EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2013

Kommissionens forordning (EF) nr. 2013/2003 af 14. november 2003 om udstedelse af eksportlicenser efter ordning A3 for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og spisedruer)

OJ L 297, 15.11.2003, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2013/oj

32003R2013

Kommissionens forordning (EF) nr. 2013/2003 af 14. november 2003 om udstedelse af eksportlicenser efter ordning A3 for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og spisedruer)

EU-Tidende nr. L 297 af 15/11/2003 s. 0022 - 0023


Kommissionens forordning (EF) nr. 2013/2003

af 14. november 2003

om udstedelse af eksportlicenser efter ordning A3 for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og spisedruer)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003(2), særlig artikel 35, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionens forordning (EF) nr. 1913/2003(3) har åbnet en licitation ved fastsættelse af de vejledende restitutionssatser og de vejledende mængder for eksportlicenser, der kan udstedes efter ordning A3.

(2) På grundlag af de indgivne bud skal der fastsættes maksimumssatser for restitutionen og udstedelsesprocentsatser for de mængder, der vedrører de bud, der er indgivet til disse maksimumssatser.

(3) For appelsiner og citroner er den maksimumssats, der er nødvendig for tildeling af licenser for den vejledende mængde inden for rammerne af den mængde, der er afgivet bud for, ikke over halvanden gang højere end den vejledende restitutionssats.

(4) For tomater og spisedruer er de satser, der er ansøgt om, langt højere end de vejledende restitutionssatser, hvorfor der bør fastsættes en maksimumssats på 0 og alle bud bør afvises -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For tomater, appelsiner, citroner og spisedruer er maksimumssatsen for restitutionen og udstedelsesprocentsatsen for den licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1913/2003, angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. november 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2003.

På Kommissionens vegne

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 268 af 9.10.2001, s. 8.

(2) EFT L 170 af 29.6.2002, s. 69.

(3) EUT L 283 af 31.10.2003, s. 25.

BILAG

Udstedelse af eksportlicenser efter ordning A3 for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og spisedruer)

>TABELPOSITION>

Top