EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0004

Kommissionens direktiv 2004/4/EF af 15. januar 2004 om ændring af direktiv 96/3/EF om fritagelse af bulktransport af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 93/43/EØF om levnedsmiddelhygiejne (EØS-relevant tekst)

OJ L 15, 22.1.2004, p. 25–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 033 P. 19 - 24
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 213 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 213 - 218
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 86 - 91

No longer in force, Date of end of validity: 17/06/2014; ophævet ved 32014R0579 . Latest consolidated version: 11/02/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/4/oj

32004L0004

Kommissionens direktiv 2004/4/EF af 15. januar 2004 om ændring af direktiv 96/3/EF om fritagelse af bulktransport af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 93/43/EØF om levnedsmiddelhygiejne (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 015 af 22/01/2004 s. 0025 - 0030


Kommissionens direktiv 2004/4/EF

af 15. januar 2004

om ændring af direktiv 96/3/EF om fritagelse af bulktransport af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 93/43/EØF om levnedsmiddelhygiejne

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 93/43/EØF af 14. juni 1993 om levnedsmiddelhygiejne(1), særlig artikel 3, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det er nødvendigt at ændre Kommissionens direktiv 96/3/EF af 26. januar 1996 om fritagelse af bulktransport af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 93/43/EØF om levnedsmiddelhygiejne(2) for at tage hensyn til udviklingen på det videnskabelige område.

(2) På grundlag af evalueringer fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler og især komitéens udtalelse af 20. september 1996, som ændret den 12. juni 1997 (107. plenarmøde), samt den ajourførte udtalelse af 4. april 2003 om den potentielle risiko for menneskers sundhed ved transport i skibstanke af olier og fedtstoffer fra stoffer, der foreslås som acceptable tidligere ladninger, er det nødvendigt at ændre listen over acceptable tidligere ladninger i bilaget til direktiv 96/3/EF.

(3) Med hensyn til cyclohexanol, 2,3-butandiol, isobutanol og nonan var de foreliggende data enten utilstrækkelige, eller der var behov for yderligere præciseringer for at muliggøre en solid videnskabelig vurdering af de toksikologiske egenskaber, og Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler var ikke i stand til at foretage de ønskede evalueringer. Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler vurderede, at nævnte stoffer ikke kunne betragtes som værende acceptable tidligere ladninger, og de bør derfor fjernes fra listen over sådanne ladninger.

(4) Methylestere af fedtsyrer (laurat, palmitat, stearat og oleat), eddikesyreanhydrid, ammoniumpolyphosphat, propylentetramer, propylalkohol og natriumsilicat er på grundlag af den forhåndenværende dokumentation og evalueringen fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler blevet accepteret som tidligere ladninger. Disse stoffer bør derfor tilføjes til listen over acceptable tidligere ladninger.

(5) For så vidt angår isodecanol, isononanol, isooctanol, montanvoks, paraffinvoks og paraffinolier, var de tilgængelige oplysninger ikke tilstrækkeligt grundlag for en fyldestgørende evaluering. I henhold til udtalelsen fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler kan disse stoffer dog betragtes som foreløbig acceptable tidligere ladninger, da de er forbundet med en ringe genotoksisk risiko og er lette at fjerne ved rengøring af tankene, samt fordi der på grund af disse faktorer kan forventes meget lave restkoncentrationer og fortynding af stofferne.

(6) Der bør inden for en rimelig tidshorisont og på grundlag af nye videnskabelige data foretages en revurdering af disse foreløbig acceptable stoffer samt om nødvendigt en ajourføring af bilaget. De oplysninger, der er nødvendige til denne evaluering, må tilvejebringes af først og fremmest fødevarevirksomhederne.

(7) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilaget til direktiv 96/3/EF affattes som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Stofferne isodecanol, isononanol, isooctanol, montanvoks, paraffinvoks og paraffinolier skal tages op til fornyet overvejelse på grundlag af nye videnskabelige data, og bilaget om nødvendigt ajourføres i overensstemmelse hermed senest den 31. december 2006.

Artikel 3

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme nærværende direktiv senest den 1. juni 2004. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til nærværende direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastlægger reglerne for denne henvisning.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. januar 2004.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 175 af 19.7.1993, s. 1.

(2) EFT L 21 af 27.1.1996, s. 42.

BILAG

"BILAG

LISTE OVER ACCEPTABLE TIDLIGERE LADNINGER

>TABELPOSITION>"

Top