Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0435

Rådets forordning (EF) nr. 435/2004 af 8. marts 2004 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af natriumcyclamat med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Indonesien

OJ L 72, 11.3.2004, p. 1–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 050 P. 56 - 69
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 050 P. 56 - 69
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 050 P. 56 - 69
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 050 P. 56 - 69
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 050 P. 56 - 69
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 050 P. 56 - 69
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 050 P. 56 - 69
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 050 P. 56 - 69
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 050 P. 56 - 69
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 034 P. 138 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 034 P. 138 - 151
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 036 P. 257 - 270

No longer in force, Date of end of validity: 11/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/435/oj

32004R0435

Rådets forordning (EF) nr. 435/2004 af 8. marts 2004 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af natriumcyclamat med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Indonesien

EU-Tidende nr. L 072 af 11/03/2004 s. 0001 - 0014


Rådets forordning (EF) nr. 435/2004

af 8. marts 2004

om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af natriumcyclamat med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Indonesien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse af dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab(1) ("grundforordningen"), særlig artikel 9,

under henvisning til forslag forelagt af Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A. PROCEDURE

(1) Kommissionen indførte den 18. september 2003 ved forordning (EF) nr. 1627/2003(2) ("forordningen om midlertidig told") en midlertidig antidumpingtold på importen til Fællesskabet af natriumcyclamat med oprindelse i Folkerepublikken Kina ("Kina") og Indonesien.

(2) Undersøgelsen af dumping og skade omfattede perioden fra den 1. oktober 2001 til den 30. september 2002 ("undersøgelsesperioden"). Undersøgelsen af relevante tendenser for skadesanalysen omfattede perioden fra den 1. januar 1999 til udløbet af undersøgelsesperioden ("den betragtede periode").

B. EFTERFØLGENDE PROCEDURE

(3) Efter indførelsen af en midlertidig antidumpingtold på importen af natriumcyclamat med oprindelse i Kina og Indonesien indsendte flere interesserede parter skriftlige bemærkninger. Parter, der anmodede om det, fik også lejlighed til at blive hørt mundtligt.

(4) Som beskrevet i betragtning 5 i forordningen om midlertidig told blev de kontrolbesøg i Kina og Indonesien, der normalt finder sted, inden der træffes foreløbige afgørelser, aflyst på grund af de rejserestriktioner, der var indført som følge af SARS. Der var forinden blevet offentliggjort en meddelelse om konsekvenserne af SARS for antidumping- og antisubsidieundersøgelser i Den Europæiske Unions Tidende(3).

(5) Kommissionen fortsatte med at indhente og efterprøve alle oplysninger, som den fandt nødvendige til sine endelige afgørelser. Efter at rejserestriktionerne som følge af SARS var blevet ophævet, blev der aflagt kontrolbesøg hos følgende selskaber:

a) Eksporterende producenter og deres forretningsmæssigt forbundne selskaber i Kina og Hongkong

- Zhong Hua Fang Da (H.K.) Limited, Hongkong

- Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Shenzhen, Kina

- Shanghai Shumi Co. Ltd, Shanghai, Kina

- Rainbow Rich Industrial Ltd, Hongkong

- Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd, Shenzhen, Kina

b) Eksporterende producent i Indonesien

- PT. Golden Sari (Chemical Industry), Bandar Lampung, Indonesien

(6) Efter udløbet af fristen for indgivelse af bemærkninger til de foreløbige afgørelser og lang tid efter kontrolbesøgene gav et andet indonesisk selskab sig til kende og anmodede om et spørgeskema for eksporterende producenter for at besvare det. Selskabet blev underrettet om, at det burde have henvendt sig og anmodet om et spørgeskema på det tidspunkt, hvor undersøgelsen blev indledt. Det fik også at vide, at der på et så fremskredent stadium af undersøgelsen ikke kunne blive taget hensyn til nye oplysninger, og at afgørelser angående det ville blive baseret på de foreliggende faktiske oplysninger. Selskabet fik alligevel lejlighed til at fremsætte bemærkninger, som blev undersøgt, men det ændrede ikke noget ved ovennævnte konklusioner.

(7) Alle parter blev underrettet om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det var hensigten at anbefale indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af de beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af midlertidig told. De fik også en frist, inden for hvilken de kunne fremsætte bemærkninger efter offentliggørelsen af disse oplysninger. Parternes mundtlige og skriftlige bemærkninger blev undersøgt, og i påkommende tilfælde blev der taget hensyn dertil i forbindelse med de endelige afgørelser.

C. DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

(8) Der blev ikke modtaget bemærkninger vedrørende den pågældende vare og samme vare, og konklusionerne i betragtning 7 til 13 i forordningen om midlertidig told bekræftes.

D. DUMPING

1. GENEREL METODE

(9) I dette afsnit gøres der rede for, hvilken generel metode der blev anvendt til fastlæggelse af, om importen til Fællesskabet af den pågældende vare fandt sted til dumpingpriser. Særlige forhold i forbindelse med undersøgelsen af hvert enkelt land er beskrevet i betragtning 23 til 49.

1.1. Normal værdi

For samarbejdsvillige eksporterende producenter i Indonesien og eksporterende producenter i Kina, som er blevet indrømmet markedsøkonomisk behandling

1.1.1. Hjemmemarkedssalgets generelle repræsentativitet

(10) I henhold til artikel 2, stk. 2, i grundforordningen blev det først undersøgt, om hver eksporterende producents salg på hjemmemarkedet af natriumcyclamat til uafhængige kunder var repræsentativt, dvs. om den samlede mængde udgjorde mindst 5 % af den samlede mængde af producentens tilsvarende eksportsalg til Fællesskabet.

1.1.2. Typebestemt repræsentativitet

(11) Det blev så undersøgt, om hjemmemarkedssalget af de eksporterede varetyper kunne anses for at være repræsentativt. Til dette formål var det først nødvendigt at identificere, hvilke sammenlignelige typer der solgtes på hjemmemarkedet. Det fremgik af undersøgelsen, at de typer natriumcyclamat, der solgtes på hjemmemarkedet, var identiske eller direkte sammenlignelige med de typer, der solgtes til eksport til Fællesskabet, når de forelå i samme form som defineret i betragtning 8 i forordningen om midlertidig told.

(12) Hjemmemarkedssalget af en bestemt varetype blev anset for tilstrækkeligt repræsentativt, hvis den samlede salgsmængde på hjemmemarkedet af den pågældende type til uafhængige kunder i undersøgelsesperioden udgjorde 5 % eller derover af den samlede mængde af den sammenlignelige type, der solgtes til eksport til Fællesskabet.

