EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0599

Kommissionens forordning (EF) nr. 599/2004 af 30. marts 2004 om en model for certifikat og erklæring om kontrol i forbindelse med samhandel inden for Fællesskabet med dyr og animalske produkter (EØS-relevant tekst)

OJ L 94, 31.3.2004, p. 44–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 055 P. 39 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 055 P. 39 - 50
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 215 - 226

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; ophævet ved 32020R2235

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/599/oj

32004R0599

Kommissionens forordning (EF) nr. 599/2004 af 30. marts 2004 om en model for certifikat og erklæring om kontrol i forbindelse med samhandel inden for Fællesskabet med dyr og animalske produkter (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 094 af 31/03/2004 s. 0044 - 0056


Kommissionens forordning (EF) nr. 599/2004

af 30. marts 2004

om en model for certifikat og erklæring om kontrol i forbindelse med samhandel inden for Fællesskabet med dyr og animalske produkter

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked(1), særlig artikel 20, stk. 3,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked(2), særlig artikel 16, stk. 3,

under henvisning til Rådets direktiv 91/628/EØF af 19. november 1991 om beskyttelse af dyr under transport og om ændring af direktiv 90/425/EØF og 91/496/EØF(3), særlig artikel 15,

under henvisning til Rådets beslutning 92/438/EØF af 13. juli 1992 om datamatisering af veterinærprocedurerne ved indførsel (SHIFT-projektet), om ændring af direktiv 90/675/EØF, 91/496/EØF og 91/628/EØF samt beslutning 90/424/EØF og om ophævelse af beslutning 88/192/EØF(4), særlig artikel 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) For at gennemføre TRACES-systemet, jf. Kommissionens beslutning 2003/623/EF om udvikling af et integreret veterinærinformationssystem (Traces)(5), er det nødvendigt at harmonisere, hvordan de sundhedscertifikater, der kræves i forbindelse med samhandel inden for Fællesskabet, ser ud, således at man kan styre og analysere de oplysninger, der indlæses i systemet, med henblik på at forbedre den sundhedsmæssige sikkerhed i Fællesskabet.

(2) Det er nødvendigt at indføre en harmoniseret model til indsamling af resultaterne af den kontrol, der gennemføres i medfør af direktiv 89/662/EØF, 91/628/EØF og 90/425/EØF, for at de indsamlede oplysninger kan behandles automatisk, og den udgør grundlaget for en standardiseret fremlæggelse af resultater, således som det kræves i henhold til nævnte direktiver.

(3) Udformningen af modellerne til de dokumenter, der kræves i henhold til følgende EF-retsakter, bør harmoniseres:

- bilag F til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin(6)

- bilag D1 og D2 til Rådets direktiv 88/407/EØF af 14. juni 1988 om fastsættelse af de veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med(7) tyresæd og indførsel heraf

- bilag C til Rådets direktiv 89/556/EØF af 25. september 1989 om fastsættelse af veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt med indførsel heraf fra tredjelande(8)

- bilag C til Rådets direktiv 90/426/EØF af 26. juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande(9)

- bilag D til Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf(10)

- bilag IV til Rådets direktiv 90/539/EØF af 15. oktober 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande(11)

- bilag E til Rådets direktiv 91/67/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakulturdyr og -produkter(12)

- bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet(13)

- bilag E til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF(14)

- bilaget til Kommissionens beslutning 94/273/EF af 18. april 1994 om dyrlægeattestering for markedsføring i Det Forenede Kongerige og Irland af hunde og katte, der ikke har oprindelse i disse lande(15)

- bilaget til Kommissionens beslutning 95/294/EF af 24. juli 1995 om sundhedscertifikatet for handel med æg og embryoner fra heste(16)

- bilaget til Kommissionens beslutning 95/307/EF af 24. juli 1995 om sundhedscertifikatet for handel med hingstesæd(17)

- bilag I og II til Kommissionens beslutning 95/388/EF af 19. september 1995 om sundhedscertifikatet for handel inden for EF med sæd, æg og embryoner fra får og geder(18)

- bilaget til Kommissionens beslutning 95/483/EF af 9. november 1995 om sundhedscertifikatet for handel inden for EF med æg og embryoner fra svin(19)

