Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0664

Kommissionens forordning (EF) nr. 664/2004 af 7. april 2004 om overgangsbestemmelser for importlicenser for mælk og mejeriprodukter i henhold til forordning (EF) nr. 2535/2001 som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af EU

OJ L 104, 8.4.2004, p. 106–107 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/664/oj

32004R0664

Kommissionens forordning (EF) nr. 664/2004 af 7. april 2004 om overgangsbestemmelser for importlicenser for mælk og mejeriprodukter i henhold til forordning (EF) nr. 2535/2001 som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af EU

EU-Tidende nr. L 104 af 08/04/2004 s. 0106 - 0107


Kommissionens forordning (EF) nr. 664/2004

af 7. april 2004

om overgangsbestemmelser for importlicenser for mælk og mejeriprodukter i henhold til forordning (EF) nr. 2535/2001 som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af EU

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 41, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I afsnit 2, kapitel I, afdeling 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 af 14. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter(1) er der fastsat særlige bestemmelser om godkendelse af importlicensansøgere. For at sikre, at erhvervsdrivende i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (i det følgende "benævnt de nye medlemsstater") får adgang til importlicenser fra den dato, hvor landene tiltræder EU, bør der vedtages overgangsbestemmelser.

(2) For perioden 1. maj til 30. juni 2004 bør erhvervsdrivende i de nye medlemsstater uden forhåndsgodkendelse kunne ansøge om importlicenser i forbindelse med de toldkontingenter, der er omhandlet i bilagene til forordning (EF) nr. 2535/2001. De bør kunne bevise deres egenskab af og regelmæssige aktiviteter som forhandlere. Hvad kravet om bevis for handelsaktiviteter angår, bør ansøgerne i de nye medlemsstater kunne lægge ikke blot handel med EU, men også handel med alle tredjelande til grund. De bør kunne vælge 2002 og ikke 2003 som referenceår for deres handelsaktiviteter, hvis de kan bevise, at de som følge af usædvanlige omstændigheder ikke var i stand til importere eller eksportere de fornødne mængder mejeriprodukter i 2003. Myndighederne i de nye medlemsstater bør senest den 15. maj 2004 sende Kommissionen en fortegnelse over alle godkendte erhvervsdrivende. For at gøre det lettere at identificere hver ansøger og lette overdragelsen af licenser bør det fastlægges nærmere, hvilke oplysninger om hver erhvervsdrivende der skal fremsendes. Godkendte erhvervsdrivende i de nye medlemsstater bør også kunne købe importlicenser.

(3) For perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005 bør erhvervsdrivende i de nye medlemsstater godkendes, hvis de inden den 1. juni indgiver ansøgning herom, ledsaget af de fornødne dokumenter og oplysninger, eller hvis de er opført på en fortegnelse over godkendte erhvervsdrivende, som tilsendes Kommissionen senest den 15. maj 2004.

(4) Det er derfor nødvendigt at vedtage undtagelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2535/2001.

(5) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Som undtagelse fra afsnit 2, kapitel I, afdeling 2, i forordning (EF) nr. 2535/2001 kan erhvervsdrivende i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet ansøge om importlicenser for kontingenter for perioden 1. maj til 30. juni 2004 uden at være forhåndsgodkendt af myndighederne i den medlemsstat, hvor de er etableret.

2. Som undtagelse fra artikel 11 i forordning (EF) nr. 2535/2001 må erhvervsdrivende, der er etableret i de nye medlemsstater, kun ansøge om importlicenser for de i stk. 1 omhandlede kontingenter i den medlemsstat, hvor de er etableret.

Licensansøgninger tages kun i betragtning, hvis ansøgeren vedlægger følgende dokumenter:

a) bevis for, at ansøgeren i 2003 importerede og/eller eksporterede mindst 25 tons mejeriprodukter henhørende under kapitel 04 i den kombinerede nomenklatur fordelt på mindst fire transaktioner

b) dokumenter og oplysninger, der beviser ansøgerens egenskab af erhvervsdrivende, herunder:

i) regnskabs- og/eller skattebilag, der er udfærdiget i overensstemmelse med den nationale lovgivning, og

ii) momsregistreringsnummer, hvis det er fastsat i den nationale lovgivning

iii) optagelse i handelsregister, hvis det er fastsat i den nationale lovgivning.

Hvad andet afsnit, litra a), angår, er referenceåret 2002, hvis importøren kan bevise, at han som følge af usædvanlige omstændigheder ikke var i stand til at importere eller eksportere de fornødne mængder mejeriprodukter i 2003.

Ved anvendelse af dette stykke betragtes transaktioner i forbindelse med aktiv eller passiv forædling ikke som import eller eksport.

3. Myndighederne i de nye medlemsstater sender senest den 15. maj 2004 Kommissionen en fortegnelse over de erhvervsdrivende, der har ansøgt om importlicenser for kontingenter for perioden 1. maj til 30. juni 2004 i overensstemmelse med stk. 1 og under overholdelse af betingelserne i stk. 2. Fortegnelserne udfærdiges som vist i bilag XIV til forordning (EF) nr. 2535/2001, bortset fra godkendelsesnummeret.

4. Kommissionen videresender fortegnelserne til myndighederne i de øvrige medlemsstater.

5. Som undtagelse fra artikel 16, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2535/2001 må importlicenser, der er udstedt for kontingenter for perioden 1. maj til 30. juni 2004, kun overdrages til fysiske eller juridiske personer, som er godkendt i henhold til nævnte forordnings afdeling 2, og til fysiske eller juridiske personer, som er opført på de i stk. 3 omhandlede fortegnelser.

Artikel 2

Som undtagelse fra artikel 8 i forordning (EF) nr. 2535/2001 tildeles godkendelsen, for så vidt angår kontingenter for perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005, til:

a) erhvervsdrivende etableret i de nye medlemsstater, der inden den 1. juni 2004 indgiver ansøgning herom til myndighederne i den medlemsstat, hvor de er etableret, ledsaget af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede dokumenter, eller

b) erhvervsdrivende etableret i de nye medlemsstater, der inden den 1. juni 2004 indgiver ansøgning herom til myndighederne i den medlemsstat, hvor de er etableret, og som er opført på den i artikel 1, stk. 3, omhandlede fortegnelse.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft med forbehold af, at traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse træder i kraft, og da på datoen herfor.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2004.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 341 af 22.12.2001, s. 29. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 50/2004 (EUT L 7 af 13.1.2004, s. 9).

Top