1.1.3. Normal handel

(13) Det blev undersøgt, om hver eksporterende producents salg på hjemmemarkedet kunne anses for at have fundet sted i normal handel i henhold til artikel 2, stk. 4, i grundforordningen.

(14) Dette blev gjort ved at fastsætte, hvor stor en del af salget på hjemmemarkedet til uafhængige kunder af hver eksporteret varetype, der ikke blev solgt med tab på hjemmemarkedet i undersøgelsesperioden:

a) For varetyper, for hvis vedkommende mere end 80 % af den samlede solgte mængde blev solgt på hjemmemarkedet til en pris, der ikke var lavere end enhedsomkostningerne, og salgsprisen opgjort som et vejet gennemsnit var lig med eller højere end produktionsomkostningerne opgjort som et vejet gennemsnit, blev den normale værdi for hver enkelt varetype beregnet som det vejede gennemsnit af alle salgspriser på hjemmemarkedet i undersøgelsesperioden, som blev betalt eller skulle betales af uafhængige kunder, for den pågældende type, uanset om salget var fortjenstgivende eller ej.

b) For varetyper, for hvis vedkommende mindst 10 %, men højst 80 % af den samlede solgte mængde blev solgt på hjemmemarkedet til en pris, der ikke var lavere end enhedsomkostningerne, blev den normale værdi for hver enkelt varetype kun beregnet som det vejede gennemsnit af priserne ved det salg på hjemmemarkedet, der fandt sted til priser, som var lig med eller højere end enhedsomkostningerne for den pågældende type.

1.1.4. Normal værdi baseret på den faktiske pris på hjemmemarkedet

(15) I de tilfælde, hvor betingelserne i betragtning 10 til 14, punkt b) var opfyldt, blev den normale værdi fastlagt for den tilsvarende varetype på grundlag af de priser, der faktisk blev betalt eller skulle betales af uafhængige kunder i eksportlandet i undersøgelsesperioden som omhandlet i artikel 2, stk. 1, i grundforordningen.

Eksporterende producenter i Kina uden markedsøkonomisk behandling

(16) I henhold til artikel 2, stk. 7, litra a), i grundforordningen var det nødvendigt at fastsætte den normale værdi for de eksporterende producenter, som ikke er indrømmet markedsøkonomisk behandling, på grundlag af prisen eller den beregnede værdi i et tredjeland med markedsøkonomi (analogt land) for samme vare.

1.2. Eksportpris

(17) I henhold til artikel 2, stk. 8, i grundforordningen er eksportprisen den pris, der faktisk er betalt eller skal betales for varen, når den sælges fra eksportlandet til Fællesskabet.

1.3. Sammenligning

(18) For at sikre en rimelig sammenligning af den normale værdi og eksportprisen blev der i henhold til artikel 2, stk. 10, i grundforordningen taget hensyn til forskelle i faktorer, som det hævdedes og påvistes berørte priserne og prisernes sammenlignelighed. På dette grundlag blev der foretaget justering for forskelle i omkostninger til transport, søtransport og forsikring, håndtering og lastning og dermed forbundne omkostninger samt handelsled, emballeringsomkostninger, kreditomkostninger, provisioner, rabatter og bankgebyrer.

(19) Den normale værdi og eksportprisen blev sammenlignet på niveauet ab fabrik og i samme handelsled.

1.4. Dumpingmargen

Dumpingmargen for samarbejdsvillige eksporterende producenter i Indonesien og eksporterende producenter i Kina, som er indrømmet markedsøkonomisk behandling

(20) I henhold til artikel 2, stk. 11, i grundforordningen blev den normale værdi for hver varetype opgjort som et vejet gennemsnit som fastsat i betragtning 10 til 15 sammenholdt med den justerede vejede gennemsnitlige eksportpris som fastsat i betragtning 17.

De ikke-samarbejdsvillige selskabers dumpingmargen

(21) For de eksporterende producenter, der hverken udfyldte spørgeskemaet eller på anden måde gav sig til kende, blev dumpingmargenen fastlagt på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. artikel 18, stk. 1, i grundforordningen. Ovennævnte fremgangsmåde blev også anset for at være nødvendig i forbindelse med ikke-samarbejdsvillige eksporterende producenter for at undgå, at sådanne producenter skulle drage fordel af deres manglende samarbejdsvilje.

(22) I tilfælde, hvor det konstateredes, at det overordnede samarbejdsniveau var lavt, blev det anset for hensigtsmæssigt at fastsætte en landsdækkende dumpingmargen for ikke-samarbejdsvillige selskaber på et niveau, der var højere end den højeste dumpingmargen, der blev fastsat for et samarbejdende selskab. Der er grund til at antage, at det høje niveau for manglende samarbejde er en følge af, at ikke-samarbejdsvillige eksporterende producenter i det pågældende land generelt solgte til højere dumpingpriser end samarbejdsvillige eksporterende producenter i samme land.

2. SÆRLIGE SPØRGSMÅL I TILKNYTNING TIL UNDERSØGELSEN VEDRØRENDE FASTLÆGGELSEN AF DUMPINGMARGENEN FOR HVERT AF DE BERØRTE LANDE

2.1. Indonesien

(23) Alt i alt udviste en eksporterende producent samarbejdsvilje i forbindelse med undersøgelsen.

2.1.1. Normal værdi

(24) Det blev først fastlagt, at den eneste samarbejdende eksporterende producents salg på hjemmemarkedet af natriumcyclamat var repræsentativt i undersøgelsesperioden (jf. betragtning 10). Det blev så fastlagt, at den eneste type natriumcyclamat, som denne producent solgte på hjemmemarkedet, var identisk med den eneste type, der solgtes til eksport til Fællesskabet.

(25) Da mere end 80 % af mængden ikke blev solgt med tab på hjemmemarkedet, og salgsprisen opgjort som et vejet gennemsnit var højere end produktionsomkostningerne opgjort som et vejet gennemsnit, blev den normale værdi for denne varetype beregnet som det vejede gennemsnit af alle salgspriser på hjemmemarkedet i undersøgelsesperiode, som blev betalt eller skulle betales af uafhængige kunder for den pågældende type, som omhandlet i artikel 2, stk. 1, i grundforordningen.

2.1.2. Eksportpris

(26) Der blev kun eksporteret til uafhængige kunder i Fællesskabet, og eksportprisen blev derfor fastlagt i henhold til artikel 2, stk. 8, i grundforordningen på grundlag af de eksportpriser, der faktisk blev betalt eller skulle betales i undersøgelsesperioden.

