EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0594

Kommissionens forordning (EF) nr. 594/2004 af 30. marts 2004 om fastsættelse af de udløsende begivenheder i sektorerne friske og forarbejdede frugter og grøntsager

OJ L 94, 31.3.2004, p. 17–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 055 P. 12 - 16
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 055 P. 12 - 16

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; ophævet ved 32006R1913

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/594/oj

32004R0594

Kommissionens forordning (EF) nr. 594/2004 af 30. marts 2004 om fastsættelse af de udløsende begivenheder i sektorerne friske og forarbejdede frugter og grøntsager

EU-Tidende nr. L 094 af 31/03/2004 s. 0017 - 0021


Kommissionens forordning (EF) nr. 594/2004

af 30. marts 2004

om fastsættelse af de udløsende begivenheder i sektorerne friske og forarbejdede frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15. december 1998 om den agromonetære ordning for euroen(1), særlig artikel 3, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved forordning (EF) nr. 2799/98 blev der indført en ny agromonetær ordning fra den 1. januar 1999. Gennemførelsesbestemmelserne for ordningen blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2808/98(2). Forordningen fastlægger de udløsende begivenheder for de vekselkurser, der gælder på grundlag af de kriterier, som er anført i artikel 3 i forordning (EF) nr. 2799/98, uden at dette dog foregriber de præciseringer eller undtagelser, der i givet fald kan blive fastsat i bestemmelserne om de pågældende sektorer. Det er derfor hensigtsmæssigt i en enkelt forordning at fastsætte og gruppere de udløsende begivenheder for vekselkurserne for sektorerne friske og forarbejdede frugter og grøntsager.

(2) Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager(3) og Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for forarbejdede frugter og grøntsager(4) er blevet ændret mange gange. Af hensyn til klarheden bør Kommissionens forordning (EF) nr. 293/98 af 4. februar 1998 om fastsættelse af de udløsende begivenheder i sektorerne frugt og grøntsager og produkter forarbejdet på basis af frugt og grøntsager, i en del af sektoren levende planter og blomsterdyrkningens produkter samt for visse produkter, der er opregnet i bilag II til EF-traktaten, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1445/93(5) derfor ophæves og erstattes af en ny forordning.

(3) I artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1432/2003 af 11. august 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår anerkendelse af producentorganisationer og foreløbig anerkendelse af producentsammenslutninger(6) fastsættes den mindstemængde af den markedsegnede produktion, jf. artikel 11, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr.2200/96, der kræves af anerkendte producentorganisationer. Da der er tale om årlige mængder, bør den udløsende begivenhed for vekselkursen for denne mængde i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2799/98 fastsættes til den 1. januar i det år, som mængden vedrører.

(4) I artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2200/96 fastsættes de betingelser, hvorunder medlemsstaterne kan fastsætte et loft for tillæggene til den EF-tilbagekøbsgodtgørelse, der udbetales af driftsfondene. Maksimumstillæggene er anført i bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr. 103/2004 af 21. januar 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår interventionsordningen for frugt og grøntsager og tilbagekøb fra markedet(7). Den udløsende begivenhed, der gælder for den medvirkende tilbagekøbsgodtgørelse, bør anvendes for vekselkursen for loftet og maksimumstillægget.

(5) I punkt 3 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 1433/2003 af 11. august 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår driftsfonde, driftsprogrammer og finansiel støtte(8) er der fastsat bestemmelser om det maksimale beløb for de generalomkostninger, der kan indgå i et driftsprogram. Da der er tale om et årligt beløb, bør den vekselkurs, der anvendes for de øvrige elementer af den driftsfond, som den vedrører, i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2799/98 og uanset artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2808/98 anvendes for dette beløb.

