EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0019

2004/19/EF: Kommissionens beslutning af 23. december 2003 om ændring af beslutning 2003/812/EF om lister over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af en række produkter til konsum omhandlet i Rådets direktiv 92/118/EØF (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2003) 5046)

OJ L 5, 9.1.2004, p. 84–84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 72 - 72
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 72 - 72
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 72 - 72
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 72 - 72
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 72 - 72
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 72 - 72
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 72 - 72
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 72 - 72
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 72 - 72
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 162 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 162 - 162
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 177 - 177

No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2016; stiltiende ophævelse ved 32016R0759

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/19(1)/oj

32004D0019

2004/19/EF: Kommissionens beslutning af 23. december 2003 om ændring af beslutning 2003/812/EF om lister over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af en række produkter til konsum omhandlet i Rådets direktiv 92/118/EØF (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2003) 5046)

EU-Tidende nr. L 005 af 09/01/2004 s. 0084 - 0084


Kommissionens beslutning

af 23. december 2003

om ændring af beslutning 2003/812/EF om lister over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af en række produkter til konsum omhandlet i Rådets direktiv 92/118/EØF

(meddelt under nummer K(2003) 5046)

(EØS-relevant tekst)

(2004/19/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF(1), senest ændret ved Kommissionens beslutning 2003/721/EF(2), særlig artikel 10, stk. 2, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens beslutning 2003/812/EF(3) opstilles lister over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af en række produkter til konsum omhandlet i Rådets direktiv 92/118/EØF.

(2) For at disse bestemmelser kan træde i kraft samtidig med andre forskrifter om opstilling af landelister og udstedelse af certifikater for animalske biprodukter, der ikke er bestemt til konsum, er det nødvendigt at udsætte anvendelsesdatoen for beslutning 2003/812/EF fra den 1. januar 2004 til den 1. maj 2004.

(3) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I artikel 3 i beslutning 2003/812/EF ændres "den 1. januar 2004" til "den 1. maj 2004".

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49.

(2) EUT L 260 af 11.10.2003, s. 21.

(3) EUT L 305 af 22.11.2003, s. 17.

Top