EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1702

Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 af 24. september 2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (EØS-relevant tekst)

OJ L 243, 27.9.2003, p. 6–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 456 - 529
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 456 - 529
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 456 - 529
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 456 - 529
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 456 - 529
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 456 - 529
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 456 - 529
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 456 - 529
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 456 - 529
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 101 - 174
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 101 - 174

No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2012; ophævet ved 32012R0748 . Latest consolidated version: 28/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1702/oj

32003R1702

Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 af 24. september 2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 243 af 27/09/2003 s. 0006 - 0079


Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003

af 24. september 2003

om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur(1) (i det følgende benævnt "grundforordningen") som tilpasset ved forordning (EF) nr. 1701/2003(2), særlig artikel 5 og 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I grundforordningen fastsættes der fælles væsentlige krav for at sikre et højt ensartet niveau for civil luftfartssikkerhed og miljøbeskyttelse. I henhold til denne skal Kommissionen vedtage de nødvendige gennemførelsesbestemmelser for at sikre, at disse finder ensartet anvendelse, og ved denne forordning oprettes Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (i det følgende benævnt "agenturet") for at bistå Kommissionen med at udarbejde disse gennemførelsesbestemmelser.

(2) De gældende luftfartskrav på luftdygtighedsområdet som anført i bilag II til Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91(3), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2871/2000(4), ophæves fra og med den 28. september 2003.

(3) Det er nødvendigt at vedtage fælles tekniske krav og administrative procedurer for at sikre luftdygtigheds- og miljøforeneligheden af luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur, der er omfattet af bestemmelserne i grundforordningen. Disse krav og procedurer skal omfatte en angivelse af betingelserne for udstedelse, opretholdelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse af de pågældende certifikater.

(4) Organisationer, der deltager i konstruktion og produktion af materiel, dele og apparatur, skal overholde visse tekniske krav for at godtgøre, at de er kvalificeret og i stand til at varetage det ansvar, der er forbundet med deres særlige rettigheder. Kommissionen skal vedtage foranstaltninger for at præcisere betingelserne for udstedelse, opretholdelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse af certifikater som bevis for denne overensstemmelse.

(5) Ved vedtagelse af foranstaltninger til gennemførelse af fælles væsentlige krav på luftdygtighedsområdet skal Kommissionen påse, at de afspejler den nyeste teknologi og de bedste praksisser, og tage hensyn til erfaringerne med luftfartøjer på verdensplan og den videnskabelige og tekniske udvikling samt give mulighed for omgående indgriben over for fastslåede årsager til havarier og alvorlige hændelser.

(6) Nødvendigheden af at sikre ensartethed i anvendelsen af fælles luftdygtigheds- og miljøkrav på luftfartsmateriel, -dele og -apparatur kræver, at medlemsstaternes kompetente myndigheder og efter behov agenturet følger fælles procedurer i deres vurdering af, hvorvidt disse krav opfyldes. Agenturet skal udarbejde certificeringsspecifikationer og vejledende materiale for at sikre den nødvendige ensartethed i forskrifterne.

(7) Derfor er det nødvendigt at muliggøre en glidende overgang til det nye retsgrundlag for agenturets og sikre, at der opretholdes et højt og ensartet niveau for civil luftfartssikkerhed i Fællesskabet. Det er nødvendigt at give luftfartsindustrien og medlemsstaternes myndigheder tilstrækkelig tid til at tilpasse sig disse nye forskrifter og anerkende den fortsatte gyldighed af de certifikater, der er udstedt før denne forordnings ikrafttræden, i overensstemmelse med artikel 57 i grundforordningen.

(8) Foranstaltningerne, som foreskrives i denne forordning bygger på den udtalelse, som agenturet(5) har afgivet i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, litra b), og artikel 14, stk. 1, i grundforordningen.

(9) Foranstaltningerne, som foreskrives i denne forordning, er i overensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, som er nedsat ved artikel 54, stk. 3, i grundforordningen -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde og definitioner

1. I denne forordning fastsættes i overensstemmelse med grundforordningens artikel 5, stk. 4, og artikel 6, stk. 3, fælles tekniske krav og administrative procedurer for luftdygtigheds- og miljøcertificering af materiel, dele og apparatur, herunder:

a) udstedelse af typecertifikater, begrænsede typecertifikater, supplerende typecertifikater og ændringer af disse certifikater

b) udstedelse af luftdygtighedsbeviser, begrænsede luftdygtighedsbeviser, flyvetilladelser og certifikater om frigivelse til tjeneste

c) udstedelse af reparationskonstruktionsgodkendelser

d) påvisning af overholdelse af miljøbeskyttelseskrav

e) udstedelse af støjcertifikater

f) identifikation af materiel, dele og apparatur

g) certificering af visse former for materiel, dele og apparatur

h) certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer

i) udstedelse af luftdygtighedsdirektiver.

2. Med henblik på denne forordning finder følgende definitioner anvendelse:

a) "JAA" er "de fælles luftfartsmyndigheder".

b) "JAR" er "de fælles luftfartskrav".

c) "Del 21" er kravene til og procedurerne for certificering af luftfartøjer og hertil knyttet materiel, dele og apparatur samt for konstruktions- og produktionsorganisationer og er vedlagt som bilag til denne forordning.

d) "Del M" er de gældende krav til vedvarende luftdygtighed, som er vedtaget i medfør af grundforordningen.

Artikel 2

Certificering af materiel, dele og apparatur

1. Der udstedes certifikater for materiel, dele og apparatur som anført i del 21.

2. Uanset stk. 1 er luftfartøjer, herunder alt installeret materiel, dele og apparatur, som ikke er registreret i en medlemsstat, undtaget fra bestemmelserne i subpart H og I i del 21.

3. Følgende bestemmelser finder anvendelse på materiel, for hvilket der er udstedt et typecertifikat inden den 28. september 2003 af en medlemsstat:

a) Dette materiel skal anses for at have fået udstedt et typecertifikat i overensstemmelse med denne forordning, når:

i) grundlaget for materiellets typecertifikat er:

- det JAA-typecertificeringsgrundlag for materiel, der har fået udstedt et certifikat i henhold til JAA-procedurer som defineret i JAA's specifikationsblad for dette materiel, eller

- for andet materiel, det typecertificeringsgrundlag, som er defineret i typecertifikatets specifikationsblad i konstruktionsstaten, hvis denne konstruktionsstat er:

- en medlemsstat, medmindre agenturet under særlig hensyntagen til luftdygtighedsbestemmelser og driftserfaring fastsætter, at dette typecertificeringsgrundlag ikke sikrer et sikkerhedsniveau, der svarer til det niveau, som kræves i grundforordningen og i denne forordning, eller

- en stat, med hvilken en medlemsstat har undertegnet en bilateral luftdygtighedsaftale eller indgået en tilsvarende ordning, i henhold til hvilken sådanne former for materiel har fået udstedt et certifikat på grundlag af de luftdygtighedsbestemmelser, der er gældende i den pågældende konstruktionsstat, medmindre agenturet fastsætter, at disse luftdygtighedsbestemmelser, denne driftserfaring eller den pågældende stats sikkerhedsniveau ikke svarer til det niveau, der kræves i grundforordningen og i denne forordning

- agenturet skal foretage en første vurdering af virkningen af de to ovennævnte bestemmelser med henblik på at afgive en udtalelse til Kommissionen. Denne udtalelse omfatter også eventuelle ændringer til den nuværende forordning.

ii) miljøbeskyttelseskravene er de krav, der i henhold til bilag 16 til Chicago-konventionen skal finde anvendelse på materiellet,

iii) de gældende luftdygtighedsdirektiver er dem, der er gældende i konstruktionsstaten.

b) Konstruktionen af et individuelt luftfartøj, som er opført i en medlemsstats register inden den 28. september 2003, skal anses for at være blevet godkendt i overensstemmelse med denne forordning, når:

i) dets grundlæggende typekonstruktion er del af et i litra a) omhandlet typecertifikat

ii) alle ændringer af denne grundlæggende konstruktion, som ikke henhører under typecertifikatindehaverens ansvar, er blevet godkendt, og når

iii) luftdygtighedsdirektiverne, som er udstedt eller vedtaget af registreringsmedlemsstaten inden den 28. september 2003, er overholdt, herunder enhver ændring af konstruktionsstatens luftdygtighedsdirektiver, som er godkendt af registreringsmedlemsstaten.

c) Agenturet skal inden den 28. marts 2007 fastlægge typecertifikatet for de former for materiel, som ikke opfylder betingelserne i litra a).

d) Agenturet skal inden den 28. marts 2007 fastlægge typecertifikatets specifikationsblad for støj for alt det i litra a) omhandlede materiel. Indtil dette er fastlagt, kan medlemsstaterne fortsat udstede støjcertifikater i overensstemmelse med gældende nationale bestemmelser.

4. For materiel, som er ved at blive typecertificeret via JAA eller en medlemsstat den 28. september 2003, gælder:

a) hvis et materiel er ved at blive certificeret af flere medlemsstater, skal det mest fremskredne af disse projekter anvendes som reference

b) Punkt 21A.15 (a), (b) og (c) i del 21 finder ikke anvendelse.

c) uanset 21A.17(a) i del 21 skal grundlaget for typecertificeringen være det, der er fastlagt af JAA, eller i påkommende tilfælde af medlemsstaten på datoen for ansøgningen om godkendelsen

d) den kontrol af overholdelsen af kravene, der er gennemført i henhold til JAA's eller medlemsstaternes procedurer, skal anses for at være foretaget af agenturet med henblik på at opfylde 21A.20 (a) og (b) i del 21.

5. For materiel, der har et nationalt typecertifikat eller tilsvarende, og for hvilket en medlemsstats godkendelse af en ændring endnu ikke er afsluttet på den dato, hvor typecertifikatet udarbejdes i overensstemmelse med denne forordning, gælder:

a) hvis en godkendelsesproces udføres af flere medlemsstater, skal det mest fremskredne projekt anvendes som reference

b) 21A.93 i del 21 finder ikke anvendelse

c) det gældende typecertificeringsgrundlag skal være det, JAA eller eventuelt medlemsstaten har fastlagt på datoen for godkendelsen af ændringen

d) den kontrol af overholdelsen af kravene, der er gennemført i henhold til JAA's eller medlemsstaternes procedurer, skal anses for at være foretaget af agenturet med henblik på at opfylde 21A.103 (a) (2) og (b) i del 21.