2.1.3. Sammenligning

(27) For at sikre en rimelig sammenligning blev der, hvor det var relevant og berettiget, foretaget justering for forskelle i omkostninger til transport, søtransport, forsikring, håndtering og ladning og dermed forbundne omkostninger samt handelsled, emballeringsomkostninger, kreditomkostninger og provision.

(28) Den eksporterende producent stillede krav om justering af den normale værdi for et beløb svarende til importafgifter, indirekte skatter og indkomstskat, der blev pålagt samme vare og materialer, som var fysisk inkorporeret deri, når den var beregnet til forbrug i Indonesien, men ikke blev opkrævet eller tilbagebetalt, når varen blev solgt til eksport til Fællesskabet. Selskabet kunne imidlertid hverken godtgøre, at de pågældende afgifter slet ikke blev betalt eller tilbagebetalt ved salg til eksport til Fællesskabet, og heller ikke, at sådanne afgifter, der ikke var betalt eller tilbagebetalt, var inkluderet i hjemmemarkedspriserne. Kravet blev derfor afvist.

(29) Efter offentliggørelsen af de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det var hensigten at anbefale indførelse af en endelig antidumpingtold, fremsatte den eksporterende producent krav om justering for visse reklameudgifter og udgifterne til visse repræsentationskontorer, som var involveret i hjemmemarkedssalg. Det blev imidlertid fastslået, at producenten allerede havde indføjet disse udgifter i den justerede kvantificering af handelsleddet, som selskabet havde krævet tidligere. Det justerede handelsled omfattede desuden alle prisforskelle mellem salg via forskellige kanaler som følge af forskellige funktioner, herunder også dem, der vedrørte reklameudgifter og salgsrepræsentationskontorerne. For at undgå gentagelse af justeringer i henhold til artikel 2, stk. 10, i grundforordningen blev det ikke anset for hensigtsmæssigt at indrømme yderligere justering for sådanne udgifter. Kravet blev derfor afvist.

2.1.4. Dumpingmargen

(30) Den endelige dumpingmargen opgjort i procent af cif-prisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet, er 16,3 % for PT. Golden Sari (Chemical Industry).

(31) Den endelige restdumpingmargen for Indonesien blev fastsat på et højere niveau end den dumpingmargen, der blev fastsat for det samarbejdende selskab, da det overordnede samarbejdsniveau i Indonesien var lavt. For at fastlægge det overordnede niveau for manglende samarbejdsvilje blev eksportmængden til Fællesskabet som angivet af den samarbejdsvillige eksporterende producent sammenlignet med de tilsvarende Eurostat-statistikker. Dette viste et niveau for manglende samarbejde på omkring 40 % af den samlede importmængde.

(32) For at beregne den endelige restdumpingmargen, og da det samarbejdende selskab kun eksporterede en varetype, blev den gennemsnitlige importpris til Fællesskabet for Indonesien som angivet i Eurostat-statistikker, justeret for søtransport- og forsikringsomkostninger, sammenlignet med den normale værdi fastlagt for den samarbejdsvillige eksporterende producent, justeret for fragt- og emballeringsomkostninger. Den således fastlagte endelige restdumpingmargen er 18,1 %.

2.2. Kina

(33) Alt i alt udviste tre eksporterende producenter samarbejdsvilje i forbindelse med undersøgelsen.

2.2.1. Markedsøkonomisk behandling

(34) Som angivet i betragtning 21 til 25 i forordningen om midlertidig told blev alle tre eksporterende producenter i Kina, som ansøgte om det, indrømmet markedsøkonomisk behandling.

2.2.2. Normal værdi for eksporterende producenter, der er indrømmet markedsøkonomisk behandling

(35) Under kontrolbesøget hos Rainbow Rich Industrial Ltd, moderselskabet til Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., blev det konstateret, at produktionen og salget af natriumcyclamat i undersøgelsesperioden hos et andet forretningsmæssigt forbundet produktionsselskab i Kina, San Lian Industrial, i Nanjing(4), hverken var blevet angivet i besvarelsen af spørgeskemaet eller senere i løbet af undersøgelsen. Der var heller ikke blevet anmodet om markedsøkonomisk behandling i forbindelse med dette forbundne selskab. Det var derfor ikke muligt at kontrollere oplysninger om selskabets hjemmemarkedssalg og produktionsomkostninger ved kontrolbesøget. Dette hjemmemarkedssalg, som ikke var blevet angivet, var betydeligt, idet det udgjorde ca. 45 % af de pågældende forbundne selskabers samlede hjemmemarkedssalg.

(36) I henhold til artikel 18 i grundforordningen kan der træffes foreløbige eller endelige afgørelser på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger i tilfælde, hvor en af de berørte parter nægter at give adgang til nødvendige oplysninger eller undlader at meddele dem inden for de frister, der er fastsat i grundforordningen. Oplysninger om produktionsomkostninger og hjemmemarkedssalg hos San Lian Industrial er sådanne nødvendige oplysninger for fastsættelsen af den normale værdi, der skal sammenlignes med den eksportpris, der blev fastlagt for Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. Da der hverken blev indrømmet San Lian Industrial markedsøkonomisk behandling, eller der blev fremlagt og efterprøvet oplysninger om selskabets hjemmemarkedssalg og produktionsomkostninger i løbet af undersøgelsen, var det nødvendigt at fastsætte den normale værdi for Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger. Den berørte part blev derfor underrettet om følgerne af denne delvise mangel på samarbejdsvilje og fik lejlighed til at fremsætte bemærkninger. Bemærkningerne bekræftede, at San Lian Industrial producerede og solgte natriumcyclamat på hjemmemarkedet i undersøgelsesperioden på vegne af moderselskabet Rainbow Rich Industrial Ltd, og at de nærmere enkeltheder aldrig var blevet angivet. Konklusionen om at fastsætte den normale værdi på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger bekræftes derfor.

(37) Da den normale værdi for Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd normalt ville omfatte hele de berørte forbundne selskabers salg på hjemmemarkedet, og et forbundet selskab blev anset for ikke at have udvist samarbejdsvilje og ikke blev indrømmet markedsøkonomisk behandling, blev der udvalgt et analogt selskab for de bedste foreliggende faktiske oplysninger til fastsættelsen af den normale værdi. Efter indførelsen af midlertidige foranstaltninger blev der imidlertid ikke modtaget bemærkninger til valget af Indonesien som analogt land som omhandlet i betragtning 28 i forordningen om midlertidig told. Priserne i Indonesien blev derfor anset for at være en rimelig erstatning for priserne i Kina. Det var derfor nødvendigt at anvende de gennemsnitlige hjemmemarkedspriser for den samarbejdsvillige indonesiske eksporterende producent, som blev efterprøvet under kontrolbesøget, til fastsættelsen af den normale værdi for den kinesiske eksporterende producent Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd.

