Help Print this page 

Document 32003R2273

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 2273/2003 af 22. december 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer og stabilisering af finansielle instrumenter (EØS-relevant tekst)
  • No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2016; ophævet ved 32014R0596
OJ L 336, 23.12.2003, p. 33–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 005 P. 237 - 242
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 005 P. 237 - 242
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 11 - 16

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2273/oj
Multilingual display
Text

32003R2273

Kommissionens forordning (EF) nr. 2273/2003 af 22. december 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer og stabilisering af finansielle instrumenter (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 336 af 23/12/2003 s. 0033 - 0038


Kommissionens forordning (EF) nr. 2273/2003

af 22. december 2003

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer og stabilisering af finansielle instrumenter

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2002 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug)(1), særlig artikel 8,

efter høring af Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg(2) med henblik på teknisk rådgivning, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 8 i direktiv 2003/6/EF, gælder forbuddene i direktivet ikke for handel med egne aktier i tilbagekøbsprogrammer eller for stabilisering af et finansielt instrument, forudsat at sådanne transaktioner gennemføres i overensstemmelse med gennemførelsesforanstaltninger, der er vedtaget til dette formål.

(2) Aktiviteter i form af handel med egne aktier i tilbagekøbsprogrammer eller stabilisering af et finansielt instrument, der ikke er fritaget for forbuddene i direktiv 2003/6/EF, som omhandlet i direktivets artikel 8, bør ikke i sig selv betragtes som markedsmisbrug.

(3) På den anden side omfatter de fritagelser, der indføres ved denne forordning, kun adfærd, der er direkte knyttet til tilbagekøbs- og stabiliseringsaktiviteternes formål. Adfærd, der ikke er direkte knyttet til tilbagekøbs- og stabiliseringsaktiviteternes formål, skal derfor betragtes som enhver anden aktivitet, der er omfattet af direktiv 2003/6/EF, og kan blive genstand for administrative foranstaltninger eller sanktioner, hvis den kompetente myndighed fastslår, at den pågældende aktivitet skal betragtes som markedsmisbrug.

(4) Med hensyn til handel med egne aktier i tilbagekøbsprogrammer påvirker reglerne i denne forordning ikke anvendelsen af Rådets direktiv 77/91/EØF(3) om samordning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i artikel 58, stk. 2, i traktaten nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelsen af og ændringer i dets kapital, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde.

(5) Tilladte tilbagekøbsaktiviteter, der kan fritages for forbuddene i direktiv 2003/6/EF, omfatter tilfælde, hvor udstedere har behov for at kunne nedbringe deres kapital, opfylde forpligtelser i forbindelse med finansielle gældsinstrumenter, der kan konverteres til egenkapitalinstrumenter, og opfylde forpligtelser i forbindelse med medarbejderaktier.

(6) Gennemsigtighed er en forudsætning for at forhindre markedsmisbrug. Med henblik herpå kan medlemsstaterne officielt indføre ordninger, der skal anvendes til offentliggørelse af oplysninger, som kræves offentliggjort efter denne forordning.

(7) Udstedere, der har vedtaget tilbagekøbsprogrammer, skal underrette deres kompetente myndigheder og, når det kræves, offentligheden derom.

(8) Handel med egne aktier i tilbagekøbsprogrammer kan gennemføres med afledte finansielle instrumenter.

(9) For at forhindre markedsmisbrug skal den daglige handel med egne aktier i tilbagekøbsprogrammer begrænses mængdemæssigt. Der er dog behov for en vis fleksibilitet af hensyn til de givne markedsforhold, såsom et lavt transaktionsniveau.

(10) Der må lægges særlig vægt på salg af egne aktier i et tilbagekøbsprograms levetid, på eventuelle lukkede perioder, hvor transaktioner er forbudt, og på det forhold, at en udsteder kan have lovlige grunde til at udsætte offentliggørelsen af intern viden.

(11) Stabiliseringstransaktioner virker hovedsagelig som støtte for kursen på et udbud af relevante værdipapirer i et begrænset tidsrum, hvis papirerne kommer under salgspres, idet de letter det pres, der skabes af kortfristede investorer, og opretholder et ordnet marked for de pågældende værdipapirer. Dette er både i de investorers interesse, der har tegnet eller købt de pågældende værdipapirer som led i en betydelig distribution, og i udstedernes interesse. På denne måde kan stabilisering bidrage til at skabe større tillid til finansmarkederne blandt investorer og udstedere.

