EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004H0704

2004/704/EF:Kommissionens henstilling af 11. oktober 2004 om overvågning af baggrundsniveauet for dioxiner og dioxinlignende PCB i foderstoffer (meddelt under nummer K(2004) 3461)EØS-relevant tekst.

OJ L 321, 22.10.2004, p. 38–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 267M , 12.10.2005, p. 225–231 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2004/704/oj

22.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/38


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 11. oktober 2004

om overvågning af baggrundsniveauet for dioxiner og dioxinlignende PCB i foderstoffer

(meddelt under nummer K(2004) 3461)

(EØS-relevant tekst)

(2004/704/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER,

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 211, andet led, og

som tager følgende i betragtning:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer (1) er der fastsat maksimalgrænseværdier for dioxiner i fodermidler og foderblandinger.

(2)

Fra et toksikologisk synspunkt burde grænseværdier gælde for både dioxiner, furaner og dioxinlignende PCB, men der er kun fastsat værdier for dioxiner og furaner og ikke for dioxinlignende PCB som følge af de meget begrænsede data, der foreligger om sidstnævntes prævalens. I henhold til ovennævnte direktiv skal maksimalgrænseværdierne senest den 31. december 2004 tages op til revision første gang på grundlag af nye oplysninger om forekomsten af dioxiner og dioxinlignende PCB, navnlig med henblik på at også dioxinlignende PCB bliver omfattet af de værdier, der fastsættes.

(3)

Det fremgår ydermere af direktiv 2002/32/EF, at grænseværdierne senest den 31. december 2006 atter skal tages op til revision med henblik på en markant nedsættelse af disse værdier.

(4)

Det er nødvendigt at tilvejebringe pålidelige oplysninger i hele Det Europæiske Fællesskab om forekomsten af dioxinlignende PCB i så mange forskellige produkter bestemt til foder (som defineret i direktiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i foderstoffer) som muligt for at opnå et aktuelt overblik over udviklingen i baggrundsniveauet for disse stoffer i produkter bestemt til foder.

(5)

Sammenhængen mellem forekomsten af dioxiner, furaner, dioxinlignende PCB og ikke dioxinlignende PCB er betydningsfuld, men den eksisterende viden herom yderst begrænset. De prøver, der udvælges til analyse, bør derfor så vidt muligt også testes for ikke dioxinlignende PCB.

(6)

I Kommissionens henstilling 2002/201/EF af 4. marts 2002 om reduktion af forekomsten af dioxiner, furaner og PCB i foderstoffer og fødevarer (2) henstilles det, at medlemsstaterne gennemfører stikprøveundersøgelser af forekomsten af dioxiner, furaner og dioxinlignende PCB i produkter bestemt til foder i et omfang, der står i forhold til deres produktion, anvendelse og forbrug af produkter bestemt til foder. Disse undersøgelser bør gennemføres i overensstemmelse med de nærmere retningslinjer, der fastsættes af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed. For at sikre en ensartet indsats i hele Den Europæiske Union bør det i disse retningslinjer blandt andet angives, hvor ofte der som minimum bør gennemføres kontrol, samt hvordan resultaterne indberettes.

(7)

Det er vigtigt, at disse data løbende rapporteres til Kommissionen. Kommissionen sørger for at samle oplysningerne i en database, som gøres offentligt tilgængelig.

(8)

Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet tiltrådte Det Europæiske Fællesskab den 1. maj 2004. De nye medlemsstater bør inddrages i overvågningsprogrammet snarest muligt. Der bør dog fastsættes en overgangsordning for de nye medlemsstater, og der rettes ikke i denne forbindelse detaljerede henstillinger til de nye medlemsstater vedrørende minimumshyppigheden af stikprøveundersøgelser af forekomsten af dioxiner, furaner og dioxinlignende PCB i foderstoffer,

HENSTILLER:

1)

at medlemsstaterne allerede fra 2004 og indtil den 31. december 2006 overvåger baggrundsniveauet for dioxiner, furaner og dioxinlignende PCB i produkter bestemt til foder og til det formål hvert år udtager og analyserer prøver med den anbefalede hyppighed, jf. den vejledende tabel i bilag I. Prøveudtagningshyppigheden bør tages op til revision hvert år på baggrund af de indvundne erfaringer

2)

at Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet snarest muligt kommer til at deltage i programmet til overvågning af forekomsten af dioxiner, furaner og dioxinlignende PCB i foderstoffer. Den hyppighed, hvormed Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet hvert år skal udtage og analysere prøver, fastsættes fra 2005

