EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0248

2004/248/EF: Kommissionens beslutning af 10. marts 2004 om afvisning af at optage atrazin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2004) 731)

OJ L 78, 16.3.2004, p. 53–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 206 - 208
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 206 - 208
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 206 - 208
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 206 - 208
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 206 - 208
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 206 - 208
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 206 - 208
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 206 - 208
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 206 - 208
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 178 - 180
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 178 - 180
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 220 - 222

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/248/oj

32004D0248

2004/248/EF: Kommissionens beslutning af 10. marts 2004 om afvisning af at optage atrazin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2004) 731)

EU-Tidende nr. L 078 af 16/03/2004 s. 0053 - 0055


Kommissionens beslutning

af 10. marts 2004

om afvisning af at optage atrazin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

(meddelt under nummer K(2004) 731)

(EØS-relevant tekst)

(2004/248/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/119/EF(2), særlig artikel 8, stk. 2, tredje og fjerde afsnit,

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 af 11. december 1992 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2266/2000(4), særlig artikel 7, stk. 3a, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF skal Kommissionen iværksætte et arbejdsprogram for undersøgelse af de aktive stoffer, der anvendes i plantebeskyttelsesmidler, som allerede var på markedet den 25. juli 1993. Der blev fastsat nærmere bestemmelser for udarbejdelsen af dette program i forordning (EØF) nr. 3600/92.

(2) I Kommissionens forordning (EF) nr. 933/94 af 27. april 1994 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 3600/92 for så vidt angår aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler og udpegning af rapporterende medlemsstater(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2230/95(6), blev der udpeget de aktive stoffer, som skal vurderes i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 3600/92, samt udpeget rapporterende medlemsstater for vurderingen af de enkelte stoffer og identificeret de producenter af de enkelte aktive stoffer, som havde indgivet en rettidig anmeldelse.

(3) Atrazin er et af de 89 aktive stoffer, der er udpeget i forordning (EF) nr. 933/94.

(4) I henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EØF) nr. 3600/92 forelagde Det Forenede Kongerige, der er rapporterende medlemsstat, den 11. november 1996 en rapport for Kommissionen om sin vurdering af de oplysninger, anmelderne havde fremlagt i henhold til forordningens artikel 6, stk. 1.

(5) Efter at have modtaget rapporten fra den rapporterende medlemsstat foranstaltede Kommissionen høringer af eksperter fra medlemsstaterne og af hovedanmelderen, Syngenta, jf. artikel 7, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 3600/92.

(6) Kommissionen afholdt et trepartsmøde med hovedanmelderen og den rapporterende medlemsstat om dette aktive stof den 6. juni 2003.

(7) Det Forenede Kongeriges rapport om vurderingen er blevet gennemgået af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed. Gennemgangen blev afsluttet den 3. oktober 2003 i form af Kommissionens reviderede rapport om atrazin.

(8) Dossieret og oplysningerne fra gennemgangen blev også forelagt for Den Videnskabelige Komité for Planter. Komitéen blev anmodet om at udtale sig om aspekterne vedrørende risikoen for forurening af grundvandet med atrazin. Den Videnskabelige Komité for Planter kunne i sin udtalelse(7) ikke godtage de fremlagte beregninger af miljørestkoncentrationerne i grundvandet. Komitéen er samtidig af den opfattelse, at de foreliggende overvågningsdata ikke godtgør, at koncentrationerne af atrazin eller nedbrydningsprodukter herfra ikke vil overstige 0,1 μg/l i grundvandet. Komitéen vurderer i øvrigt, at restkoncentrationerne af atrazin og dets nedbrydningsprodukter ikke vil overstige 0,1 μg/l i jordbund med en pH-værdi på over 6.

(9) De vurderinger, der er foretaget på baggrund af de forelagte oplysninger, har ikke underbygget forventningen om, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder atrazin, under de foreslåede betingelser for anvendelse generelt opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF. Først og fremmest var de foreliggende overvågningsdata ikke tilstrækkeligt grundlag til at slutte, at koncentrationerne af det aktive stof og dets nedbrydningsprodukter i store områder ikke vil overstige 0,1 μg/l i grundvandet. Derudover kan det ikke garanteres, at det ved vedvarende brug i andre områder vil være muligt at sikre en tilfredsstillende genopretning af grundvandets kvalitet, når koncentrationerne allerede overstiger 0,1 μg/l i grundvandet. Disse niveauer af det aktive stof ligger over de grænser, der er fastsat i bilag VI til direktiv 91/414/EØF, og ville have en uacceptabel indvirkning på grundvandet.

