Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004E0847

Rådets fælles aktion 2004/847/FUSP af 9. december 2004 om Den Europæiske Unions politimission i Kinshasa (Den Demokratiske Republik Congo) for så vidt angår den integrerede politienhed (EUPOL »Kinshasa«)

OJ L 367, 14.12.2004, p. 30–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 256–260 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 77 - 81
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 77 - 81

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2004/847/oj

14.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 367/30


RÅDETS FÆLLES AKTION 2004/847/FUSP

af 9. december 2004

om Den Europæiske Unions politimission i Kinshasa (Den Demokratiske Republik Congo) for så vidt angår den integrerede politienhed (EUPOL »Kinshasa«)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, artikel 25, stk. 3, artikel 26 og artikel 28, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 26. januar 2004 vedtog Rådet fælles holdning 2004/85/FUSP om konfliktforebyggelse, -styring og -løsning i Afrika (1).

(2)

Gennem operation Artemis, der blev gennemført i Den Demokratiske Republik Congo i 2003 under fælles aktion 2003/423/FUSP af 5. juni 2003 om Den Europæiske Unions militæroperation i Den Demokratiske Republik Congo (2), har Den Europæiske Union allerede taget konkrete skridt til at bidrage til genoprettelse af sikkerheden i Congo.

(3)

Den 14. december 2000 vedtog Rådet fælles aktion 2000/792/FUSP (3) om udnævnelse af Aldo Ajello til Den Europæiske Unions særlige repræsentant for De Store Søers Område i Afrika og om ophævelse af fælles aktion 96/250/FUSP. Den særlige repræsentants mandat blev senest udvidet ved fælles aktion 2004/530/FUSP (4).

(4)

Den 29. september 2003 vedtog Rådet fælles holdning 2003/680/FUSP (5) om ændring af fælles holdning 2002/829/FUSP om leverance af visse former for udstyr til Den Demokratiske Republik Congo.

(5)

Den samlede og altomfattende aftale om overgangen i Den Demokratiske Republik Congo, der blev undertegnet den 17. december 2002 i Pretoria, og memorandummet af 29. juni 2003 om sikkerhed og hæren opererer med oprettelsen af en integreret politienhed (IPU).

(6)

Den 28. juli 2003 vedtog De Forenede Nationers (FN) Sikkerhedsråd resolution 1493 (2003), hvori det udtrykker tilfredshed med bekendtgørelsen den 4. april 2003 af overgangsforfatningen i Den Demokratiske Republik Congo og dannelsen af regeringen for national enhed og overgang bebudet den 30. juni 2003. Det tilskyndede donorer til at støtte oprettelsen af en integreret congolesisk politienhed og godkendte, at FN's Mission i Den Demokratiske Republik Congo (MONUC) yder den ekstra bistand, som måtte være nødvendig for at uddanne enheden.

(7)

I fælles erklæring af 29. september 2003 om samarbejdet mellem FN og Den Europæiske Union inden for krisestyring udtrykte FN's generalsekretær og formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union sig positivt om det nuværende samarbejde mellem FN og Den Europæiske Union inden for civil- og militær krisestyring og overvejede, hvordan der kan ydes støtte til oprettelsen af en integreret politienhed i Kinshasa for at beskytte overgangsregeringen og dens institutioner.

(8)

Den 20. oktober 2003 rettede Congos regering en officiel anmodning til den højtstående FUSP-repræsentant om EU-bistand til at oprette den integrerede politienhed (IPU), der skal bidrage til at sikre beskyttelsen af statsinstitutionerne og styrke det interne sikkerhedsapparat.

(9)

Den 15. december 2003 besluttede Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité, at Den Europæiske Union skulle støtte oprettelsen af IPU efter en tilgang i tre trin: genopbygning og renovering af et uddannelsescenter og levering af basisudstyr, uddannelse af IPU, samt opfølgning, overvågning og vejledning i forbindelse med den konkrete gennemførelse af IPU's mandat efter den indledende uddannelsesfase.