(38) Efter offentliggørelsen af de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det var hensigten at anbefale indførelse af en endelig antidumpingtold, fremførte den samarbejdsvillige indonesiske eksporterende producent og den indonesiske regering, at den normale værdi for Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd og for andre ikke-samarbejdsvillige kinesiske eksporterende producenter (jf. betragtning 49) ikke burde beregnes på grundlag af oplysninger fra den eneste samarbejdsvillige indonesiske eksporterende producent, men på grundlag af oplysninger fra klageren. De fremførte også, at det ville være diskriminerende at anvende oplysningerne fra den samarbejdsvillige indonesiske eksporterende producent til beregningen af den normale værdi for ikke-samarbejdsvillige kinesiske eksporterende producenter, da det var blevet konstateret, at den fastlagte dumpingmargen for en kinesisk eksporterende producent, som havde samarbejdet delvis i forbindelse med undersøgelsen, var lavere end margenen for den pågældende indonesiske producent. For det første er det nødvendigt at bemærke, at dumpingmargenen er resultatet af en sammenligning af den normale værdi og eksportprisen. Dumpingmargenens niveau afhænger således af to parametre (den normale værdi og eksportprisen), og det er derfor ikke muligt at drage konklusioner, herunder ovennævnte diskrimination, ved sammenligning af kun et af disse parametre, dvs. den normale værdi. I artikel 18, stk. 5, i grundforordningen hedder det, at hvis fastsættelserne, herunder fastsættelse af den normale værdi, er baseret på de foreliggende faktiske oplysninger, skal alle sådanne oplysninger, herunder oplysninger i klagen, kontrolleres ved henvisning til officielle importstatistikker eller oplysninger opnået fra andre interesserede parter i løbet af undersøgelsen. Da der forelå dokumenterede efterprøvede oplysninger vedrørende den normale værdi fra den eneste samarbejdsvillige indonesiske eksporterende producent, blev det ikke anset for hensigtsmæssigt at se bort af disse oplysninger og i stedet anvende oplysningerne i klagen som foreliggende faktiske oplysninger.

(39) Hvad angår den eksporterende producent Fang Da Food Additive, som ligger i både Shenzhen og Yang Quan, blev salgs- og administrationsomkostninger og andre generelle omkostninger angivet af Fang Da Food Additive og selskabets forbundne selskaber i forbindelse med deres hjemmemarkedssalg justeret ved undersøgelsen af, om salget på hjemmemarkedet var foregået i normal handel i henhold til artikel 2, stk. 4, i grundforordningen, for at tage hensyn til bogføringsudgifter, som var angivet i regnskaberne for det forbundne selskab Zhong Hua Fang Da Ltd i Hongkong. Kontrollen bekræftede, at disse udgifter var tæt forbundet med transaktionerne på hjemmemarkedet og ikke eksportaktiviteterne, sådan som selskabet oprindeligt hævdede.

(40) Undersøgelsen af, om salget på hjemmemarkedet fandt sted i normal handel, blev så foretaget ved fastlæggelse af den andel af hjemmemarkedssalget til uafhængige kunder af hver af de to repræsentative varetyper, som ikke solgtes med tab på hjemmemarkedet i undersøgelsesperioden.

(41) For de varetyper, hvor mere end 80 % af varemængden ikke blev solgt med tab på hjemmemarkedet, og den vejede gennemsnitlige salgspris var lig med eller højere end de vejede gennemsnitlige produktionsomkostninger, blev den normale værdi for hver varetype beregnet som det vejede gennemsnit af alle de salgspriser på hjemmemarkedet, der blev betalt eller skulle betales af uafhængige kunder for den pågældende type.

(42) For de varetyper, hvor mindst 10 %, men ikke mere end 80 % af mængden på hjemmemarkedet, ikke blev solgt til priser, som var lavere end enhedsomkostningerne, blev den normale værdi for hver type beregnet som det vejede gennemsnit af de salgspriser på hjemmemarkedet, som var lig med eller højere end enhedsomkostningerne for den pågældende type.

2.2.3. Eksportpriserne for eksporterende producenter, der er indrømmet markedsøkonomisk behandling

(43) Hele eksportsalget til Fællesskabet fra alle samarbejdende eksporterende producenter i Kina gik til uafhængige kunder i Fællesskabet via forbundne selskaber i Hongkong. I undersøgelsen blev det fastslået, at funktionerne vedrørende disse producenters eksportsalg blev udført af deres forbundne selskaber i Hongkong. Eksportprisen blev derfor i henhold til artikel 2, stk. 8, i grundforordningen fastlagt under henvisning til de priser, der faktisk var betalt eller skulle betales til de forbundne selskaber i Hongkong.

2.2.4. Sammenligning for eksporterende producenter, der er indrømmet markedsøkonomisk behandling

(44) For at sikre en rimelig sammenligning blev der, hvor det var relevant og berettiget, foretaget justering for forskelle i omkostninger til transport, forsikring, håndtering og ladning og dermed forbundne omkostninger samt kreditomkostninger, emballeringsomkostninger, rabatter og bankgebyrer.

(45) Da alle samarbejdende eksporterende producenter i Kina solgte til Fællesskabet via forbundne selskaber i Hongkong, blev eksportpriserne justeret som angivet i betragtning 44 for at bringe dem på ab fabrik-niveau i Kina.

(46) De samarbejdende eksporterende producenter og deres forbundne salgsselskaber på hjemmemarkedet stillede krav om, at hjemmemarkedspriserne (normal værdi) blev justeret for kreditomkostninger. Kravet blev afvist, fordi selskaberne ikke kunne fremlægge skriftlig dokumentation for aftalte betalingsbetingelser på salgsdatoen, dvs. i deres fakturer for salget på hjemmemarkedet eller andre dokumenter.

2.2.5. Dumpingmargen for eksporterende producenter, der er indrømmet markedsøkonomisk behandling

(47) Sammenligningen af den normale værdi og eksportprisen som angivet i betragtning 19 viste, at der ikke fandt dumping sted med hensyn til Fang Da Food Additives to selskaber i Shenzhen og Yang Quan. Undersøgelsen bør derfor afsluttes for disse selskabers vedkommende uden indførelse af foranstaltninger.

