Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2325

Rådets forordning (EF) nr. 2325/2003 af 17. december 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2561/2001 om fremme af omstillingen af de fartøjer og fiskere, der indtil 1999 var afhængige af fiskeriaftalen med Marokko

OJ L 345, 31.12.2003, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229

No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2009; stiltiende ophævelse ved 32001R2561

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2325/oj

32003R2325

Rådets forordning (EF) nr. 2325/2003 af 17. december 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2561/2001 om fremme af omstillingen af de fartøjer og fiskere, der indtil 1999 var afhængige af fiskeriaftalen med Marokko

EU-Tidende nr. L 345 af 31/12/2003 s. 0025 - 0026


Rådets forordning (EF) nr. 2325/2003

af 17. december 2003

om ændring af forordning (EF) nr. 2561/2001 om fremme af omstillingen af de fartøjer og fiskere, der indtil 1999 var afhængige af fiskeriaftalen med Marokko

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 36 og 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Aftalen om forbindelserne mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko på havfiskeriområdet udløb den 30. november 1999. Som følge heraf blev ca. 400 EF-fartøjer og 4300 fiskere, der havde fisket i henhold til nævnte aftale, nødt til fra ovennævnte dato at indstille deres fiskeri.

(2) Rådet fastsatte ved forordning (EF) nr. 2561/2001(3) undtagelser fra forordning (EF) nr. 2792/1999(4) for fiskere og fartøjsejere, der indtil 1999 var afhængige af fiskeriaftalen med Marokko, for så vidt angår visse former for præmier og offentlig støtte tildelt ved en administrativ afgørelse truffet i perioden 1. juli 2001 - 30. juni 2003. Ved samme forordning blev der vedtaget en særlig aktion for at supplere strukturfondsforanstaltningerne i de medlemsstater, der berørtes af, at den pågældende fiskeriaftale ikke blev videreført.

(3) De fiskere, der er berørt af, at fiskeriaftalen ikke blev videreført, er i visse tilfælde blevet arbejdsløse, fordi deres fiskerfartøj er gået over til andet fiskeri, på samme måde som fiskere, hvis fartøj er endeligt ophørt med fiskeri. For at undgå forskelsbehandling af fiskerne bør de bestemmelser fjernes, efter hvilke der kun kan ydes individuelle engangspræmier til fiskere, som arbejdede om bord på et fartøj, der er endeligt ophørt med fiskeri.

(4) Ifølge artikel 12, stk. 4, litra c), i forordning (EF) nr. 2792/1999 skal en fisker, der genoptager erhvervet som fisker inden et år efter præmieudbetalingen, tilbagebetale den udbetalte præmie pro rata temporis beregnet fra den 1. januar 2002, som er sidste frist for udbetaling af godtgørelser for midlertidigt ophør, og ikke beregnet fra den faktiske præmieudbetalingsdato.

(5) For at kunne iværksætte ovennævnte ændringer bør sidste frist for vedtagelse af den administrative afgørelse, for udgifternes støtteberettigelse og for indsendelse af anmodningen om udbetaling af restbeløbet forlænges med tolv måneder -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2561/2001 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1, litra d), affattes således:

"d) Ved ydelse af et individuelt præmiebeløb til en fisker:

i) forhøjes de maksimale støtteberettigede omkostninger, der er omhandlet i artikel 12, stk. 3, litra b) og c), med 20 %

ii) gælder præmiemodtagernes forpligtelse efter artikel 12, stk. 3, litra b), til at have arbejdet om bord på et fiskerfartøj, der er endeligt ophørt med fiskeri, jf. artikel 7, ikke

iii) beregnes den periode på mindre end ét år, der er omhandlet i artikel 12, stk. 4, litra c), fra den 1. januar 2002."

b) Stk. 2 affattes således:

"2. De undtagelsesbestemmelser, der er fastsat i stk. 1, gælder kun for præmier og offentlig støtte, som de i artikel 6 nævnte myndigheder tildeler ved en administrativ afgørelse truffet i perioden 1. juli 2001 - 30. juni 2003. Denne periode forlænges til den 30. juni 2004 for de præmier, der er omhandlet i artikel 12, stk. 3, litra a), b) og c)."

2) Artikel 5, stk. 4, affattes således:

"4. De udgifter, der er EF-støtteberettigede under denne aktion, er dem, som den endelige støttemodtager rent faktisk har afholdt siden den 1. juli 2001. Slutdatoen for udgifternes støtteberettigelse er den 31. december 2003. Denne dato ændres til den 31. december 2004 for de præmier, der er omhandlet i artikel 12, stk. 3, litra a), b) og c).

Fristen for indsendelse til Kommissionen af anmodningen om betaling af restbeløbet er den 30. juni 2004. Denne dato ændres til den 30. juni 2005 for de præmier, der er omhandlet i artikel 12, stk. 3, litra a), b) og c)."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2003.

På Rådets vegne

G. Alemanno

Formand

(1) Udtalelse afgivet den 4.12.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2) Udtalelse afgivet den 29.10.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3) EFT L 344 af 28.12.2001, s. 17. Ændret ved artikel 6 i forordning (EF) nr. 2372/2002 (EFT L 358 af 31.12.2002, s. 81).

(4) EFT L 337 af 30.12.1999, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2369/2002 (EFT L 358 af 31.12.2002, s. 49).

Top