(10)

Kommissionen har vedtaget en finansieringsafgørelse under Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) med henblik på et projekt, der omfatter teknisk bistand, genopbygning af uddannelsescentret og levering af visse former for udstyr til IPU samt passende uddannelse.

(11)

Den 17. maj 2004 vedtog Rådet fælles aktion 2004/494/FUSP (6), hvori Den Europæiske Union gav tilsagn om at »støtte konsolideringen af den interne sikkerhed i Congo, der er en afgørende faktor i fredsprocessen og landets udvikling, gennem bistand til oprettelsen af en integreret politienhed (IPU) i Kinshasa«. Med henblik herpå bidrog Den Europæiske Union og dens medlemsstater, som et supplement til de EUF-finansierede aktiviteter, med finansielle midler og/eller naturalydelser, således at Congos regering kunne få det retshåndhævelsesudstyr samt den ammunition og de våben, der er defineret som nødvendige for oprettelsen af IPU.

(12)

Den 1. oktober 2004 vedtog FN's Sikkerhedsråd resolution 1565 (2004), hvori det besluttedes at forlænge deployeringen af MONUC indtil den 31. marts 2005. Sikkerhedsrådet besluttede endvidere, at MONUC bl.a. skal have mandat til som opbakning til regeringen for national enhed og overgang »at bidrage til arrangementer, der træffes med henblik på at sikre institutionerne og beskytte embedsmænd i forbindelse med overgangen i Kinshasa, indtil den integrerede politienhed kan overtage ansvaret herfor, samt bistå de congolesiske myndigheder med opretholdelse af ro og orden på andre strategiske områder«.

(13)

Den nuværende sikkerhedssituation i Congo risikerer at udvikle sig i negativ retning med potentielt alvorlige følger for processen med at styrke demokratiet, retsstaten og den internationale og regionale sikkerhed. Et varigt tilsagn om en politisk indsats og om midler fra Den Europæiske Unions side vil bidrage til at konsolidere stabiliteten i regionen.

(14)

Det fastslås i fælles aktion 2004/494/FUSP, betragtning 12, at »Rådet kan beslutte, at EUF-projektet og leveringen af retshåndhævelsesudstyr, våben og ammunition til IPU efter behov skal ledsages af et europæisk sikkerheds- og forsvars (ESFP)-element vedrørende overvågning, vejledning og rådgivning«.

(15)

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité tilsluttede sig på mødet den 16. november 2004 idéen om en ESFP-mission som opfølgning af EUF-projektet.

(16)

Den 22. november 2004 bekræftede Rådet sit tilsagn om at arbejde tæt sammen med MONUC og yde missionen effektiv støtte, så den kan udføre sit mandat, der bl.a. omfatter uddannelse af politifolk —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

Missionen

1.   Den Europæiske Union opretter herved en EU-politimission (EUPOL »Kinshasa«) med henblik på fra begyndelsen af januar 2005 at sikre opfølgningen af det EUF-projekt, der er omhandlet i fælles aktion 2004/494/FUSP om oprettelse af IPU i Kinshasa (Den Demokratiske Republik Congo). I mellemtiden og med henblik på forberedelse af politimissionen nedsættes senest den 1. december 2004 en planlægningsgruppe, der forbliver operationel indtil påbegyndelsen af missionen.

2.   EUPOL »Kinshasa« skal fungere i overensstemmelse med de mål og andre bestemmelser, som er indeholdt i opgavebeskrivelsen i artikel 3.

Artikel 2

Planlægningsfasen

1.   I planlægningsfasen skal planlægningsgruppen bestå af en politimissionschef/leder af planlægningsgruppen og det personale, der er nødvendigt til varetagelse af opgaverne i forbindelse med missionens behov.

