EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0002

2004/257/EF: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2)

OJ L 80, 18.3.2004, p. 33–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 224 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 224 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 40 - 48

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/09/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/257/oj

32004D0002

2004/257/EF: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2)

EU-Tidende nr. L 080 af 18/03/2004 s. 0033 - 0041


Den Europæiske Centralbanks afgørelse

af 19. februar 2004

om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank

(ECB/2004/2)

(2004/257/EF)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR -

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.3 -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank, som ændret den 22. april 1999, som yderligere ændret ved afgørelse ECB/1999/6 af 7. oktober 1999 om ændring af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank(1), erstattes af følgende, som træder i kraft den 1. marts 2004.

FORRETNINGSORDEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

INDLEDENDE KAPITEL

Artikel 1

Definitioner

Denne forretningsorden supplerer traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank. Begreberne i denne forretningsorden har samme betydning som i traktaten og statutten. Ved "Eurosystemet" forstås Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euro som valuta.

KAPITEL I STYRELSESRÅDET

Artikel 2

Tid og sted for Styrelsesrådets møder

2.1. Styrelsesrådet fastsætter mødedatoerne efter forslag fra formanden. Styrelsesrådet holder principielt møde regelmæssigt efter en tidsplan, som det fastlægger i god tid før begyndelsen af hvert kalenderår.

2.2. Formanden indkalder til møde i Styrelsesrådet, hvis mindst tre medlemmer af Styrelsesrådet indgiver anmodning herom.

2.3. Formanden kan ligeledes indkalde til møde i Styrelsesrådet, når han/hun skønner det nødvendigt.

2.4. Styrelsesrådet holder normalt møde i ECB's lokaler.

2.5. Der kan ligeledes afholdes møde i form af en telekonference, medmindre mindst tre centralbankchefer gør indsigelse.

Artikel 3

Deltagelse i Styrelsesrådets møder

3.1. Medmindre andet bestemmes, deltager kun Styrelsesrådets medlemmer, formanden for Rådet for Den Europæiske Union samt et medlem af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber i Styrelsesrådets møder.

3.2. Hver centralbankchef kan normalt ledsages af én person.

3.3. Hvis en centralbankchef er forhindret i at deltage i et møde, kan han/hun med forbehold af artikel 4 skriftligt udpege en stedfortræder. Den skriftlige meddelelse herom fremsendes til formanden i god tid før mødet. Stedfortræderen kan normalt ledsages af én person.

3.4. Formanden udpeger en af ECB's ansatte som sekretær. Sekretæren bistår Direktionen i forberedelsen af Styrelsesrådets møder og fungerer som referent ved møderne.

3.5. Styrelsesrådet kan, hvis det finder det hensigtsmæssigt, ligeledes indbyde andre personer til at deltage i sine møder.

Artikel 4

Afstemning

4.1. Styrelsesrådet er beslutningsdygtigt, når mindst to tredjedele af medlemmerne er til stede. Hvis Styrelsesrådet ikke er beslutningsdygtigt, kan formanden indkalde til et ekstraordinært møde, på hvilket der kan træffes beslutning uden hensyn til reglen om beslutningsdygtighed.

4.2. Styrelsesrådet foretager afstemning på anmodning af formanden. Formanden indleder desuden en afstemningsprocedure, hvis et medlem af Styrelsesrådet anmoder herom.

4.3. Afståelse fra at stemme hindrer ikke Styrelsesrådet i at træffe beslutninger i henhold til statuttens artikel 41.2.

4.4. Hvis et medlem af Styrelsesrådet er forhindret i at stemme i en længere periode (over en måned), kan han/hun udpege en stedfortræder som medlem af Styrelsesrådet.

4.5. Hvis en centralbankchef er forhindret i at stemme om en beslutning, der skal træffes i henhold til statuttens artikel 28, 29, 30, 32, 33 eller 51, kan hans/hendes udpegede stedfortræder i overensstemmelse med statuttens artikel 10.3 afgive den vægtede stemme.

4.6. Formanden kan foranstalte hemmelig afstemning på anmodning af mindst tre medlemmer af Styrelsesrådet. Hvis medlemmer af Styrelsesrådet berøres personligt af et beslutningsforslag i henhold til statuttens artikel 11.1, 11.3 eller 11.4, foretages hemmelig afstemning. I sådanne tilfælde deltager de pågældende medlemmer af Styrelsesrådet ikke i afstemningen.

