Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0791

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 791/2004/EF af 21. april 2004 om et EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på uddannelsesområdet, og støtte til enkeltforanstaltninger på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet

OJ L 138, 30.4.2004, p. 31–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/791(1)/oj

32004D0791

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 791/2004/EF af 21. april 2004 om et EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på uddannelsesområdet, og støtte til enkeltforanstaltninger på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet

EU-Tidende nr. L 138 af 30/04/2004 s. 0031 - 0039


Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 791/2004/EF

af 21. april 2004

om et EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på uddannelsesområdet, og støtte til enkeltforanstaltninger på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 149, stk. 4, og artikel 150, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [1],

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 [2], og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til traktaten skal Fællesskabet bidrage til udviklingen af et højt uddannelsesniveau ved at støtte og supplere medlemsstaternes indsats, iværksætte en erhvervsuddannelsespolitik, der støtter og supplerer medlemsstaternes aktioner, og fremme samarbejdet med tredjelande.

(2) I Laeken-erklæringen, der er knyttet som bilag til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 14.-15. december 2001, hedder det, at en af de grundlæggende udfordringer, Den Europæiske Union skal tage op, er, hvordan borgerne kan bringes nærmere det europæiske projekt og de europæiske institutioner.

(3) I det detaljerede arbejdsprogram om opfølgning af uddannelsessystemernes mål i Europa [3], som Rådet vedtog den 14. juni 2002, er der fastlagt et handlingsprogram, der forudsætter støtte på EF-plan.

(4) Ifølge erklæringen fra Den Europæiske Union i anledning af halvtredsåret for verdenserklæringen om menneskerettigheder, som blev offentliggjort i Wien den 10. december 1998, bør Unionen videreudvikle "samarbejdet på menneskerettighedsområdet, f.eks. gennem uddannelses- og erhvervsuddannelsesaktiviteter i samarbejde med andre relevante organisationer, og ved at sikre, at programmet for mastergraden i menneskerettigheder, der er udformet af femten europæiske universiteter, videreføres".

(5) I konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Køln den 4. juni 1999 hed det, at der skulle lægges mere vægt på spørgsmålet om budgetsikkerhed med henblik på at gøre det europæiske masterprogram for menneskerettigheder og demokratisering mere bæredygtigt og vedvarende.

(6) Budgetposterne A-3 0 1 0, A-3 0 1 1, A-3 0 1 2, A-3 0 1 3, A-3 0 1 4, A-3 0 1 7, A-3 0 2 2, A-3 0 2 7, A-3 0 4 4, B3-1 0 0 0 og B3-3 0 4 i Den Europæiske Unions almindelige budget for 2003 og for de foregående budgetår har fungeret effektivt på uddannelsesområdet.

(7) Europakollegiet, der forestår postgraduate studieprogrammer om den europæiske dimension af juridiske, økonomiske, politiske, samfundsvidenskabelige og humanistiske emner, Det Europæiske Universitetsinstitut, der bidrager til udviklingen af Europas kulturelle og videnskabelige arv via videregående uddannelse og forskning, Det Europæiske Institut for Offentlig Forvaltning, der uddanner nationale embedsmænd og EU-embedsmænd i europæisk integration, Det Europæiske Retsakademi i Trier, der giver videreuddannelse på universitetsniveau for personer, der som erhvervsudøvere eller som brugere beskæftiger sig med europæisk ret, European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation, der tilbyder en europæisk mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, et ph.d.-program og andre uddannelses- og forskningsaktiviteter vedrørende fremme af menneskerettigheder og demokratisering, Det Europæiske Agentur for Udvikling af Specialundervisning, der arbejder for forbedring af specialundervisningen og etablering af et vedvarende europæisk samarbejde om specialundervisning samt Det Internationale Center for Europæisk Uddannelse, der forestår undersøgelser, uddannelse og forskning vedrørende ét Europa og én verden, føderalisme, regionalisme og strukturforandringerne i vore dages samfund er alle organer, der arbejder for virkeliggørelsen af mål af generel europæisk interesse.

(8) Der er et øget behov for at uddanne deltagerlandenes dommere i anvendelsen af EU-retten, og for at Fællesskabet yder støtte til denne uddannelse, bl.a. efter vedtagelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 [4], som giver de nationale domstole øgede beføjelser til at anvende disse traktatbestemmelser.