6. For supplerende typecertifikater, som er ved at blive certificeret af en medlemsstat den 28. september 2003 i henhold til de gældende JAA-procedurer for supplerende typecertificering, og for større ændringer af materiel, som er foreslået af andre personer end indehaveren af materiellets typecertifikat, og som er ved at blive certificeret af en medlemsstat den 28. september 2003 i henhold til gældende nationale procedurer, gælder:

a) hvis en certificeringsproces udføres af flere medlemsstater, skal det mest fremskredne projekt anvendes som reference, 21A.113 (a) og (b) i bilaget til denne forordning finder ikke anvendelse

b) 21A.113 (a) og (b) i del 21 finder ikke anvendelse

c) det gældende certificeringsgrundlag skal være det, JAA eller eventuelt medlemsstaten har fastlagt på datoen for ansøgningen om et supplerende typecertifikat eller om godkendelse af en større ændring,

d) den kontrol af overholdelsen af kravene, der er gennemført i henhold til JAA's eller medlemsstatens procedurer, skal anses for at være foretaget af agenturet med henblik på at opfylde 21A.115(a) i del 21.

7. For materiel, der har et nationalt typecertifikat eller et tilsvarende certifikat, og for hvilket det gælder, at processen for godkendelse af en større reparationskonstruktion, der gennemføres af en medlemsstat, ikke er afsluttet på det tidspunkt, hvor typecertifikatet fastlægges i overensstemmelse med denne forordning, skal den kontrol af overholdelsen af kravene, der er gennemført i henhold til JAA's eller medlemsstaternes procedurer, anses for at være foretaget af agenturet med henblik på at opfylde 21A.433 (a) i del 21.

8. For dele og apparatur, for hvilke en godkendelses- eller tilladelsesproces er ved at blive gennemført af en medlemsstat den 28. september 2003:

a) hvis en godkendelsesproces udføres af flere medlemsstater, skal det mest fremskredne projekt anvendes som reference

b) punkt 21A.603 i del 21 finder ikke anvendelse

c) de gældende datakrav i henhold til 21A.605 i del 21 skal være de krav, som er fastlagt af den pågældende medlemsstat på den dato, hvor der indgives ansøgning om godkendelse eller tilladelse

d) den kontrol af overholdelsen af kravene, der er gennemført af den relevante medlemsstat, skal anses for at være foretaget af agenturet med henblik på at opfylde 21A.606(b) i del 21.

9. Et luftdygtighedsbevis, der er udstedt af en medlemsstat, og som bekræfter, at certifikatet er i overensstemmelse med et typecertifikat, der er fastlagt i overensstemmelse med stk. 3, skal anses for at være i overensstemmelse med denne forordning.

10. Indtil agenturet har afsluttet den i stk. 3, litra c), omhandlede fastlæggelse, skal luftfartøjstyper, som har fået tilladelse til at flyve af en medlemsstat inden den 28. september 2003, og for hvilke der ikke kan udstedes et typecertifikat i overensstemmelse med stk. 3, fortsat henhøre under den registrerende medlemsstats ansvar i henhold til de gældende nationale bestemmelser.

11. Indtil den 28. marts 2007 skal medlemsstaterne afgøre, om luftfartøjet og de relevante hermed forbundne begrænsninger, der kompenserer for afvigelser fra de grundlæggende krav, gør det muligt for luftfartøjet at gennemføre en sikker basisflyvning. I disse tilfælde skal flyvetilladelserne indeholde en begrænsning, der udelukkende tillader flyvning i luftrummet over den medlemsstat, hvis kompetente myndighed har udstedt tilladelsen. Flyvninger uden for dette luftrum medfører, at de kompetente myndigheder i de pågældende stater skal validere tilladelsen.

Indtil den 28. marts 2007 skal et luftfartøj, som af en medlemsstat har fået flyvetilladelse uden et luftdygtighedsbevis inden den 28. september 2003, fortsat henhøre under medlemsstatens ansvar i henhold til de gældende nationale bestemmelser. For sådanne luftfartøjer tillades udelukkende flyvning i luftrummet over den pågældende medlemsstat. Flyvninger uden for dette luftrum kræver en tilladelse fra den kompetente myndighed i den pågældende stat.

12. Hvis der i del 21 henvises til, at bestemmelserne i del M skal finde anvendelse eller skal overholdes, og del M ikke er trådt i kraft, finder de gældende nationale bestemmelser i stedet anvendelse.

13. Godkendelser af dele og apparatur, der er udstedt af en medlemsstat og er gyldige den 28. september 2003, skal anses for at være udstedt i overensstemmelse med denne forordning.

14. For så vidt angår supplerende typecertifikater udstedt af en medlemsstat i henhold til JAA-procedurer eller gældende nationale procedurer og for så vidt angår ændringer af materiel, som foreslås af personer, der ikke er typecertifikatindehaveren af materiellet, og som er godkendt af en medlemsstat i henhold til gældende nationale procedurer, hvor det supplerende typecertifikat eller den større ændring er gyldig den 28. september 2003, skal det supplerende typecertifikat eller større ændring anses for at være udstedt i henhold til denne forordning.

Artikel 3

Konstruktionsorganisationer

1. En organisation, som er ansvarlig for konstruktionen af materiel, dele og apparatur eller for ændringer eller reparationer heraf, skal godtgøre, at den er kvalificeret i overensstemmelse med del 21.

2. Uanset stk. 1 kan en organisation, hvis hovedforretningssted er beliggende i en ikke-EU-medlemsstat, godtgøre, at den er kvalificeret, ved at være indehaver af et certifikat, der er udstedt af den pågældende stat for det materiel, den del eller det apparatur, hvorom organisationen ansøger om godkendelse under forudsætning af, at:

a) den pågældende stat er konstruktionsstaten, og at

b) agenturet har fastslået, at niveauet for kontrol af overholdelsen af kravene ligger på det samme uafhængige niveau i den pågældende stats system som det niveau, der er fastsat ved denne forordning, enten gennem et tilsvarende system for godkendelse af organisationer eller gennem direkte inddragelse af den pågældende stats kompetente myndighed.

3. Medlemsstatsgodkendelser af konstruktionsorganisationer, der inden den 28. september 2003 er udstedt eller anerkendt i overensstemmelse med JAA-kravene og -procedurerne, og som er gyldige før den 28. september 2003, skal anses for at være i overensstemmelse med denne forordning. I dette tilfælde må perioden for udbedring af de i subpart J i del 21 omhandlede niveau 2-resultater ikke overstige et år, når resultaterne vedrører forskelle i forhold til tidligere gældende JAR.

4. En indehaver af et typecertifikat, som den 28. september 2003 ikke er indehaver af en relevant konstruktionsorganisationsgodkendelse, der er udstedt i henhold til de gældende JAA-procedurer, skal inden den 28. september 2005 godtgøre, at han er kvalificeret i henhold til de betingelser, der er fastsat i 21A.14 i del 21.

5. En organisation, som er ansøger til et supplerende typecertifikat, en godkendelse af en større reparationskonstruktion eller en godkendelse af en hjælpemotor, og som den 28. september 2003 ikke er indehaver af en relevant konstruktionsorganisationsgodkendelse, der er udstedt af en medlemsstat i henhold til de gældende JAA-procedurer, skal inden den 28. september 2005 godtgøre, at den er kvalificeret i overensstemmelse med del 21, 21A.112, 21A.432B eller i tilfælde af en hjælpemotor, 21A.602B.

6. For organisationer, for hvilke en konstruktionsorganisationsgodkendelse er under behandling via en medlemsstat den 28. september 2003 i henhold til de gældende JAA-procedurer, gælder:

1) 21A.234 i del 21 finder ikke anvendelse

2) den kontrol af overholdelsen af kravene, der er gennemført i henhold til JAA's eller medlemsstaternes procedurer, skal anses for at være foretaget af agenturet med henblik på at opfylde 21A.245 i del 21.

Artikel 4

Produktionsorganisationer

1. En organisation, der er ansvarlig for fremstillingen af materiel, dele og apparatur, skal godtgøre, at den er kvalificeret i overensstemmelse med bestemmelserne i del 21.

2. Uanset stk. 1 kan en fabrikant, hvis hovedforretningssted er beliggende i en ikke-EU-medlemsstat, godtgøre, at han er kvalificeret, ved at være indehaver af et certifikat, der er udstedt af den pågældende stat for det materiel, de dele og det apparatur, som ansøgningen omhandler, under forudsætning af, at:

a) den pågældende stat er produktionsstaten, og at

b) agenturet har fastslået, at niveauet for kontrol af overholdelsen af kravene ligger på det samme uafhængige niveau i den pågældende stats system som det niveau, der er fastsat ved denne forordning, enten gennem et tilsvarende system for godkendelse af organisationer eller gennem direkte inddragelse af den pågældende stats kompetente myndighed.

3. Produktionsorganisationsgodkendelser, der inden den 28. september 2003 er udstedt eller anerkendt af en medlemsstat i overensstemmelse med JAA-kravene og -procedurerne, og som er gyldige før den 28. september 2002, skal anses for at være i overensstemmelse med denne forordning. I dette tilfælde må perioden for udbedring af de i subpart G i del 21 omhandlede niveau 2-resultater ikke overstige et år, når resultaterne vedrører forskelle i forhold til tidligere gældende JAR.

4. En organisation skal inden den 28. september 2005 godtgøre, at den er kvalificeret i henhold til denne forordning.

5. Indtil en organisation har godtgjort, at den er kvalificeret i henhold til subpart F og G i bilaget til denne forordning, skal overensstemmelseserklæringer og certifikater om frigivelse til tjeneste, der udstedes af denne organisation i henhold til gældende nationale bestemmelser, anses for at være udstedt i henhold til denne forordning.

6. For organisationer, for hvilke en produktionsorganisationsgodkendelse er under behandling via en medlemsstat den 28. september 2003 i henhold til de gældende JAA-procedurer, gælder:

a) 21A.134 i del 21 finder ikke anvendelse

b) den kontrol af overholdelsen af kravene, der er gennemført i henhold til JAA's procedurer, skal anses for at være foretaget af agenturet med henblik på at opfylde 21A.145 i del 21.