2.   Der skal som en prioritet i planlægningsprocessen foretages en omfattende risikovurdering, der om nødvendigt kan ajourføres.

3.   Generalsekretariatet for Rådet udarbejder operationskonceptet (CONOPS). Planlægningsgruppen udarbejder derefter operationsplanen (OPLAN) og udvikler alle de tekniske instrumenter, der er nødvendige for gennemførelsen af EUPOL »Kinshasa«. CONOPS og OPLAN skal tage hensyn til den omfattende risikovurdering. Rådet skal godkende CONOPS og OPLAN.

Artikel 3

Opgavebeskrivelse

Den Europæiske Union gennemfører en politimission i Kinshasa (Congo) med henblik på at overvåge, vejlede og rådgive i forbindelse med IPU's oprettelse og indkøring for at sikre, at IPU optræder i overensstemmelse med uddannelsen på politiakademiet og i henhold til international god praksis på dette område. Disse aktioner skal fokusere på IPU's kommandovej med henblik på at fremme IPU's forvaltningskapacitet og på at overvåge, vejlede og rådgive de operative enheder i udførelsen af deres opgaver.

Artikel 4

Missionens struktur

Missionen består af et hovedkvarter placeret i IPU's operationscenter. Hovedkvarteret består af missionschefens kontor, en overvågnings-, vejlednings- og rådgivningsafdeling, en administrativ støtteafdeling samt forbindelsesofficerer til de vigtigste aktører i forbindelse med IPU.

Artikel 5

Missionschef/politichef

1.   Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité udnævner efter indstilling fra generalsekretæren/den højtstående repræsentant en missionschef/politichef. Missionschefen/politichefen har den operative kontrol med EUPOL »Kinshasa« og varetager den daglige styring af EUPOL »Kinshasa«s funktioner.

2.   Missionschefen/politichefen undertegner en kontrakt med Kommissionen.

3.   Alle politifolk er fuldt underlagt den relevante nationale myndigheds kommando. Nationale myndigheder overdrager den operative kontrol til chefen for EUPOL »Kinshasa«.

4.   Missionschefen/politichefen har ansvaret for den disciplinære kontrol med personalet. For udstationeret personale skal disciplinære sanktioner udøves af den berørte nationale myndighed eller EU-myndighed.

Artikel 6

Personale

1.   Antallet af EUPOL »Kinshasa«-medarbejdere og disses kompetence skal være i overensstemmelse med missionsbeskrivelsen i artikel 3 og missionsstrukturen i artikel 4.

2.   Politifolkene udstationeres af medlemsstaterne. Den enkelte medlemsstat dækker udgifterne til de politifolk, den udstationerer, inkl. lønninger, dækning af lægehjælp, andre godtgørelser end dagpenge, boligudgifter og rejseudgifter til og fra Den Demokratiske Republik Congo.

3.   Internationalt civilt personale og lokalt personale ansættes på kontrakt af EUPOL »Kinshasa« efter behov.

4.   Bidragende stater eller fællesskabsinstitutioner kan også, efter behov, udstationere internationalt civilt personale. Den enkelte bidragende stat eller fællesskabsinstitution dækker udgifterne til alt personale, den udstationerer, inkl. lønninger, dækning af lægehjælp, andre godtgørelser end dagpenge, boligudgifter og rejseudgifter til og fra Den Demokratiske Republik Congo.

Artikel 7

Kommandovej

EUPOL »Kinshasa«-strukturen skal i sin egenskab af krisestyringsoperation have en fælles kommandovej.

Den Europæiske Unions særlige repræsentant aflægger rapport til Rådet gennem generalsekretæren/den højtstående repræsentant.

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité udøver den politiske kontrol og den strategiske styring.

Missionschefen/politichefen leder EUPOL »Kinshasa« og varetager den daglige ledelse.

Missionschefen/politichefen aflægger rapport til generalsekretæren/den højtstående repræsentant gennem Den Europæiske Unions særlige repræsentant.