(9) I henhold til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget [5], i det følgende benævnt "finansforordningen", skal der vedtages en basisretsakt, som disse eksisterende støtteforanstaltninger skal bygge på.

(10) Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen har i forbindelse med vedtagelsen af finansforordningen forpligtet sig til at sørge for, at denne basisretsakt kan træde i kraft fra regnskabsåret 2004. Kommissionen har forpligtet sig til i forbindelse med gennemførelsen at tage hensyn til budgetanmærkningerne.

(11) Det er nødvendigt at sikre de institutioner, som Fællesskabet har ydet støtte til gennem en årrække, en passende stabilitet og kontinuitet i bevillingerne med forbehold af finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne dertil.

(12) Geografisk set bør programmet omfatte de tiltrædende medlemsstater, og eventuelt, for så vidt angår bestemte foranstaltninger, EFTA-/EØS-landene og kandidatlandene.

(13) Eventuel finansiering, der ikke hidrører fra Fællesskabet, men fra statsmidler, bør ske i overensstemmelse med traktatens artikel 87 og 88.

(14) I denne afgørelse fastlægges der for hele programmets varighed en finansieringsramme, der, som omhandlet i punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren [6], udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden inden for rammerne af den årlige budgetprocedure.

(15) Støtte i henhold til denne afgørelse bør ydes under nøje overholdelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Programmets formål og aktiviteter

1. Ved denne afgørelse fastlægges der et EF-handlingsprogram på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet, i det følgende benævnt "programmet", for støtte til organer og disses aktiviteter, der har til formål at gøre kendskabet til det europæiske samarbejde bredere og mere indgående eller at bidrage til gennemførelsen af fælles politiske mål på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet i og uden for Fællesskabet.

2. Programmets generelle mål er at støtte disse organers aktiviteter på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet.

Følgende aktiviteter omfattes af dette program:

a) det løbende arbejdsprogram for et organ, der arbejder for virkeliggørelsen af et mål af generel europæisk interesse på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet på europæisk plan eller på verdensplan eller et mål, der indgår i Den Europæiske Unions politik på dette område

b) en enkeltforanstaltning til fremme af Den Europæiske Unions indsats på dette område, der giver oplysning om europæisk integration og om de mål, som Unionen søger at nå i sine internationale forbindelser, eller som støtter EU-indsatsen og videreformidler den på nationalt plan.

Aktiviteterne skal bl.a. bidrage til eller kunne bidrage til udviklingen og gennemførelsen på fællesskabsplan af politikken og samarbejdsforanstaltningerne på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet.

3. Programmet gennemføres i perioden 1. januar 2004-31. december 2006.

Artikel 2

Adgang til programmet

Et organ skal, for at være berettiget til støtte, overholde bestemmelserne i bilaget og opfylde følgende kriterier:

a) Det skal være en uafhængig juridisk person, der arbejder uden fortjeneste for øje, som primært er aktiv på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet, og hvis formål er i offentlighedens interesse.

b) Det skal have været lovligt oprettet i mere end to år og have fået sit årsregnskab for de to foregående år godkendt af en autoriseret revisor.

c) Dets aktiviteter skal være i overensstemmelse med grundprincipperne i EF-indsatsen på uddannelsesområdet og ligge inden for de prioriterede områder, der opstilles i bilaget.

Under ekstraordinære omstændigheder kan Kommissionen tillade, at kravene i litra b) fraviges, forudsat at det ikke skader beskyttelsen af Fællesskabets finansielle interesser.

Artikel 3

Deltagelse af tredjelande

Der kan gives mulighed for, at organer, der er oprettet i nedenstående lande, kan deltage i foranstaltningerne under dette program:

a) tiltrædende stater, der har undertegnet tiltrædelsestraktaten den 16. april 2003

b) EØS-/EFTA-landene på betingelserne i EØS-aftalen

c) Rumænien og Bulgarien: Betingelserne for deltagelse fastsættes i overensstemmelse med Europaaftalerne, disses tillægsprotokoller og de respektive associeringsråds afgørelser

d) Tyrkiet: Betingelserne for deltagelse fastsættes i overensstemmelse med rammeaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Tyrkiet af 26. februar 2002 om de generelle principper for Republikken Tyrkiets deltagelse i Fællesskabets programmer [7].