(12) Stabiliseringsaktiviteter kan gennemføres enten på eller uden for et reguleret marked og ved hjælp af andre finansielle instrumenter end dem, der er eller vil blive optaget til handel på det regulerede marked, hvilket kan påvirke kursen på det instrument, der er eller vil blive optaget til handel på et reguleret marked.

(13) Relevante værdipapirer omfatter finansielle instrumenter, der bliver ombyttelige efter en indledende periode, fordi de stort set er ens, selv om de oprindelig havde forskellige rettigheder med hensyn til udbytte eller forrentning.

(14) I forbindelse med stabilisering betragtes blokhandel ikke som en betydelig distribution af relevante værdipapirer, da der er tale om rent private transaktioner.

(15) Når medlemsstaterne som led i en nyemission tillader handel med værdipapirer, inden de handles officielt på et reguleret marked, omfatter tilladelsen "handel betinget af udstedelse".

(16) Markedsintegriteten kræver, at udstederne eller de virksomheder, der foretager stabilisering, uanset om de handler på udstedernes vegne eller ej, sikrer en tilstrækkelig offentliggørelse af stabiliseringsaktiviteterne. De metoder, der anvendes til at sikre en tilstrækkelig offentliggørelse af sådanne oplysninger, bør være effektive og kan tage hensyn til markedspraksis, der er godkendt af de kompetente myndigheder.

(17) Der bør være etableret en rimelig samordning mellem alle investeringsselskaber og kreditinstitutter, der foretager stabilisering. Under stabiliseringen skal et investeringsselskab eller et kreditinstitut fungere som informationscenter i forbindelse med en eventuel regulering fra den kompetente myndigheds side i de enkelte berørte medlemsstater.

(18) For at undgå forvirring blandt markedsdeltagerne bør stabiliseringsaktiviteter gennemføres under hensyn til markedsforholdene og salgskursen på det relevante værdipapir, og for at mindske virkningerne på markedet bør der gennemføres transaktioner for at afvikle positioner, der er opstået som følge af stabiliseringsaktiviteterne, idet der tages hensyn til de gældende markedsforhold.

(19) Overtildelingsfaciliteter og "greenshoe"-optioner er nøje forbundet med stabilisering, idet de skaber ressourcer og risikoafdækning for stabiliseringsaktiviteterne.

(20) Overtildelingsfaciliteter, der udøves af et investeringsselskab eller et kreditinstitut med henblik på stabilisering, bør iagttages særlig nøje, når de medfører en position, der ikke er omfattet af "greenshoe"-optionen.

(21) De foranstaltninger, der fastsættes i denne forordning, er i overensstemmelse med Det Europæiske Værdipapirudvalgs udtalelse -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

DEFINITIONER

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning fastsætter de betingelser, som tilbagekøbsprogrammer og stabilisering af finansielle instrumenter skal opfylde, for at fritagelsen i artikel 8 i direktiv 2003/6/EF kan anvendes.

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelse af denne forordning gælder følgende definitioner ud over dem, der er fastsat i direktiv 2003/6/EF. I denne forordning forstås ved:

1) "investeringsselskab": enhver juridisk person som defineret i artikel 1, nr. 2, i Rådets direktiv 93/22/EØF(4)

2) "kreditinstitut": en juridisk person som defineret i artikel 1, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF(5)

3) "tilbagekøbsprogrammer": handel med egne aktier i overensstemmelse med artikel 19-24 i Rådets direktiv 77/91/EØF

4) "tidsbestemt tilbagekøbsprogram": et tilbagekøbsprogram, hvor tidspunkter og mængder i forbindelse med værdipapirer, der skal handles i programperioden, fastsættes på det tidspunkt, hvor tilbagekøbsprogrammet offentliggøres

5) "tilstrækkelig offentliggørelse": offentliggørelse i henhold til den procedure, der er fastlagt i artikel 102, stk. 1, og artikel 103 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/34/EF(6)

6) "relevante værdipapirer": omsættelige værdipapirer som defineret i dette direktiv, som er optaget til handel på et reguleret marked, eller for hvilke der er indgivet ansøgning om optagelse til handel på et sådant marked, og som er genstand for en betydelig distribution