Generalsekretæren/den højtstående repræsentant giver missionschefen/politichefen retningslinjer gennem Den Europæiske Unions særlige repræsentant.

Artikel 8

Politisk kontrol og strategisk styring

1.   Med referat til Rådet udøver Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité den politiske kontrol med og den strategiske styring af operationen. Rådet bemyndiger herved Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité til at træffe de nødvendige beslutninger i overensstemmelse med artikel 25 i traktaten. Denne bemyndigelse omfatter kompetencen til at ændre operationsplanen og kommandovejen. Beslutningskompetencen vedrørende operationens karakter og afslutning forbliver i Rådet, som bistås af generalsekretæren/den højtstående repræsentant.

2.   Den Europæiske Unions særlige repræsentant opstiller lokale politiske retningslinjer for chefen for politimissionen. Den Europæiske Unions særlige repræsentant sikrer samordningen med andre EU-aktører samt forbindelserne med værtsstatens myndigheder.

3.   Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité aflægger med regelmæssige mellemrum rapport til Rådet under hensyntagen til rapporterne fra Den Europæiske Unions særlige repræsentant.

4.   Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité modtager med regelmæssige mellemrum rapporter fra chefen for politimissionen vedrørende gennemførelsen af operationen. Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité kan, i det omfang det er relevant, indkalde chefen for politimissionen til sine møder.

Artikel 9

Tredjelandes deltagelse

1.   Uden at dette anfægter Den Europæiske Unions selvstændige beslutningstagning og fælles institutionelle ramme opfordres tiltrædende stater, og kandidatlande og andre tredjelande kan opfordres til at bidrage til EUPOL »Kinshasa« på den betingelse, at de dækker udgifterne til udsendelse af de politifolk og/eller det internationale civile personale, de udstationerer, inkl. lønninger, godtgørelser og rejseudgifter til og fra Den Demokratiske Republik Congo, og bidrager til EUPOL »Kinshasa«s løbende udgifter i passende omfang.

2.   Rådet bemyndiger herved Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité til, efter henstilling fra chefen for politimissionen og Udvalget for De Civile Aspekter af Krisestyring, at træffe de relevante afgørelser om accept af de foreslåede bidrag.

3.   Tredjelande, der yder bidrag til EUPOL »Kinshasa«, skal have samme rettigheder og forpligtelser i den daglige ledelse af operationen som de EU-medlemsstater, der deltager heri.

4.   Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité træffer passende foranstaltninger vedrørende aftaler om deltagelse og forelægger om nødvendigt forslag for Rådet, herunder tredjelandes mulige finansielle deltagelse i de fælles udgifter.

5.   Detaljerede ordninger vedrørende tredjelandes deltagelse aftales i henhold til artikel 24 i traktaten. Generalsekretæren/den højtstående repræsentant, der bistår formandskabet, kan forhandle sådanne ordninger på dettes vegne. Har Den Europæiske Union og et tredjeland indgået aftale om rammerne for det pågældende tredjelands deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer, finder bestemmelserne i en sådan aftale anvendelse i forbindelse med denne operation.

Artikel 10

Finansielle ordninger

1.   Omkostningerne ved gennemførelsen af denne fælles aktion fastsættes til højst 4 370 000 EUR, hvilket dækker omkostningerne i planlægningsfasen og i 2005.

2.   For udgifter, som afholdes over fællesskabsbudgettet, gælder følgende:

a)

udgifter skal forvaltes i overensstemmelse med Fællesskabets budgetprocedurer og -regler med den undtagelse, at forudfinanseringer ikke forbliver Fællesskabets ejendom. Det skal være tilladt tredjelandsstatsborgere at byde på kontrakter

b)

lederen af planlægningsgruppen/chefen for politimissionen henhører fuldt og helt under Kommissionen, som fører tilsyn med ham, for så vidt angår det arbejde, der udføres inden for rammerne af hans kontrakt.