Artikel 4

Udvælgelse af støttemodtagere

Støttemodtagerne under dette program er inddelt i to grupper:

a) Gruppe 1: Direkte driftsstøtte til de støttemodtagere, hvis navne er anført i punkt 2 i bilaget.

b) Gruppe 2: Støtte til europæiske sammenslutninger, der er aktive på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet, støtte til aktiviteter inden for videregående uddannelse vedrørende europæisk integration, inkl. Jean Monnet-professorater, støtte til aktiviteter, der bidrager til opfyldelsen af de fremtidige mål for uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne i Europa og støtte til uddannelse af dommere i deltagerlandene i EU-ret samt til organisationer, der beskæftiger sig med retligt samarbejde. Støttemodtagere udvælges på grundlag af en indkaldelse af forslag i overensstemmelse med de generelle kriterier, der er anført i bilaget.

Artikel 5

Ydelse af støtten

Støtte, der ydes under programmets forskellige aktioner, skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i den relevante del af bilaget.

Artikel 6

Finansielle bestemmelser

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet er for den periode, der er anført i artikel 1, stk. 3, fastlagt til 77 mio. EUR.

2. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag.

Artikel 7

Gennemførelse

Kommissionen er ansvarlig for programmets gennemførelse i overensstemmelse med bestemmelserne i bilaget.

Artikel 8

Opfølgning og evaluering

1. Senest den 31. december 2007 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af dette program.

Denne rapport skal bl.a. bygge på en ekstern evalueringsrapport, der skal foreligge senest ved udgangen af 2006, og som mindst undersøger, om programmet har været relevant og sammenhængende overordnet set, hvor effektivt det er gennemført (forberedelse, udvælgelse og gennemførelsen af foranstaltningerne), og hvor effektive de forskellige foranstaltninger har været hver for sig og tilsammen, ud fra i hvor høj grad målene i artikel 1 og i bilaget er nået.

Endvidere aflægger Kommissionen årligt rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om programmets gennemførelse.

2. Europa-Parlamentet og Rådet afgør i overensstemmelse med traktaten, om programmet skal videreføres efter den 1. januar 2007.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 21. april 2004.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

D. Roche

Formand

[1] EUT C 32 af 5.2.2004, s. 52.

[2] Europa-Parlamentets udtalelse af 6.11.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 22.12.2003 (EUT C 72 E af 23.3.2004, s. 19) og Europa-Parlamentets holdning af 10.3.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Rådets afgørelse af 30.3.2004.

[3] EFT C 142 af 14.6.2002, s. 1.

[4] EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1.

[5] EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

[6] EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2003/429/EF (EUT L 147 af 14.6.2003, s. 25).

[7] EFT L 61 af 2.3.2002, s. 29.

--------------------------------------------------

BILAG

1. INDLEDNING

Målene i artikel 1 skal gennemføres via de emneområder, der er beskrevet i dette bilag.

Bilaget omfatter 2 hovedtyper af emneområder:

- den første type, emneområde 1 og 2, har til formål at støtte specifikke institutioner eller udvalgte sammenslutninger, der er aktive på europæisk plan på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet

- den anden type, emneområde 3, har til formål at støtte specifikke aktiviteter eller projekter, der fokuserer på europæisk integration (emneområde 3A), eller at støtte Den Europæiske Unions indsats vedrørende uddannelse og erhvervsuddannelse uden for EF-programmerne på disse områder (emneområde 3B) eller at fremme uddannelse i EU-ret, navnlig for dommere i deltagerlandene (emneområde 3C).

2. GENNEMFØRELSE AF DE AKTIVITETER, DER STØTTES

De aktiviteter, som gennemføres af de organer, der kan modtage EF-støtte i henhold til programmet, henhører under et af følgende emneområder:

Emneområde 1: Støtte til specifikke institutioner, der er aktive på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet

Der kan under dette emneområde ydes støtte til visse drifts- og administrationsudgifter hos følgende institutioner, der arbejder for virkeliggørelsen af et mål af generel europæisk interesse på følgende områder:

- Europakollegiet (campus i Brugge og i Natolin) med postgraduate studieprogrammer om den europæiske dimension af juridiske, økonomiske, politiske, samfundsvidenskabelige og humanistiske emner

- Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, som bidrager til udviklingen af Europas kulturelle og videnskabelige arv via videregående uddannelse og forskning

- Det Europæiske Institut for Offentlig Forvaltning i Maastricht, som uddanner nationale embedsmænd og EU-embedsmænd til at varetage deres opgaver med hensyn til europæisk integration

- Det Europæiske Retsakademi i Trier, som tilbyder videreuddannelse på universitetsniveau for personer, der som erhvervsudøvere eller som brugere beskæftiger sig med europæisk ret

- European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation, som viderefører den europæiske mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, ph.d.-programmet og andre uddannelses- og forskningsaktiviteter vedrørende fremme af menneskerettigheder og demokratisering

- Det Europæiske Agentur for Udvikling af Specialundervisning, som beskæftiger sig med forbedring af specialundervisningen og etablering af et bredt og vedvarende europæisk samarbejde om specialundervisning

- Det Internationale Center for Europæisk Uddannelse, som varetager undersøgelser, uddannelse og forskning vedrørende ét Europa og én verden, føderalisme, regionalisme og strukturforandringerne i vore dages samfund ud fra en global, føderalistisk indfaldsvinkel.

Kommissionen kan yde støtte til de anførte institutioner, når den har modtaget et passende arbejdsprogram og budget. Der kan ydes en årligt støtte eller støtte, der kan forlænges, i henhold til en rammeaftale om partnerskab med Kommissionen.

Støtte, der ydes under dette emneområde, er ikke omfattet af nedtrapningsprincippet, jf. artikel 113, stk. 2, i finansforordningen.

Aktiviteterne under de institutioner, der modtager støtte i henhold til dette emneområde, kan foregå i eller uden for Den Europæiske Union.

De midler, der afsættes til emneområde 1, udgør højst 65 % og mindst 58 % af programmets samlede budget.

Emneområde 2: Støtte til europæiske sammenslutninger, der er aktive på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet

Der kan under dette emneområde ydes støtte til visse drifts- og administrationsudgifter hos europæiske sammenslutninger, der er aktive på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet, og som opfylder følgende minimumskrav:

- De skal være etableret som organer, der arbejder for virkeliggørelsen af et mål af generel europæisk interesse, jf. artikel 162 i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen som fastlagt i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 [1].

- De skal arbejde på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet på europæisk plan og have klare og veldefinerede mål, der er nedfældet i deres vedtægter.

- De skal have medlemmer i mindst 12 EU-medlemsstater.

- De skal bestå af sammenslutninger på nationalt, regionalt eller lokalt plan.

- De skal have hjemsted og have retlig status i en af EU-medlemsstaterne.

- Hovedparten af deres virksomhed skal foregå i EU-medlemsstaterne, i EØS-landene og/eller i kandidatlandene.

Under dette emneområde ydes der støtte efter udvælgelse af forslag, der indgives som svar på en eller flere offentliggjorte indkaldelser af forslag. EF-støtten må højst udgøre 75 % af de støtteberettigede udgifter som opstillet i et godkendt arbejdsprogram for sammenslutningen. Der kan ydes en årlig støtte eller støtte, der kan forlænges, i henhold til en rammeaftale om partnerskab med Kommissionen.

Støtte, der ydes under dette emneområde, er ikke omfattet af nedtrapningsprincippet, jf. artikel 113, stk. 2, i finansforordningen.

De midler, der afsættes til emneområde 2, udgør højst 4 % af programmets samlede budget.

Emneområde 3A: Støtte til aktiviteter inden for videregående uddannelse vedrørende europæisk integration, herunder Jean Monnet-professorater

Under dette emneområde ydes der støtte til aktiviteter til fremme af EU's indsats vedrørende videregående uddannelse, udbredelse af kendskabet til europæisk integration på højere uddannelsesinstitutioner og til de mål, som EU søger at nå i sine internationale forbindelser, eller som støtter EU-indsatsen og videreformidler den på nationalt plan.

Aktiviteter, som modtager støtte i henhold til dette emneområde, kan foregå i lande i eller uden for Den Europæiske Union.

