EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0659

Kommissionens forordning (EF) nr. 659/2004 af 7. april 2004 om ændring af forordning (EØF) nr. 1859/82 for så vidt angår udvælgelsen af regnskabsførende bedrifter med henblik på bestemmelse af landbrugsbedrifternes indkomster

OJ L 104, 8.4.2004, p. 95–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 412 - 413
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 412 - 413
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 412 - 413
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 412 - 413
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 412 - 413
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 412 - 413
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 412 - 413
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 412 - 413
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 412 - 413
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 055 P. 86 - 87
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 055 P. 86 - 87

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/659/oj

32004R0659

Kommissionens forordning (EF) nr. 659/2004 af 7. april 2004 om ændring af forordning (EØF) nr. 1859/82 for så vidt angår udvælgelsen af regnskabsførende bedrifter med henblik på bestemmelse af landbrugsbedrifternes indkomster

EU-Tidende nr. L 104 af 08/04/2004 s. 0095 - 0096


Kommissionens forordning (EF) nr. 659/2004

af 7. april 2004

om ændring af forordning (EØF) nr. 1859/82 for så vidt angår udvælgelsen af regnskabsførende bedrifter med henblik på bestemmelse af landbrugsbedrifternes indkomster

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning nr. 79/65/EØF af 15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab(1), særlig artikel 4, stk. 4, artikel 5, stk. 5, og artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 660/2004 af 7. april 2004 om ændring af bilaget til Rådets forordning nr. 79/65/EØF for så vidt angår listen over områder(2) er det enkelte område "Belgien" i nævnte bilag blevet opdelt i tre områder. Antallet af regnskabsførende bedrifter pr. område i Belgien bør derfor indsættes i bilag I til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1859/82(3).

(2) Udviklingen med hensyn til dataoverførsel og kontrolprocedurer har gjort rapporten om gennemførelsen af planen for udvælgelse af de regnskabsførende bedrifter, der er omhandlet i artikel 6 i forordning (EØF) nr. 1859/82, overflødig. Artikel 6 i og bilag II til forordning (EØF) nr. 1859/82 bør derfor udgå.

(3) Forordning (EØF) nr. 1859/82 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Fællesskabskomitéen for Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 1859/82 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 6 udgår.

2) Bilag I ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

3) Bilag II udgår.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra regnskabsåret 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2004.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT 109 af 23.6.1965, s. 1859/65. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2059/2003 (EUT L 308 af 25.11.2003, s. 1).

(2) Se side 97 i denne EUT.

(3) EFT L 205 af 13.7.1982, s. 40. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1555/2001 (EFT L 205 af 31.7.2001, s. 21).

BILAG

I bilag I til forordning (EØF) nr. 1859/82 affattes linjen vedrørende Belgien således:

">TABELPOSITION>"

Top