EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0558

2004/558/EF: Kommissionens beslutning af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår supplerende garantier med hensyn til IBR i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med kvæg og godkendelse af de udryddelsesprogrammer, som visse medlemsstater har forelagt (meddelt under nummer K(2004) 2104)(EØS-relevant tekst)

OJ L 249, 23.7.2004, p. 20–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 267M , 12.10.2005, p. 56–61 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 059 P. 130 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 059 P. 130 - 136
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 019 P. 6 - 11

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/558/oj

23.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/20


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 15. juli 2004

om gennemførelse af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår supplerende garantier med hensyn til IBR i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med kvæg og godkendelse af de udryddelsesprogrammer, som visse medlemsstater har forelagt

(meddelt under nummer K(2004) 2104)

(EØS-relevant tekst)

(2004/558/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig artikel 9, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Infektiøs bovin rhinotracheitis (IBR) er beskrivelsen af et af de mest tydelige kliniske tegn på infektion med bovin herpesvirus type 1 (BHV1). Da mange infektioner med det pågældende virus har et subklinisk forløb, bør der træffes bekæmpelsesforanstaltninger, der er målrettet mod udryddelse af infektionen frem for mod fjernelse af symptomerne.

(2)

I bilag E (II) til direktiv 64/432/EØF er infektion med bovin herpesvirus 1 anført blandt de sygdomme, for hvilke der kan godkendes nationale bekæmpelsesprogrammer og kræves supplerende garantier.

(3)

Tyskland forelagde et program, der havde til formål at udrydde BHV1-infektion i alle dele af dets område, som opfylder kriterierne i artikel 9, stk. 1, i direktiv 64/432/EØF, og programmet indeholdt regler for indenlands flytninger af kvæg, som svarer til de regler, der tidligere er blevet gennemført i Østrig, provinsen Bolzano i Italien og Sverige, og som resulterede i, at sygdommen blev udryddet i de pågældende lande.

(4)

Det program, Tyskland forelagde, og, i overensstemmelse med Tysklands anmodning, de supplerende garantier i forbindelse med handel med kvæg med henblik på at sikre, at programmets mål nås, blev godkendt ved beslutning 2004/215/EF af 1. marts 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår supplerende garantier med hensyn til IBR i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med kvæg og godkendelse af de udryddelsesprogrammer, som visse medlemsstater har forelagt (2).

(5)

Der findes supplerende garantier vedrørende Danmark, Østrig, Finland og Sverige samt Italien for så vidt angår provinsen Bolzano. De pågældende medlemsstater anser deres område for IBR-frit, og Italien mener det samme om provinsen Bolzano. I overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i direktiv 64/432/EØF har de forelagt dokumentation for Kommissionen, som bl.a. viser, at situationen fortsat overvåges.

(6)

For medlemsstater eller regioner i medlemsstater, som er anerkendt som værende fri for sygdommen, og som for øjeblikket er anført i bilaget til Kommissionens beslutning 93/42/EØF (3), bør der kun gælde mindstekrav vedrørende afsendelse af avls- og brugskvæg til andre medlemsstater.

(7)

Til standardisering af BHV1-test i laboratorier har Verdensorganisationen for Dyresundhed (Det Internationale Kontor for Epizootier (OIE)) vedtaget et stærkt positivt, et svagt positivt og et negativt serum som internationale OIE-standarder for BHV1-test, som kan fås hos OIE's IBR-referencelaboratorier, der er nævnt i Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines (4).

(8)

Der har været problemer i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med kvæg med oprindelse i medlemsstater med en anden IBR-status.

(9)

Af hensyn til klarheden og for at sikre sproglig konsekvens i foranstaltningerne bør godkendelsen af det tyske program og de supplerende garantier vedrørende IBR samles i én beslutning, og beslutning 2004/215/EF bør ophæves.

(10)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Herved godkendes de programmer for bekæmpelse og udryddelse af infektion med bovin herpesvirus type 1 (BHV1), i det følgende benævnt »IBR«, som de medlemsstater, der er anført i første kolonne i skemaet i bilag I, har forelagt vedrørende de regioner, der er anført i anden kolonne i skemaet i bilag I.