4.7. Beslutninger kan også træffes ved skriftlig procedure, medmindre mindst tre medlemmer af Styrelsesrådet gør indsigelse. Ved skriftlig procedure kræves: i) normalt mindst fem arbejdsdage til behandling af spørgsmålet hos alle medlemmer af Styrelsesrådet, ii) en personlig underskrift fra alle medlemmer af Styrelsesrådet (eller disses stedfortrædere i overensstemmelse med artikel 4.4) og iii) at en eventuel beslutning føres til protokols i referatet af Styrelsesrådets næstfølgende møde.

Artikel 5

Tilrettelæggelse af Styrelsesrådets møder

5.1. Styrelsesrådet vedtager en dagsorden for hvert møde. Direktionen udarbejder en foreløbig dagsorden, som sammen med alle relevante dokumenter sendes til medlemmerne af Styrelsesrådet og andre berettigede deltagere senest otte dage før det pågældende møde, undtagen i hastetilfælde, hvor Direktionen træffer de til situationen passende foranstaltninger. Styrelsesrådet kan beslutte at fjerne punkter fra eller tilføje punkter til den foreløbige dagsorden efter forslag fra formanden eller et medlem af Styrelsesrådet. Et punkt tages af dagsordenen efter anmodning fra mindst tre medlemmer af Styrelsesrådet, hvis de relevante dokumenter ikke er fremsendt rettidigt til Styrelsesrådets medlemmer.

5.2. Referatet af møderne i Styrelsesrådet forelægges Styrelsesrådets medlemmer til godkendelse på det næstfølgende møde (eller forinden, om nødvendigt, ved skriftlig procedure) og undertegnes af formanden.

5.3. Styrelsesrådet kan fastsætte interne regler om beslutningstagning i nødsituationer.

KAPITEL II DIREKTIONEN

Artikel 6

Tid og sted for Direktionens møder

6.1. Direktionen fastlægger mødedatoerne efter forslag fra formanden.

6.2. Formanden kan ligeledes indkalde til møde i Direktionen, når han/hun skønner det nødvendigt.

Artikel 7

Afstemning

7.1. Direktionen er beslutningsdygtig i overensstemmelse med statuttens artikel 11.5, når mindst to tredjedele af medlemmerne er til stede. Hvis Direktionen ikke er beslutningsdygtig, kan formanden indkalde til et ekstraordinært møde, på hvilket der kan træffes beslutning uden hensyn til reglen om beslutningsdygtighed.

7.2. Beslutninger kan også træffes ved skriftlig procedure, medmindre mindst to medlemmer af Direktionen gør indsigelse.

7.3. Hvis medlemmer af Direktionen berøres personligt af en eventuel beslutning i henhold til statuttens artikel 11.1, 11.3 eller 11.4, deltager de pågældende medlemmer ikke i afstemningen.

Artikel 8

Tilrettelæggelse af Direktionens møder

Direktionen fastlægger selv, hvordan møderne skal tilrettelægges.

KAPITEL III DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS ORGANISATION

Artikel 9

Eurosystemet/ESCB-komitéer

9.1. Styrelsesrådet opretter og opløser komitéer. Komitéerne bistår ECB's besluttende organer i deres arbejde og rapporterer til Styrelsesrådet via Direktionen.

9.2. Komitéerne består af op til to medlemmer fra hver NCB i Eurosystemet og fra ECB, som udpeges af henholdsvis de enkelte centralbankchefer og Direktionen. Styrelsesrådet fastlægger komitéernes opgaver og udpeger deres formænd. Formanden skal som hovedregel være en ansat i ECB. Både Styrelsesrådet og Direktionen har ret til at anmode komitéerne om at undersøge specifikke emner. ECB yder sekretærbistand til komitéerne.

9.3. Den nationale centralbank i hver ikke-deltagende medlemsstat kan ligeledes udpege op til to ansatte til at deltage i en komités møder, når denne behandler emner, der falder inden for Det Generelle Råds kompetence, og når formanden for en komité og Direktionen skønner dette hensigtsmæssigt.

9.4. Repræsentanter for andre fællesskabsinstitutioner og -organer og enhver anden tredjemand kan ligeledes indbydes til at deltage i møderne i en komité, når formanden for en komité og Direktionen skønner dette hensigtsmæssigt.

