EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0637

2004/637/EF: Kommissionens beslutning af 8. september 2004 om godkendelse af anden fase af den tekniske handlingsplan for 2004 til forbedring af landbrugsstatistikken (meddelt under nummer K(2004) 3374)

OJ L 291, 14.9.2004, p. 14–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 267M , 12.10.2005, p. 118–120 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 059 P. 284 - 286
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 059 P. 284 - 286
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 60 - 62

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/637/oj

14.9.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/14


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8. september 2004

om godkendelse af anden fase af den tekniske handlingsplan for 2004 til forbedring af landbrugsstatistikken

(meddelt under nummer K(2004) 3374)

(2004/637/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 96/411/EF af 25. juni 1996 om forbedring af Fællesskabets landbrugsstatistik (1), særlig artikel 4, stk. 1, og artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til beslutning 96/411/EF opstiller Kommissionen hvert år en teknisk handlingsplan for landbrugsstatistik.

(2)

Det er væsentligt at forbedre oplysningerne om de fysiske aspekter af europæisk landbrug og at indføre informationssystemer over landbrugsbedrifternes struktur i tiltrædelseslandene med henblik på gennemførelsen af Fællesskabets politikker på området.

(3)

I henhold til beslutning 96/411/EF finansierer Fællesskabet en del af de udgifter, som den enkelte medlemsstat har i forbindelse med tilpasningen af de nationale systemer og i forbindelse med det forberedende arbejde vedrørende de foranstaltninger, der skal gennemføres på områder af ny eller voksende interesse, som indgår i en teknisk handlingsplan.

(4)

En række af de aktioner, der er igangsat med de tidligere tekniske handlingsplaner, bør konsolideres, og arbejdet bør fortsættes.

(5)

På grund af udvidelsen, der finder sted i løbet af 2004, er det nødvendigt at gennemføre handlingsplanen for 2004 i to faser. Første fase af handlingsplanen blev godkendt ved Kommissionens beslutning 2004/366/EF (2). Anden fase af handlingsplanen bør godkendes nu.

(6)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Landbrugsstatistiske Komité —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Anden fase af den tekniske handlingsplan for 2004 til forbedring af landbrugsstatistikken (TAPAS 2004 — fase 2), som er anført i bilaget, godkendes.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. september 2004.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 162 af 1.7.1996, s. 14. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 787/2004/EF (EUT L 138 af 30.4.2004, s. 12).

(2)  EUT L 114 af 21.4.2004, s. 32.


BILAG

Anden fase af den tekniske handlingsplan for 2004 til forbedring af landbrugsstatistikken (Tapas 2004 — fase 2)

Aktionerne i anden fase af den tekniske handlingsplan til forbedring af landbrugsstatistikken (Tapas) i 2004 har til formål at udvikle eller forbedre statistikkerne på følgende områder:

a)

fysiske data om europæisk landbrug

b)

statistikker over landbrugsbedrifternes struktur.

Kommissionen yder finansiel støtte til de projekter, der gennemføres som led i disse aktioner. Bidraget pr. medlemsstat vil ikke overstige de beløb, der er anført i tabel A og B.

De aktioner, medlemsstaterne forelægger, skal vedrøre:

1)   Fysiske data om europæisk landbrug

Denne aktion er en forlængelse af de aktioner, der er gennemført i de foregående år, og har til formål at forbedre de statistiske oplysninger vedrørende arealer, produktion og anvendelse i forbindelse med den vegetabilske produktion, navnlig frugt og grøntsager, husdyrbestand samt produktion og anvendelse af den animalske produktion, navnlig mælkeproduktionen.

2)   Statistikker over landbrugsbedrifternes struktur

Statistikkerne over landbrugsbedrifternes struktur er af stor betydning for overvågningen af landbrugets produktionspotentiale. I 2003, dvs. inden tiltrædelsen, gennemførte de ti tiltrædende lande en undersøgelse af landbrugsbedrifternes struktur, men de var ikke forpligtet til at indberette de individuelle data til Eurostat. Anden fase af Tapas 2004-handlingsplanen bør gøre det muligt for disse lande at forberede denne indberetning og at konsolidere strukturstatistikkerne. Den bør desuden lette det metodologiske arbejde og indførelsen af fællesskabsklassificeringen af landbrugsbedrifter.

TABEL A

Teknisk handlingsplan for 2004 — fase 2

EU-15

Fællesskabets maksimale bidrag til omkostningerne

(1000 EUR)

LAND

BE

DK

DE

EL

ES

FR

IE

IT

LU

NL

AT

PT

FI

SE

UK

I ALT

Fysiske data

 

12

20

 

 

 

 

111

 

 

 

 

 

 

 

143

I ALT

 

12

20

 

 

 

 

111

 

 

 

 

 

 

 

143


TABEL B

Teknisk handlingsplan for 2004 — fase 2

Lande, der tiltrådte Den Europæiske Union den 1. maj 2004

Fællesskabets maksimale bidrag til omkostningerne

(1000 EUR)

LAND

CZ

EE

CY

LV

LT

HU

MT

PL

SI

SK

I ALT

Fysiske data

40

29,7

 

21,096

14

30,5

28,6

 

11,25

38

213,146

Statistikker over landbrugsbedrifternes struktur

 

13,95

 

 

 

 

 

54

9,9

36

113,850

I ALT

40

43,65

 

21,096

14

30,5

28,6

54

21,15

74

326,996


Top