Artikel 5

Ikrafttræden

1. Denne forordning træder i kraft den 28. september 2003, dog bortset fra 21A.804 (a)(3) i del 21, som træder i kraft den 28. marts 2004, og subpart H, som træder i kraft den 28. september 2004.

2. Uanset 21A.159 i del-21 kan medlemsstaterne udstede godkendelser eller beviser af en begrænset varighed i overensstemmelse med de nationale bestemmelser indtil den 28. september 2005.

3. Uanset 21A.181 i del 21 kan medlemsstaterne udstede godkendelser eller beviser af en begrænset varighed i overensstemmelse med de nationale bestemmelser indtil den 28. september 2008.

4. Når en medlemsstat anvender bestemmelserne i stk. 2 eller stk. 3, skal det underrette Kommissionen og agenturet herom.

5. Agenturet skal på et passende tidspunkt foretage en første vurdering af virkningen af denne forordnings bestemmelser for godkendelsernes gyldighedsperiode med henblik på afgivelse af en udtalelse til Kommissionen. Denne udtalelse omfatter også eventuelle ændringer af forordningen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 2003.

På Kommissionens vegne

Loyola De Palacio

Næstformand

(1) EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1.

(2) Se side 5 i denne EUT.

(3) EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4.

(4) EFT L 333 af 29.12.2000, s. 47.

(5) 1. september 2003.

Tillæg

DEL 21

Certificering af luftfartøjer og hertil knyttet material, dele og apparatur og af konstruktions- og produktionsorganisationer

Indholdsfortegnelse (detaljeret)

>TABELPOSITION>

21.1 Generelt

I denne del forstås ved "kompetent myndighed":

a) for organisationer, hvis hovedforretningssted er beliggende i en medlemsstat: den myndighed, der er udpeget af den pågældende medlemsstat, eller agenturet, hvis denne medlemsstat anmoder herom, eller

b) for organisationer, hvis hovedforretningssted er beliggende i en ikke-medlemsstat: agenturet.

SEKTION A KRAV TIL ANSØGERE OG ERHVERVEDE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

SUBPART A - GENERELLE BESTEMMELSER

21A.1 Anvendelsesområde

Denne sektion fastlægger de generelle bestemmelser for de rettigheder og forpligtelser, der gælder for en ansøger til eller indehaver af certifikater, der er udstedt eller skal udstedes i overensstemmelse med denne sektion.

21A.2 Udførelse ved en anden person end ansøgeren til eller indehaveren af et certifikat

De handlinger og forpligtelser, som indehaveren af eller ansøgeren til et certifikat for et materiel, en del eller et apparatur i henhold til denne sektion forpligter sig til at udføre eller overholde, kan udføres eller overholdes af en anden person på den pågældendes vegne af enhver anden fysisk eller juridisk person, forudsat at indehaveren af eller ansøgeren til vedkommende certifikat kan påvise, at han har indgået en aftale med den anden person, som sikrer, at indehaveren er og bliver behørigt frigjort for sine forpligtelser.

21A.3 Svigt, mangler og fejl

a) System for dataindsamling, -undersøgelse og -analyse. Indehaveren af et typecertifikat, begrænset typecertifikat, supplerende typecertifikat, en ETSO-godkendelse (European Technical Standard Order) eller en godkendelse af større reparationskonstruktioner eller enhver anden relevant godkendelse, som anses for at være blevet udstedt i henhold til denne forordning, skal have et system for indsamling, undersøgelse og analyse af rapporter og information vedrørende, svigt, mangler, fejl eller andre hændelser, der forårsager eller kan forårsage skadelige virkninger på den vedvarende luftdygtighed af det materiel, den del eller det apparatur, der er omfattet af typecertifikatet, det begrænsede typecertifikat, det supplerende typecertifikat, ETSO-godkendelsen, en godkendelse af større reparationskonstruktioner eller enhver anden relevant godkendelse, som anses for at være udstedt i henhold til denne forordning. Information om dette system skal gøres tilgængeligt for alle kendte brugere af materiellet, delen eller apparaturet samt, på anmodning, for enhver person, der er bemyndiget i henhold til andre tilknyttede gennemførelsesforordninger.

b) Indberetning til agenturet.

1) Indehaveren af et typecertifikat, et begrænset typecertifikat, et supplerende typecertifikat, en ETSO-godkendelse, en godkendelse af større reparationskonstruktioner eller enhver anden relevant godkendelse, som anses for at være udstedt i henhold til denne forordning, skal til agenturet indberette ethvert svigt, enhver mangel eller fejl eller andre hændelser, som vedkommende er bekendt med i forbindelse med et materiel, en del eller et apparatur, der er omfattet af typecertifikatet, det begrænsede typecertifikat, det supplerende typecertifikat, ETSO-godkendelsen, godkendelsen af større reparationskonstruktioner eller enhver anden relevant godkendelse, som anses for at være udstedt i henhold til denne forordning, og som har medført eller som kan medføre et usikkert forhold.

2) Disse indberetninger skal udarbejdes i en form og på en måde, der er fastlagt af agenturet, så hurtigt som praktisk muligt og skal under alle omstændigheder afgives ikke senere end 72 timer efter identifikation af det mulige usikre forhold, medmindre særlige forhold forhindrer dette.

c) Undersøgelse af indberettede hændelser.

1) Når en hændelse, der er indberettet i henhold til litra b) eller i henhold til 21A.129, litra f), nr. 2 eller 21A.165, litra f), nr. 2 skyldes en mangel i konstruktionen eller en fabrikationsfejl, skal indehaveren af typecertifikatet, det begrænsede typecertifikat, det supplerende typecertifikat, godkendelsen af større reparationskonstruktioner, ETSO-godkendelsen eller enhver anden relevant godkendelse, som anses for at være udstedt i henhold til denne forordning, eller i givet fald producenten undersøge årsagen til manglen og til agenturet indberette resultaterne af sin undersøgelse og enhver foranstaltning, som vedkommende har iværksat eller påtænker at iværksætte for at afhjælpe denne mangel.

2) Hvis agenturet finder, at en foranstaltning er nødvendig med henblik på at afhjælpe en mangel, skal indehaveren af typecertifikatet, det begrænsede typecertifikat, det supplerende typecertifikat, godkendelsen af større reparationskonstruktioner, ETSO-godkendelsen eller enhver anden relevant godkendelse, som anses for at være udstedt i henhold til denne forordning, eller i givet fald producenten indsende de relevante data til agenturet.

21A.3B Luftdygtighedsdirektiver

a) Et luftdygtighedsdirektiv er et dokument, der udstedes eller vedtages af agenturet, og som bemyndiger foranstaltninger, der skal gennemføres på et luftfartøj for at reetablere et acceptabelt sikkerhedsniveau, når der er bevis for, at luftfartøjets sikkerhedsniveau ellers vil være kompromitteret.

b) Agenturet skal udstede et luftdygtighedsdirektiv, når:

1) agenturet har fastlagt, at der eksisterer et usikkert forhold på et luftfartøj som følge af en mangel i luftfartøjet eller en motor, propel, del eller et apparatur, der er installeret på dette luftfartøj, og

2) at det er sandsynligt, at dette forhold findes eller kan udvikles i andre luftfartøjer.

c) Når et luftdygtighedsdirektiv skal udstedes af agenturet for at afhjælpe det usikre forhold, der henvises til i punkt b), eller for at kræve udførelse af en inspektion, skal indehaveren af typecertifikatet, det begrænsede typecertifikat, det supplerende typecertifikat, godkendelsen af større konstruktionsreparationer eller en ETSO-godkendelse eller enhver anden relevant godkendelse, som anses for at være udstedt i henhold til denne forordning:

1) Fremsætte forslag om egnede afhjælpende foranstaltninger og/eller krævede inspektioner og forelægge agenturet de nærmere enkeltheder i disse forslag med henblik på godkendelse.

2) Efter agenturets godkendelse af de i underpunkt 1, nævnte forslag gøre de relevante beskrivende data og arbejdsbeskrivelser tilgængelige for alle kendte brugere eller ejere af materiellet, delen eller apparaturet og, på anmodning, for enhver person, som skal overholde luftdygtighedsdirektivet.

d) Et luftdygtighedsdirektiv skal mindst indeholde følgende information:

1) en identifikation af det usikre forhold

2) en identifikation af det pågældende luftfartøj

3) den eller de nødvendige aktioner

4) terminen for udførelsen af den eller de nødvendige aktioner

5) ikrafttrædelsesdatoen.

21A.4 Koordinering af konstruktion og produktion

Enhver indehaver af et typecertifikat, et begrænset typecertifikat, et supplerende typecertifikat, en ETSO-godkendelse, en godkendelse af typekonstruktionsændringer eller af reparationskonstruktioner skal efter behov samarbejde med produktionsorganisationen for at sikre:

a) Tilfredsstillende koordinering af konstruktion og produktion efter behov som fastsat i henholdsvis 21A.122, 21A.133 eller 21A.165, litra c), nr. 2, og

b) korrekt understøttelse af den vedvarende luftdygtighed for materiellet, delen eller apparaturet.

SUBPART B - TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

21A.11 Anvendelsesområde

Denne subpart fastlægger proceduren for udstedelse af typecertifikater for materiel og begrænsede typecertifikater for luftfartøjer, og fastlægger rettighederne og forpligtelserne for ansøgerne og indehaverne af disse certifikater.

21A.13 Berettigelse

Enhver fysisk eller juridisk person, der har påvist eller er i færd med at påvise sine evner i overensstemmelse med 21A.14, er berettiget til at ansøge om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat i henhold til de betingelser, der er foreskrevet i denne subpart.