7) "stabilisering": investeringsselskabers eller kreditinstitutters køb eller tilbud om køb af relevante værdipapirer eller transaktioner i tilsvarende instrumenter som led i en betydelig distribution af sådanne relevante værdipapirer udelukkende for at støtte disse relevante værdipapirers markedskurs i en forud fastsat periode, som følge af et salgspres mod sådanne papirer

8) "tilsvarende instrumenter": følgende finansielle instrumenter (herunder instrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, eller for hvilke der ikke er indgivet ansøgning om optagelse til handel på et sådant marked, forudsat at de pågældende kompetente myndigheder har accepteret standarder for gennemsigtighed i transaktionerne med sådanne finansielle instrumenter):

a) kontrakter om eller rettigheder til tegning, køb eller salg af relevante værdipapirer

b) afledte finansielle instrumenter baseret på relevante værdipapirer

c) når de relevante værdipapirer er konvertible eller ombyttelige gældsinstrumenter - de værdipapirer, som disse konvertible eller ombyttelige gældsinstrumenter, kan konverteres eller ombyttes til

d) instrumenter, der udstedes eller garanteres af udstederen af de relevante værdipapirer eller garanten for disse værdipapirer, og hvis markedskurs sandsynligvis vil påvirke kursen på de relevante værdipapirer væsentligt, eller omvendt

e) når de relevante værdipapirer svarer til aktier - de aktier, som disse værdipapirer (og alle andre værdipapirer, der svarer til disse aktier) repræsenterer

9) "betydelig distribution": nyemission eller et sekundært udbud af relevante værdipapirer, som meddeles offentligt, og som adskiller sig fra almindelig handel, både når det gælder værdien af de udbudte værdipapirer og de anvendte salgsmetoder

10) "udbyder": den første indehaver eller udstederen af de relevante værdipapirer

11) "tildeling": den eller de processer, hvorved antallet af relevante værdipapirer, der skal modtages af investorer, som tidligere har tegnet dem eller ansøgt om dem, fastlægges

12) "accessorisk stabilisering": investeringsselskabers eller kreditinstitutters udøvelse af en overtildelingsfacilitet eller en "greenshoe"-option som led i en betydelig distribution af relevante værdipapirer, udelukkende for at lette stabiliseringsaktiviteten

13) "overtildelingsfacilitet": bestemmelse i en emissionsgarantiaftale eller "lead management"-aftale, der tillader tegning eller tilbud om køb af et større antal relevante værdipapirer end oprindeligt udbudt

14) "greenshoe"-option: en option, som udbyderen giver investeringsselskaber eller kreditinstitutter, der er involveret i udbuddet, med det formål at dække overtildelinger, og i henhold til hvilken disse selskaber eller institutter kan købe op til en bestemt mængde af de relevante værdipapirer til salgskursen i en bestemt periode efter udbuddet af de relevante værdipapirer.

KAPITEL II

TILBAGEKØBSPROGRAMMER

Artikel 3

Formålene med tilbagekøbsprogrammer

For at kunne være omfattet af fritagelsen i artikel 8 i direktiv 2003/6/EF skal et tilbagekøbsprogram være i overensstemmelse med artikel 4, 5 og 6 i denne forordning, og det eneste formål med tilbagekøbsprogrammet skal være at nedbringe en udsteders kapital (værdi eller antal aktier) eller opfylde forpligtelser som følge af:

a) finansielle gældsinstrumenter, der kan konverteres til egenkapitalinstrumenter

b) optionsprogrammer for medarbejderaktier eller andre aktietildelinger til udstederens eller et dermed forbundet selskabs ansatte.

Artikel 4

Betingelser for tilbagekøbsprogrammer og offentliggørelse

1. Tilbagekøbsprogrammer skal opfylde betingelserne i artikel 19, stk. 1, i direktiv 77/91/EØF.

2. Inden handelen påbegyndes, skal alle enkeltheder i programmet, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, i direktiv 77/91/EØF, offentliggøres på tilstrækkelig måde i de medlemsstater, hvor en udsteder har ansøgt om at få sine aktier optaget til handel på et reguleret marked.

Disse enkeltheder skal omfatte programmets formål som omhandlet i artikel 3, det maksimale vederlag, det maksimale antal aktier, der skal købes, og den godkendte programperiode.

Senere ændringer i programmet skal offentliggøres på tilstrækkelig måde i medlemsstaterne.

