Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0153

Kommissionens forordning (EF) nr. 153/2004 af 28. januar 2004 om ændring af importtolden for ris

OJ L 24, 29.1.2004, p. 55–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/153/oj

32004R0153

Kommissionens forordning (EF) nr. 153/2004 af 28. januar 2004 om ændring af importtolden for ris

EU-Tidende nr. L 024 af 29/01/2004 s. 0055 - 0057


Kommissionens forordning (EF) nr. 153/2004

af 28. januar 2004

om ændring af importtolden for ris

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22. december 1995 om den fælles markedsordning for ris(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 411/2002(2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1503/96 af 29. juli 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 for så vidt angår importtold for ris(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2294/2003(4), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I Kommissionens forordning (EF) nr. 99/2004(5) er importtolden for ris fastsat.

(2) I artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1503/96 er det fastsat, at hvis det beregnede gennemsnit af importtolden i dens anvendelsesperiode afviger med mindst 10 EUR/ton fra den fastsatte told, foretages der en tilsvarende justering. Nævnte afvigelse har fundet sted. Det er derfor nødvendigt at justere importtolden i forordning (EF) nr. 99/2004 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 99/2004 affattes som angivet i bilag I og II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2004.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18.

(2) EFT L 62 af 5.3.2002, s. 27.

(3) EFT L 189 af 30.7.1996, s. 71.

(4) EUT L 340 af 24.12.2003, s. 12.

(5) EUT L 15 af 22.1.2004, s. 15.

BILAG I

Fastsættelse af importtolden for ris og brudris

>TABELPOSITION>

BILAG II

Beregning af importtolden for ris

>TABELPOSITION>

Top