21A.14 Påvisning af kompetence

a) Enhver organisation, der ansøger om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat, skal påvise sin kompetence ved at have opnået en konstruktionsorganisationsgodkendelse, der er udstedt af agenturet i overensstemmelse med subpart J.

b) Uanset punkt a) kan en ansøger, som alternativ procedure til påvisning af sin kompetence, søge at opnå aftale med agenturet med henblik på anvendelse af procedurer, der fastsætter særlig konstruktionspraksis, ressourcer og aktivitetsrækkefølge, der er nødvendig for overensstemmelse med denne del, når det er et af følgende produkter:

1) en meget let flyvemaskine, et rotorluftfartøj, et svævefly eller et motorsvævefly, en ballon, et varmluftskib eller

2) en lille flyvemaskine, der opfylder alle følgende elementer:

i) Enmotoret stempelmotor med naturlig indsugning på højest 250 HK maksimal starteffekt (MTOP)

ii) Konventionel konfiguration

iii) Konventionelt materiale og konventionel struktur

iv) Flyvninger i henhold til VFR, uden for isforhold

v) Maksimalt 4 sæder inklusive piloten og en maksimal startmasse på højst 1361 kg

vi) Ikke-trykreguleret kabine

vii) Manøvreorganer uden hjælpeenergi

viii) Grundlæggende akrobatiske flyvninger begrænset til + 6/- 3 g, eller

3) en stempelmotor, eller

4) en motor eller propel, der er typecertificeret i henhold til de gældende luftdygtighedsbestemmelser for motordrevne svævefly, eller

5) en propel med fast eller variabel pitch.

21A.15 Ansøgning

a) En ansøgning om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat skal indgives i en form og på en måde, som er fastlagt af agenturet.

b) En ansøgning om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat til luftfartøj skal være ledsaget af en treplanstegning af det pågældende luftfartøj og af de til grund for beregningen liggende basisdata, herunder de foreslåede driftsegenskaber og -begrænsninger.

c) En ansøgning om et typecertifikat til en luftfartøjsmotor eller -propel skal være ledsaget af en apteringstegning af motoren eller propellen samt af en beskrivelse af konstruktionsegenskaberne, driftsegenskaberne og de foreslåede driftsbegrænsninger.

21A.16A Luftdygtighedsbestemmelser

Agenturet skal i overensstemmelse med artikel 14 i grundforordningen udstede luftdygtighedsbestemmelser som standardmiddel til påvisning af materiels, deles og apparaturs overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag I til grundforordningen. Disse bestemmelser skal være tilstrækkeligt detaljerede og specifikke til for ansøgerne at angive de betingelser i henhold til hvilke certifikaterne vil blive udstedt.

21A.16B Særlige betingelser

a) Agenturet skal foreskrive særlige detaljerede tekniske specifikationer, kaldet særlige betingelser, for et materiel, såfremt de tilknyttede luftdygtighedsbestemmelser ikke indeholder tilstrækkelige eller behørige sikkerhedsstandarder for materiellet, på grund af at:

1) materiellet har nye eller usædvanlige konstruktionsegenskaber i forhold til den konstruktionspraksis, som de gældende luftdygtighedsbestemmelser er baseret på, eller

2) den tilsigtede anvendelse af materiellet er utraditionel, eller

3) erfaringer fra andet tilsvarende materiel i brug eller materiel, der har tilsvarende konstruktionsegenskaber, har vist, at der kan opstå betingelser, som ikke frembyder den fornødne sikkerhed.

b) De særlige betingelser omfatter de sikkerhedsnormer, som agenturet finder nødvendige for at fastsætte et sikkerhedsniveau, der svarer til det, som er fastsat i de gældende luftdygtighedsbestemmelser.

21A.17 Typecertificeringsgrundlag

a) Typecertificeringsgrundlaget, der skal meddeles ved udstedelse af et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat, skal bestå af:

1) De gældende luftdygtighedsbestemmelser, der er fastlagt af agenturet, der er gældende på ansøgningsdatoen for certifikatet, medmindre:

i) andet er angivet af agenturet, eller

ii) der af ansøgeren vælges eller af agenturet kræves overholdelse af senere gældende ændringer i henhold til underpunkt c) og d).

2) Eventuelle særlige betingelser, som er fastsat i overensstemmelse med 21A.16B, litra a).

b) En ansøgning om typecertificering af store flyvemaskiner og store rotorluftfartøjer er gyldig i fem år, og en ansøgning om ethvert andet typecertifikat er gyldig i tre år, medmindre en ansøger på ansøgningstidspunktet påviser, at vedkommendes materiel kræver længere tid til konstruktion, udvikling og afprøvning, og agenturet godkender et længere tidsrum.

c) Såfremt der inden for den tidsfrist, der er fastsat i henhold til underpunkt b) i dette punkt, ikke er blevet udstedt et typecertifikat, eller hvor det er indlysende, at der ikke vil blive udstedt et typecertifikat, kan ansøgeren:

1) Indgive en ny ansøgning om et typecertifikat og overholde alle de bestemmelser i punkt a), som finder anvendelse på en oprindelig ansøgning, eller

2) Indgive ansøgning om en forlængelse af den oprindelige ansøgning og overholde de gældende luftdygtighedsbestemmelser, som var i kraft på en dato, som vælges af ansøgeren, og som ikke er tidligere end den dato, der går forud for typecertifikatets udstedelsesdato med den tidsfrist, der er fastsat for den oprindelige ansøgning i henhold til punkt b).

d) Såfremt en ansøger vælger at overholde en ændring i luftdygtighedsbestemmelserne, som er i kraft efter indgivelsen af ansøgningen om et typecertifikat, skal denne ansøger ligeledes overholde enhver anden ændring, som agenturet finder har direkte tilknytning hertil.

21A.18 Angivelse af gældende miljøbeskyttelseskrav og certificeringsspecifikationer

a) De gældende støjkrav for udstedelse af et typecertifikat for et luftfartøj er foreskrevet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 1 i bilag 16, bind I, del II til Chicago-konventionen, og

1) for subsoniske jetfly i bind I del II, kapitel 2,3 og 4, hvor det er relevant

2) for propeldrevne fly i bind I del II, kapitel 3, 4, 5, 6 og 10, hvor det er relevant

3) for helikoptere i bind I, del II, kapitel 8 og 11, hvor det er relevant, og

4) for supersoniske fly i bind I, del II, kapitel 12, hvor det er relevant.

b) De gældende emissionskrav for udstedelse af et typecertifikat for et luftfartøj og en motor er foreskrevet i bilag 16 til Chicago-konventionen:

1) forebyggelse af tilsigtet brændstofluftning i bind II, del II, kapitel 2

2) emissioner af turbojet- og turbofanmotorer, der kun er beregnet til fremdrift ved subsoniske hastigheder, i bind II, del III, kapitel 2, og

3) emissioner af turbojet- og turbofanmotorer, der kun er beregnet til fremdrift ved supersoniske hastigheder, i bind II, del III, kapitel 3.

c) Agenturet skal, i overensstemmelse med artikel 14 i certificeringsspecifikationerne i grundforordningen, der fastlægger acceptable midler til påvisning af overensstemmelse med kravene til støj og emissioner, som er fastsat i punkt a) og b).

21A.19 Ændringer, der kræver et nyt typecertifikat

Enhver fysisk eller juridisk person, som foreslår at ændre et materiel, skal indgive en ny ansøgning om et typecertifikat, hvis agenturet finder, at den foreslåede ændring i konstruktion, kraft eller masse er så omfattende, at der kræves en i det væsentlige fuldstændig undersøgelse af overensstemmelsen med det gældende typecertificeringsgrundlag.

21A.20 Overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget og miljøbeskyttelseskravene

a) Ansøgeren om et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat skal påvise overensstemmelse med det gældende typecertificeringsgrundlag og de gældende miljøbeskyttelseskrav og skal forsyne agenturet med de midler, hvormed overensstemmelse er blevet påvist.

b) Ansøgeren skal erklære, at han har påvist overensstemmelse med alle gældende typecertificeringsgrundlag og miljøbeskyttelseskrav.

c) Såfremt ansøgeren er indehaver af en relevant konstruktionsorganisationsgodkendelse, skal erklæringen i punkt b) afgives i overensstemmelse med bestemmelserne i subpart J.

21A.21 Udstedelse af et typecertifikat

Ansøgeren skal være berettiget til at få et produkttypecertifikat udstedt af agenturet efter:

a) at have påvist sin kompetence i overensstemmelse med 21A.14

b) at have indgivet den i 21A.20, litra b) omtalte erklæring, og

c) det er påvist at:

1) det materiel, der skal certificeres, opfylder det gældende typecertificeringsgrundlag og de gældende miljøbeskyttelseskrav som angivet i overensstemmelse med 21A.17 og 21A.18

2) at eventuelle bestemmelser om luftdygtighed, som ikke er overholdt, opvejes af faktorer, som sikrer et tilsvarende sikkerhedsniveau

3) at der ikke forekommer funktioner eller egenskaber, som gør, at materiellet ikke frembyder den fornødne sikkerhed til de anvendelser, hvortil der søges om certificering, og

4) typecertifikatansøgeren udtrykkeligt har anført, at vedkommende er parat til at overholde 21A.44.

d) For så vidt angår et typecertifikat for et luftfartøj, hvor motoren og/eller propellen, såfremt de er installeret på luftfartøjet, har fået udstedt eller har fået udarbejdet et typecertifikat i overensstemmelse med denne forordning.

21A.23 Udstedelse af et begrænset typecertifikat

a) I tilfælde af et luftfartøj, som ikke opfylder bestemmelserne i 21A.21, litra c), skal ansøgeren være berettiget til at få et begrænset typecertifikat udstedt af agenturet efter:

1) overholdelse af det relevante typecertificeringsgrundlag, der er fastlagt af agenturet, og som sikrer tilstrækkelig sikkerhed for så vidt angår den tilsigtede brug af luftfartøjer samt de gældende miljøbeskyttelseskrav.

2) udtrykkeligt at have erklæret, at vedkommende er parat til at overholde 21A.44.

b) Den motor eller propel eller begge dele, der er installeret på luftfartøjet, skal:

1) have et typecertifikat, der er udstedt eller udarbejdet i overensstemmelse med denne forordning, eller

2) have påvist overensstemmelse med de certificeringsspecifikationer, der er nødvendige til at sikre sikker flyvning for luftfartøjet.

21A.31 Typekonstruktion

a) Typekonstruktionen skal bestå af:

1) tegninger og specifikationer og en liste over de tegninger og specifikationer, som er nødvendige for at definere konfigurationen af og konstruktionsegenskaberne ved det materiel, hvis overholdelse af det gældende typecertificeringsgrundlag og krav for miljøbeskyttelse er påvist

2) oplysninger om materialer og processer og om de produktions- og produktmonteringsmetoder, som er nødvendige for at sikre produktets overensstemmelse

3) et godkendt afsnit om luftdygtighedsbegrænsninger i instruktionerne om vedvarende luftdygtighed som defineret af de gældende luftdygtighedsbestemmelser, og

4) alle andre data, som er nødvendige for ved sammenligning at tillade bestemmelse af luftdygtigheden, egenskaber for støj, brændstofluftning og udstødningsemissioner (hvor det er relevant) af senere produkter af samme type.

b) Hver typekonstruktion skal identificeres på en fyldestgørende måde.