3. Udstederen skal have indført ordninger, der sikrer, at rapporteringspligten opfyldes over for den kompetente myndighed på det regulerede marked, hvor aktierne er blevet optaget til handel. Disse ordninger skal registrere alle transaktioner i forbindelse med tilbagekøbsprogrammer, herunder de oplysninger, der er fastsat i artikel 20, stk. 1, i direktiv 93/22/EØF.

4. Udstederen offentliggør alle transaktioner som omhandlet i stk. 3 i detaljer senest ved afslutningen af den syvende daglige handelsperiode efter den dag, hvor disse transaktioner blev gennemført.

Artikel 5

Handelsbetingelser

1. Hvad angår kurser, må udstederen ved gennemførelse af handler i henhold til et tilbagekøbsprogram ikke købe aktier til en højere kurs end den højeste af følgende to kurser: kursen på den sidste uafhængige handel og det højeste foreliggende uafhængige tilbud på handelsstedet, hvor købet gennemføres.

Hvis handelsstedet ikke er et reguleret marked, skal kursen for den sidste uafhængige handel eller det højeste foreliggende uafhængige tilbud være kursen på det regulerede marked i den medlemsstat, hvor købet gennemføres.

Hvis udstederen gennemfører købet af egne aktier gennem afledte finansielle instrumenter, må aftalekursen på disse afledte instrumenter ikke overstige den højeste af følgende kurser: kursen på den sidste uafhængige handel og det højeste foreliggende uafhængige tilbud.

2. Hvad angår mængder, må udstederen ikke på en enkelt dag købe mere end 25 % af den gennemsnitlige daglige aktiemængde på det regulerede marked, hvor købet finder sted.

Den daglige gennemsnitsmængde baseres på den daglige gennemsnitsmængde, der blev handlet i måneden før den måned, hvor programmet offentliggøres, og fastsættes på dette grundlag for den godkendte programperiode.

Hvis programmet ikke henviser til denne mængde, baseres den daglige gennemsnitsmængde på den daglige gennemsnitsmængde, der blev handlet i de tyve handelsdage, der går forud for købstidspunktet.

3. Med hensyn til stk. 2 kan udstederen i tilfælde af ekstrem lav likviditet på det relevante marked overskride grænsen på 25 %, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) Udstederen underretter på forhånd den kompetente myndighed på det relevante marked om sine planer om at afvige fra grænsen på 25 %.

b) Udstederen offentliggør på tilstrækkelig måde, at der kan blive tale om en afvigelse fra grænsen på 25 %.

c) Udstederen overskrider ikke 50 % af den daglige gennemsnitsmængde.

Artikel 6

Begrænsninger

1. For at kunne være omfattet af fritagelsen i artikel 8 i direktiv 2003/6/EF må udstederen under sin deltagelse i et tilbagekøbsprogram ikke deltage i følgende handler:

a) salg af egne aktier i programmets levetid

b) handel i en periode, der efter lovgivningen i den medlemsstat, hvor handlen finder sted, er en lukket periode

c) handler, hvor udstederen har besluttet at udsætte offentliggørelsen af intern viden i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i direktiv 2003/6/EF.

2. Stk. 1, litra a), gælder ikke, hvis udstederen er et investeringsselskab eller et kreditinstitut og har indført effektive informationsbarrierer ("Chinese Walls") - under den kompetente myndigheds tilsyn - mellem de ansvarlige for håndtering af intern viden, der direkte eller indirekte vedrører udstederen, og de ansvarlige for alle beslutninger vedrørende handel med egne aktier (herunder handel med egne aktier på kunders vegne), når der handles med egne aktier på grundlag af sådanne beslutninger.

Stk. 1, litra b) og c), gælder ikke, hvis udstederen er et investeringsselskab eller et kreditinstitut og har indført effektive informationsbarrierer ("Chinese Walls") - under den kompetente myndigheds tilsyn - mellem de ansvarlige for håndtering af intern viden, der direkte eller indirekte vedrører udstederen (herunder handelsbeslutninger i henhold til tilbagekøbsprogrammet), og de ansvarlige for handel med egne aktier på kunders vegne, når der handles med egne aktier på disse kunders vegne.

3. Stk. 1 gælder ikke, hvis

a) udstederen har indført et tidsbestemt tilbagekøbsprogram, eller

b) "lead manager" for tilbagekøbsprogrammet er et investeringsselskab eller et kreditinstitut, som træffer sine handelsbeslutninger med hensyn til udstederens aktier uafhængigt af og uden indflydelse fra udstederen med hensyn til købstidspunktet.