(48) Som beskrevet i betragtning 37 blev den normale værdi for Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd fastlagt ved anvendelse af priserne i et analogt land, Indonesien. Sammenligningen af den normale værdi og eksportprisen som angivet i betragtning 19 viste en dumpingmargen på 6,9 %.

2.2.6. Dumpingmargen for eksporterende producenter uden markedsøkonomisk behandling

(49) Som anført i betragtning 34 i forordningen om midlertidig told var der tale om omfattende mangel på samarbejdsvilje i Kina (i forbindelse med ca. 47 % af den samlede import som angivet i Eurostat). Efter indførelsen af midlertidige foranstaltninger blev der ikke modtaget bemærkninger angående afgørelsen. Da Kina er et land med overgangsøkonomi, blev priserne i et analogt land anvendt til fastsættelse af den normale værdi for beregningen af den landsdækkende dumpingmargen. Af de grunde, der er anført i betragtning 37, blev Indonesien anvendt som et passende analogt land til dette formål.

(50) Den endelige landsdækkende dumpingmargen for alle selskaber uden markedsøkonomisk behandling i Kina blev fastsat til 17,6 % svarende til forskellen mellem eksportprisen beregnet på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, dvs. den gennemsnitlige importpris i Fællesskabet som angivet i Eurostats statistikker justeret for søtransport- og forsikringsomkostninger, og den normale værdi som fastlagt for Indonesien i betragtning 32.

(51) De endelige dumpingmargener for Kina er følgende opgjort i procent af cif-prisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet:

>TABELPOSITION>

E. ERHVERVSGRENEN I FÆLLESSKABET

(52) Der blev ikke modtaget bemærkninger til sammensætningen af erhvervsgrenen i Fællesskabet efter indførelsen af midlertidige foranstaltninger. Afgørelserne i betragtning 37 i forordningen om midlertidig told bekræftes derfor.

F. SKADE

(53) Efter indførelsen af midlertidige foranstaltninger blev der ikke modtaget bemærkninger vedrørende analysen af forbruget i EF, og afgørelserne i betragtning 38 og 39 i forordningen om midlertidig told bekræftes derfor.

(54) Der blev heller ikke modtaget bemærkninger vedrørende den kumulative vurdering af virkningerne af den pågældende import efter indførelsen af midlertidige foranstaltninger. Ændringerne i de endelige dumpingmargener berører heller ikke afgørelserne i betragtning 40 til 44 i forordningen om midlertidig told. Men efter offentliggørelsen af de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det var hensigten at anbefale indførelse af en endelig antidumpingtold, hævdede den indonesiske regering, at det ikke var berettiget at kumulere eksporten fra Indonesien med eksporten fra Kina, da eksporten fra Indonesien faldt i undersøgelsesperioden, samtidig med at eksporten fra Kina steg betydeligt. Det fremgik af undersøgelsen, at selv om dumpingimporten fra Indonesien faldt lidt mellem 2001 og undersøgelsesperioden, steg den samlet i den betragtede periode. Det forhold, at stigningen i dumpingimporten fra Kina var hurtigere end i dumpingimporten fra Indonesien i den betragtede periode, berettiger ikke til, at virkningerne af dumpingimporten fra de to undersøgte lande ikke kan vurderes kumulativt i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, i grundforordningen. Da der ikke blev fremført andre bemærkninger vedrørende afgørelserne i betragtning 40 til 44 i forordningen om midlertidig told, afvises kravet, og afgørelserne bekræftes.

(55) Der blev ikke konstateret dumping i forbindelse med to forbundne kinesiske eksporterende producenter (jf. betragtning 47), og dumpingimportens omfang og markedsandel blev derfor vurderet på ny. Ikke-dumpingimport var blevet fratrukket importen som fastsat i betragtning 45 og 46 i forordningen om midlertidig told. Udviklingen i dumpingimporten fra Kina og Indonesien og deres markedsandel i den betragtede periode var følgende:

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

(56) Dumpingimporten steg 215 % i den betragtede periode. Stigningen var større efter 2000. Mellem 2001 og undersøgelsesperioden steg dumpingimporten 114 %.

(57) Dumpingimportens markedsandel steg også i den betragtede periode med 110 %. Igen var stigningen større efter 2000. Der noteredes en stigning på 68 % mellem 2001 og undersøgelsesperioden. Dumpingimportens markedsandel var meget betydelig i undersøgelsesperioden. Af hensyn til fortroligheden er det imidlertid ikke muligt at angive præcise tal.

(58) Da de eksportpriser, som de samarbejdsvillige eksporterende producenter havde angivet, overordnet lå på linje med importpriserne i Eurostat, og da der ikke blev modtaget bemærkninger efter indførelsen af midlertidige foranstaltninger, bekræftes afgørelserne i betragtning 47 i forordningen om midlertidig told.

(59) Med henblik på fastsættelse af prisunderbud i undersøgelsesperioden anvendtes metoden i betragtning 48 i forordningen om midlertidig told. Men nu blev den gennemsnitlige pris på importen fra den samarbejdsvillige indonesiske eksporterende producent benyttet til beregningen. For ikke-samarbejdsvillige eksporterende producenter i Kina og Indonesien blev prisunderbuddet beregnet ved anvendelse af Eurostats importpriser for disse lande. Disse priser var cif-priser, og de blev behørigt justeret for de normale importafgifter.

(60) På dette grundlag blev der konstateret et prisunderbud for dumpingimporten fra Kina og Indonesien. Dette underbud var på fra 11 % til 15 % for Kina og på ca. 20 % for Indonesien, udtrykt i procent af EF-erhvervsgrenens gennemsnitlige salgspriser.

(61) Efter indførelsen af midlertidige foranstaltninger blev der ikke modtaget skriftlige bemærkninger angående EF-erhvervsgrenens situation og konklusionen om skade. Men der var en kinesisk eksporterende producent, som fremførte under en høring, at EF-erhvervsgrenen ikke havde lidt væsentlig skade, fordi dens produktion og priser lå forholdsvis stabilt i den betragtede periode, og der var en stigning i dens salg i Fællesskabet og beskæftigelsen.

