejdere

c)

juridiske personer, organer eller enheder, der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af ovennævnte personer, og

d)

enhver fysisk eller juridisk person, der handler på vegne af eller under ledelse af de i litra a), b) og c) nævnte personer.

2.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I.

3.   Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at omgå de i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger, er forbudt.

Artikel 3

1.   Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. bilag II, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller stille visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, hvis de har konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er:

a)

nødvendige til at dække basale udgifter, såsom betaling for fødevarer, husleje eller hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

bestemt alene til betaling af rimelige honorarer og refusion af udgifter i forbindelse med ydelse af juridisk bistand

c)

bestemt alene til betaling af afgifter eller administrationsgebyrer for opbevaring eller vedligeholdelse af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer

og såfremt de har meddelt sanktionskomitéen, at de har til hensigt at tillade adgang til sådanne pengemidler og økonomiske ressourcer og ikke har modtaget en negativ afgørelse fra sanktionskomitéen senest to arbejdsdage efter meddelelsen.

2.   Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. bilag II, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller stille visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, hvis de har konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige til at dække ekstraordinære udgifter, og forudsat at de har meddelt sanktionskomitéen deres beslutning, og denne beslutning er blevet godkendt af sanktionskomitéen.

Artikel 4

Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. bilag II, give tilladelse til frigivelse af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis alle nedenfor anførte betingelser er opfyldt:

a)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er genstand for en retslig, administrativ eller voldgiftsmæssig tilbageholdelsesret, der er fastslået før den 12. marts 2004, eller for en dom, en administrativ afgørelse eller en voldgiftskendelse, der er afsagt før nævnte dato

b)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer må udelukkende anvendes til at indfri fordringer, der er sikret ved en sådan tilbageholdelsesret eller er anerkendt som gyldige ved en sådan dom, afgørelse eller kendelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser vedrørende rettighederne for personer, der har sådanne fordringer

c)

tilbageholdelsesretten, dommen, afgørelsen eller kendelsen kan ikke komme personer, enheder eller organer, udpeget af sanktionskomitéen og nævnt i bilag I, til gode

d)

anerkendelse af tilbageholdelsesretten eller dommen, afgørelsen eller kendelsen er ikke i strid med den pågældende medlemsstats offentlige orden

e)

den kompetente myndighed har meddelt tilbageholdelsesretten eller dommen, afgørelsen eller kendelsen til sanktionskomitéen.

Artikel 5

Den relevante kompetente myndighed underretter de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i henhold til artikel 3 og 4.

Artikel 6

Artikel 2, stk. 2, finder ikke anvendelse på beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a)

renter og andre indtægter af disse konti, eller

b)

betalinger i forbindelse med kontrakter, aftaler eller forpligtelser, der er indgået eller opstået forud for datoen, på hvilken disse konti blev undergivet denne forordning

forudsat at disse renter, andre indtægter og betalinger indefryses i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1.

Artikel 7

Artikel 2, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansielle institutioner, der modtager pengemidler overført af tredjemand til den på listen opførte persons eller enheds konto, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at således tilførte beløb på disse konti også indefryses. Den finansielle institution underretter straks de kompetente myndigheder om sådanne transaktioner.

Artikel 8

1.   Med forbehold af de gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt og af bestemmelserne i traktatens artikel 284 skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a)

øjeblikkeligt videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 2, til de kompetente myndigheder, jf. bilag II, i de medlemsstater, hvor de er bosat eller etableret, og direkte eller via disse myndigheder fremsende oplysningerne til Kommissionen

b)

samarbejde med de kompetente myndigheder, der er opført på listen i bilag II, om efterprøvning af disse oplysninger.

2.   Alle yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager direkte, stilles til rådighed for de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater.

3.   Alle oplysninger, der afgives eller modtages i medfør af denne artikel, må kun anvendes til det formål, til hvilket de blev afgivet eller modtaget.

Artikel 9

Fysiske og juridiske personer eller enheder, herunder disses ledelse og personale, som implementerer forordningen, og som i god tro indefryser pengemidler eller økonomiske ressourcer eller afviser at stille pengemidler eller andre økonomiske ressourcer til rådighed i forvisningen om, at dette er i overensstemmelse med denne forordning, må ikke på nogen måde drages til ansvar, medmindre det godtgøres, at indefrysningen er sket som følge af forsømmelighed.

Artikel 10

Kommissionen og medlemsstaterne underretter straks hinanden om de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler alle andre relevante oplysninger, som de råder over, og som har relation til denne forordning, navnlig oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af de nationale domstole.