3.   De finansielle ordninger skal tage hensyn til EUPOL »Kinshasa«s operationelle krav, herunder udstyrets kompatibilitet og holdenes interoperabilitet.

Artikel 11

Fællesskabsaktioner og andre relevante aktioner

1.   Rådet noterer sig, at Kommissionen vil stile mod at nå målene for denne fælles aktion, eventuelt ved hjælp af relevante fællesskabsforanstaltninger.

2.   Rådet noterer sig desuden, at der er behov for koordineringsstrukturer både i Kinshasa og Bruxelles, bl.a. hvad angår eventuelle fremtidige EUF-projekter, under hensyn til de bestående koordineringsmekanismer.

Artikel 12

Videregivelse af klassificerede oplysninger

1.   Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har bemyndigelse til i overensstemmelse med Rådets sikkerhedsforskrifter at videregive EU-klassificerede oplysninger og dokumenter til og med klassifikationsgraden »CONFIDENTIEL UE«, som er udarbejdet med henblik på operationen, til tredjelande, der er tilknyttet nærværende fælles aktion.

2.   Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har desuden bemyndigelse til i overensstemmelse med Rådets sikkerhedsforskrifter og på grundlag af de praktiske behov i forbindelse med missionen at videregive EU-klassificerede oplysninger og dokumenter til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE«, som er udarbejdet med henblik på operationen, til FN. Der udarbejdes lokale ordninger med henblik herpå.

3.   Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har, hvis der er et konkret og umiddelbart praktisk behov derfor, også bemyndigelse til i overensstemmelse med Rådets sikkerhedsforskrifter at videregive EU-klassificerede oplysninger og dokumenter til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE«, som er udarbejdet med henblik på operationen, til værtsstaten. I alle andre tilfælde videregives disse oplysninger og dokumenter til værtsstaten i overensstemmelse med procedurer, der er tilpasset samarbejdsniveauet mellem værtsstaten og Den Europæiske Union.

4.   Generalsekretæren/den højtstående repræsentant har bemyndigelse til at videregive EU-ikke-klassificerede dokumenter i relation til Rådets forhandlinger om operationen, som er omfattet af tavshedspligt, i henhold til Rådets forretningsordens artikel 6, stk. 1, til tredjelande, der er tilknyttet den fælles aktion.

Artikel 13

EUPOL »Kinshasa«-personalets status

1.   EUPOL »Kinshasa«-personalets status i Den Demokratiske Republik Congo, herunder, eventuelt, privilegier, immuniteter og yderligere garantier, der måtte være nødvendige for, at EUPOL »Kinshasa« kan gennemføres og fungere godt, aftales efter proceduren i artikel 24 i traktaten. Generalsekretæren/den højtstående repræsentant, der bistår formandskabet, kan forhandle sådanne ordninger på dettes vegne.

2.   Den stat eller fællesskabsinstitution, der har udstationeret en medarbejder, har ansvaret for at behandle klager fra eller vedrørende medarbejderen i forbindelse med udstationeringen. Den pågældende stat eller fællesskabsinstitution har ansvaret for eventuelt at anlægge sag mod den udstationerede.

Artikel 14

Ikrafttrædelse, varighed og udgifter

Denne fælles aktion træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den udløber den 31. december 2005.

Udgifterne er støtteberettigede efter vedtagelsen af den fælles aktion.

Artikel 15

Offentliggørelse

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2004.

På Rådets vegne

L. J. BRINKHORST

Formand


(1)  EUT L 21 af 28.1.2004, s. 25.

(2)  EUT L 143 af 11.6.2003, s. 50.

(3)  EFT L 318 af 16.12.2000, s. 1.

(4)  EUT L 234 af 3.7.2004, s. 13.

(5)  EUT L 249 af 1.10.2003, s. 64.

(6)  EUT L 182 af 19.5.2004, s. 41.


Top