21A.33 Undersøgelse og afprøvninger

a) Ansøgeren skal gennemføre alle de inspektioner og afprøvninger, der er nødvendige for at påvise overensstemmelse med det gældende typecertificeringsgrundlag og de gældende miljøbeskyttelseskrav.

b) Forud for hver afprøvning, der kræves i punkt (a), skal ansøgeren have bestemt:

1) For testobjektet:

i) At materialer og processer er i behørig overensstemmelse med specifikationerne i den påtænkte typekonstruktion

ii) at produkternes dele er i behørig overensstemmelse med tegningerne i den påtænkte typekonstruktion

iii) at produktionsprocesserne, konstruktion og montering er i behørig overensstemmelse med de i den påtænkte typekonstruktion angivne.

2) At testudstyret samt alt måleudstyr, der bruges til afprøvninger, er fyldestgørende for afprøvningen og er behørigt kalibreret.

c) Ansøgeren skal tillade agenturet at foretage enhver inspektion, der er nødvendig for at kontrollere overensstemmelse med punkt b).

d) Ansøgeren skal give agenturet tilladelse til at gennemse enhver rapport og udføre enhver inspektion samt til at udføre eller være vidne til enhver prøveflyvning og afprøvning på jorden, som er nødvendig for at kontrollere gyldigheden af den overensstemmelseserklæring, der er indgivet af ansøgeren i henhold til 21A.20, litra b), og for at fastslå, at der ikke forekommer funktioner eller egenskaber, som bevirker, at produktet ikke frembyder den fornødne sikkerhed til de anvendelser, for hvilke der søges om certificering.

e) For afprøvninger, der er gennemført eller bevidnet af agenturet i henhold til punkt d):

1) Ansøgeren skal til agenturet indgive en erklæring om overensstemmelse med punkt b), og

2) Der må ikke ændres noget i forhold til afprøvningen, der kunne påvirke erklæringen om overensstemmelse af et materiel, en del eller noget apparatur i tiden fra overensstemmelsen med punkt b) er påvist til testobjektets præsentation for agenturet til afprøvning.

21A.35 Prøveflyvninger

a) Prøveflyvninger med det formål at opnå et typecertifikat skal udføres i overensstemmelse med de betingelser, som agenturet har fastsat for sådanne prøveflyvninger.

b) Ansøgeren skal udføre alle de prøveflyvninger, som agenturet finder nødvendige:

1) For at fastslå overensstemmelse med det gældende typecertificeringsgrundlag og de gældende miljøbeskyttelseskrav, og

2) For at fastslå, hvorvidt der for luftfartøjer, som skal certificeres i henhold til denne sektion, bortset fra svævefly og motorsvævefly og bortset fra flyvemaskiner med en maksimal startmasse (MTOM) på 2722 kg eller mindre, foreligger rimelig sikkerhed for, at luftfartøjet, dets dele og apparatur er driftssikkert og fungerer korrekt.

c) (Reserveret)

d) (Reserveret)

e) (Reserveret)

f) De prøveflyvninger, som foreskrives i underpunkt b), nr. 2, skal:

1) For luftfartøjer med indbyggede turbinemotorer af en type, som ikke tidligere har været anvendt i et typecertificeret luftfartøj, omfatte mindst 300 timers flyvning med fuldtallige motorer, som er i overensstemmelse med et typecertifikat, og

2) For alle andre luftfartøjer omfatte mindst 150 timers flyvning.

21A.41 Typecertifikat

Typecertifikatet og det begrænsede typecertifikat forventes at omfatte typekonstruktionen, de operationelle begrænsninger, det gældende typecertificeringsgrundlag og de gældende miljøbeskyttelseskrav, hvis overholdelse agenturet registrerer, og eventuelle andre betingelser eller begrænsninger, som er foreskrevet for produktet i de relevante certificeringsspecifikationer og miljøbeskyttelseskrav. Luftfartøjstypecertifikatet og det begrænsede typecertifikat indeholder desuden begge typecertifikatdataarket for støj. Typecertifikatdataarket for motoren omfatter dokumentationen for overholdelse af emissionskrav.

21A.44 Indehaverens forpligtelser

Enhver indehaver af et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat skal

a) påtage sig de forpligtelser, som pålægges vedkommende i 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.55, 21A.57 og 21A.61 og skal med henblik herpå til stadighed opfylde kvalifikationskravene til berettigelse i henhold til 21A.14, og

b) nærmere angive mærkningen i overensstemmelse med subpart Q.

21A.47 Overdragelse

Overdragelse af et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat kan kun ske til en fysisk eller juridisk person, der er i stand til at påtage sig de forpligtelser, der foreskrives i 21A.44, og som med henblik herpå har påvist sin evne til at opfylde kriterierne i henhold til 21A.14.

21A.51 Varighed og fortsat gyldighed

a) Et udstedt typecertifikat og begrænset typecertifikat skal have ubegrænset varighed. Gyldigheden er afhængig af:

1) At indehaveren forbliver i overensstemmelse med denne del, og

2) At certifikatet ikke overdrages eller tilbagekaldes ifølge de gældende administrative procedurer, som er fastsat af agenturet.

b) Ved overdragelse eller tilbagekaldelse skal typecertifikatet og det begrænsede typecertifikat tilbagesendes til agenturet.

21A.55 Opbevaring af dokumentation

Alle relevante konstruktionsoplysninger, tegninger og afprøvningsrapporter, herunder inspektionsrapporter om det afprøvede produkt, skal af indehaveren af typecertifikatet eller det begrænsede typecertifikat opbevares tilgængeligt for agenturet og skal opbevares for at kunne stille de fornødne informationer til rådighed til sikring af produktets vedvarende luftdygtighed og overensstemmelse med de gældende miljøbeskyttelseskrav for produktet.

21A.57 Håndbøger

Indehaveren af et typecertifikat eller et begrænset typecertifikat skal udarbejde, opretholde og ajourføre originaludgaver af alle håndbøger, som kræves i henhold til de for produktet gældende typecertificeringsgrundlag og miljøbeskyttelseskrav, og skal efter anmodning stille kopier til rådighed for agenturet.

21A.61 Instruktioner om vedvarende luftdygtighed

a) Indehaveren af typecertifikatet eller et begrænset typecertifikat for et produkt skal kunne fremlægge mindst et fyldestgørende sæt instruktioner om vedvarende luftdygtighed, som omfatter beskrivende data og arbejdsbeskrivelser, der er udarbejdet i overensstemmelse med det gældende typecertificeringsgrundlag, for hver kendt ejer af ét eller flere luftfartøjer, motorer eller propeller eller luftfartøjer, som indeholder produktet, enten ved produktets levering eller ved udstedelse af det første luftdygtighedsbevis for det pågældende luftfartøj afhængigt af hvilken situation, der indtræffer senest, og skal derefter efter anmodning stille disse instruktioner til rådighed for enhver anden person, som skal overholde en eller flere af betingelserne i disse instruktioner. Tilgængeligheden af en håndbog eller del af instruktionerne for vedvarende luftdygtighed, der vedrører eftersyn eller andre former for omfattende vedligeholdelse, kan udskydes til efter ibrugtagningen af produktet, men skal være tilgængelig for ethvert af produkterne, før deres relevante alder eller flyvetimer/-cyklusser er nået.

b) Ændringer i instruktionerne om vedvarende luftdygtighed skal endvidere stilles til rådighed for alle kendte brugere af produktet og skal efter anmodning stilles til rådighed for enhver person, som skal overholde en given af disse instruktioner. Et program, der viser, hvorledes ændringerne i instruktionerne for vedvarende luftdygtighed fordeles, skal indgives til agenturet.

(SUBPART C - FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART D - ÆNDRINGER AF TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

21A.90 Anvendelsesområde

Denne subpart fastlægger proceduren for godkendelse af ændringer i typekonstruktioner og typecertifikater og fastlægger rettighederne og forpligtelserne for ansøgerne og indehaverne af disse godkendelser. I denne subpart omfatter henvisninger til typecertifikater såvel typecertifikat som begrænset typecertifikat.

21A.91 Klassifikation af ændringer af typekonstruktioner

Ændringer af typekonstruktioner klassificeres som mindre og større. En "mindre ændring" er en ændring, som ikke har nogen mærkbar effekt på vægt, balance, strukturel styrke, driftssikkerhed, operationelle egenskaber, støj, brændstofluftning, udstødningsemission eller andre egenskaber, der påvirker produktets luftdygtighed. Med forbehold af 21A.19 er alle andre ændringer "større ændringer" i denne subpart. Alle større og mindre ændringer skal være godkendt i overensstemmelse med 21A.95 eller 21A.97, hvor det er relevant, og skal være behørigt identificeret.

21A.92 Berettigelse

a) Kun typecertifikatindehaveren kan ansøge om godkendelse af større ændringer af en typekonstruktion i henhold til denne subpart; alle andre, der ansøger om godkendelse af større ændringer af en typekonstruktion skal ansøge i henhold til subpart E.

b) Enhver fysisk eller juridisk person kan ansøge om godkendelse af en mindre ændring af en typekonstruktion i henhold til denne subpart.

21A.93 Ansøgning

En ansøgning om godkendelse af en ændring af en typekonstruktion skal indgives i en form og på en måde, som fastlagt af agenturet og skal omfatte:

a) En beskrivelse af ændringen med identifikation af:

1) alle dele af typekonstruktionen og de godkendte håndbøger, der berøres af ændringen, og

2) de certificeringsspecifikationer, som ændringen er blevet udformet til at overholde i overensstemmelse med 21A.101.

b) Identificering af eventuelle nye undersøgelser, som er nødvendige for at påvise, at det ændrede produkt overholder de gældende certificeringsspecifikationer og miljøbeskyttelseskrav.

21A.95 Mindre ændringer

Mindre ændringer af en typekonstruktion skal klassificeres og godkendes enten

a) af agenturet, eller

b) af en behørigt godkendt konstruktionsorganisation i henhold til en procedure, der er aftalt med agenturet.