Artikel 9a

Styrelsesrådet kan beslutte at oprette ad hoc-komitéer til at varetage særlige rådgivende funktioner.

Artikel 10

Intern struktur

10.1. Efter høring af Styrelsesrådet træffer Direktionen beslutning om antallet af afdelinger i ECB, deres navne og kompetenceområder. Beslutningen offentliggøres.

10.2. Direktionen udøver den administrerende ledelse for alle ECB's afdelinger. Direktionen træffer beslutning om de enkelte direktionsmedlemmers ansvarsområder i forbindelse med ECB's afdelinger og orienterer Styrelsesrådet, Det Generelle Råd og ECB's personale herom. En sådan beslutning kan kun træffes, når alle medlemmer af Direktionen er til stede, og må ikke træffes imod formandens stemme.

Artikel 11

ECB's personale

11.1. Alle ECB's ansatte orienteres om deres stilling inden for ECB's struktur samt om deres rapporteringskanaler og arbejdsmæssige ansvarsområde.

11.2. Med forbehold af statuttens artikel 36 og 47 vedtager Direktionen organisatoriske bestemmelser (i det følgende benævnt "administrative cirkulærer"), som er bindende for ECB's personale.

11.3. Direktionen udsteder og opdaterer en adfærdskodeks som vejledning for sine medlemmer og ECB's personale.

KAPITEL IV INDDRAGELSE AF DET GENERELLE RÅD I DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKERS OPGAVER

Artikel 12

Forholdet mellem Styrelsesrådet og Det Generelle Råd

12.1. ECB's Generelle Råd skal have mulighed for at fremsætte bemærkninger, før Styrelsesrådet vedtager:

- udtalelser i medfør af statuttens artikel 4 og 25.1

- henstillinger på statistikområdet i medfør af statuttens artikel 42

- årsberetningen

- reglerne om standardisering af bogføringen og af beretninger om transaktioner

- foranstaltninger vedrørende anvendelsen af statuttens artikel 29

- ansættelsesvilkårene for ECB's personale

- i forbindelse med forberedelsen af den uigenkaldelige fastlåsning af valutakurser, en udtalelse fra ECB i medfør af traktatens artikel 123, stk. 5, eller en udtalelse vedrørende fællesskabsretsakter, der skal vedtages i tilfælde af ophævelse af en dispensation.

12.2. Når Det Generelle Råd anmodes om at fremsætte bemærkninger i medfør af stk. 1, skal det indrømmes en rimelig tidsfrist, som ikke må være under ti arbejdsdage. Ved hastesager, som skal begrundes i anmodningen, kan tidsfristen forkortes til fem arbejdsdage. Formanden kan træffe beslutning om anvendelse af den skriftlige procedure.

12.3. I overensstemmelse med statuttens artikel 47.4 underretter formanden Det Generelle Råd om Styrelsesrådets beslutninger.

Artikel 13

Forholdet mellem Direktionen og Det Generelle Råd

13.1. ECB's Generelle Råd skal have mulighed for at fremsætte bemærkninger, før Direktionen

- gennemfører de af Styrelsesrådets retsakter, som i overensstemmelse med artikel 12.1 ovenfor kræver Det Generelle Råds medvirken

- i medfør af beføjelser delegeret af Styrelsesrådet i overensstemmelse med statuttens artikel 12.1 vedtager retsakter, som i henhold til denne forretningsordens artikel 12.1 kræver Det Generelle Råds medvirken.

13.2. Når Det Generelle Råd anmodes om at fremsætte bemærkninger i medfør af stk. 1, skal det indrømmes en rimelig tidsfrist, som ikke må være under ti arbejdsdage. Ved hastesager, som skal begrundes i anmodningen, kan tidsfristen forkortes til fem arbejdsdage. Formanden kan træffe beslutning om anvendelse af skriftlig procedure.

KAPITEL V SÆRLIGE PROCEDUREMÆSSIGE BESTEMMELSER

Artikel 14

Uddelegering af beføjelser

14.1. Uddelegering af beføjelser fra Styrelsesrådet til Direktionen i medfør af statuttens artikel 12.1, andet afsnit, sidste punktum, meddeles de berørte parter eller offentliggøres eventuelt, såfremt beslutninger, der er truffet efter uddelegering, har retsvirkninger for tredjemand. Styrelsesrådet informeres omgående om retsakter, der er vedtaget i medfør af uddelegering.