(10) Atrazin bør derfor ikke optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(11) Det bør sikres, at eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder atrazin, trækkes tilbage inden for den fastsatte periode og ikke vil blive fornyet, og at der ikke vil blive givet nye godkendelser for sådanne produkter.

(12) Ud fra de oplysninger, Kommissionen har modtaget, ser det ud til, at der, fordi der mangler effektive alternativer til en række begrænsede anvendelser i nogle medlemsstater, er behov for fortsat anvendelse af det aktive stof, indtil der kan udvikles alternative midler. Under disse omstændigheder er det derfor berettiget på strenge vilkår, der tager sigte på at minimere risikoen, at fastsætte en længere periode for tilbagetrækning af eksisterende godkendelser af de begrænsede anvendelser, der anses for nødvendige, og for hvilke der for tiden ikke synes at være effektive alternativer til bekæmpelse af skadegørere til rådighed.

(13) Enhver begrænset frist til at bortskaffe, opbevare, afsætte eller anvende bestående lagre af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder atrazin, og som er godkendt af medlemsstaterne, bør ikke overstige tolv måneder, således at bestående lagre højst kan anvendes i yderligere én vækstsæson.

(14) Denne beslutning er ikke til hinder for, at Kommissionen på et senere tidspunkt træffer foranstaltninger for dette aktive stof inden for rammerne af Rådets direktiv 79/117/EØF af 21. december 1978 om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer(8), senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003(9).

(15) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Atrazin optages ikke i bilag I til direktiv 91/414/EØF som aktivt stof.

Artikel 2

Medlemsstaterne sørger for følgende:

1) Godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder atrazin, trækkes tilbage senest den 10. september 2004.

2) Fra den 16. marts 2004 gives der ikke godkendelse eller forlænget godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder atrazin, i henhold til undtagelsesbestemmelsen i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF.

3) For de anvendelser, der er anført i kolonne B i bilaget, kan en medlemsstat som anført i kolonne A opretholde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder atrazin, indtil den 30. juni 2007, hvis den:

a) sørger for, at plantebeskyttelsesmidler, der forbliver på markedet, forsynes med ny mærkning, som angiver de begrænsede anvendelsesvilkår

b) pålægger alle relevante risikoreducerende foranstaltninger for at reducere eventuelle risici med henblik på at beskytte menneskers og dyrs sundhed og miljøet

c) sørger for, at der arbejdes alvorligt på at udvikle alternative produkter eller metoder til sådanne anvendelser, herunder via handlingsplaner.

De berørte medlemsstater underretter senest den 31. december 2004 Kommissionen om anvendelsen af dette stykke, herunder især om de foranstaltninger, der er truffet i henhold til litra a) til c), og de forelægger hvert år skøn over de mængder atrazin, der anvendes til vigtige formål i henhold til denne artikel.

Artikel 3

Enhver begrænset frist, som medlemsstaterne giver i henhold til artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, skal være så kort som mulig og udløbe senest den:

a) 10. september 2005 for de anvendelser, som godkendelsen trækkes tilbage for pr. 10. september 2004

b) 31. december 2007 for de anvendelser, som godkendelsen trækkes tilbage for pr. 30. juni 2007.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2004.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2) EUT L 325 af 12.12.2003, s. 41.

(3) EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10.

(4) EFT L 259 af 13.10.2000, s. 27.

(5) EFT L 107 af 28.4.1994, s. 8.

(6) EFT L 225 af 22.9.1995, s. 1.

(7) Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter om specifikke spørgsmål fra Kommissionen vedrørende vurdering af atrazin inden for rammerne af Rådets direktiv 91/414/EØF - SCP/ATRAZINE/002-final af 30. januar 2003.

(8) EFT L 33 af 8.2.1979, s. 36.

(9) EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36.

BILAG

Liste over de godkendelser, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3

>TABELPOSITION>

Top