21A.97 Større ændringer

a) En ansøger om godkendelse af en større ændring skal:

1) Indsende dokumenterende data til agenturet sammen med eventuelle nødvendige beskrivende data til medtagelse i typekonstruktionen,

2) Påvise, at det ændrede produkt overholder de gældende certificeringsspecifikationer og miljøbeskyttelseskrav, som er anført i 21A.101,

3) Erklære, at vedkommende har påvist overholdelse af det gældende typecertificeringsgrundlag og miljøbeskyttelseskrav, og skal over for agenturet vise, på hvilket grundlag en sådan erklæring er fremsat, og

4) Såfremt ansøgeren er indehaver af en relevant konstruktionsorganisationsgodkendelse, skal erklæringen i underpunkt a), nr. 3 afgives i overensstemmelse med bestemmelserne i subpart J.

5) Overholde 21A.33 og, hvor det er relevant, 21A.35.

b) Godkendelse af en større ændring af en typekonstruktionen er begrænset til de(n) specifikke konfiguration(er) typekonstruktionen, på hvilke(n) ændringen udføres.

21A.101 Angivelse af gældende certificeringsspecifikationer og miljøbeskyttelseskrav

a) En ansøger om ændring af et typecertifikat skal påvise, at det ændrede produkt overholder luftdygtighedsbestemmelserne, som finder anvendelse på det ændrede materiel, og som er gældende på datoen for indgivelsen af ansøgningen om ændringen, og overholder de gældende miljøbeskyttelseskrav, som er fastsat i 21A.18.

b) Uanset punkt a) kan en ansøger påvise, at det ændrede materiel overholder en tidligere ændring af luftdygtighedsbestemmelserne, der er defineret i punkt a) og enhver anden certificeringsspecifikation, som agenturet finder har direkte tilknytning hertil. De tidligere ændrede luftdygtighedsbestemmelser kan dog ikke gå forud for de tilsvarende luftdygtighedsbestemmelser, som er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet. Ansøgeren kan påvise overensstemmelse med en tidligere ændring af luftdygtighedsbestemmelser for enhver af følgende ændringer:

1) En ændring, som agenturet ikke betragter som betydelig. Ved fastlæggelse af, hvorvidt en bestemt ændring er betydelig, behandler agenturet ændringen i sammenhæng med alle tidligere relevante konstruktionsændringer og alle hermed forbundne revisioner af de gældende certificeringsspecifikationer, der er indarbejdet i typecertifikatet for produktet. Ændringer, som opfylder et af følgende kriterier, betragtes automatisk som betydelige:

i) Konfigurationen som helhed eller konstruktionsprincipperne er ikke bibeholdt.

ii) De forudsætninger, der er anvendt ved certificeringen af det produkt, der skal ændres, bevarer ikke deres gyldighed.

2) Hvert område, hvert system, hver del eller hvert instrument, som agenturet anser for ikke at være berørt af ændringen,

3) Hvert område, hvert system, hver del eller hvert apparatur, som er berørt af ændringen, og for hvilket/hvilken agenturet konstaterer, at overensstemmelse med en af de i underpunkt a) beskrevne luftdygtighedsbestemmelser ikke ville bidrage væsentligt til sikkerhedsniveauet for det ændrede produkt, eller som ville være uigennemførlig.

c) En ansøger om en ændring af et luftfartøj (som ikke er et rotorluftfartøj) på 2722 kg eller med mindre maksimalvægt eller af et rotorluftfartøj uden turbine på 1361 kg eller med mindre maksimalvægt kan påvise, at det ændrede produkt overholder typecertificeringsgrundlaget, der er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet. Hvis agenturet imidlertid konstaterer, at ændringen er betydelig inden for et område, kan agenturet fastsætte overensstemmelse med en ændring af typecertificeringsgrundlaget, der er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet, som er gældende på ansøgningsdatoen, og med ethvert krav, som agenturet konstaterer er direkte forbundet hermed, medmindre agenturet også konstaterer, at overensstemmelse med den pågældende ændring eller certificeringsspecifikation ikke ville bidrage væsentligt til sikkerhedsniveauet for det ændrede produkt eller ville være uigennemførlig.

d) Hvis agenturet konstaterer, at de luftdygtighedsbestemmelser, der er i kraft på datoen for indgivelsen af ansøgningen om ændringen, ikke sikrer behørige standarder med hensyn til den foreslåede ændring, skal ansøgeren også overholde eventuelle særlige betingelser og ændringer af disse særlige betingelser, som er foreskrevet i henhold til bestemmelserne i 21A.16B, for at opnå et sikkerhedsniveau, der svarer til det niveau, som er fastsat i de luftdygtighedsbestemmelser, der er i kraft på datoen for indgivelsen af ansøgningen om ændringen.

e) En ansøgning om en ændring af et typecertifikat for store flyvemaskiner og store rotorluftfartøjer er gældende i fem år, og en ansøgning om en ændring af ethvert andet typecertifikat er gældende i tre år. I et tilfælde, hvor en ændring ikke er blevet godkendt, eller hvor det klart fremgår, at den ikke vil blive godkendt inden for den tidsfrist, der er fastsat i henhold til dette underpunkt, kan ansøgeren:

1) Indgive en ny ansøgning om en ændring i et typecertifikat og overholde alle de bestemmelser i underpunkt a), som finder anvendelse på en oprindelig ansøgning, eller

2) Indgive ansøgning om en forlængelse af den oprindelige ansøgning og overholde bestemmelserne i punkt a) inden for en gældende ansøgningsdato, som vælges af ansøgeren, og som ikke falder tidligere end den dato, der går forud for godkendelsen af ændringen, med den tidsfrist, der er fastsat i henhold til dette underpunkt for den oprindelige ansøgning om ændringen.

21A.103 Udstedelse af godkendelse

a) Ansøgeren skal være berettiget til at få godkendt en større ændring i en typekonstruktion af agenturet efter:

1) at have indgivet den i 21A.97, litra a), nr. 3) omtalte erklæring, og

2) at det over for agenturet påvises:

i) at det ændrede produkt overholder de gældende certificeringsspecifikationer og miljøbeskyttelseskrav, som er anført i 21A.101,

ii) at eventuelle luftdygtighedsbestemmelser, som ikke er opfyldt, opvejes af faktorer, der sikrer et tilsvarende sikkerhedsniveau, og

iii) at der ikke forekommer funktioner eller egenskaber, som gør produktet usikkert til de former for anvendelse, hvortil der ansøges om certificering.

b) En mindre ændring i en typekonstruktion skal kun godkendes i overensstemmelse med 21A.95, såfremt det påvises, at det ændrede produkt opfylder de gældende certificeringsspecifikationer, som anført i 21A.101.

21A.105 Opbevaring af dokumentation

For enhver ændring skal alle relevante konstruktionsdata, tegninger og afprøvningsrapporter, herunder inspektionsrapporter om det ændrede, afprøvede produkt, opbevares af ansøgeren til rådighed for myndigheden og skal opbevares for at kunne afgive de fornødne oplysninger til at sikre det ændrede produkts vedvarende luftdygtighed og overholdelse af de gældende miljøbeskyttelseskrav.

21A.107 Instruktioner om vedvarende luftdygtighed

a) Indehaveren af en godkendelse af mindre ændringer af en typekonstruktion skal i givet fald kunne fremlægge mindst et sæt af de hermed forbundne ændringer af instruktionerne om det produkts vedvarende luftdygtighed, som de mindre ændringer skal installeres på, udarbejdet i overensstemmelse med det gældende typecertificeringsgrundlag, til hver kendt ejer af et eller flere luftfartøjer, en eller flere motorer eller propeller med indarbejdelse af den mindre ændring ved leveringen heraf eller ved udstedelse af det første luftdygtighedsbevis for det berørte luftfartøj, afhængigt af hvilken af disse der forekommer senest, og skal derefter efter anmodning stille disse ændringer i instruktionerne til rådighed for enhver anden person, som skal overholde en eller flere af betingelserne i disse instruktioner.

b) Endvidere skal ændringer i disse ændringer af instruktionerne for vedvarende luftdygtighed stilles til rådighed for alle kendte brugere af et produkt med indarbejdelse af den mindre ændring og efter anmodning stilles til rådighed for enhver anden person, som skal overholde en eller flere af betingelserne i disse instruktioner.

21A.109 Forpligtelser og EPA-mærkning

Indehaveren af en godkendelse af en mindre ændring i typekonstruktionen skal:

a) påtage sig de forpligtelser, der er fastlagt i 21A.4, 21A105 og 21A.107, og

b) angive mærkningen, herunder EPA-bogstaverne, herefter kaldet den europæiske delgodkendelse ("European Part Approval"), i overensstemmelse med 21A.804, litra a).

SUBPART E - SUPPLERENDE TYPECERTIFIKATER

21A.111 Anvendelsesområde

Denne subpart fastlægger proceduren for godkendelse af større ændringer i typekonstruktioner i henhold til supplerende typecertifikatprocedurer, og fastlægger rettighederne og forpligtelserne for ansøgerne og indehaverne af disse godkendelser.

21A.112 Berettigelse

Enhver fysisk eller juridisk person, der har påvist eller er i færd med at påvise sin kompetence i overensstemmelse med 21A.112B, er berettiget til at ansøge om et supplerende typecertifikat eller et begrænset typecertifikat i henhold til de betingelser, der er foreskrevet i denne subpart.

21A.112B Påvisning af kompetence

a) Enhver organisation, der ansøger om et supplerende typecertifikat, skal påvise sin kompetence ved at have opnået en konstruktionsorganisationsgodkendelse, der er udstedt af agenturet i overensstemmelse med subpart J.

b) Uanset punkt a), kan en ansøger, som alternativ procedure til påvisning af sin kompetence, søge at opnå aftale med agenturet med henblik på anvendelse af procedurer, der fastsætter særlig konstruktionspraksis, ressourcer og aktivitetsrækkefølge, der er nødvendig for overensstemmelse med denne subpart.

21A.113 Ansøgning om et supplerende typecertifikat

a) En ansøgning om et supplerende typecertifikat skal indgives i en form og på en måde, som fastlægges af agenturet.

b) En ansøgning om et supplerende typecertifikat skal omfatte de beskrivelser og den identifikation, der kræves ifølge 21A.93. Det skal ydermere indeholde dokumentation for, at de oplysninger, hvorpå disse identifikationer bygger, er fyldestgørende, enten fra ansøgerens egne ressourcer eller gennem en aftale med indehaveren af typecertifikatet.