Artikel 2

1.   Avls- og brugskvæg, der kommer fra andre medlemsstater eller andre regioner i medlemsstater end de i bilag II anførte, og som skal sendes til medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er anført i bilag I, skal mindst opfylde følgende supplerende garantier:

a)

De skal komme fra en bedrift, hvor der ifølge officielle oplysninger ikke er blevet registreret nogen kliniske eller patologiske symptomer på IBR i de seneste 12 måneder.

b)

De skal have været isoleret på et sted, der er godkendt af den kompetente myndighed, i 30 dage umiddelbart inden flytningen, og alt kvæg på samme isolationssted skal i samme periode have været uden kliniske tegn på IBR.

c)

De og alt andet kvæg på samme isolationssted skal have reageret negativt på en serologisk prøve på blodprøver, der er taget tidligst 21 dage efter deres ankomst til isolationsstedet, med henblik på påvisning af følgende antistoffer:

i)

for vaccineret kvæg: antistoffer mod gE-glycoprotein af BHV1

ii)

for ikke vaccineret kvæg: antistoffer mod hele BHV1.

2.   Uanset stk. 1 kan oprindelsesmedlemsstatens kompetente myndigheder tillade, at der til bedrifter, der ligger i regioner opført i bilag I, afsendes kvæg, der opfylder mindst én af følgende alternative betingelser:

a)

Dyrene skal have oprindelse i en medlemsstat, der er opført i bilag I, og skal komme fra BHV1-frie bedrifter, der mindst opfylder kravene i bilag III.

b)

Dyrene skal være bestemt til kødproduktion og skal opfylde følgende betingelser:

i)

dyrene:

har oprindelse i BHV1-frie bedrifter som defineret i bilag III, eller

er afkom af vaccinerede og regelmæssigt revaccinerede hundyr, eller

er blevet regelmæssigt vaccineret og revaccineret i henhold til producentens anvisninger med gE-deleteret vaccine, eller

skal have reageret negativt på en serologisk prøve for antistoffer, jf. stk. 1, litra c), på en blodprøve, der er taget i oprindelsesmedlemsstaten højst 14 dage før afsendelsen, og

ii)

de transporteres uden at komme i kontakt med dyr med en lavere sundhedsstatus til en bedrift med ukendt BHV1-status i en bestemmelsesmedlemsstat opført i bilag I, hvor alle dyr i henhold til det godkendte nationale udryddelsesprogram opdrættes indendørs, og hvorfra de kun må transporteres direkte til slagteriet.

c)

Dyrene har oprindelse i bedrifter, hvor alt kvæg på over 15 måneder er blevet vaccineret og regelmæssigt revaccineret, hvor alle dyr på over 9 måneder har reageret negativt på en serologisk prøve for antistoffer mod gE-glycoprotein af BHV1 foretaget med intervaller på højst 12 måneder, og hvor dyrene har reageret negativt på en prøve for antistoffer, jf. stk. 1, litra c), nr. i), på en blodprøve, der er taget i oprindelsesmedlemsstaten højst 14 dage før afsendelsen.

d)

Dyrene har oprindelse i BHV1-frie bedrifter som defineret i bilag III, der ligger i en medlemsstat, hvor IBR er en anmeldelsespligtig sygdom, og inden for en radius på 5 km omkring bedrifterne er der ikke registreret nogen kliniske eller patologiske symptomer på BHV1-infektion i de sidste 30 dage, og dyrene har reageret negativt på en prøve for antistoffer, jf. stk. 1, litra c), på en blodprøve, der er taget i oprindelsesmedlemsstaten højst 14 dage før afsendelsen.

3.   Slagtekvæg, der kommer fra andre medlemsstater eller andre regioner i medlemsstater end de i bilag II anførte, og som skal sendes til medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er anført i bilag I, skal transporteres direkte til bestemmelsesslagteriet eller til et godkendt samlested, hvorfra de flyttes til slagteriet med henblik på slagtning, jf. artikel 7, andet led, i direktiv 64/432/EØF.

4.   I del C, punkt 4, i det sundhedscertifikat, der er vist som model 1 i bilag F til direktiv 64/432/EØF, og som ledsager kvæg som omhandlet i stk. 1, indsættes følgende:

a)

efter første led: »IBR«

b)

efter andet led: »Artikel 2, stk. …, litra …), i Kommissionens beslutning 2004/558/EF«.