3)

at medlemsstaterne løbende rapporterer de i bilag II anførte oplysninger til Kommissionen som angivet i samme bilag, så disse oplysninger kan samles i en enkelt database. De bør desuden tilvejebringe data fra de seneste år, som er indsamlet ved hjælp af en analysemetode, der er i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2002/70/EF af 26. juli 2002 om krav til bestemmelse af indholdet af dioxin og dioxinlignende PCB i foderstoffer (3), og som giver et billede af de normale baggrundsniveauer

4)

at medlemsstaterne så vidt muligt også analyserer de samme prøver for forekomst af ikke-dioxinlignende PCB.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

David BYRNE

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/100/EF (EUT L 285 af 1.11.2003, s. 33).

(2)  EFT L 67 af 9.3.2002, s. 69.

(3)  EFT L 209 af 6.8.2002, s. 15.


BILAG I

Tabel: Oversigt over anbefalede mindsteantal foderprøver, der skal analyseres hvert år. Prøvernes fordeling er baseret på produktionen og/eller anvendelsen i de enkelte lande. Der lægges i særlig grad vægt på fodermidler og foderblandinger, for hvilke baggrundsniveauet for dioxiner, furaner og dioxinlignende PCB kan forventes at variere særlig meget.


Anbefalet antal prøver pr. land i alt

Fodermidler, tilsætningsstoffer, forblandinger

Foderblandinger

Vegetabilske

Mineralstoffer

Sporstoffer, bindemidler, antiklumpningsmidler

Forblandinge — alle arter

Animalske

I alt

Landdyr

Fisk

I alt

Land (1)

Antal

Korn samt produkter og biprodukter heraf

Olieholdige frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf/Bælgplantefrø samt produkter og biprodukter heraf

Tørrede planteprodukter og grovfoder

Andre vegetabilske fodermidler

Animalsk fedtstof/animalske produkter (herunder mælkepulver og ægprodukter)

Fiskeolie

Fiskemel

Antal

Kvæg

Svin

Fjerkræ

Andet (kaniner heste, foder til selskabsdyr)

Fisk

Antal

Belgien

60

5

5

5

3

3

3

3

4

3

3

37

4

10

5

2

2

23

Danmark

107

5

5

5

3

3

3

4

3

24

23

78

4

10

3

2

10

29

Tyskland

163

20

12

11

9

9

9

8

10

3

3

94

24

19

14

4

8

69

Grækenland

53

5

5

3

2

2

2

3

3

4

3

32

2

2

2

1

14

21

Spanien

135

8

6

5

7

8

8

8

6

5

9

70

12

21

14

8

10

65

Frankrig

232

28

19

28

11

11

11

12

7

4

5

136

15

19

32

15

15

96

Irland

56

5

3

5

2

3

3

3

3

3

3

33

7

3

3

3

5

21

Italien

117

10

7

12

5

5

5

7

5

4

3

63

12

6

14

7

15

54

Luxembourg

33

3

3

3

2

1

1

2

2

1

1

19

3

3

3

2

3

14

Nederlandene

111

5

5

5

7

8

8

7

5

3

3

56

14

19

13

6

3

55

Østrig

47

5

5

5

2

2

2

3

3

3

3

33

3

3

3

2

3

14

Portugal

50

3

5

5

2

3

3

3

3

3

3

33

4

3

5

2

3

17

Finland

48

5

3

5

2

3

3

3

3

3

3

33

3

3

3

2

4

15

Sverige

49

5

3

6

2

3

3

3

3

3

3

34

4

3

3

2

3

15

Det Forenede Kongerige

158

10

10

10

6

6

6

10

4

10

8

80

15

7

13

10

33

78

EU i alt

1 417

122

96

113

65

70

70

79

64

76

76

831

126

131

130

68

131

586

Island

67

3

3

3

2

1

1

2

3

19

16

53

3

3

3

2

3

14

Norge

127

5

5

5

3

3

3

5

3

13

15

60

3

3

3

2

56

67

EØS i alt

1 611

130

104

121

70

74

74

86

70

108

107

944

132

137

136

72

190

667


(1)  Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet tiltrådte Det Europæiske Fællesskab den 1. maj 2004. De nye medlemsstater bør inddrages i overvågningsprogrammet snarest muligt. Der bør dog fastsættes en overgangsordning for de nye medlemsstater, og der rettes derfor ikke i denne forbindelse detaljerede henstillinger til disse lande vedrørende minimumshyppigheden af stikprøveundersøgelser af forekomsten af dioxiner, furaner og dioxinlignende PCB i foderstoffer.