21A.114 Påvisning af overholdelse

Hver ansøger af et supplerende typecertifikat skal overholde 21A.97.

21A.115 Udstedelse af et supplerende typecertifikat

Ansøgeren skal være berettiget til at få et supplerende typecertifikat udstedt af agenturet, hvis:

a) ansøgeren overholder 21A.103, litra a),

b) ansøgeren har påvist sin kompetence i overensstemmelse med 21A.112B,

c) hvor ansøgeren i henhold til 21A.113, litra b) har indgået en aftale med indehaveren af typecertifikatet,

1) at indehaveren af typecertifikatet har meddelt, at han ikke har tekniske indsigelser over for de i henhold til 21A.93 indgivne oplysninger, og

2) at indehaveren af typecertifikatet har indvilget i at samarbejde med indehaveren af det supplerende typecertifikat for at sikre opfyldelse af alle forpligtelser med hensyn til vedvarende luftdygtighed af det ændrede produkt gennem overensstemmelse med 21A.44 og 21A.118A.

21A.116 Overdragelse

Overdragelse af et supplerende typecertifikat kan kun ske til en fysisk eller juridisk person, som kan påtage sig forpligtelserne i 21A.118A, og som til dette formål har påvist at være kvalificeret til godkendelse i henhold til kriterierne i 21A.112B.

21A.117 Ændringer af den del af et materiel, der er omfattet af et supplerende typecertifikat

a) Mindre ændringer af den del af et materiel, der er omfattet af et supplerende typecertifikat, skal klassificeres og godkendes i overensstemmelse med subpart D.

b) Enhver større ændring af den pågældende del af et materiel, der er omfattet af et supplerende typecertifikat, skal godkendes som et særskilt supplerende typecertifikat i overensstemmelse med denne subpart.

c) Uanset bestemmelserne i punkt b) kan en større ændring af den pågældende del af et materiel, som er omfattet af et supplerende typecertifikat, der er indgivet af indehaveren af det supplerende typecertifikat selv, godkendes som en ændring af det eksisterende supplerende typecertifikat.

21A.118A Forpligtelser og EPA-mærkning

Enhver indehaver af et supplerende typecertifikat skal:

a) påtage sig de forpligtelser:

1) der er fastlagt i 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.105, 21A.119 og 21A.120,

2) som indirekte er omfattet af samarbejdet med indehaveren af typecertifikatet i henhold til 21A.115, litra c), nr. 2,

og med henblik herpå til stadighed opfylde kriterierne i 21A.112B.

b) angive mærkningen, herunder EPA-bogstaverne, i overensstemmelse med 21A.804, litra a).

21A.118B Varighed og fortsat gyldighed

a) Et supplerende typecertifikat skal udstedes med ubegrænset varighed. Certifikatet forbliver gyldigt under forudsætning af:

1) at indehaveren forbliver i overensstemmelse med denne del, og

2) at certifikatet ikke overdrages eller tilbagekaldes ifølge de gældende administrative procedurer, som er fastsat af agenturet.

b) Ved overdragelse eller tilbagekaldelse skal det supplerende typecertifikat tilbagesendes til agenturet.

21A.119 Håndbøger

Indehaveren af et supplerende typecertifikat skal udarbejde, opbevare og ajourføre originaleksemplarer af ændringer i de håndbøger, som foreskrives i de for produktet gældende typecertificeringsgrundlag og miljøbeskyttelseskrav, og som er nødvendige for at dække de i henhold til det supplerende typecertifikat indførte ændringer, og den pågældende skal efter anmodning forsyne agenturet med kopier af disse håndbøger.

21A.120 Instruktioner om vedvarende luftdygtighed

a) Indehaveren af det supplerende typecertifikat for et luftfartøj, en luftfartøjsmotor eller -propel skal stille mindst et sæt af de hermed forbundne ændringer af instruktionerne om vedvarende luftdygtighed, som er udarbejdet i overensstemmelse med det gældende typecertificeringsgrundlag, til rådighed for hver kendt ejer af et eller flere luftfartøjer, motorer eller propeller med indarbejdelse af egenskaberne i det supplerende typecertifikat, ved leveringen heraf eller ved udstedelsen af det første luftdygtighedsbevis for det berørte luftfartøj, afhængigt af hvilken af disse der forekommer senest, og skal derefter efter anmodning stille disse ændringer i instruktionerne til rådighed. for enhver anden person, som skal overholde enhver af betingelserne i disse instruktioner. Tilgængeligheden af en håndbog eller del af ændringerne i instruktionerne for vedvarende luftdygtighed, der vedrører eftersyn eller andre former for omfattende vedligeholdelse, kan udskydes til efter ibrugtagningen af produktet, men skal være tilgængelig for ethvert af produkterne, før deres relevante alder eller flyvetimer/-cyklusser er nået.

b) Endvidere skal ændringer i disse ændringer af instruktionerne for vedvarende luftdygtighed stilles til rådighed for alle kendte brugere af et produkt med indarbejdelse af det supplerende typecertifikat og efter anmodning stilles til rådighed for enhver anden person, som skal overholde en eller flere af betingelserne i disse instruktioner. Et program, der viser, hvorledes ændringerne til ændringerne i instruktionerne til vedvarende luftdygtighed fordeles, skal indgives til agenturet.

SUBPART F - PRODUKTION UDEN PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21A.121 Anvendelsesområde

a) Denne subpart fastlægger proceduren for påvisning af overensstemmelse med de gældende konstruktionsdata for et materiel, en del eller et apparatur, som påtænkes fremstillet uden en produktionsorganisationsgodkendelse i henhold til subpart G.

b) Denne subpart fastlægger bestemmelserne om de forpligtelser, der påhviler fabrikanten af et materiel, en del eller et apparatur, som produceres i henhold til denne subpart.

21A.122 Berettigelse

Enhver fysisk eller juridisk person kan ansøge om at påvise enkeltprodukters, enkeltdeles eller enkeltapparaturs overensstemmelse i henhold til denne subpart, såfremt

a) vedkommende er indehaver af eller har ansøgt om en godkendelse, der omfatter konstruktionen af materiellet, delen eller apparaturet, eller

b) vedkommende har sikret tilfredsstillende koordinering mellem produktion og konstruktion, gennem behørige foranstaltninger med ansøgeren eller indehaveren af en godkendelse af en sådan konstruktion.

21A.124 Ansøgning

a) Enhver ansøgning om en erklæring, der bekræfter enkeltprodukters, enkeltdeles og enkeltapparaturs overensstemmelse i henhold til denne subpart skal indgives i en form og på en måde, der er fastlagt af den kompetente myndighed.

b) En sådan ansøgning skal indeholde:

1) bevis, der i givet fald godtgør, at

i) udstedelse af en produktionsorganisationsgodkendelse i henhold til subpart G ville være uhensigtsmæssig, eller

ii) at certificering eller godkendelse af materiel, dele eller apparatur i henhold til denne subpart er nødvendig forud for udstedelse af en produktionsorganisationsgodkendelse i henhold til subpart G.

2) En oversigt over de oplysninger, som kræves ifølge 21A.125, litra b).

21A.125 Udstedelse af et godkendelsesbrev

Ansøgeren skal være berettiget til at få udstedt et godkendelsesbrev fra den kompetente myndighed, der bekræfter enkeltprodukters, enkeltdeles eller enkeltapparaturs opfyldelse af kravene i henhold til denne subpart, når:

a) denne har oprettet et produktionsinspektionssystem, som sikrer, at hvert materiel, hver del eller hvert apparatur er i overensstemmelse med de gældende konstruktionsdata og er i driftssikker stand.

b) denne indgiver en håndbog, der indeholder:

1) en beskrivelse af det i punkt a) krævede produktionsinspektionssystem.

2) en beskrivelse af midlerne til at foretage bestemmelserne inden for produktionsinspektionssystemet,

3) en beskrivelse af prøverne i 21A.127 og 21A.128, og navnene på de personer, der er godkendt til formålet i 21A.130, litra a).

c) det er godtgjort, at han er i stand til at yde støtte i overensstemmelse med 21A.3 og 21A.129, litra d).

21A.125B Resultater

a) Hvis der findes objektivt bevis for, at indehaveren af et godkendelsesbrev ikke opfylder de gældende krav i denne del, skal resultatet klassificeres som følger:

1) Et niveau 1-resultat er enhver manglende overholdelse af denne del, der kunne føre til ukontrolleret, manglende overholdelse af de gældende konstruktionsdata, og som kunne påvirke luftfartøjets sikkerhed.

2) Et niveau 2-resultat er enhver manglende overensstemmelse med denne del, der ikke er klassificeret som niveau 1.

b) Et niveau 3-resultat er, når der objektivt påvises genstande med potentielle problemer, som kunne føre til manglende overensstemmelse i henhold til punkt a), nr. 1 eller a), nr. 2.

c) Efter modtagelse af meddelelse om undersøgelsesresultaterne ifølge 21B.143:

1) I tilfælde af et niveau 1-resultat skal indehaveren af godkendelsesbrevet på tilfredsstillende måde over for den kompetente myndighed påvise gennemførelse af tilstrækkelige afhjælpende foranstaltninger senest 21 arbejdsdage efter skriftlig bekræftelse af resultatet.

2) I tilfælde af niveau 2-resultater skal perioden, der af den kompetente myndighed bevilges til afhjælpende foranstaltninger, være tilpasset arten af resultaterne, men må under ingen omstændigheder første gang overstige 6 måneder. Under visse omstændigheder og afhængigt af arten af resultaterne kan den kompetente myndighed forlænge 6-månedersperioden under forudsætning af, at der foreligger en tilfredsstillende plan for afhjælpende foranstaltninger, som er godkendt af den kompetente myndighed måneder.

3) Et niveau 3-resultat kræver ikke øjeblikkelig foranstaltninger af indehaveren af godkendelsesbrevet.

d) I tilfælde af niveau 1- eller niveau 2-resultater kan godkendelsesbrevet blive gjort til genstand for en delvis eller fuldstændig begrænsning, inddragelse og tilbagekaldelse i henhold til 21B.145. Indehaveren af godkendelsesbrevet skal rettidigt bekræfte modtagelse af meddelelsen om begrænsningen, inddragelse eller tilbagekaldelse af godkendelsesbrevet.

