EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0432

Kommissionens forordning (EF) nr. 432/2004 af 5. marts 2004 om ottende tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport (EØS-relevant tekst)

OJ L 71, 10.3.2004, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 229 - 230
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 229 - 230
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 3 - 4

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; ophævet ved 32014R0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/432/oj

32004R0432

Kommissionens forordning (EF) nr. 432/2004 af 5. marts 2004 om ottende tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 071 af 10/03/2004 s. 0003 - 0004


Kommissionens forordning (EF) nr. 432/2004

af 5. marts 2004

om ottende tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport(1), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003(2), særlig artikel 17, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Bilag I B til forordning (EØF) nr. 3821/85 indeholder de tekniske specifikationer for konstruktion, afprøvning, montering og eftersyn af kontrolapparatet inden for vejtransport.

(2) Af hensyn til systemets overordnede sikkerhed og en tilfredsstillende interoperabilitet mellem kontrolapparat og fartskriverkort bør nogle af de tekniske specifikationer i bilag I B til forordning (EF) nr. 3821/85 ændres.

(3) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18 i forordning (EF) nr. 3821/85 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag I B til forordning (EØF) nr. 3821/85 foretages følgende ændringer:

1) I kapitel IV, punkt 1, forskrift 172, ændres udtrykket "ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΟΥ" til "ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ".

2) I kapitel IV, punkt 5.3.9, forskrift 227, ændres udtrykket "Kalibreringens formål (første montering, montering, periodisk eftersyn)" til "Kalibreringens formål (aktivering, første montering, montering, periodisk eftersyn)".

3) I tillæg 1, punkt 2.29, affattes de to sidste linjer således:

">TABELPOSITION>"

4) I tillæg 1, indsættes følgende fodnote sidst i punkt 2.67:

"Fodnote: Der bliver på den europæiske certificeringsmyndigheds websted stillet en ajourført liste til rådighed over koder, som identificerer en fabrikant."

5) I tillæg 2, punkt 3.6.3, forskrift TCS_333, femte led, ændres udtrykket "(forskydning + Le > størrelsen af EF)" til "(forskydning + Lc > størrelsen af EF)".

6) I tillæg 2, punkt 3.6.7, forskrift TCS_348, tredje kolonne, ændres værdien "Ceh" til "C2h".

7) I tillæg 7, punkt 2.2.2, fjerde linje i ottende kolonne, ændres udtrykket "8F,EA" til "EA,8F".

8) I tillæg 7, punkt 2.2.2.2, forskrift DDP_006, ændres udtrykket "'8F' 'EA'" til "'EA' '8F'".

9) I tillæg 7, punkt 2.2.6.5, forskrift DDP_033, ændres Længde (bytes)-tallet "(164)" til "(137)".

10) I tillæg 8, punkt 8.2, forskrift CPR_075, foretages følgende ændringer:

a) I overskriften til tabel 40 ændres udtrykket "recordDataIdentifier-værdi >REFERENCE TIL EN GRAFIK> F00B" til "recordDataIdentifier-værdi >REFERENCE TIL EN GRAFIK> F90B".

b) I tredje kolonne i tabel 40 (Arbejdsområde) ændres udtrykket "-59 til 59 min" til "-59 til +59 min".

11) I tillæg 8, punkt 8.2, forskrift CPR_076, ændres udtrykket i overskriften til tabel 41 "recordDataIdentifier-værdi >REFERENCE TIL EN GRAFIK> F022" til "recordDataIdentifier-værdi >REFERENCE TIL EN GRAFIK> F922".

12) I tillæg 8, punkt 8.2, forskrift CPR_078, ændres udtrykket i overskriften til tabel 42 "recordDataIdentifier-værdi >REFERENCE TIL EN GRAFIK> F07E" til "recordDataIdentifier-værdi >REFERENCE TIL EN GRAFIK> F97E".

13) I tillæg 10, tredje afdeling, punkt 4.2, indsættes udtrykket "og virksomhedskortet" efter ordet "kontrolkortet".

14) I tillæg 10, tredje afdeling, punkt 4.2.3, ændres udtrykket "Følgende tilordninger beskriver" til "Herudover beskriver følgende tilordninger".

15) I tillæg 10, tredje afdeling, punkt 4.3.2, ændres udtrykket "GENERAL_READ: Brugerdata kan læses fra det evaluerede system af enhver bruger, bortset fra kortindehaverens identifikationsdata, som alene kan læses fra kontrolkortene af VEHICLE_UNIT." til "GENERAL_READ: Brugerdata kan læses fra det evaluerede system af enhver bruger, bortset fra kortindehaverens identifikationsdata, som alene kan læses fra kontrolkortene og virksomhedskortene af VEHICLE_UNIT."

16) I tillæg 11, punkt 2.2.1, forskrift CSM_003, ændres udtrykket "I alle genererede RSA-nøgler bliver den offentlige eksponent, e, til RSA-beregninger forskellig fra 2." til "Den offentlige eksponent, e, til RSA-beregninger er et heltal mellem 3 og n-1, som opfylder betingelsen gcd(e, lcm(p-1, q-1))=1."

17) I tillæg 11, punkt 3.3.1, forskrift CSM_017, bestemmelse 5, underpunkt 5.1, anden kolonne i tabellen, ændres udtrykket "BCD-kodning" til "Heltal".

18) I tillæg 11, punkt 3.3.2., forskrift CSM_018, indsættes udtrykket "undtagen bilag A.4 dertil," efter udtrykket "i overensstemmelse med ISO/IEC 9796-2,".

19) I tillæg 11, punkt 4, forskrift CSM_020, venstre side af andet diagram, tiende boks, ændres udtrykket "underskrift" til "underskrift *".

Artikel 2

Denne fororodning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. marts 2004.

På Kommissionens vegne

Loyola De Palacio

Næstformand

(1) EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8.

(2) EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1.

Top