KAPITEL III

STABILISERING AF ET FINANSIELT INSTRUMENT

Artikel 7

Betingelser for stabilisering

For at kunne være omfattet af fritagelsen i artikel 8 i direktiv 2003/6/EF skal stabilisering af et finansielt instrument gennemføres i overensstemmelse med artikel 8, 9 og 10 i denne forordning.

Artikel 8

Tidsbestemte betingelser for stabilisering

1. Stabilisering må kun gennemføres i en begrænset periode.

2. For aktier og andre værdipapirer, der svarer til aktier, begynder den periode, der er nævnt i stk. 1, den dag, hvor handlen med de relevante værdipapirer indledes på det regulerede marked, og udløber senest 30 kalenderdage derefter, når der er tale om en offentliggjort nyemission.

Hvis den offentliggjorte nyemission finder sted i en medlemsstat, der tillader handel med værdipapirer, før handlen indledes på et reguleret marked, begynder den periode, der er nævnt i stk. 1, den dag, hvor slutkursen på de relevante værdipapirer offentliggøres på tilstrækkelig måde, og udløber senest 30 kalenderdage derefter, forudsat at en sådan handel gennemføres i overensstemmelse med de regler, der måtte gælde for det regulerede marked, hvor de relevante værdipapirer skal optages til handel, herunder regler om offentliggørelse og indberetning af handler.

3. For aktier og andre værdipapirer, der svarer til aktier, begynder den periode, der er nævnt i stk. 1, den dag, hvor slutkursen på de relevante værdipapirer offentliggøres på tilstrækkelig måde, og udløber senest 30 kalenderdage efter tildelingstidspunktet, når der er tale om et sekundært værdipapirudbud.

4. For obligationer og andre tilsvarende gældsinstrumenter (der ikke kan konverteres eller ombyttes til aktier eller andre værdipapirer, der svarer til aktier) begynder den periode, der er nævnt i stk. 1, den dag, hvor udbudsbetingelserne for de relevante værdipapirer offentliggøres på tilstrækkelig måde (dvs. inklusive det eventuelle spread over for benchmarken, når det er fastsat), og udløber på det tidligste af følgende to tidspunkter: senest 30 kalenderdage efter det tidspunkt, hvor udstederen af instrumenterne modtog emissionsprovenuet, eller senest 60 kalenderdage efter tildelingen af de relevante værdipapirer.

5. For gældsinstrumenter, der kan konverteres eller ombyttes til aktier eller andre værdipapirer, der svarer til aktier, begynder den periode, der er nævnt i stk. 1, den dag, hvor de endelige udbudsbetingelser for de relevante værdipapirer offentliggøres på tilstrækkelig måde, og udløber på det tidligste af følgende to tidspunkter: senest 30 kalenderdage efter det tidspunkt, hvor udstederen af instrumenterne modtog emissionsprovenuet, eller senest 60 kalenderdage efter tildelingen af de relevante værdipapirer.

Artikel 9

Offentliggørelses- og indberetningsbetingelser for stabilisering

1. Udstedere, udbydere eller virksomheder, der foretager stabilisering, uanset om de handler på sådanne personers vegne eller ej, offentliggør følgende oplysninger på tilstrækkelig måde, inden udbudsperioden for de relevante værdipapirer indledes:

a) den omstændighed, at der kan blive gennemført stabilisering, at det ikke er sikkert, at den vil blive gennemført, og at den kan blive indstillet på et hvilket som helst tidspunkt

b) den omstændighed, at stabiliseringstransaktioner tager sigte på at støtte de relevante værdipapirers markedskurs

c) begyndelses- og afslutningstidspunkt for den periode, hvor der kan finde stabilisering sted

d) stabiliseringslederens identitet, medmindre denne er ukendt på offentliggørelsestidspunktet - i så fald skal den offentliggøres, inden stabiliseringsaktiviteterne påbegyndes

e) eventuelle overtildelingsfaciliteters eller "greenshoe"-optioners eksistens og maksimale omfang, den periode, hvor "greenshoe"-optionen kan udøves, og eventuelle betingelser for anvendelse af overtildelingsfaciliteten eller udøvelsen af "greenshoe"-optionen.

