Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0159

2004/159/EF: Kommissionens beslutning af 16. februar 2004 om anden ændring af beslutning 2002/975/EF om vaccination som supplement til foranstaltningerne til bekæmpelse af infektioner med lavpatogen aviær influenza i Italien og om særlige foranstaltninger til kontrol af flytninger (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2004) 393)

OJ L 50, 20.2.2004, p. 63–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 484 - 485
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 484 - 485
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 484 - 485
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 484 - 485
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 484 - 485
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 484 - 485
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 484 - 485
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 484 - 485
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 484 - 485

No longer in force, Date of end of validity: 28/09/2004; stiltiende ophævelse ved 32004D0666

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/159(1)/oj

32004D0159

2004/159/EF: Kommissionens beslutning af 16. februar 2004 om anden ændring af beslutning 2002/975/EF om vaccination som supplement til foranstaltningerne til bekæmpelse af infektioner med lavpatogen aviær influenza i Italien og om særlige foranstaltninger til kontrol af flytninger (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2004) 393)

EU-Tidende nr. L 050 af 20/02/2004 s. 0063 - 0064


Kommissionens beslutning

af 16. februar 2004

om anden ændring af beslutning 2002/975/EF om vaccination som supplement til foranstaltningerne til bekæmpelse af infektioner med lavpatogen aviær influenza i Italien og om særlige foranstaltninger til kontrol af flytninger

(meddelt under nummer K(2004) 393)

(EØS-relevant tekst)

(2004/159/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked(1), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF(2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003(4), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 92/40/EØF af 19. maj 1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003, særlig artikel 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I oktober 2002 underrettede Italien Kommissionen om, at der var forekommet infektioner af lavpatogent aviær influenza-virus af subtype H7N3 i regionerne Veneto og Lombardia, og at sygdommen spredte sig hurtigt.

(2) De italienske myndigheder traf derefter drastiske foranstaltninger, bl.a. nedslagning af inficerede flokke med henblik på at bekæmpe spredningen af infektionen. Som en supplerende foranstaltning anmodede de italienske myndigheder endvidere om godkendelse af et program for vaccination mod aviær influenza i mindst 18 måneder med henblik på at undgå yderligere spredning af infektionen.

(3) Vaccinationsprogrammet blev godkendt af Kommissionen ved beslutning 2002/975/EF(6), hvori der fastsattes bestemmelser om vaccination mod aviær influenza i et område, der fremgik af bilaget. Beslutningen omfatter endvidere særlige bekæmpelsesforanstaltninger, f.eks. restriktioner for flytning af levende fjerkræ, rugeæg og konsumæg i forbindelse med samhandel inden for Fællesskabet.

(4) På grundlag af erfaringerne bør det godkendte vaccinationsprogram ændres, så det også omfatter eventuel vaccination af avlsfjerkræ, og så der sker en ændring af vaccinationsplanerne for forskellige kategorier af fjerkræ, navnlig æglæggere. Restriktionerne mod at holde visse kategorier af fjerkræ over en nærmere bestemt alder bør ændres for at tage hensyn til den positive epidemiologiske udvikling med hensyn til prævalensen af infektioner med aviær influenza i de pågældende bestande.

(5) De eksisterende restriktioner for samhandel inden for Fællesskabet med produkter, der hidrører fra bedrifter, som ligger inden for en nærmere bestemt radius omkring en bedrift inficeret med lavpatogen aviær influenza, bør ændres og ophæves, under forudsætning af at der træffes visse forholdsregler.

(6) Den diskriminerende prøve (iIFA-test), der blev godkendt ved Kommissionens beslutning 2001/847/EF(7) til anvendelse på kalkuner, er nu blevet videreudviklet, og anvendelse heraf på andre fjerkræarter, navnlig kyllinger, skulle give de fornødne dyresundhedsgarantier i forbindelse med samhandel inden for Fællesskabet med fersk kød fra vaccinerede kyllinger.

(7) Forekomsten af infektioner med lavpatogen aviær influenza er faldet betragteligt i de seneste måneder; men vaccinationsprogrammet bør dog forlænges i yderligere seks måneder, så bestanden beskyttes mod, at infektionen atter dukker op.

(8) Beslutning 2002/975/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(9) Samtidig bør lejligheden benyttes til at ophæve Kommissionens beslutning 2000/149/EF(8), 2003/153/EF(9), 2003/359/EF(10) og 2003/428/EF(11), der blev vedtaget i forbindelse med udbrud af højpatogen aviær influenza i Italien i 2000 og i Nederlandene og Belgien i 2003, og som ikke længere finder anvendelse.

(10) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Hermed godkendes de ændringer, Italien har anmodet om, af det vaccinationsprogram, der blev godkendt ved beslutning 2002/975/EF; det drejer sig navnlig om følgende:

a) mulighed for at vaccinere avlsfjerkræ

b) ændring af vaccinationsplaner for forskellige kategorier af fjerkræ afhængigt af deres immunstatus, navnlig vedrørende æglæggere

c) ændring af overvågningsprogrammer for fjerkræ med oprindelse i vaccinationsområdet

d) anvendelse af yderligere en heterolog vaccine af virusstammen A/ck/Italy/1067/1999/H7N1

e) forlængelse af levetiden for visse kategorier af fjerkræ

f) forlængelse af vaccinationsprogrammet i seks måneder (dvs. 24 måneder i alt).

Artikel 2

I beslutning 2002/975/EF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 3, stk. 3 udgår.

2) a) I artikel 5, stk. 1, litra c), ændres "3 km" til "1 km".

b) I artikel 5, stk. 2 og 3, ændres "fersk kød fra kalkuner" til "fersk kød fra kalkuner og kyllinger", "kalkunflokke" ændres til "kalkun- og kyllingeflokke", og "kalkunkød" ændres til "kalkun- og kyllingekød".

3) a) I bilag II, punkt 1, ændres "kalkuner" til "kalkuner og kyllinger".

b) Bilag II, punkt 2, affattes således:

"2. Anvendelse af testen ved afsendelse af fersk kalkun- og kyllingekød fra vaccinationsområdet i Italien til medlemsstaterne

Kød fra kalkuner og kyllinger, der er vaccineret mod aviær influenza, kan afsendes til andre medlemsstater, forudsat at alle fuglene holdes i én bygning, at en embedsdyrlæge har taget blodprøver inden for de sidste 7 dage før slagtningen fra mindst 10 vaccinerede kalkuner eller kyllinger bestemt til slagtning. Hvis fjerkræ holdes i mere end én gruppe eller bygning, udtages der dog prøver fra mindst 20 vaccinerede fugle, der er udvalgt tilfældigt blandt alle grupper eller bygninger på bedriften."

Artikel 3

Beslutning 2000/149/EF, 2003/153/EF, 2003/359/EF og 2003/428/EF ophæves.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. februar 2004.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(2) EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14.

(3) EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(4) EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1.

(5) EFT L 167 af 22.6.1992, s. 1.

(6) EFT L 337 af 13.12.2002, s. 87. Senest ændret ved beslutning 2003/436/EF (EUT L 149 af 17.6.2003, s. 33).

(7) EFT L 315 af 1.12.2001, s. 61.

(8) EFT L 50 af 23.2.2000, s. 22.

(9) EUT L 59 af 4.3.2003, s. 32.

(10) EUT L 123 af 17.5.2003, s. 59.

(11) EUT L 144 af 12.6.2003, s. 15.

Top