EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2025

Kommissionens forordning (EF) nr. 2025/2003 af 17. november 2003 om indstilling af fiskeri efter lange fra fartøjer, som fører svensk flag

OJ L 299, 18.11.2003, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2025/oj

32003R2025

Kommissionens forordning (EF) nr. 2025/2003 af 17. november 2003 om indstilling af fiskeri efter lange fra fartøjer, som fører svensk flag

EU-Tidende nr. L 299 af 18/11/2003 s. 0007 - 0007


Kommissionens forordning (EF) nr. 2025/2003

af 17. november 2003

om indstilling af fiskeri efter lange fra fartøjer, som fører svensk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003(2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I Rådets forordning (EF) nr. 2340/2002 af 16. december 2002 om fastsættelse af fiskerimulighederne for dybhavsbestande for 2003-2004(3) er der fastsat kvoter for lange for 2003.

(2) For at overholde bestemmelserne om de kvantitative begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det nødvendigt, at Kommissionen fastsætter den dato, på hvilken fiskeriet fra fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, har medført, at den tildelte kvote må anses for at være opbrugt.

(3) Ifølge de oplysninger, der er meddelt Kommissionen, har fiskeriet efter lange fra fartøjer, som fører svensk flag eller er registreret i Sverige, i farvandene i ICES-område III (EF-farvande og farvande uden for tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion), nået den tildelte kvote for 2003. Sverige har forbudt fiskeri efter denne bestand fra den 31. august 2003. Denne dato bør derfor også fastsættes i denne forordning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fiskeriet efter lange fra fartøjer, der fører svensk flag eller er registreret i Sverige, i ICES-område III (EF-farvande og farvande uden for tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion) har medført, at Sveriges kvote af lange for 2003 må anses for at være opbrugt.

Fiskeriet efter lange i ICES-område III (EF-farvande og farvande uden for tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion) fra fartøjer, der fører svensk flag eller er registreret i Sverige, er forbudt ligesom opbevaring om bord, omladning og landing af den ovenfor nævnte bestand fanget af de nævnte fartøjer efter denne forordnings anvendelsesdato.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 31. august 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2003.

På Kommissionens vegne

Jörgen Holmquist

Generaldirektør for fiskeri

(1) EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.

(2) EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1.

(3) EFT L 356 af 31.12.2002, s. 1.

Top