Anvendelsen af dette stykke på udbud, der falder ind under anvendelsesområdet for gennemførelsesforanstaltningerne til direktiv 2004/.../EF (prospektdirektivet) vil blive ophævet fra disse foranstaltningers anvendelsestidspunkt.

2. Uanset artikel 12, stk. 1, litra c), i direktiv 2003/6/EF underretter udstedere, udbydere eller virksomheder, der foretager stabilisering, uanset om de handler på sådanne personers vegne eller ej, den kompetente myndighed på det relevante marked om alle stabiliseringstransaktioner i detaljer senest ved afslutningen af den syvende daglige handelsperiode efter den dag, hvor disse transaktioner blev gennemført.

3. Senest en uge efter, at stabiliseringsperioden er udløbet, skal udstedere, udbydere eller virksomheder, der foretager stabilisering, uanset om de handler på sådanne personers vegne eller ej, på tilstrækkelig måde offentliggøre følgende oplysninger:

a) spørgsmålet om, hvorvidt der blev foretaget stabilisering eller ej

b) det tidspunkt, hvor stabiliseringen begyndte

c) det tidspunkt, hvor der sidst blev foretaget stabilisering

d) det kursinterval, inden for hvilket stabiliseringen blev gennemført, for hvert af de tidspunkter, hvor der blev gennemført stabiliseringstransaktioner.

4. Udstedere, udbydere eller virksomheder, der foretager stabilisering, uanset om de handler på sådanne personers vegne eller ej, skal registrere hver enkelt stabiliseringsordre eller -transaktion sammen med mindst de oplysninger, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, i direktiv 93/22/EØF, idet andre finansielle instrumenter end dem, der er eller vil blive optaget til handel på et reguleret marked, også er omfattet.

5. Hvis flere investeringsselskaber eller kreditinstitutter foretager stabilisering, uanset om de handler på udstederens eller udbyderens vegne eller ej, skal en af disse personer fungere som informationscenter for henvendelser fra de kompetente myndigheder på det regulerede marked, hvor de relevante værdipapirer er optaget til handel.

Artikel 10

Særlige kursbetingelser

1. Ved udbud af aktier og andre værdipapirer, der svarer til aktier, må stabilisering af de relevante værdipapirer under ingen omstændigheder gennemføres over salgskursen.

2. Ved udbud af gældsinstrumenter, der kan konverteres eller ombyttes til instrumenter som omhandlet i stk. 1, må stabilisering af disse instrumenter under ingen omstændigheder gennemføres over deres markedskurs på det tidspunkt, hvor de endelige betingelser for det nye udbud offentliggøres.

Artikel 11

Betingelser for accessorisk stabilisering

For at kunne være omfattet af fritagelsen i artikel 8 i direktiv 2003/6/EF skal accessorisk stabilisering gennemføres i overensstemmelse med artikel 9 i denne forordning og i overensstemmelse med følgende:

a) Relevante værdipapirer kan kun overtildeles i tegningsperioden og til salgskursen.

b) En position som følge af, at et investeringsselskab eller et kreditinstitut, der ikke er omfattet af "greenshoe"-optionen, udøver en overtildelingsfacilitet, må ikke overstige 5 % af det oprindelige udbud.

c) "Greenshoe"-optionen må kun udøves af indehaverne af en sådan option, når de relevante værdipapirer er blevet overtildelt.

d) "Greenshoe"-optionen må højst udgøre 15 % af det oprindelige udbud.

e) Den periode, hvor "greenshoe"-optionen kan udnyttes, skal være den samme som den stabiliseringsperiode, der er omhandlet i artikel 8.

f) Udøvelse af "greenshoe"-optionen skal offentliggøres hurtigt og med tilstrækkelige detaljer, herunder tidspunktet for udøvelsen og antallet af involverede relevante værdipapirer og deres art.

KAPITEL IV

SLUTBESTEMMELSE

Artikel 12

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft i medlemsstaterne på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2003.

På Kommissionens vegne

Frederik Bolkestein

Medlem af Kommissionen

(1) EUT L 96 af 12.4.2003, s. 16.

(2) Udvalget blev oprettet ved Kommissionens afgørelse 2001/527/EF (EFT L 191 af 13.7.2001, s. 43).

(3) EFT L 26 af 31.1.1977, s. 1.

(4) EFT L 141 af 11.6.1993, s. 27.

(5) EFT L 126 af 26.5.2000, s. 1.

(6) EFT L 184 af 6.7.2001, s. 1.

Top