EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0039

2004/39/EF: Kommissionens beslutning af 23. december 2003 om særlige betingelser for import af fiskevarer fra Kenya og om ophævelse af beslutning 2000/759/EF (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2003) 5027)

OJ L 8, 14.1.2004, p. 22–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 192 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 192 - 196

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; ophævet ved 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/39(1)/oj

32004D0039

2004/39/EF: Kommissionens beslutning af 23. december 2003 om særlige betingelser for import af fiskevarer fra Kenya og om ophævelse af beslutning 2000/759/EF (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2003) 5027)

EU-Tidende nr. L 008 af 14/01/2004 s. 0022 - 0026


Kommissionens beslutning

af 23. december 2003

om særlige betingelser for import af fiskevarer fra Kenya og om ophævelse af beslutning 2000/759/EF

(meddelt under nummer K(2003) 5027)

(EØS-relevant tekst)

(2004/39/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/493/EØF af 22. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fiskerivarer(1), særlig artikel 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Der er på Kommissionens vegne foretaget en inspektion i Kenya for at undersøge betingelserne for produktion, oplagring og forsendelse af fiskevarer til Fællesskabet.

(2) Bestemmelserne i Kenyas lovgivning om sundhedsinspektion og -kontrol af fiskevarer kan betragtes som svarende til de bestemmelser, der er fastsat i direktiv 91/493/EØF.

(3) Navnlig er "Fisheries Department (FD)" i stand til effektivt at føre kontrol med, om den gældende lovgivning overholdes.

(4) FD har officielt forsikret, at standarderne for sundhedskontrol og -overvågning af fiskevarer som fastsat i kapitel V i bilaget til direktiv 91/493/EØF vil blive overholdt, og at hygiejnekrav svarende til dem, der er fastsat i nævnte direktiv, vil blive opfyldt.

(5) Der bør fastsættes nærmere bestemmelser for fiskevarer, der indføres til Fællesskabet fra Kenya, i overensstemmelse med direktiv 91/493/EØF.

(6) Det er også nødvendigt at opstille en liste over godkendte virksomheder, fabriksfartøjer og kølehuse samt en liste over fryseskibe, som er udstyret i overensstemmelse med kravene i Rådets direktiv 92/48/EØF af 16. juni 1992 om fastsættelse af minimumshygiejneregler for fiskerivarer fremstillet om bord på visse fartøjer i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra a), nr. i), i direktiv 91/493/EØF(2). Disse lister bør opstilles på grundlag af en meddelelse fra FD til Kommissionen.

(7) Ved Kommissionens beslutning 2000/759/EF af 1. december 2000 om ophævelse af beslutning 1999/253/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for visse fiskerivarer fra eller med oprindelse i Kenya og Tanzania og om ændring af sundhedscertifikat for fiskerivarer fra eller med oprindelse i Kenya(3) indsattes der en særlig bemærkning i det sundhedscertifikat, der ledsager fiskevarer importeret fra Kenya. Da nærværende beslutning foreskriver et nyt standardsundhedscertifikat, bør beslutning 2000/759/EF ophæves.

(8) Denne beslutning bør anvendes fra femogfyrretyvendedagen efter offentliggørelsen for at give importørerne den nødvendige overgangsperiode.

(9) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

"Fisheries Department (FD)" er den ansvarlige myndighed i Kenya for kontrol og attestering af, at fiskevarer opfylder kravene i direktiv 91/493/EØF.

Artikel 2

Fiskevarer, der indføres til Fællesskabet fra Kenya, skal opfylde artikel 3, 4 og 5.

Artikel 3

1. Hver sending skal ledsages af originalen af et nummereret sundhedscertifikat, der er behørigt udfyldt, underskrevet og dateret, og som kun består af ét blad, jf. modellen i bilag I.

2. Sundhedscertifikatet skal udfærdiges på mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor kontrollen udføres.

3. Sundhedscertifikatet skal indeholde FD-repræsentantens navn, stilling og underskrift samt FD's officielle stempel i en anden farve end de øvrige angivelser i certifikatet.

Artikel 4

Fiskevarerne skal komme fra autoriserede virksomheder, fabriksfartøjer eller kølehuse eller registrerede fryseskibe, der er opført på listen i bilag II.

Artikel 5

Alle pakninger skal med uudslettelig skrift være forsynet med ordet "KENYA" og oprindelsesvirksomhedens, -fabriksfartøjets, -kølehusets eller -fryseskibets autorisations-/registreringsnummer, medmindre der er tale om frosne fiskevarer i løs afladning til konservesfremstilling.

Artikel 6

Beslutning 2000/759/EF ophæves.

Artikel 7

Denne beslutning anvendes fra den 28. februar 2004.

Artikel 8

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 15. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2) EFT L 187 af 7.7.1992, s. 41.

(3) EFT L 304 af 5.12.2000, s. 18.

BILAG I

>PIC FILE= "L_2004008DA.002402.TIF">

>PIC FILE= "L_2004008DA.002501.TIF">

BILAG II

LISTE OVER VIRKSOMHEDER OG FARTØJER

>TABELPOSITION>

Kategoribetegnelse:

PP: Forarbejdningsvirksomhed/Processing plant.

ZV: Fryseskib/Freezer Vessel.

Top