EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0639

Rådets forordning (EF) nr. 639/2004 af 30. marts 2004 om forvaltning af fiskerflåder, der er registreret i regioner i Fællesskabets yderste periferi

OJ L 102, 7.4.2004, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 156 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 156 - 158
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 125 - 127

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; ophævet ved 32013R1380 . Latest consolidated version: 05/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/639/oj

32004R0639

Rådets forordning (EF) nr. 639/2004 af 30. marts 2004 om forvaltning af fiskerflåder, der er registreret i regioner i Fællesskabets yderste periferi

EU-Tidende nr. L 102 af 07/04/2004 s. 0009 - 0011


Rådets forordning (EF) nr. 639/2004

af 30. marts 2004

om forvaltning af fiskerflåder, der er registreret i regioner i Fællesskabets yderste periferi

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37 og artikel 299, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik(2), særlig kapitel III, fastlægger en EF-ordning for justering af fiskerflådernes kapacitet i de enkelte medlemsstater til et niveau, der globalt set er foreneligt med fiskerimulighederne.

(2) Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999 af 17. december 1999 om de nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet(3) omhandler bl.a. offentlig støtte til modernisering af fiskerfartøjer og offentlig støtte til fornyelse af fiskerfartøjer.

(3) På grund af fiskeriets relative betydning i disse regioner bør der tages hensyn til den særlige strukturelle, sociale og økonomiske situation i regionerne i Fællesskabets yderste periferi for så vidt angår forvaltning af fiskerflåderne. Bestemmelserne om forvaltning af tilgangs-/afgangsordningerne og obligatorisk kapacitetsnedskæring i forordning (EF) nr. 2371/2002 samt reglerne om adgang til offentlig støtte til modernisering og fornyelse af fiskerfartøjer bør derfor tilpasses behovene i disse regioner.

(4) Enhver kapacitetsforøgelse for flåder, der er registreret i havne i regioner i Fællesskabets yderste periferi, og disse flåders størrelse bør også være i overensstemmelse med de lokale fiskerimuligheder. De mål, der er fastsat i de flerårige udviklingsprogrammer (FUP IV) for hvert flådesegment, jf. bilaget til Kommissionens beslutning 2002/652/EF af 29. juli 2002 om ændring af beslutning 98/119/EF til 98/131/EF med henblik på at forlænge de flerårige udviklingsprogrammer for medlemsstaternes fiskerflåder indtil den 31. december 2002(4), bør derfor betragtes som referenceniveauer eller den øvre grænse for udbygningen af de flåder, der er registreret i de franske oversøiske departementer samt på Azorerne og Madeira.

(5) Der bør fastsættes særlige referenceniveauer for flådesegmenter, der er registreret på De Kanariske Øer, for hvilke der ikke blev fastsat specifikke mål inden for rammerne af FUP IV. Der bør med disse referenceniveauer tages hensyn til den lokale flådes kapacitet i forhold til fiskerimulighederne.

(6) Det er nødvendigt at forhindre, at fartøjer, der er registeret i regioner i den yderste periferi, overføres og anvendes på kontinentet efter at have være omfattet af mere gunstige vilkår med hensyn til offentlig støtte og/eller betingelser for adgang til fiskeri.

(7) Det er berettiget, at der på de flåder, som er registreret i regioner i den yderste periferi, anvendes de samme regler for flådekapacitetsforvaltning og offentlig støtte som på fartøjer, der er registreret i den øvrige del af Fællesskabet, når de referenceniveauer, der er fastsat i denne forordning, er nået eller senest fra den 1. januar 2007, undtagen for fartøjer, der har modtaget offentlig støtte til fornyelse, hvor tilgang til flåden kan finde sted indtil den 31. december 2007.

(8) Medlemsstaterne bør for at lette implementeringen af denne forordning indsamle oplysninger om fartøjer, der er registreret i regioner i den yderste periferi. Kommissionen bør have disse oplysninger forelagt og aflægge rapport om dem for at sikre fuld gennemsigtighed i de gennemførte foranstaltninger.

(9) Da der ved forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 2792/1999 med virkning fra den 1. januar 2003 er indført nye generelle regler for flådekapacitetsforvaltning og offentlig støtte, bør de særlige ordninger for regionerne i den yderste periferi også anvendes fra denne dato.