- bilag I og II til Kommissionens beslutning 99/567/EF af 27. juli 1999 om fastsættelse af modellen til det certifikat, der er nævnt i artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 91/67/EØF(20)

- bilag I til Kommissionens beslutning 2003/390/EF af 23. maj 2003 om særlige betingelser for afsætning af arter af akvakulturdyr, der ikke betragtes som modtagelige for visse sygdomme, og produkter heraf(21)

- bilag IV til Rådets direktiv 64/433/EØF af 26. juni 1964 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fersk kød(22)

- bilag VI til Rådets direktiv 71/118/EØF af 15. februar 1971 om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og afsætning af fersk fjerkrækød(23)

- bilag D til Rådets direktiv 77/99/EØF af 21. december 1976 om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og markedsføring af kødprodukter og visse produkter af animalsk oprindelse(24)

- bilag IV til Rådets direktiv 91/495/EØF af 27. november 1990 om sundhedsmæssige og dyresundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og afsætning af kaninkød og kød af opdrættet vildt(25)

- bilag II til Rådets direktiv 92/45/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsmæssige og dyresundhedsmæssige problemer i forbindelse med nedlægning af vildtlevende vildt og afsætning af kød heraf(26)

- bilag V til Rådets direktiv 94/65/EF af 14. december 1994 om krav til fremstilling og afsætning af hakket kød og tilberedt kød(27).

(4) Endvidere bør der foretages en harmonisering af opstillingen i forbindelse med udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder som foreskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum(28), ved forsendelse af animalske biprodukter og forarbejdede produkter.

(5) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De forskellige sundheds- og hygiejnecertifikater, der kræves i forbindelse med samhandel inden for Fællesskabet, opstilles på basis af den harmoniserede model i bilaget; dette gælder dog ikke sundhedscertifikater for registrerede dyr af hestefamilien.

Certifikatmodellerne indeholder:

1) en standardiseret del I, "oplysninger om sendingen", der skal indeholde nærmere oplysninger om sendingen

2) en del II, "attestering", der skal gengive de krav, der er fastsat i særlige bestemmelser om de enkelte arter, produktionstyper og produkttyper

3) en standardiseret del III, "kontrol", hvori registreres resultaterne af den kontrol, der er gennemført i henhold til gældende forskrifter.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31. december 2004.

De medlemsstater, der ønsker det, kan dog anvende denne certifikatudformning fra den 1. april 2004 i forbindelse med TRACES-systemet.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2004.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF.

(2) EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.

(3) EFT L 340 af 11.12.1991, s. 17. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.

(4) EFT L 243 af 25.8.1992, s. 27. Senest ændret ved beslutning 95/1/EF.

(5) EUT L 216 af 28.8.2003, s. 58.

(6) EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 21/2004.

(7) EFT L 194 af 22.7.1988, s. 10. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2004/101/EF.

(8) EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.

(9) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 42. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.

(10) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.

(11) EFT L 303 af 31.10.1990, s. 6. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.

(12) EFT L 46 af 19.2.1991, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.

(13) EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2003/708/EF.

(14) EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1398/2003.

(15) EFT L 102 af 12.4.2001, s. 63. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2001/298/EF.

(16) EFT L 182 af 2.8.1995, s. 27.

(17) EFT L 185 af 4.8.1995, s. 58.

(18) EFT L 234 af 3.10.1995, s. 30.

(19) EFT L 275 af 18.11.1995, s. 30.

(20) EFT L 216 af 14.8.1999, s. 13.

(21) EUT L 135 af 3.6.2003, s. 19.

(22) EFT 121 af 29.7.1964, s. 2012. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.

(23) EFT L 55 af 8.3.1971, s. 23. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003.

(24) EFT L 26 af 31.1.1977, s. 85. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003.

(25) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 41. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.

(26) EFT L 268 af 14.9.1992, s. 35. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.

(27) EFT L 368 af 31.12.1994, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003.

(28) EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.

BILAG

>PIC FILE= "L_2004094DA.004901.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094DA.005001.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094DA.005101.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094DA.005201.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094DA.005301.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094DA.005401.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094DA.005501.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094DA.005601.TIF">

Top