Artikel 3

1.   Avls- og brugskvæg, der kommer fra andre medlemsstater eller andre regioner i medlemsstater end de i bilag II anførte, og som skal sendes til medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er IBR-frie, og som er anført i bilag II, skal mindst opfylde følgende supplerende garantier:

a)

De skal opfylde de supplerende garantier, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, litra a) og b).

b)

De og alt andet kvæg på samme isolationssted, jf. artikel 2, stk. 1, litra b), skal have reageret negativt på en serologisk prøve på blodprøver, der er taget tidligst 21 dage efter deres ankomst til isolationsstedet, med henblik på påvisning af antistoffer mod hele BHV1.

c)

De er ikke blevet vaccineret mod IBR.

2.   Slagtekvæg, der kommer fra andre medlemsstater eller andre regioner i medlemsstater end de i bilag II anførte, og som skal sendes til medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er anført i bilag II, skal transporteres direkte til bestemmelsesslagteriet med henblik på slagtning, jf. artikel 7, første led, i direktiv 64/432/EØF.

3.   I del C, punkt 4, i det sundhedscertifikat, der er vist som model 1 i bilag F til direktiv 64/432/EØF, og som ledsager kvæg som omhandlet i stk. 1, indsættes følgende:

a)

efter første led: »IBR«

b)

efter andet led: »Artikel 3 i Kommissionens beslutning 2004/558/EF«.

Artikel 4

Avls- og brugskvæg, som har oprindelse i medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er anført i bilag II, og som skal sendes til medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er anført i bilag I eller II, skal opfylde betingelserne i artikel 2, stk. 1, litra a).

Artikel 5

Medlemsstaterne sikrer, at den serologiske test, jf. artikel 2, stk. 1, litra c), nr. ii), og artikel 3, stk. 1, litra b), til påvisning af antistoffer mod hele BHV1, standardiseres, idet de stærkt positive, svagt positive og negative sera, som OIE har fastlagt som internationale standarder for BHV1-test, anvendes som referencesera.

Artikel 6

Beslutning 2004/215/EF ophæves.

Artikel 7

Denne beslutning anvendes fra den 26. juli 2004.

Artikel 8

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2004.

På Kommissionens vegne

David BYRNE

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 21/2004 (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8).

(2)  EUT L 67 af 5.3.2004, s. 24.

(3)  EFT L 16 af 25.1.1993, s. 50. Senest ændret ved beslutning 2000/502/EF (EFT L 200 af 8.8.2000, s. 62).

(4)  Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, 4. udgave, august 2000.


BILAG I

Medlemsstat

Medlemsstatsregioner, for hvilke der gælder supplerende garantier med hensyn til IBR, jf. artikel 9 i direktiv 64/432/EØF

Tyskland

Alle regioner


BILAG II

Medlemsstat

Medlemsstatsregioner, for hvilke der gælder supplerende garantier med hensyn til IBR, jf. artikel 10 i direktiv 64/432/EØF

Danmark

Alle regioner

Italien

Provinsen Bolzano

Østrig

Alle regioner

Finland

Alle regioner

Sverige

Alle regioner


BILAG III

BHV1-fri bedrift

1.

En kvægbedrift betragtes som fri for BHV1-infektion, hvis den opfylder følgende betingelser:

1.1.

Der er i de sidste 6 måneder ikke registreret mistanke om BHV1-infektion på bedriften, og alt kvæg på bedriften er frit for kliniske symptomer på BHV1-infektion.

1.2.

Der er kun indsat kvæg fra bedrifter, der ligger i medlemsstater eller regioner i medlemsstater, som er opført i bilag II, eller fra BHV1-frie bedrifter, og intet kvæg på bedriften har været i kontakt med andet kvæg end kvæg, der kommer fra bedrifter, som ligger i medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er opført i bilag II, eller fra BHV1-frie bedrifter.

1.3.

Hundyr insemineres udelukkende med tyresæd, der er fremstillet i overensstemmelse med direktiv 88/407/EØF, og som har reageret negativt på en undersøgelse for antistoffer, jf. artikel 2, stk. 1, litra c), nr. i), eller er blevet bedækket af tyre fra bedrifter, som ligger i medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er opført i bilag II, eller fra BHV1-frie bedrifter.

1.4.

Mindst en af følgende kontrolordninger anvendes på bedriften:

1.4.1.

Der er foretaget en serologisk undersøgelse for antistoffer, jf. artikel 2, stk. 1, litra c), med negative resultater i hvert enkelt tilfælde af mindst to blodprøver taget med et interval på 5-7 måneder fra alt kvæg (både hundyr og handyr), der anvendes eller er bestemt til avl, og som er mere end 9 måneder gammelt.