(10) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(5) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Særlige referenceniveauer

1. For flådesegmenter, der er registreret i regioner i Fællesskabets yderste periferi som omhandlet i traktatens artikel 299, stk. 2, gælder følgende særlige referenceniveauer for fiskerikapacitet:

a) for de franske oversøiske departementer samt Azorerne og Madeira: målene i de respektive FUP IV-programmer for hvert flådesegment udtrykt i kW og BT for hver enkelt region ved udgangen af 2002

b) for De Kanariske Øer: referenceniveauer, som er baseret på kapaciteten udtrykt i kW og BT for de forskellige segmenter for fartøjer, der er registreret i havne på De Kanariske Øer den 1. januar 2003, og som kan forhøjes under hensyn til de pågældende segmenters fiskerimuligheder. Der kan foretages forhøjelser op til de niveauer, der ville være blevet fastsat, hvis FUP IV-procedurerne havde fundet anvendelse på de omhandlede segmenter, og de skal være i overensstemmelse med de seneste videnskabelige retningslinjer, som er godkendt af Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri, der er oprettet i henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 2371/2002.

2. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter proceduren i artikel 5, stk. 2.

Artikel 2

Flådefornyelse og -modernisering

For de flådesegmenter, der er omfattet af artikel 1, stk. 1, gælder følgende:

1) Uanset artikel 13 i forordning (EF) nr. 2371/2002:

a) kan der med eller uden offentlig støtte ske forøgelse af flådekapaciteten inden for grænserne af de referenceniveauer, der er angivet i artikel 1

b) finder forpligtelsen til at opnå en generel nedskæring af flådekapaciteten på 3 % af referenceniveauet ikke anvendelse.

2) Uanset artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 2792/1999 kan der ydes offentlig støtte til modernisering af flåden for så vidt angår tonnage og/eller maskineffekt.

3) Anvendelsen af undtagelserne i nr. 1) og 2) i nærværende artikel ophører, når referenceniveauerne er nået eller senest den 31. december 2006.

4) Uanset artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 2792/1999 kan der ydes offentlig støtte til fornyelse af fiskerfartøjer indtil den 31. december 2005.

5) Uanset nr. 3 i nærværende artikel, ophæves undtagelsen i nr. 1), litra a), for fiskerfartøjer, der har modtaget offentlig støtte til fornyelsen, to år efter ydelsen af den offentlige støtte og senest den 31. december 2007.

Artikel 3

Overførsel af fartøjer til kontinentet

Enhver overførsel af et fartøj fra en region i den yderste periferi til kontinentet skal behandles som en tilgang til den kontinentale flåde, jf. artikel 13 i forordning (EF) nr. 2371/2002. Offentlig støtte til fornyelse af flåden og til udrustning eller modernisering af fiskerfartøjer skal tilbagebetales pro rata temporis, hvis et fartøj overføres til kontinentet inden udløbet af en periode på:

a) ti år, hvis der er ydet offentlig støtte til fornyelse af flåden, og

b) fem år, hvis der er ydet offentlig støtte til udrustning eller modernisering af fiskerfartøjer

regnet fra det tidspunkt, hvor den administrative beslutning om ydelse af støtte blev taget.

Artikel 4

Forvaltning af kapacitet

1. Medlemsstaterne skal forvalte flåder, der er registreret i regioner i den yderste periferi, i overensstemmelse med denne forordning.

2. Medlemsstaterne skal stille oplysninger til rådighed for Kommissionen om fartøjer, der er registreret i deres regioner i den yderste periferi, jf. artikel 15 i forordning (EF) nr. 2371/2002.

3. Der vedtages gennemførelsesbestemmelser til denne artikel efter proceduren i artikel 5, stk. 2.

Artikel 5

Komitéprocedure

1. Kommissionen bistås af Komitéen for Fiskeri og Akvakultur.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 20 arbejdsdage.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 6

Rapport

Senest den 31. december 2006 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne forordning.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2004.

På Rådets vegne

M. McDowell

Formand

(1) Udtalelse af 4.12.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2) EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(3) EFT L 337 af 30.12.1999, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2369/2002 (EFT L 358 af 31.12.2002, s. 49).

(4) EFT L 215 af 10.8.2002, s. 23.

(5) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

Top