I henhold til artikel 2 omfattes bl.a. følgende:

- gennemførelse af studier i europæisk integration på universiteterne

- etablering af og støtte til nationale sammenslutninger af lærere, der er specialiserede i europæisk integration

- fremme af idéarbejde og debat om den europæiske integrationsproces

- fremme af forskning på universitetsniveau af EU's prioriterede emner, f.eks. Europas fremtid og dialogen mellem folk og kulturer, herunder forskning gennemført af unge akademikere.

Under dette emneområde ydes der støtte efter udvælgelse af forslag, der indgives som svar på en eller flere offentliggjorte indkaldelser af forslag. EF-støtten må højst udgøre 75 % af de støtteberettigede udgifter for de aktiviteter, der udvælges til at modtage støtte under dette emneområde.

De midler, der afsættes til emneområde 3A, udgør højst 24 % og mindst 20 % af programmets samlede budget.

Emneområde 3B: Støtte til opfølgningsarbejdet vedrørende de europæiske uddannelsessystemers konkrete fremtidige mål

Emneområde 3B omfatter foranstaltninger vedrørende støtte, iværksættelse, oplysning og fremme i forbindelse med opfølgningen af de tre mål for uddannelsessystemerne i Europa, som Det Europæiske Råd har vedtaget [2], og som skal nås inden 2010:

- forbedre kvaliteten og effektiviteten af uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne i Den Europæiske Union

- lette adgangen for alle til uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne

- gøre uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne mere åbne over for resten af verden

samt de 13 tilknyttede delmål. Foranstaltningerne kan omfatte fremadrettede strategier, der dækker tidsrummet indtil 2010, og de kan omfatte såvel interne europæiske aspekter som aspekter vedrørende Europas stilling i verden.

De typer aktiviteter, der kan modtage støtte under dette emneområde, omfatter gennemførelsen af den åbne koordineringsmetode på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet, bl.a. via peer review, udveksling af god praksis, udveksling af oplysninger samt opstilling af indikatorer og benchmarks.

Det drejer sig navnlig om:

- støtte til undersøgelser og forskning i forbindelse med gennemførelsen af de konkrete fremtidige mål

- ekspertmøder, seminarer, konferencer, studiebesøg, der er med til at gennemføre det detaljerede arbejdsprogram vedrørende målene

- forberedelse og gennemførelse af oplysningsarbejde og udarbejdelse af publikationer, der skal sensibilisere de kredse, der beskæftiger sig med uddannelse og erhvervsuddannelse, bl.a. gennem foranstaltninger til fremme af Den Europæiske Unions indsats på dette område og til forbedring af kvaliteten af, adgangen for alle til og åbenheden over for resten af verden i de europæiske uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer

- diverse aktiviteter til støtte for Fællesskabets indsats ved inddragelse af aktører fra civilsamfundet, der arbejder på nationalt eller europæisk plan inden for uddannelse og erhvervsuddannelse.

Dette emneområde gennemføres ved hjælp af støtte efter udvælgelse af forslag, der indgives som svar på en eller flere indkaldelser af forslag.

Der kan ydes støtte til institutioner med hjemsted i en af EU-medlemsstaterne, i EØS-landene og/eller i kandidatlandene. For så vidt angår aktiviteter i forbindelse med det tredje mål (gøre uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne mere åbne over for resten af verden) kan der ekstraordinært ydes støtte til institutioner i andre tredjelande.

EF-støtten må normalt højst udgøre 75 % af de støtteberettigede udgifter til de udvalgte aktiviteter.

De midler, der afsættes til emneområde 3B, må højst udgøre 14 % og mindst 9 % af programmets samlede budget.

Emneområde 3C: Støtte til uddannelse af deltagerlandenes dommere i EU-ret

Under dette emneområde kan der ydes støtte til tiltag iværksat af organisationer, der beskæftiger sig med retligt samarbejde, og til andre foranstaltninger, der skal fremme uddannelse i EU-ret, navnlig for dommere i deltagerlandene.

Der kan under dette emneområde ydes støtte til aktiviteter i medlemsstaterne, i EØS-landene og/eller i kandidatlandene.

Under dette emneområde ydes der støtte efter udvælgelse af forslag, der indgives efter en eller flere offentliggjorte indkaldelser af forslag. EF-støtten må normalt højst udgøre 75 % af de tilskudsberettigede udgifter til aktiviteten som opstillet i et godkendt arbejdsprogram.