(62) Den pågældende eksporterende producent forelagde ikke noget bevis for, at de relevante afgørelser i forordningen om midlertidig told ikke var korrekte. Ifølge disse efterprøvede afgørelser var der en betydelig nedgang i EF-erhvervsgrenens produktion og priser i den betragtede periode, på henholdsvis 10 % og 3 %. Dette bør desuden ses i sammenhæng med udviklingen i forbruget. I samme periode var stigningen i EF-erhvervsgrenens salg kun 1 % på trods af en forbrugsstigning i EF på 50 %. Det var således tydeligt, at EF-erhvervsgrenen ikke var i stand til at drage fordel af det ekspanderende marked, men tværtimod tabte markedsandele. Med hensyn til beskæftigelsen steg den 7 % mellem 1999 og 2000, men var så stabil indtil og i løbet af undersøgelsesperioden. Følgelig var der ingen stigning i antallet af ansatte, som kunne have påvirket EF-erhvervsgrenens situation i undersøgelsesperioden. Det konkluderes derfor, at disse argumenter ikke viser, at EF-erhvervsgrenen ikke har lidt væsentlig skade i undersøgelsesperioden.

(63) Derfor bekræftes afgørelserne i betragtning 50 til 69 i forordningen om midlertidig told om, at EF-erhvervsgrenen led væsentlig skade i form af finansielle tab.

G. ÅRSAGEN TIL SKADEN

(64) I overensstemmelse med artikel 3, stk. 6 og 7, i grundforordningen blev det undersøgt, om dumpingimporten af natriumcyclamat med oprindelse i Kina og Indonesien har forvoldt EF-erhvervsgrenen skade i en sådan grad, at den kunne betragtes som væsentlig. Andre kendte faktorer end dumpingimporten, som kunne have skadet EF-erhvervsgrenen på samme tid, blev også undersøgt for at sikre, at den skade, der forvoldtes af sådanne faktorer, ikke blev tilskrevet dumpingimporten.

(65) Der blev ikke modtaget skriftlige bemærkninger vedrørende årsagen til skaden efter indførelsen af midlertidige foranstaltninger. Men en kinesisk eksporterende producent oplyste under en høring, at importen fra Kina ikke var årsagen til skaden, fordi EF-erhvervsgrenen befandt sig i en næsten monopolagtig situation, inden der blev eksporteret natriumcyclamat fra Kina og Indonesien, priserne fra Kina steg i den betragtede periode, EF-erhvervsgrenens salg var ikke faldet i samme periode, og EF-erhvervsgrenen bevarede sin dominerende markedsandel.

(66) Der er ikke noget faktuelt grundlag for disse argumenter. Undersøgelsen viste, at ved begyndelsen af den betragtede periode, dvs. 1999, tegnede importen til Fællesskabet sig for en markedsandel på over 35 %. EF-erhvervsgrenen befandt sig således ikke i en næsten monopolagtig situation. Som angivet i betragtning 47 i forordningen om midlertidig told faldt priserne på dumpingimporten 8 % i den betragtede periode. Med hensyn til udviklingen i EF-erhvervsgrenens salg er det i betragtning 62 beskrevet, at salget kun steg 1 % i en periode, hvor forbruget steg 50 %. Som angivet i betragtning 55 og 56 steg dumpingimporten 215 % i samme periode. Endelig konstateredes det, at dumpingimportens markedsandel i undersøgelsesperioden var højere end EF-erhvervsgrenens markedsandel. Argumenterne kan således ikke godtages, og konklusionerne i betragtning 71 og 72 i forordningen om midlertidig told bekræftes.

(67) Den samme producent fremførte yderligere, at eventuel skade var forårsaget af andre faktorer, som at EF-erhvervsgrenen ikke var tilstrækkelig forberedt på at konkurrere på hjemmemarkedet og eksportmarkedet, at dens rentabilitet var blevet påvirket af egne forretningsbeslutninger om investeringer til at opretholde moderne faciliteter og opfylde lovbestemmelser (strenge miljøforskrifter), at EF-erhvervsgrenen kun er til stede i det øvre markedssegment, som kun indirekte konkurrerer med det lavere segment, som opfyldes af importerede varer fra Kina, og at visse kinesiske producenter nyder komparative fordele, som giver dem mulighed for at være mere konkurrencedygtige end EF-erhvervsgrenen.

(68) Der blev ikke forelagt bevis for, at EF-erhvervsgrenen ikke skulle være forberedt til at konkurrere på hjemmemarkedet og eksportmarkedet. Undersøgelsen viste ikke nogen sådan årsag. I betragtning 73 i forordningen om midlertidig told angives årsagerne til, at EF-erhvervsgrenens eksportresultater ikke kunne have bidraget betydeligt til den forvoldte skade. Tværtimod viser det store prisunderbud i forbindelse med dumpingimporten (jf. betragtning 60) klart, at den import, der er genstand for undersøgelsen, var hovedårsagen til den skade, der forvoldtes EF-erhvervsgrenen, og kravet kan derfor ikke godtages.

(69) Hvad angår spørgsmålet om investeringer, foretog EF-erhvervsgrenen sine investeringer, da rentabiliteten var positiv. I undersøgelsesperioden, hvor den led tab, faldt investeringerne kraftigt med 13 gange i forhold til det tidligere fortjenstgivende år (jf. betragtning 57 i forordningen om midlertidig told). Der er derfor ikke tegn på, at investeringerne, også investeringerne til miljøformål, skulle have bidraget til den skade, der påførtes i undersøgelsesperioden, og kravet afvises således.

(70) Med hensyn til, at EF-erhvervsgrenen ikke skulle være i direkte konkurrence med importen fra Kina, viste undersøgelsen, at begge former for natriumcyclamat blev eksporteret fra Kina til Fællesskabet, og at begge former blev fremstillet og solgt af EF-erhvervsgrenen på markedet i EF. Der var derfor tale om direkte konkurrence. Da der endvidere er mulighed for en vis substitution mellem de to former, var der også tale om indirekte konkurrence. Kravet kan derfor ikke godtages.

(71) Hvad angår påstanden om, at visse kinesiske producenter nød komparative fordele, som gav dem mulighed for at være mere konkurrencedygtige end EF-erhvervsgrenen, blev der ikke angivet nærmere oplysninger om disse påståede fordele. Det blev også fastslået, at den berørte eksporterende producent kan drage fordel af en hvilken som helst komparativ fordel, der er mulighed for, så længe der ikke er tale om dumping i forhold til den pågældende vare som omhandlet i grundforordningen.

(72) Ved undersøgelsen blev det endvidere fastslået, at der i forbindelse med anden import fra Kina end dumpingimport ikke var tale om prisunderbud i forhold til EF-erhvervsgrenens priser i undersøgelsesperioden, og at den derfor ikke kunne have bidraget betydeligt til den skade, der påførtes EF-erhvervsgrenen.

(73) Afgørelserne og konklusionen i betragtning 73 til 77 i forordningen om midlertidig told bekræftes, nemlig at den væsentlige skade, der blev påført EF-erhvervsgrenen, fortrinsvis var forårsaget af dumpingimporten.

