EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0464

Kommissionens forordning (EF) nr. 464/2004 af 12. marts 2004 om ændring af oplysninger i varespecifikationen for den betegnelse, der er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser (Nocciola del Piemonte)

OJ L 77, 13.3.2004, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 165 - 166
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 165 - 166
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 160 - 161

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/464/oj

32004R0464

Kommissionens forordning (EF) nr. 464/2004 af 12. marts 2004 om ændring af oplysninger i varespecifikationen for den betegnelse, der er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser (Nocciola del Piemonte)

EU-Tidende nr. L 077 af 13/03/2004 s. 0025 - 0026


Kommissionens forordning (EF) nr. 464/2004

af 12. marts 2004

om ændring af oplysninger i varespecifikationen for den betegnelse, der er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser (Nocciola del Piemonte)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler(1), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) De italienske myndigheder har i henhold til artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2081/92 for betegnelsen "Nocciola del Piemonte", der er registreret som "beskyttet geografisk betegnelse" i Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 af 12. juni 1996 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92(2), anmodet om ændringer af betegnelse, beskrivelse, fremstillingsmetode, mærkning af produktet og krav i nationale bestemmelser.

(2) Efter en gennemgang af anmodningen er det konkluderet, at der ikke er tale om mindre ændringer.

(3) I henhold til proceduren i artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2081/92, og da der ikke er tale om mindre ændringer, finder proceduren i artikel 6 tilsvarende anvendelse.

(4) Det konkluderes, at der i dette tilfælde er tale om ændringer, der er i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2081/92. Kommissionen har efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende(3) ikke modtaget indsigelser mod de omhandlede ændringer i den i nævnte forordnings artikel 7 omhandlede forstand.

(5) Ændringerne skal derfor registreres og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringerne i bilaget til denne forordning registreres og offentliggøres i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2081/92.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2004.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EFT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2) EFT L 148 af 21.6.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1660/2003 (EFT L 234 af 20.9.2003, s. 10).

(3) EUT C 144 af 20.6.2003, s. 2 (Nocciola del Piemonte).

BILAG

ITALIEN

Nocciola del Piemonte

Betegnelse:

- Den registrerede betegnelse BGB "Nocciola del Piemonte" ændres til "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte".

Beskrivelse:

- Det understreges, at den beskyttede geografiske betegnelse "Nocciola del Piemonte" eller "Nocciola Piemonte" kun må bruges om hasselnødder med eller uden skal og i delvis forarbejdet form. Det bemærkes endvidere, at den pågældende BGB også kan anvendes i præsentation samt betegnelse og reklame for levnedsmidler, hvori "Nocciola del Piemonte" eller "Nocciola Piemonte" indgår som det eneste hasselnøddeprodukt blandt de øvrige ingredienser og derved er med til at højne kvaliteten.

- Der er sket en formel ændring i beskrivelsen af produktionsområdet, hvis afgrænsning forbliver uændret, som følge af anerkendelsen af den nye provins Biella, og listen over kommuner i de berørte provinser er derfor blevet tilpasset.

Fremstillingsmetode:

- Plantetætheden ændres fra 250-400 til 200-420 planter pr. hektar, med en maksimal tæthed på 500 planter pr. hektar for beplantninger, der stammer fra før dekretet om anerkendelse trådte i kraft den 2. december 1993.

- Bestemmelsen om, at Piemonte-regionen en gang om året skal indberette den gennemsnitlige produktion pr. hektar og datoen for starten på høsten under hensyntagen til vejrmæssige udsving, ophæves.

- Hasselnøddebeplantningerne skal registreres på en liste, som føres af det anerkendte kontrolorgan, i stedet for i det register, som føres af det handelskammer, der er ansvarlig for det pågældende område.

- Det er tilladt at sælge hasselnødder i skal i løs vægt, men kun i første del af markedsføringsfasen, dvs. i forbindelse med producentens salg til forarbejdnings- og/eller emballeringsvirksomhed.

- Der fastlægges klarere regler for emballering af nødder uden skal, delvis forarbejdede og færdigforarbejdede nødder (emballering egnet til levnedsmidler), inkl. tilfælde hvor der er tale om produktionssystemer, der øger kvaliteten. Herudover kan produktet udelukkende markedsføres, hvis det er emballeret på forhånd, eller hvis det emballeres på salgstidspunktet.

Mærkning:

- Der er sket en præcisering af de oplysninger, der skal angives på mærkningen, samt af visse mærkningskrav, der skal sikre produktets sporbarhed. Det angives bl.a., hvilke oplysninger der skal angives for forarbejdede produkter, der udelukkende indeholder "Nocciola del Piemonte" eller "Nocciola Piemonte".

- Der er pligt til at angive høstår for nødder både med og uden skal.

- En række mærkningskrav ophæves, da de allerede er omfattet af de generelle regler for mærkning af levnedsmidler.

Krav i nationale bestemmelser:

- Henvisning til de nationale bestemmelser, hvori der fastsættes sanktioner for manglende overholdelse af reglerne, ophæves, selv om de fortsat er gældende.

- Der indsættes en artikel 9 vedrørende kontrol udført af det anerkendte kontrolorgan.

Top