EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0740

2004/740/EF:Rådets afgørelse af 4. oktober 2004 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

OJ L 326, 29.10.2004, p. 45–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 47–48 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 165 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/740/oj

29.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 326/45


RÅDETS AFGØRELSE

af 4. oktober 2004

om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

(2004/740/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 128, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

under henvisning til udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den europæiske beskæftigelsesstrategi er det vigtigste middel til gennemførelse af beskæftigelses- og arbejdsmarkedsmålene i Lissabon-strategien. I reformen af den europæiske beskæftigelsesstrategi i 2003 blev hovedvægten lagt på mellemfristet rådgivning og på betydningen af at gennemføre samtlige de politikker, der anbefales i beskæftigelsesretningslinjerne.

(2)

Beskæftigelsesretningslinjerne skal kun revideres indgående hvert tredje år, medens der i de mellemliggende år kun bør foretages en begrænset ajourføring. Den europæiske beskæftigelsestaskforce anbefalede mere insisterende henstillinger og en mere effektiv brug af peer review frem for at begynde at ændre retningslinjerne igen.

(3)

Af konklusionerne fra den europæiske beskæftigelsestaskforce og den analyse af medlemsstaternes nationale handlingsplaner for beskæftigelsen, som begge indgår i den fælles rapport om beskæftigelsen 2003-2004, fremgår det, at medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter bør gøre en særlig indsats for at øge arbejdstagernes og virksomhedernes evne til at tilpasse sig ændringer i de økonomiske vilkår og efterspørgslen på arbejdsmarkedet, få flere mennesker ud på arbejdsmarkedet og få flere til at blive der længere, sørge for at arbejde bliver et reelt valg for alle, bl.a. ved at gøre det lettere for unge arbejdsløse at få det første job og ved at tilskynde ældre arbejdstagere til at blive på arbejdsmarkedet, investere mere og mere effektivt i menneskelige ressourcer og livslang læring samt i forskning og udvikling, bl.a. i ekspertiseplatforme, og sikre en effektiv reformgennemførelse ved hjælp af bedre styring, bl.a. gennem en indsats for at forbedre den demokratiske deltagelse, overbevise borgerne om behovet for reformer og styrke forbindelserne mellem EU-finansiering, navnlig ESF, og gennemførelsen af de europæiske beskæftigelsesretningslinjer. Disse prioriterede mål er i fuld overensstemmelse med de aktuelle retningslinjer og kan videreføres i forbindelse med retningslinjerne.

(4)

Beskæftigelsesretningslinjerne gælder for de nye medlemsstater fra tiltrædelsen.

(5)

Ud over disse beskæftigelsesretningslinjer bør medlemsstaterne gennemføre de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik fuldt ud og sikre, at foranstaltningerne er fuldt ud forenelige med nødvendigheden af at opretholde sunde offentlige finanser og makroøkonomisk stabilitet —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, jf. bilaget til Rådets afgørelse 2003/578/EF af 22. juli 2003 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik (3), videreføres, og medlemsstaterne skal tage hensyn hertil i deres beskæftigelsespolitikker.

Udfærdiget i Luxembourg, den 4. oktober 2004.

På Rådets vegne

A. J. DE GEUS

Formand


(1)  Udtalelse af 22.4.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 29.9.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EUT L 197 af 5.8.2003, s. 13.


Top