14.2. Den fortegnelse over ECB's underskriftsberettigede, der er opstillet på grundlag af beslutninger vedtaget i henhold til statuttens artikel 39, omdeles til de interesserede parter.

Artikel 15

Budgetprocedure

15.1. Efter forslag fra Direktionen og i overensstemmelse med eventuelle principper fastlagt af Styrelsesrådet vedtager Styrelsesrådet før udløbet af hvert regnskabsår ECB's budget for det følgende regnskabsår.

15.2. Med henblik på at bistå i forbindelse med ECB's budget nedsætter Styrelsesrådet et budgetudvalg og fastlægger dets ansvarsområder og sammensætning.

Artikel 16

Beretninger og årsregnskab

16.1. Styrelsesrådet vedtager den i statuttens artikel 15.3 omhandlede årsberetning.

16.2. Beføjelsen til at vedtage og offentliggøre de i statuttens artikel 15.1 omhandlede kvartalsberetninger, de i statuttens artikel 15.2 omhandlede ugentlige konsoliderede oversigter over ECB's finansielle stilling, den i statuttens artikel 26.3 omhandlede konsoliderede balance samt andre beretninger delegeres til Direktionen.

16.3. I overensstemmelse med de af Styrelsesrådet fastsatte principper udfærdiger Direktionen ECB's årsregnskab inden for den første måned af det følgende regnskabsår. Årsregnskabet forelægges den eksterne revisor.

16.4. Styrelsesrådet vedtager ECB's årsregnskab inden for det første kvartal af det følgende år. Den eksterne revisors beretning fremsendes til Styrelsesrådet før vedtagelsen af årsregnskabet.

Artikel 17

ECB's retlige instrumenter

17.1. ECB's forordninger vedtages af Styrelsesrådet og undertegnes af formanden på Styrelsesrådets vegne.

17.2. ECB's retningslinjer vedtages af Styrelsesrådet og meddeles herefter på et af De Europæiske Fællesskabers officielle sprog og undertegnes af formanden på Styrelsesrådets vegne. Retningslinjerne skal indeholde en begrundelse. Meddelelse til de nationale centralbanker kan foretages pr. telefax, elektronisk post, telex eller brev. En ECB-retningslinje, som skal offentliggøres, oversættes til De Europæiske Fællesskabers officielle sprog.

17.3. Styrelsesrådet kan delegere sine normative beføjelser til Direktionen med henblik på gennemførelse af Styrelsesrådets forordninger og retningslinjer. Den pågældende forordning eller retningslinje skal angive, hvad der skal gennemføres, samt en afgrænsning af de delegerede beføjelser og disses anvendelsesområde.

17.4. ECB's beslutninger og henstillinger vedtages af Styrelsesrådet eller Direktionen inden for deres respektive kompetenceområde og undertegnes af formanden. ECB's beslutninger om at pålægge tredjeparter sanktioner undertegnes af formanden, næstformanden eller to andre medlemmer af Direktionen. ECB's beslutninger og henstillinger skal indeholde en begrundelse. Henstillinger vedrørende afledt fællesskabsret i henhold til statuttens artikel 42 vedtages af Styrelsesrådet.

17.5. Med forbehold af statuttens artikel 44, andet afsnit, og artikel 47.1, første led, vedtages ECB's udtalelser af Styrelsesrådet. I undtagelsestilfælde, og medmindre mindst tre centralbankchefer fremsætter ønske om, at Styrelsesrådet bevarer kompetencen til at vedtage bestemte udtalelser, kan Direktionen vedtage udtalelser fra ECB i overensstemmelse med bemærkninger fremsat af Styrelsesrådet og under hensyntagen til Det Generelle Råds medvirken. ECB's udtalelser undertegnes af formanden.

17.6. ECB's instrukser vedtages af Direktionen og meddeles herefter på et af De Europæiske Fællesskabers officielle sprog og undertegnes på Direktionens vegne af formanden eller to medlemmer af Direktionen. Meddelelse til de nationale centralbanker kan foretages pr. telefax, elektronisk post, telex eller brev. En ECB-instruks, som skal offentliggøres, oversættes til De Europæiske Fællesskabers officielle sprog.

