Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0486

2004/486/EF: Rådets beslutning af 26. april 2004 om at indrømme Cypern, Malta og Polen visse midlertidige undtagelser i forbindelse med direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr

OJ L 162, 30.4.2004, p. 114–115 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 36 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 36 - 37
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 015 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/486/oj

32004D0486

2004/486/EF: Rådets beslutning af 26. april 2004 om at indrømme Cypern, Malta og Polen visse midlertidige undtagelser i forbindelse med direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr

EU-Tidende nr. L 162 af 30/04/2004 s. 0114 - 0115


Rådets beslutning

af 26. april 2004

om at indrømme Cypern, Malta og Polen visse midlertidige undtagelser i forbindelse med direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr

(2004/486/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse, særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til akten vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union (i det følgende benævnt "tiltrædelsesakten af 2003"), særlig artikel 55,

under henvisning til anmodninger fra Cypern, Malta og Polen,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, første afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)(1) sikrer medlemsstaterne, at der senest den 31. december 2006 nås et niveau for særskilt indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger på mindst fire kg pr. indbygger pr. år.

(2) Artikel 7, stk. 2, i direktiv 2002/96/EF fastsætter visse mindstemål for nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt for genbrug og genvinding af komponenter, materialer og stoffer. Medlemsstaterne sørger for, at producenterne når disse mål senest den 31. december 2006.

(3) I henhold til artikel 17, stk. 1, i direktiv 2002/96/EF sætter medlemsstaterne de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme direktivet senest den 13. august 2004. Artikel 17, stk. 4, litra a), i direktiv 2002/96/EF bestemmer dog, at Grækenland og Irland, der som følge af deres generelt utilstrækkelige genanvendelsesinfrastruktur, geografiske forhold - såsom et stort antal små øer samt landdistrikter og bjergområder, samt deres lave befolkningstæthed og lave forbrug af elektrisk og elektronisk udstyr er ude af stand til at nå enten indsamlingsmålene i artikel 5, stk. 5, første afsnit, eller nyttiggørelsesmålene i artikel 7, stk. 2, og som i medfør af artikel 5, stk. 2, tredje afsnit, i Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald(2) kan ansøge om en forlængelse af fristen i sidstnævnte artikel, kan forlænge de perioder, der er nævnt i artikel 5, stk. 5, og i artikel 7, stk. 2, i direktiv 2002/96/EF med indtil 24 måneder.

(4) Cypern, Malta og Polen har med henvisning til artikel 55 i tiltrædelsesakten af 2003 anmodet om forlængelse af fristerne i artikel 5, stk. 5, første afsnit, og artikel 7, stk. 2, i direktiv 2002/96/EF i kraft af en midlertidig fravigelse. Malta henviser til sin utilstrækkelige genanvendelsesinfrastruktur, den ringe mængde af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, begrænsninger som følge af, at landet er lille og geografisk isoleret og har et lille lokalt marked og høj befolkningstæthed med deraf følgende problemer med fysisk planlægning, samt at landet er nettoimportør af elektrisk og elektronisk udstyr. Cypern og Polen henviser begge til en utilstrækkelig genanvendelsesinfrastruktur og lav befolkningstæthed. Polen henviser også til, at en stor andel af landets område er landdistrikter.

(5) Disse argumenter begrunder en forlængelse af de ovennævnte frister på 24 måneder for Cypern, Malta og Polen -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De frister, der er anført i artikel 5, stk. 5, første afsnit, og i artikel 7, stk. 2, i direktiv 2002/96/EF, forlænges med 24 måneder for Cypern, Malta og Polen.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne og Republikken Cypern, Republikken Malta og Republikken Polen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. april 2004.

På Rådets vegne

J. Walsh

Formand

(1) EUT L 37 af 13.2.2003, s. 24. Ændret ved direktiv 2003/108/EF (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 106).

(2) EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

Top