Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0447

Kommissionens forordning (EF) nr. 447/2004 af 10. marts 2004 om bestemmelser for at lette overgangen fra støtte under forordning (EF) nr. 1268/1999 til støtte under forordning (EF) nr. 1257/1999 og (EF) nr. 1260/1999 for Tjekkiet, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Slovenien og Slovakiet

OJ L 72, 11.3.2004, p. 64–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 050 P. 97 - 98

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/447/oj

32004R0447

Kommissionens forordning (EF) nr. 447/2004 af 10. marts 2004 om bestemmelser for at lette overgangen fra støtte under forordning (EF) nr. 1268/1999 til støtte under forordning (EF) nr. 1257/1999 og (EF) nr. 1260/1999 for Tjekkiet, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Slovenien og Slovakiet

EU-Tidende nr. L 072 af 11/03/2004 s. 0064 - 0065


Kommissionens forordning (EF) nr. 447/2004

af 10. marts 2004

om bestemmelser for at lette overgangen fra støtte under forordning (EF) nr. 1268/1999 til støtte under forordning (EF) nr. 1257/1999 og (EF) nr. 1260/1999 for Tjekkiet, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Slovenien og Slovakiet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 32, stk. 5, og artikel 33, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999(1) indførte fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (Sapard-programmet). Dette program indeholder en række foranstaltninger, som efter tiltrædelsen støttes inden for rammerne af Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger(2) eller Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999(3) om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene. For at lette overgangen mellem disse to støttetyper bør der ske en præcisering af den periode, hvori der kan indgås forpligtelser over for modtagerne under Sapard-programmet.

(2) Det er nødvendigt at specificere betingelserne for overførsel til programmeringen af udviklingen af landdistrikterne for projekter, der er godkendt efter forordning (EF) nr. 1268/1999, men som ikke kan finansieres under nævnte forordning.

(3) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Landbrugsstrukturerne og Udvikling af Landdistrikterne -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Definition

Med henblik på anvendelsen af denne forordning forstås der ved "nye medlemsstater" Tjekkiet, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Slovenien og Slovakiet.

Artikel 2

Afslutning af perioden for indgåelse af kontrakter i henhold til forordning (EF) nr. 1268/1999

1. Hvad angår de foranstaltninger, der efter tiltrædelsen kan finansieres af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, i henhold til artikel 47a i forordning (EF) nr. 1257/1999, kan de nye medlemsstater fortsat indgå eller påtage sig forpligtelser i henhold til forordning (EF) nr. 1268/1999 indtil den dato, hvor Kommissionen forelægges planen til udvikling af landdistrikterne.

2. Hvad angår foranstaltninger eller delforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1268/1999, og som efter tiltrædelsen kan finansieres af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Udviklingssektionen, i henhold til artikel 2, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1260/1999, kan de nye medlemsstater fortsat indgå eller påtage sig forpligtelser i henhold til forordning (EF) nr. 1268/1999 indtil den dato, hvor de begynder at indgå eller påtage sig forpligtelser for foranstaltninger inden for rammerne af forordning (EF) nr. 1260/1999.

Artikel 3

Finansiering af Sapard-projekter, når bevillingerne er opbrugt

1. For de projekter, for hvilke der er indgået kontrakter fra og med 2002 inden for rammerne af de foranstaltninger, der er omhandlet i fjerde, syvende og fjortende led i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1268/1999, kan betalinger foretaget efter den 31. december 2006 integreres i programmeringen af udviklingen af landdistrikterne for perioden 2004-2006 i henhold til forordning (EF) nr. 1257/1999 og finansieres gennem EUGFL, Garantisektionen.

2. Betalingerne vedrørende de projekter, for hvilke bevillingerne i medfør af forordning (EF) nr. 1268/1999 er opbrugt eller utilstrækkelige, kan integreres i programmeringen af udviklingen af landdistrikterne for perioden 2004-2006 i henhold til forordning (EF) nr. 1257/1999 og finansieres gennem EUGFL, Garantisektionen.

3. Såfremt de nye medlemsstater anvender stk. 1 og 2, angiver de de tilsvarende beløb af de bevillinger, der er disponeret over i den finansielle oversigt i bilag II til forordning (EF) nr. 141/2004(4).

4. Reglerne for støtteberettigelse og -kontrol i forordning (EF) nr. 1268/1999 finder fortsat anvendelse.

5. Den berørte nye medlemsstat udarbejder en liste over de godkendte projekter.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for og med forbehold af ikrafttrædelsen af traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2004.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 87. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 696/2003 (EUT L 99 af 17.4.2003, s. 24).

(2) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80. Senest ændret ved tiltrædelsesakten fra 2003.

(3) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1105/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 3).

(4) EUT L 24 af 29.1.2004, s. 25.

Top