17.7. Alle ECB's retlige instrumenter nummereres fortløbende, så de er nemme at identificere. Direktionen træffer foranstaltninger om sikker opbevaring af originalerne, meddelelse til dem, som de retlige instrumenter er rettet til, eller til høringsmyndighederne samt om offentliggørelse på alle Den Europæiske Unions officielle sprog i Den Europæiske Unions Tidende for så vidt angår ECB-forordninger, ECB-udtalelser om forslag til fællesskabsretsakter samt de af ECB's retlige instrumenter, som i henhold til en udtrykkelig beslutning herom skal offentliggøres.

17.8. Bestemmelserne i Rådets forordning nr. 1 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område(1), af 15. april 1958 finder anvendelse på de i statuttens artikel 34 nævnte retsakter.

Artikel 18

Proceduren i henhold til traktatens artikel 106, stk. 2

Den i traktatens artikel 106, stk. 2, omhandlede godkendelse vedtages for det følgende år af Styrelsesrådet ved en samlet beslutning for alle deltagende medlemsstater i det sidste kvartal af hvert år.

Artikel 19

Indkøb

19.1. Ved indkøb af varer og tjenesteydelser for ECB tages der behørigt hensyn til principperne om åbenhed, gennemsigtighed, lige adgang, ikke-diskriminering og effektiv administration.

19.2. Uden at fravige princippet om effektiv administration kan der gøres undtagelser fra ovennævnte principper i hastetilfælde, af hensyn til sikkerheden eller en sags hemmelige karakter, hvis der er tale om en eneleverandør, ved leverancer fra de nationale centralbanker til ECB eller for at sikre leverancernes kontinuitet.

Artikel 20

Udvælgelse, ansættelse og forfremmelse af personale

20.1. ECB's ansatte udvælges, ansættes og forfremmes af Direktionen.

20.2. ECB's ansatte udvælges, ansættes og forfremmes under behørig hensyntagen til principperne om faglige kvalifikationer, åbenhed, gennemsigtighed, lige muligheder og ikke-diskriminering. Reglerne og procedurerne for ansættelse og intern forfremmelse bestemmes nærmere i administrative cirkulærer.

Artikel 21

Ansættelsesvilkår

21.1. Ansættelsesforholdet mellem ECB og ECB's personale fastlægges i ansættelsesvilkårene og de administrative bestemmelser for personalet.

21.2. Styrelsesrådet vedtager ansættelsesvilkårene efter forslag fra Direktionen og efter høring af Det Generelle Råd.

21.3. Direktionen vedtager de administrative bestemmelser for personalet, hvormed ansættelsesvilkårene gennemføres.

21.4. Personaleudvalget høres forud for vedtagelse af nye ansættelsesvilkår eller administrative bestemmelser for personalet. Dets udtalelse forelægges henholdsvis Styrelsesrådet og Direktionen.

Artikel 22

Meddelelser og bekendtgørelser

Generelle meddelelser og bekendtgørelser af beslutninger truffet af ECB's besluttende organer kan offentliggøres på ECB's websted, i Den Europæiske Unions Tidende eller gennem telegrambureauer, der anvendes af finansmarkeder, eller andre medier.

Artikel 23

Adgang til ECB's dokumenter samt disses fortrolighed

23.1. Forhandlingerne i ECB's besluttende organer og i alle komitéer eller grupper oprettet af disse er fortrolige, medmindre Styrelsesrådet bemyndiger formanden til at offentliggøre resultatet af forhandlingerne.

23.2. Aktindsigt i dokumenter, som er udarbejdet af eller tilhører ECB, reguleres i en beslutning truffet af Styrelsesrådet.

23.3. Dokumenter, som er udarbejdet af ECB, klassificeres og håndteres i overensstemmelse med bestemmelserne i et administrativt cirkulære. De gøres frit tilgængelige efter 30 år, medmindre de besluttende organer bestemmer andet.

KAPITEL VI AFSLUTTENDE BESTEMMELSE

Artikel 24

Ændring af denne forretningsorden

Styrelsesrådet kan ændre denne forretningsorden. Det Generelle Råd kan foreslå ændringer, og Direktionen kan vedtage supplerende bestemmelser inden for sit kompetenceområde.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 19. februar 2004.

Jean-Claude Trichet

Formand for ECB

(1) EFT 17 af 6.10.1958, s. 385/58.

(1) EFT L 314 af 8.12.1999, s. 32.

Top