(6) I artikel 3, stk. 1, fjerde led, i forordning (EF) nr. 2808/98 er det fastsat, at den udløsende begivenhed for vekselkursen ved tilbagekøb af frugt og grøntsager er den første dag i den måned, hvor tilbagekøbet finder sted. Denne bestemmelse bør gælde ikke blot for tilbagekøb efter artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2200/96, men også, fordi der er tale om tilknyttede eller tilsvarende transaktioner, for den støtte til transportomkostningerne for gratis uddelte frugter og grønsager, der i henhold til artikel 30, stk. 6, i forordning (EF) nr. 2200/96 er fastsat i artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 103/2004, og for maksimumsbeløbene for sorterings- og emballeringsomkostningerne for gratis uddelte produkter, der i henhold til artikel 30, stk. 6, i forordning (EF) nr. 2200/96 overtages på betingelserne i artikel 17 i forordning (EF) nr. 103/2004.

(7) I artikel 2, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager(9) er det fastsat, at et fast beløb trækkes fra de noteringer, der konstateres efter bestemmelserne i stk. 2 i nævnte artikel, når disse noteringer konstateres i engros/detailleddet. I dette tilfælde bør bestemmelserne i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2808/98 finde tilsvarende anvendelse.

(8) Bestemmelserne i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2808/98 skal anvendes til at beregne den faste importværdi, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 3223/94.

(9) Med henblik på gennemførelsen af artikel 5, stk. 1, litra a), og artikel 5, stk. 1a, litra a), i forordning (EF) nr. 3223/94 ("fakturametoden") er det nødvendigt at angive indgangsprisen på det pågældende parti i euro. Analogt med artikel 2 i forordning (EF) nr. 2808/98 anvendes de vekselkurser, der var gældende den dag, hvor toldangivelsen blev antaget.

(10) Den eksportrestitution, der er fastsat i artikel 35 i forordning (EF) nr. 2200/96, indgår i den ordning for samhandelen med tredjelande, der blev indført ved afsnit V i nævnte forordning. Artikel 2 i forordning (EF) nr. 2808/98 skal derfor gælde for den.

(11) I artikel 2 i forordning (EF) nr. 2201/96 er der fastsat en ordning med produktionsstøtte for visse produkter, som er fremstillet af tomater, ferskner og pærer. Efter ordningen kan der ydes støtte til producentorganisationer. I nævnte forordnings artikel 6a er der fastsat en ordning med produktionsstøtte for tørrede figner og svesker. Efter ordningen kan der ydes støtte til forarbejdningsvirksomheder, der betaler producenterne en minimumspris. I betragtning af det meget store antal erhvervsdrivende, forarbejdningsvirksomheder og producentorganisationer bør den udløsende begivenhed for vekselkursen i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2799/98 og uanset artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2808/98 fastsættes til den første dag i den måned, hvor forarbejdningsvirksomhederne overtager produkterne. Overtagelsen bør defineres nærmere.

(12) Bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2808/98 bør anvendes for den opkøbspris for tørrede druer og tørrede figner, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96.

(13) I artikel 9, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2201/96 er der fastsat bestemmelser om støtte til oplagring af tørrede druer og tørrede figner. Støtten ydes for hver dag, hvor produkterne faktisk oplagres. Med henblik på en praktisk anvendelse af bestemmelserne og i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2799/98 bør der fastsættes en månedlig udløsende begivenhed for ydelse af denne støtte.

(14) Bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2808/98 skal anvendes for salgspriserne for tørrede druer og tørrede figner, som oplagringsorganerne ligger inde med, idet disse priser er fastsat forud i euro i henhold til artikel 9, stk. 7, i forordning (EF) nr. 2201/96.

(15) Bestemmelserne i artikel 5, stk. 4, andet led, i forordning (EF) nr. 2808/98 bør anvendes for de sikkerheder, der er omhandlet i artikel 9, stk. 3, andet afsnit, og artikel 9, stk. 7, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 2201/96.