BILAG II

A.   Forklarende bemærkninger til blanketten til indberetning af analyseresultaterne for dioxiner, furaner, dioxinlignende PCB og andre PCB i foder

1.   Generelle oplysninger om de analyserede prøver

Land: Navnet på den medlemsstat, hvor undersøgelserne er gennemført.

År: Det år, undersøgelserne er gennemført.

Produkt: Det analyserede foder — så vidt muligt anvendes fodermiddelterminologien i Rådets direktiv 1996/25/EF af 29. april 1996 om omsætning og anvendelse af fodermidler (1). Når der er tale om en foderblanding, er dennes sammensætning en meget nyttig oplysning.

Afsætningsled: Det sted, hvor produktet (prøven) er indsamlet.

Angivelse af resultater: Resultaterne angives på produktbasis. Resultaterne angives på det grundlag, maksimalgrænseværdierne er baseret på (beregnet for et foderstof med et vandindhold på 12 % — direktiv 2002/32/EF). Det anbefales på det kraftigste at anvende det samme grundlag for angivelse af niveauerne i forbindelse med analyse af ikke-dioxinlignende PCB.

Prøveudtagningstype: Stikprøveudtagning — analyseresultater fra målrettet udtagning kan også rapporteres, men det skal da klart anføres, at der har været tale om målrettet udtagning, som ikke nødvendigvis giver et billede af de normale baggrundsværdier.

Metode: Det angives, hvilken metode der er anvendt.

Akkreditering: Det angives, om den valgte analysemetode er akkrediteret.

Usikkerhed (%): Den med analysemetoden forbundne usikkerhed i procent.

2.   Specifikke oplysninger om de analyserede prøver

Antal prøver: Antal analyserede prøver af samme produkt. Foreligger der analyseresultater for flere prøver, end der er kolonner i skemaet, tilføjes flere, nummererede kolonner sidst i blanketten.

Produktionsmetode: Konventionel/økologisk (specificeres så vidt muligt).

Område: For så vidt som det er relevant, oplyses det, i hvilket distrikt/hvilken region prøven er udtaget, helst med angivelse af, om der er tale om et landdistrikt, bymæssig bebyggelse, et industriområde, en havn, åbent hav osv. (F.eks.: Bruxelles — bymæssig bebyggelse, Middelhavet — åbent hav).

Antal delprøver: Hvis den analyserede prøve er en samleprøve, opgives antallet af delprøver (antal individuelle prøver). Er analyseresultatet baseret på blot én prøve, anføres »1«. Da antallet af delprøver kan variere fra samleprøve til samleprøve, bedes dette tal angivet for hver prøve.

Fedtindhold (%): Den procentdel, som fedt udgør af prøven (hvis tallet er kendt).

Vandindhold (%): Den procentdel, som vand udgør af prøven (hvis tallet er kendt).

3.   Resultater

Dioxiner, furaner, dioxinlignende PCB: Resultaterne for de enkelte kongenere angives i ppt — nanogram/kilo (ng/kg).

Ikke-dioxinlignende PCB: Resultaterne for de enkelte kongenere angives i ppb — mikrogram/kilo (μg/kg).

LOQ: Bestemmelsesgrænsen i ng/kg eller μg/kg (for ikke-dioxinlignende PCB)

LOD: Påvisningsgrænsen i ng/kg eller μg/kg (for ikke-dioxinlignende PCB)

For analyserede kongenere med en værdi under LOD (påvisningsgrænsen) anføres »< LOD« i resultatfeltet (LOD angives som en værdi). For analyserede kongenere med en værdi under LOQ (bestemmelsesgrænsen) anføres »< LOQ« i resultatfeltet (LOQ angives som en værdi).

Hvor der er analyseret PCB-kongenere ud over PCB-7 og dioxinlignende PCB, tilføjes hver enkelt PCB-kongeners nummer på blanketten (f.eks. 31, 99, 110 osv.). Hvis prøven er testet for flere PCB-kongenere, end der er rækker i skemaet, tilføjes flere rækker sidst i blanketten.

4.   Bemærkninger

I dette felt angives, hvilken fedtekstraktionsmetode der er anvendt, samt alle relevante supplerende bemærkninger til de rapporterede data.

B.   Blanket til indberetning af kongenerspecifikke analyseresultater for dioxiner, furaner, dioxinlignende PCB og andre PCB i foder

Image

Image


(1)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 35. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).


Top