H. FÆLLESSKABETS INTERESSER

1. GENERELLE BEMÆRKNINGER

(74) Der blev ikke modtaget bemærkninger efter indførelsen af midlertidige foranstaltninger vedrørende Fællesskabets interesser. Men kort inden foranstaltningernes indførelse sendte en råvareleverandør og to importører breve, hvori de hævdede, at det ikke ville være i Fællesskabets interesse at indføre foranstaltninger mod den samarbejdende indonesiske eksporterende producent. Kommissionen undersøgte igen, om der trods den endelige konklusion om forekomsten af skadelig dumping var tvingende grunde til at konkludere, at det ikke var i Fællesskabets interesse at vedtage foranstaltninger i denne specielle sag. Til dette formål blev følgerne af ikke at træffe foranstaltninger undersøgt på grundlag af alle forelagte bevisligheder i henhold til artikel 21, stk. 1, i grundforordningen.

2. EF-LEVERANDØRERS INTERESSER

(75) Den leverandør, som gav sig til kende kort før indførelsen af midlertidige foranstaltninger, dvs. en anden leverandør end dem, der er nævnt i betragtning 83 og 84 i forordningen om midlertidig told, hævdede, at selskabet fortrinsvis solgte cyclohexylamin (grundlæggende råmateriale for produktionen af natriumcyclamat) til Det Fjerne Østen og navnlig til Indonesien. Det hævdede ligeledes, at siden den eneste samarbejdende indonesiske eksporterende producent er selskabets vigtigste kunde, var der risiko for at miste betydelige salgsmængder, hvis der indførtes en antidumpingtold. Dette ville også skabe negative kædereaktioner for andre parter i den videre forsyningskæde.

(76) Det skal bemærkes, at ud over et kort brev, som blev forelagt langt efter de fastsatte frister i indledningsmeddelelsen, fremførte den pågældende leverandør ikke noget egentligt bevis til støtte for sit krav som omhandlet i artikel 21, stk. 7, i grundforordningen. Der blev ikke indgivet flere bemærkninger efter indførelsen af midlertidige foranstaltninger og offentliggørelsen af de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det var hensigten at anbefale indførelse af en endelig antidumpingtold. Det blev også konstateret, at den pågældende leverandør også leverede cyclohexylamin til EF-erhvervsgrenen. Det konkluderes derfor, at indførelsen af endelige foranstaltninger ikke kunne få betydelige negative virkninger for selskabet.

(77) Der blev ikke modtaget andre bemærkninger vedrørende leverandørernes interesser, og konklusionerne i betragtning 83 og 84 i forordningen om midlertidig told bekræftes derfor.

3. IMPORTØRERNES INTERESSER

(78) De to importører, der gav sig til kende kort før indførelsen af midlertidige foranstaltninger, hævdede, at det ikke var berettiget at indføre antidumpingtold for Indonesien, da deres leverandør, den eneste samarbejdende indonesiske eksporterende producent, havde udvist en stærk forpligtelse til at "holde priserne på et økonomisk berettiget niveau". De hævdede også, at "den indonesiske producents prisfastsættelse altid har været højere end de kinesiske, hvilket har resulteret i rimelige markedspriser for de endelige brugere".

(79) Disse importører gav sig imidlertid ikke til kende og indgav ikke de nødvendige oplysninger inden for de relevante fastsatte frister i indledningsmeddelelsen. Deres krav blev ikke understøttet af noget faktisk bevis til støtte herfor. Der fandtes heller ikke dokumenterede relevante oplysninger, som kunne støtte sådanne påstande. Tværtimod blev det ved undersøgelsen fastlagt, at den pågældende indonesiske eksporterende producents priser var lavere end de kinesiske priser (jf. betragtning 60). Da redegørelserne således ikke er behørigt dokumenteret, skal der ikke tages hensyn til dem, jf. artikel 21, stk. 7, i grundforordningen.

(80) Der blev ikke modtaget yderligere dokumenterede bemærkninger vedrørende importørernes interesser, og følgelig bekræftes konklusionerne i betragtning 85 til 87 i forordningen om midlertidig told.

4. BRUGERNES INTERESSER

(81) Der blev ikke modtaget bemærkninger angående brugernes interesser efter indførelsen af midlertidige foranstaltninger, og følgelig bekræftes konklusionerne i betragtning 88 til 92 i forordningen om midlertidig told.

5. EF-ERHVERVSGRENENS INTERESSER

(82) Der blev ikke modtaget bemærkninger vedrørende EF-erhvervsgrenens interesser efter indførelsen af midlertidige foranstaltninger, og følgelig bekræftes konklusionerne i betragtning 93 til 95 i forordningen om midlertidig told.

6. KONKURRENCE OG HANDELSFORVRIDENDE VIRKNINGER

(83) Der blev ikke modtaget skriftlige bemærkninger vedrørende konkurrence og handelsforvridende virkninger efter indførelsen af midlertidige foranstaltninger. Selv om eksporterende producenter i overensstemmelse med artikel 21 i grundforordningen ikke betragtes som interesserede parter i forbindelse med analysen af Fællesskabets interesser, sagde en kinesisk eksporterende producent i forbindelse med en høring, at Fællesskabets interesser ikke kunne berettige til foranstaltninger, fordi indførelsen af midlertidige foranstaltninger vil begrænse antallet af aktører/eksportører på markedet i EF uden at reducere leverancerne fra de berørte lande, EF-erhvervsgrenen kan ikke dække hele efterspørgslen på markedet, og indførelsen af endelige foranstaltninger vil styrke EF-erhvervsgrenens dominerende position.

(84) Formålet med antidumpingforanstaltninger er således ikke at fjerne eksportører fra markedet i EF, men at genskabe redelige handelsvilkår. Det forhold, at EF-erhvervsgrenens produktion ikke på nuværende tidspunkt kan dække hele efterspørgslen i EF, er ikke nogen grund til at tillade uredelig handelspraksis at fortsætte. EF-erhvervsgrenen indtager ikke nogen dominerende position på markedet, da dens markedsandel var under 50 % i undersøgelsesperioden. Det er rigtigt, at Indonesien og Kina er de eneste lande uden for EF, der producerer natriumcyclamat, men der findes også betydelige producenter i Kina, om hvilke det konstateres, at de ikke sælger til dumpingpriser, og som derfor kan levere til EF-markedet som tidligere. Argumenterne kan derfor ikke accepteres, og konklusionerne i betragtning 96 til 99 i forordningen om midlertidig told bekræftes.