(16) Den eksportrestitution, der er fastsat i artikel 16 i forordning (EF) nr. 2201/96, og den eksportafgift på visse produkter med indhold af tilsat sukker, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 20, indgår i den ordning for samhandelen med tredjelande, der blev indført ved afsnit II i nævnte forordning. Artikel 2 i forordning (EF) nr. 2808/98 skal derfor gælde for den.

(17) Efter den ordning, der blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 2202/96 om en støtteordning for producenter af visse citrusfrugter(10), kan der ydes støtte til producentorganisationer for de mængder citroner, grapefrugter og pomeloer, appelsiner, mandariner, klementiner og satsumas, der leveres til forarbejdning inden for rammerne af kontrakter. I betragtning af det meget store antal erhvervsdrivende, forarbejdningsvirksomheder og producenter bør den udløsende begivenhed for vekselkursen i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2799/98 og uanset artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2808/98 fastsættes til den første dag i den måned, hvor forarbejdningsvirksomhederne overtager produkterne. Produkterne overtages den dag, hvor den leveringsattest, der er fastsat i artikel 17, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2111/2003 af 1. december 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2202/96 om en støtteordning for producenter af visse citrusfrugter(11), udstedes.

(18) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelsen på det fælles møde for Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager og Forvaltningskomitéen for Forarbejdede Frugter og Grøntsager -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I DEFINITIONER

Artikel 1

Definitioner

1. De i artikel 1 i forordning (EF) nr. 2799/98 anførte definitioner anvendes i forbindelse med nærværende forordning.

2. I denne forordning forstås ved "overtagelse af et vareparti" begyndelsen af den fysiske levering af varepartiet.

KAPITEL II FRISKE FRUGTER OG GRØNTSAGER

Artikel 2

Producentorganisationer

Værdien af den mindstemængde af den markedsegnede produktion, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1432/2003, omregnes til euro ved anvendelse af den vekselkurs, der gælder den 1. januar i det år, som mængden vedrører.

Artikel 3

Driftsfonde

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 15, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 2200/96 er vekselkursen for de maksimumstillæg, der er fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 103/2004, den vekselkurs, der gælder for den pågældende EF-tilbagekøbsgodtgørelse, som fastsat i henhold til artikel 4, stk. 1, i nærværende forordning.

2. Den udløsende begivenhed for vekselkursen for det faste beløb, som er fastsat i nr. 3 i bilag I til forordning (EF) nr. 1433/2003, er den 1. januar i det år, hvor beløbet anvendes.

Artikel 4

Interventioner/tilbagekøb/transport-, sorterings- og emballeringsomkostninger

1. Den udløsende begivenhed for vekselkursen for den EF-tilbagekøbsgodtgørelse, der er fastsat i bilag V til forordning (EF) nr. 2200/96, er den første dag i den måned, hvor tilbagekøbet finder sted.

2. Vekselkursen for de faste transportomkostninger, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 103/2004 og fastsat i nævnte forordnings bilag V, er den vekselkurs, som fastsættes i henhold til stk. 1.

3. Vekselkursen for de faste sorterings- og emballeringsomkostninger, der er fastsat i artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 103/2004, er den vekselkurs, som fastsættes i henhold til stk. 1.

Artikel 5

Indgangsprisordning

1. Med henblik på angivelsen af det faste beløb, der er nævnt i artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 3223/94, i en ikke-deltagende medlemsstats valuta er den udløsende begivenhed for vekselkursen noteringsdagen for den kurs, som beløbet vedrører.

2. Ved beregningen af den faste importværdi, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 3223/94, omregnes de repræsentative kurser til euro ved anvendelse af den repræsentative kurs den dag, som kurserne vedrører.

3. Med henblik på anvendelsen af artikel 5, stk. 1, litra a), og artikel 5, stk. 1a, litra a), i forordning (EF) nr. 3223/94 anvendes den vekselkurs, der var gældende den dag, hvor toldangivelsen blev antaget.