Artikel 11

Kommissionen bemyndiges til:

a)

at ændre bilag I på grundlag af afgørelser, der træffes af enten De Forenede Nationers Sikkerhedsråd eller af sanktionskomitéen, og

b)

at ændre bilag II på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

Artikel 12

Medlemsstaterne fastsætter reglerne for, hvilke sanktioner der skal gælde ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler straks efter denne forordnings ikrafttræden og om eventuelle efterfølgende ændringer.

Artikel 13

Denne forordning finder anvendelse:

a)

på Fællesskabets område, herunder dets luftrum

b)

om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c)

på enhver person inden for eller uden for Fællesskabets område, som er statsborger i en medlemsstat

d)

på alle juridiske personer, grupper eller enheder, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e)

på alle juridiske personer, grupper eller enheder, som opererer inden for Fællesskabet.

Artikel 14

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. april 2004.

På Rådets vegne

M. McDOWELL

Formand


(1)  Se side 116 i denne EUT.

(2)  EUT L 40 af 12.2.2004, s. 35.

(3)  EUT L 40 af 12.2.2004, s. 1.


BILAG I

Liste over fysiske og juridiske personer, organer eller enheder omhandlet i artikel 2

Navn

Fødselsdato

Fødested

Andet

Charles Ghankay Taylor, Senior,

Liberias tidligere præsident

1.9.1947

Liberia

 

Jewell Howard Taylor,

Hustru til tidligere præsident Taylor

17.1.1963

Liberia

 

Charles Taylor Junior

Søn af tidligere præsident Taylor

 

Liberia

 


BILAG II

Liste over kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 3, 4, 5, 7 og 10

BELGIEN

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf.: (45) 35 46 60 00

Fax: (45) 35 46 60 01

TYSKLAND

Vedrørende indefrysning af pengemidler

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tlf.: (49-89) 2889 3800

Fax: (49-89) 350163 3800

Vedrørende varer

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Strasse, 29-35

D-65760 Eschborn

Tlf.: (49-61) 969 08-0

Fax: (49-61) 969 08-800

GRÆKENLAND

A.   Indefrysning af aktiver

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Adresse: 5 Nikis str.,

101 80 Athen — Grækenland

Tlf.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

A.   ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

B.   Import- og eksportrestriktioner

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str., 105 63 Athens

Tlf.: + 30 210 3286401-3

Fax.: + 30 210 3286404

B.   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

SPANIEN

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tlf.: (00-34) 912 09 95 11

Fax: (00-34) 912 09 96 56

FRANKRIG

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tlf.: (33) 1 44 74 48 93

Fax: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tlf.: (33) 1 44 87 72 85

Fax: (33) 1 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tél.: (33) 1 43 17 44 52

Télécopie: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune

Tlf.: (33) 1 43 17 45 16

Fax: (33) 1 43 17 45 84

IRLAND

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tlf.: (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tlf.: (353-1) 408 2153

Fax: (353-1) 408 2003

ITALIEN

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio II

Tlf.: (39) 06 3691 7334

Fax: (39) 06 3691 5446

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.O. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 3820

Fax. (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tlf.: (39) 06 3691 3605

Fax: (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

Tlf.: (39) 06 4761 3942

Fax.: (39) 06 4761 3032

Ministero della attivita'produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35 — 00144 Roma

Tlf.: (39) 06 59931

Fax.: (39) 06 5964 7531

LUXEMBOURG

Ministère des Affaires Etrangères

Direction des Relations internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tlf.: (352) 478 23 46

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L — 1352 Luxembourg

Tlf.: (352) 478 27 12

Fax: (352) 47 52 41

NEDERLANDENE

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Tlf.: 070-342 8997

Fax: 070-342 7984

ØSTRIG

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tlf.: (01-4042043 1) 404 20-0

Fax: (43 1) 404 20 — 73 99

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P -1100 Lissabon

Tlf.: (351) 218 82 32 40/47

Fax: (351) 218 82 32 49

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

00161 Helsinki/Helsingfors

Tlf.: (358) 9 16 05 59 00

Fax: (358) 9 16 05 57 07

SVERIGE

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Sweden

Tlf.: 46 +(0)8-787 80 00

Fax: 46 +(0)8-24 13 35

Riksförsäkringsverket

SE-103 51 Stockholm

Sweden

Tlf.: 46 +(0)8-786 90 00

Fax: 46 +(0)8-411 27 89

DET FORENEDE KONGERIGE

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

Det Forenede Kongerige

Tlf.: (44-207) 270 5977

Fax: (44-207) 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

Det Forenede Kongerige

Tlf.: (44-207) 601 4607

Fax: (44 207) 601 4309


Top