1.4.2.

Der er foretaget en serologisk undersøgelse for antistoffer mod BHV1 med negativt resultat af mindst to enkeltdyrsprøver af mælk eller af en samleprøve af mælk taget fra højst 5 dyr og med et interval på 5-7 måneder fra alle lakterende dyr, og der er foretaget en serologisk undersøgelse for antistoffer, jf. artikel 2, stk. 1, litra c), med negative resultater i hvert enkelt tilfælde af mindst to blodprøver taget med et interval på 5-7 måneder fra alle ikke-lakterende hundyr og fra alle handyr, der anvendes eller er bestemt til avl, og som er mere end 9 måneder gammelt.

1.4.3.

På malkekvægsbedrifter, hvor mindst 30 % af kreaturerne er lakterende malkekøer, er der foretaget en serologisk undersøgelse for antistoffer mod BHV1 med negative resultater i hvert enkelt tilfælde af mindst tre mælkeprøver, der, afhængigt af specifikationerne for den anvendte test, med et interval på mindst 3 måneder er taget fra en samlet mængde mælk fra højst 50 dyr, og der er foretaget en serologisk undersøgelse for antistoffer, jf. artikel 2, stk. 1, litra c), med negative resultater i hvert enkelt tilfælde af mindst én blodprøve taget fra alle ikke-lakterende hundyr og fra alle handyr, der anvendes eller er bestemt til avl, og som er mere end 9 måneder gammelt.

1.4.4.

Alt kvæg på bedriften har oprindelse i enten bedrifter, som ligger i medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er opført i bilag II, eller i BHV1-frie bedrifter.

2.

En kvægbedrifts status som BHV1-fri bibeholdes, hvis

2.1.

betingelserne i punkt 1.1-1.3 fortsat opfyldes, og

2.2.

mindst en af følgende kontrolordninger anvendes:

2.2.1.

Alle kreaturer på bedriften på over 24 måneder har med negativt resultat været underkastet en serologisk test til påvisning af antistoffer, jf. artikel 2, stk. 1, litra c), af en blodprøve, der tages med intervaller på højst 12 måneder.

2.2.2.

Der er foretaget en serologisk undersøgelse for antistoffer mod BHV1 med negativt resultat af mindst én enkeltdyrsprøve af mælk eller af en samleprøve af mælk taget fra højst 5 dyr og med intervaller på højst 12 måneder fra alle lakterende dyr, og der er foretaget en serologisk undersøgelse for antistoffer, jf. artikel 2, stk. 1, litra c), med negativt resultat af en blodprøve, der er taget med intervaller på højst 12 måneder fra alle ikke-lakterende hundyr og alle handyr på bedriften, som er mere end 24 måneder gamle.

2.2.3.

På malkekvægsbedrifter, hvor mindst 30 % af kreaturerne er lakterende malkekøer, er der foretaget en serologisk undersøgelse for antistoffer mod BHV1 med negativt resultat af mindst to mælkeprøver, der, afhængigt af specifikationerne for den anvendte test, med intervaller på mindst 3 måneder og højst 12 måneder er taget fra en samlet mængde mælk fra højst 50 dyr, og der er foretaget en serologisk undersøgelse for antistoffer, jf. artikel 2, stk. 1, litra c), med negative resultater i hvert enkelt tilfælde af mindst én blodprøve, der er taget med intervaller på højst 12 måneder fra alle ikke-lakterende hundyr og alle handyr, som er mere end 24 måneder gamle.

3.

En kvægbedrifts status som BHV1-fri suspenderes, hvis et dyr ved undersøgelserne omhandlet i punkt 2.2.1-2.2.3 reagerer positivt på en undersøgelse for antistoffer, jf. artikel 2, stk. 1, litra c).

4.

En status som BHV1-fri, der er suspenderet i henhold til punkt 3, genetableres først, når der mindst to gange med et interval på mindst to måneder — første gang tidligst 30 dage efter, at de seropositive dyr er fjernet — er foretaget en serologisk undersøgelse med negativt resultat i hvert enkelt tilfælde, som omfatter serologisk undersøgelse for antistoffer, jf. artikel 2, stk. 1, litra c), af blodprøver fra alle kreaturer på besætningen eller, når det drejer sig om lakterende køer, en undersøgelse for antistoffer mod BHV1 af enkeltdyrsprøver af mælk eller af samleprøver af mælk taget fra højst 5 dyr.


Top