Artikel 6

Eksportrestitution

Artikel 2 i forordning (EF) nr. 2808/98 anvendes for den eksportrestitution, der er fastsat i artikel 35, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2200/96.

KAPITEL III FORARBEJDEDE FRUGTER OG GRØNTSAGER

Artikel 7

Produktionsstøtte for tomater, ferskner, pærer, figner og svesker

1. Den udløsende begivenhed for vekselkursen for den støtte til producentorganisationer, der er omhandlet i artikel 2 i forordning (EF) nr. 2201/96, er, for så vidt angår tomater, ferskner og pærer og den produktionsstøtte for figner og svesker, der er omhandlet i artikel 6a, stk. 1, i nævnte forordning, den første dag i den måned, hvor produkterne overtages af forarbejdningsvirksomheden.

2. Den udløsende begivenhed for vekselkursen for den minimumspris, der er omhandlet i artikel 6a, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96, er den første dag i den måned, hvor produkterne overtages af forarbejdningsvirksomheden.

Artikel 8

Støtte for tørrede druer og tørrede figner

1. Den udløsende begivenhed for vekselkursen for den opkøbspris, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96, er den dag, hvor produkterne overtages af oplagringsorganet, jf. artikel 9, stk. 1, i nævnte forordning.

2. Den udløsende begivenhed for vekselkursen for den oplagringsstøtte, der er omhandlet i artikel 9, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2201/96, er den første dag i måneden med dag, for hvilken støtten ydes.

3. Den udløsende begivenhed for vekselkursen for salgsprisen for de tørrede druer og tørrede figner, som oplagringsorganerne ligger inde med, idet denne pris er fastsat forud i henhold til artikel 9, stk. 7, i forordning (EF) nr. 2201/96, er den dag, hvor køberen overtager produkterne, eller hvor betalingen er sket, såfremt denne er sket forinden.

4. Den udløsende begivenhed for vekselkursen for de sikkerheder i euro, der er omhandlet i artikel 9, stk. 3, andet afsnit, og artikel 9, stk. 7, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 2201/96, er den dag, hvor buddet eller købsanmodningen indgives.

Artikel 9

Eksportrestitution

Den udløsende begivenhed for vekselkursen for den eksportrestitution, der er fastsat i artikel 16 i forordning (EF) nr. 2201/96, og den eksportafgift, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 20, er den dag, hvor toldangivelsen antages.

KAPITEL IV CITRUSFRUGTER TIL FORARBEJDNING

Artikel 10

Støtte til organisationer af citrusfrugtproducenter

Den udløsende begivenhed for vekselkursen for den støtte til producentorganisationer, der er fastsat i artikel 3 i forordning (EF) nr. 2202/96, er den første dag i den måned, hvor produkterne leveres til forarbejdningsvirksomheden, jf. artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2111/2003.

KAPITEL V OPHÆVELSE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 11

Ikrafttrædelse

Forordning (EF) nr. 293/98 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning læses som henvisninger til denne forordning, jf. sammenligningstabellen i bilaget.

Artikel 12

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2004.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 349 af 24.12.1998, s. 1.

(2) EFT L 349 af 24.12.1998, s. 36. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2304/2003 (EUT L 342 af 30.12.2003, s. 6).

(3) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(4) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 386/2004 (EUT L 64 af 2.3.2004, s. 25).

(5) EFT L 30 af 5.2.1998, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1410/1999 (EFT L 164 af 30.6.1999, s. 53).

(6) EUT L 203 af 12.8.2003, s. 18.

(7) EUT L 16 af 23.1.2004, s. 3.

(8) EUT L 203 af 12.8.2003, s. 25.

(9) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).

(10) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 49. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1933/2001 (EFT L 262 af 2.10.2001, s. 6).

(11) EUT L 317 af 2.12.2003, s. 5.

BILAG

SAMMENLIGNINGSTABEL

>TABELPOSITION>

Top