7. KONKLUSION OM FÆLLESSKABETS INTERESSER

(85) På grundlag af ovenstående konkluderes det, at det ikke vil være i strid med Fællesskabets interesser at indføre endelige antidumpingforanstaltninger.

I. ENDELIGE ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER

1. SKADESTÆRSKEL

(86) Baseret på metoden i betragtning 101 til 104 i forordningen om midlertidig told blev der beregnet en skadestærskel med henblik på fastsættelse af niveauet for de endelige foranstaltninger. Da der ikke blev modtaget bemærkninger vedrørende den metode, der var blevet anvendt til fastsættelse af skadestærskelen, bekræftes den. De anvendte gennemsnitlige importpriser er dog blevet revideret under hensyn til de endelige underbudsberegninger i betragtning 59.

2. ENDELIGE FORANSTALTNINGER

(87) Da skadestærskelen er højere end de fastlagte dumpingmargener for alle berørte parter, beregnes de endelige foranstaltninger på grundlag af dumpingmargenerne.

(88) Efterprøvede oplysninger viser, at en af de samarbejdende eksporterende producenter kan have til hensigt at sænke sine priser for at absorbere tolden. Opmærksomheden henledes på artikel 12 i grundforordningen, hvori det hedder, at undersøgelsen kan genoptages, og dumpingmarginerne beregnes igen, hvis der fremlægges tilstrækkeligt bevis for, at foranstaltningerne har ført til utilstrækkelige ændringer i priserne i Fællesskabet. Den undersøgende myndighed har til hensigt hurtigt at iværksætte en ny undersøgelse i de tilfælde, hvor den modtager tilstrækkelige oplysninger om, at tolden er blevet absorberet. For at sikre foranstaltningernes effektivitet og forhindre enhver form for prismanipulation er det desuden hensigtsmæssigt at indføre tolden i form et bestemt beløb pr. kg.

(89) Ifølge Eurostats importstatistikker bliver den pågældende vare importeret fra lande (f.eks. Hongkong), hvor der ikke findes nogen produktion af natriumcyclamat. Ifølge de foreliggende efterprøvede oplysninger er der kun produktion af natriumcyclamat i Spanien, Indonesien og Kina. Skulle der blive indgivet tilstrækkelige oplysninger om omgåelse af foranstaltningerne, er undersøgelsesmyndigheden forberedt på hurtigt at indlede en undersøgelse i henhold til artikel 13 i grundforordningen.

(90) På grundlag af ovenstående bør tolden svare til det fastsatte beløb pr. kg af natriumcyclamat som angivet i følgende:

>TABELPOSITION>

(91) De individuelle antidumpingtoldsatser for selskaber i denne forordning er fastlagt på grundlag af resultaterne af denne undersøgelse. De afspejler derfor den situation, der konstateredes for disse selskaber i undersøgelsen. Disse toldsatser finder (i modsætning til den landsdækkende told for "alle andre selskaber") udelukkende anvendelse på import af varer med oprindelse i det pågældende land og fremstillet af selskaberne og således af de nævnte specifikke retlige enheder. Varer, der er fremstillet af andre selskaber, som ikke udtrykkeligt er nævnt i den dispositive del af denne forordning med navn og adresse, herunder forretningsmæssigt forbundne enheder til de specifikt nævnte, kan ikke drage fordel af disse satser, men er omfattet af toldsatsen for "alle andre selskaber".

(92) Alle anmodninger om anvendelse af disse individuelle toldsatser (f.eks. efter ændring af det pågældende selskabs navn eller efter oprettelse af nye produktions- eller salgsenheder) fremsendes straks til Kommissionen(5) sammen med alle relevante oplysninger, især om ændringer af selskabets aktiviteter i forbindelse med fremstilling og hjemmemarkeds- og eksportsalg i tilknytning til den pågældende navneændring eller ændring vedrørende produktions- og salgsenheder. Forordningen vil i påkommende tilfælde blive ændret i overensstemmelse dermed ved at ajourføre listen over de selskaber, der er omfattet af individuelle toldsatser.

3. OPKRÆVNING AF MIDLERTIDIG TOLD

(93) I betragtning af omfanget af de konstaterede dumpingmargener og niveauet for den skade, der er forvoldt EF-erhvervsgrenen, anses det for nødvendigt, at de beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af den midlertidige told, der er indført ved forordning (EF) nr. 1627/2003, opkræves endeligt med et beløb svarende til den endelige told, der indføres ved denne forordning, hvis dette beløb er lig med eller mindre end den midlertidige told. I modsat fald bør kun beløbet for den midlertidige told opkræves endeligt. Beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed ud over den endelige antidumpingtold, frigives -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af natriumcyclamat, der i øjeblikket tariferes under KN-kode ex 2929 90 00 (Taric-kode 2929 90 00 10 ) og har oprindelse i Folkerepublikken Kina og Indonesien.

2. Den endelige antidumpingtold fastsættes til følgende af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet:

>TABELPOSITION>

3. I tilfælde, hvor varer er blevet beskadiget før overgangen til fri omsætning, og hvor den pris, der faktisk er betalt eller skal betales, fordeles med henblik på fastsættelse af toldværdien i henhold til artikel 145 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks(6), reduceres det toldbeløb, der er beregnet på grundlag af stk. 2, med en procentsats svarende til fordelingen af den pris, der faktisk er betalt eller skal betales.

4. Gældende bestemmelser for told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.

Artikel 2

De beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af midlertidig antidumpingtold i henhold til forordning (EF) nr. 1627/2003 på importen af natriumcyclamat, der i øjeblikket tariferes under KN-kode ex 2929 90 00 (Taric-kode 2929 90 00 10 ) og har oprindelse i Folkerepublikken Kina og Indonesien, opkræves endeligt i overensstemmelse med nedenstående regler.

De beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed ud over den endelige antidumpingtold, frigives. I tilfælde hvor den endelige antidumpingtold er højere end den midlertidige antidumpingtold, opkræves kun beløbet for den midlertidige told endeligt.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2004.

På Rådets vegne

D. Ahern

Formand

(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 1972/2002 (EFT L 305 af 7.11.2002, s. 1).

(2) EUT L 232 af 18.9.2003, s. 12.

(3) EUT C 191 af 13.8.2003, s. 2.

(4) Siden oktober 2002 hedder selskabet Jintian Enterprises Nanjing Co. Ltd.

(5) Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Handel, Direktorat B, J-79 5/17, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.

(6) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1335/2003 (EFT L 187 af 26.7.2003, s. 16).

Top