De midler, der afsættes til emneområde 3C, må højst udgøre 4 % af programmets samlede budget.

3. GENNEMSIGTIGHED

Alle modtagere af tilskud under dette program skal på et fremtrædende sted, f.eks. på en hjemmeside eller i en årsberetning, anføre, at de modtager støtte fra Den Europæiske Unions budget.

4. KRITERIER FOR EVALUERING AF STØTTEANSØGNINGERNE

Ansøgninger om støtte, som indgives efter indkaldelse af forslag, evalueres under hensyn til følgende kriterier:

- relevans i forhold til programmets mål og til det pågældende emneområdes mål

- relevans i forhold til prioriterede områder eller andre kriterier, der fremgår af indkaldelsen af forslag

- forslagets kvalitet

- forslagets forventede betydning for uddannelse og erhvervsuddannelse på europæisk plan.

5. STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER

Når Kommissionen fastsætter størrelsen af støtten under et af programmets emneområder, kan den anvende faste støttebeløb baseret på offentliggjorte tariffer over enhedspriser.

For tilskud i 2004 kan perioden for udgifternes tilskudsberettigelse begynde den 1. januar 2004, forudsat at udgifterne ikke ligger forud for datoen for indgivelsen af ansøgningen om tilskud eller forud for begyndelsen af modtagerens regnskabsår.

I 2004 kan der for støttemodtagere, hvis regnskabsår begynder inden den 1. marts, gøres en undtagelse fra kravet om, at der skal være underskrevet en aftale senest fire måneder efter begyndelsen af modtagerens regnskabsår, jf. artikel 112, stk. 2, i finansforordningen. I dette tilfælde skal aftalerne om driftstilskud i 2004 underskrives senest den 30. juni 2004.

6. FORVALTNING AF PROGRAMMET

Kommissionen kan på grundlag af en omkostnings-/effektivitetsanalyse beslutte at overdrage alle eller nogle forvaltningsopgaver i forbindelse med programmet til et gennemførelsesorgan, jf. artikel 55 i finansforordningen. Den kan også på grundlag af kontrakter om punktuelle tjenesteydelser benytte eksperter og enhver anden faglig og administrativ bistand, der ikke medfører udøvelse af offentlig myndighed. Den kan yderligere finansiere undersøgelser og tilrettelægge ekspertmøder, der letter iværksættelsen af programmet, og gennemføre foranstaltninger med henblik på oplysnings-, publikations- og formidlingsvirksomhed, der har direkte forbindelse med gennemførelsen af programmet.

7. KONTROL OG REVISION

Modtageren af driftsstøtte stiller al dokumentation for udgifter, der er afholdt i løbet af det år, hvor støtten blev ydet, til rådighed for Kommissionen, herunder især kontrollerede regnskaber, i fem år fra den sidste udbetaling. Støttemodtageren sørger for, at dokumentation, der eventuelt befinder sig hos partnere eller medlemmer, stilles til rådighed for Kommissionen.

Kommissionen kan enten direkte ved hjælp af en af sine medarbejdere eller via et andet kvalificeret eksternt organ efter eget valg foretage revision af anvendelsen af støtten. Denne revision kan foretages i hele rammeaftalens løbetid og i en periode på fem år fra dagen for betalingen af støttesaldoen. Resultaterne af revisionen kan føre til, at Kommissionen træffer beslutning om tilbagekrævning.

Kommissionens personale og eksterne personer, der har fået mandat fra Kommissionen, skal i det omfang, det er nødvendigt for at foretage revisionen, have adgang bl.a. til modtagerens kontorlokaler, og til alle nødvendige oplysninger, herunder i elektronisk form.

Revisionsretten og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) har samme rettigheder som Kommissionen, bl.a. ret til adgang.

For at beskytte Fællesskabets finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder, bemyndiges Kommissionen til i overensstemmelse med Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 [3] at foretage kontrol og inspektion på stedet i forbindelse med dette program. Undersøgelserne gennemføres eventuelt af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 [4].

[1] EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.

[2] Detaljeret arbejdsprogram for opfølgning af uddannelsessystemernes mål i Europa (EFT C 142 af 14.6.2002, s. 1).

[3] EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.

[4] EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

--------------------------------------------------

Top