21A.125C Varighed og fortsat gyldighed

a) Godkendelsesbrevet skal udstedes for en begrænset varighed, som ikke må overstige et år. Det forbliver gyldigt, medmindre:

1) indehaveren af godkendelsesbrevet undlader at påvise overholdelse af de gældende krav i denne subpart, eller

2) det kan påvises, at producenten ikke kan opretholde tilfredsstillende kontrol med produktionen af materiel, dele eller apparatur i henhold til aftalen, eller,

3) producenten ikke længere opfylder kravene i 21A.122, eller

4) godkendelsesbrevet er blevet overdraget, tilbagekaldt i henhold til 21B.145 eller er udløbet.

b) Ved godkendelsesbrevets overdragelse, tilbagekaldelse eller udløb skal det tilbagesendes til den kompetente myndighed.

21A.126 Produktionsinspektionssystem

a) Det i 21A.125, litra a) foreskrevne produktionsinspektionssystem skal indeholde et middel til at fastslå:

1) At tilgangsmaterialer og indkøbte eller underleverandørformidlede dele, som anvendes i det færdige produkt, er som angivet i de gældende konstruktionsdata.

2) At tilgangsmaterialer og indkøbte eller underleverandørformidlede dele er behørigt bestemt.

3) At processer, fremstillingsteknikker og monteringsmetoder, som indvirker på det færdige produkts kvalitet og sikkerhed, er gennemført i overensstemmelse med specifikationer, som er godkendt af den kompetente myndighed.

4) At konstruktionsændringer, herunder materialesubstitutioner, er blevet godkendt i henhold til subpart D eller E og er blevet kontrolleret, før de bliver indarbejdet i det færdige produkt.

b) Det i 21A.125, litra a) foreskrevne produktionsinspektionssystem skal også være af en sådan art, at det sikrer:

1) At dele under fremstillingsprocessen bliver kontrolleret for overensstemmelse med de gældende konstruktionsdata på steder i produktionen, hvor der kan foretages nøjagtige bestemmelser.

2) At materialer, der kan være genstand for beskadigelse og forringelse, er opbevaret under egnede forhold og er behørigt beskyttet.

3) At gældende konstruktionstegninger er let tilgængelige for fremstillings- og inspektionspersonale og anvendes efter behov.

4) At frasorterede materialer og dele holdes adskilt og bliver identificeret på en måde, som forhindrer installering i det færdige produkt.

5) At materialer og dele, som er tilbageholdt på grund af afvigelser fra konstruktionsdata eller specifikationer, og som skal tages op til overvejelse med henblik på installering i det færdige produkt, bliver underkastet en godkendt teknisk og forarbejdningsmæssig undersøgelsesprocedure. De materialer og dele, som ved denne procedure fastslås at være funktionsdygtige, skal behørigt identificeres og på ny kontrolleres, hvis ændring eller reparation er nødvendig. Materialer og dele, der frasorteres ved denne procedure, skal mærkes og bortskaffes for at sikre, at de ikke indarbejdes i det endelige produkt.

6) At dokumentation, som er udarbejdet ifølge produktionsinspektionssystemet opretholdes, identificeres med det færdigbyggede produkt eller den færdigbyggede del, hvor det er praktisk muligt, og af producenten opbevares for at stille de fornødne informationer til rådighed til sikring af produktets vedvarende luftdygtighed.

21A.127 Afprøvninger: luftfartøj

a) Enhver producent af et luftfartøj, som er fremstillet i henhold til denne subpart, skal udarbejde dels en godkendt procedure for produktionsafprøvning på jorden og under flyvning dels kontrollister og skal i overensstemmelse med disse lister afprøve hvert produceret luftfartøj som et middel til at fastslå de relevante aspekter af overensstemmelsen med 21A.125, litra a).

b) Hver produktionsafprøvningsprocedure skal som minimum omfatte:

1) Kontrol af styreegenskaber.

2) Kontrol af flyvepræstation (ved anvendelse af normale luftfartøjsinstrumenter).

3) Kontrol af, at alt luftfartøjsudstyr og alle luftfartøjssystemer fungerer efter hensigten.

4) Fastlæggelse af, at alle instrumenter er behørigt mærket, og af, at alle skilte og påkrævede flyvehåndbøger er installeret efter prøveflyvningen.

5) Kontrol af luftfartøjets operationelle egenskaber på jorden.

6) Kontrol af eventuelle andre punkter, som er særegne for det luftfartøj, der afprøves.

21A.128 Afprøvninger: motorer og propeller

Enhver producent af motorer eller af propeller, som er fremstillet i henhold til denne subpart, skal påse, at enhver motor eller enhver indstillelig propel som anført i typecertifikatindehaverens dokumentation underkastes en funktionsprøve, som kan godkendes, for at fastslå, om den pågældende motor eller propel fungerer tilfredsstillende i hele det operationsområde, hvortil den er typecertificeret, som et middel til at fastslå de relevante aspekter af overensstemmelsen med 21.125, litra a).

21A.129 Producentens forpligtelser

Enhver producent af et materiel, en del eller et apparatur, der fremstilles i henhold til denne subpart, skal:

a) Stille hvert materiel, hver del eller hvert apparatur til rådighed for den kompetente myndighed med henblik på inspektion.

b) På fabrikationsstedet opbevare de tekniske data og tegninger, som er nødvendige, for at kunne fastslå, hvorvidt produktet er i overensstemmelse med de gældende konstruktionsdata.

c) Opretholde et produktionsinspektionssystem, som sikrer, at hvert produkt er i overensstemmelse med de gældende konstruktionsdata og er i driftssikker stand.

d) Yde støtte til indehaveren af typecertifikatet, af det begrænsede typecertifikat eller af konstruktionsgodkendelsen ved behandling af eventuelle vedvarende luftdygtighedsforanstaltninger, som er forbundet med de produkter, dele eller det apparatur, der er blevet produceret.

e) Af sikkerhedshensyn etablere og opretholde et internt hændelsesrapporteringssystem, for at muliggøre indsamling og vurdering af hændelsesrapportering for at afdække negative tendenser eller afhjælpe mangler, og for at uddrage indberetningspligtige hændelser. Dette system skal omfatte vurdering af relevante oplysninger om hændelser og offentliggørelse af de hertil relaterede oplysninger.

f) 1) Til indehaveren af typecertifikatet, det begrænsede typecertifikat eller konstruktionsgodkendelsen indberette alle tilfælde, hvor materiel, dele eller apparatur er blevet frigivet af producenten og efterfølgende identificeret som afvigende fra de gældende konstruktionsdata, og sammen med indehaveren af typecertifikatet, det begrænsede typecertifikat eller konstruktionsgodkendelsen foretage en undersøgelse for at identificere de afvigelser, som kunne medføre betingelser, der ikke frembyder den fornødne sikkerhed.

2) Til agenturet og medlemsstatens kompetente myndighed indberette de afvigelser, der kunne medføre et usikkert forhold i henhold til underpunkt 1. Sådanne indberetninger skal foretages i en form og på en måde, som er fastlagt af agenturet i henhold til 21A.3, litra b), nr. 2, eller godkendt af medlemsstatens kompetente myndighed.

3) Hvor producenten fungerer som leverandør til en anden produktionsorganisation, skal der til denne organisation også indberettes alle tilfælde, hvor den pågældende har frigivet materiel, dele eller apparatur til denne organisation og efterfølgende har identificeret dem som havende mulige afvigelser fra de gældende konstruktionsdata.

21A.130 Overensstemmelseserklæring

a) Enhver producent af et materiel, en del eller et apparatur, der er fremstillet i henhold til denne subpart, skal tilvejebringe en overensstemmelseserklæring, en EASA-formular 52, for hele luftfartøjer, eller en EASA-formular 1 for andre former for materiel, dele eller apparaturer (se tillæg). Denne erklæring skal underskrives af en bemyndiget person, som bestrider en ansvarshavende stilling inden for produktionsorganisationen.

b) En overensstemmelseserklæring skal indeholde:

1) For hvert materiel, hver del eller hvert apparatur en erklæring om, at materiellet, delen eller apparaturet er i overensstemmelse med de godkendte konstruktionsdata og er i driftssikker stand,

2) For hvert luftfartøj en erklæring om, at luftfartøjet er blevet kontrolleret på jorden og under flyvning i overensstemmelse med 21A.127, litra a), og

3) For hver motor eller indstillelig propel, en erklæring om at motoren eller propellen af producenten har været underlagt en afsluttende funktionsprøve i overensstemmelse med 21A.128, og ydermere, i tilfælde af motorer, en beslutning på baggrund af de af indehaveren af motortypecertifikatet tilvejebragte data at hver færdiggjorte motor er i overensstemmelse med de emissionskrav, der er gældende på datoen for fremstilling af motoren.

c) Enhver producent af et sådant materiel, en sådan del eller et sådant apparatur skal:

1) Ved sin første overdragelse af ejerskabet til et sådant materiel, en sådan del eller et sådant apparatur, eller

2) Ved indgivelse af ansøgning om den første udstedelse af et luftdygtighedsbevis for et luftfartøj, eller

3) Ved indgivelse af ansøgning om den første udstedelse af et luftdygtighedsfrigivelsesbevis for en motor, en propel, en del eller et apparatur

fremlægge en gyldig overensstemmelseserklæring for den kompetente myndighed til godkendelse.

d) Den kompetente myndighed skal godkende overensstemmelseserklæringen ved medunderskrift, hvis den efter inspektion konstaterer, at materiellet, delen eller apparaturet er i overensstemmelse med gældende konstruktionsdata og er i driftssikker stand.

SUBPART G - PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21A.131 Anvendelsesområde

Denne subpart fastlægger

a) procedurerne for udstedelse af en produktionsorganisationsgodkendelse for en produktionsorganisation, der viser at materiel, dele og apparatur er i overensstemmelse med de gældende konstruktionsdata

b) bestemmelserne, der regulerer rettigheder og forpligtelser for ansøgere og indehavere af sådanne godkendelser.

21A.133 Berettigelse

Enhver fysisk eller juridisk person ("organisation") kan ansøge om godkendelse i henhold til denne subpart. Ansøgeren skal:

a) godtgøre, at en sådan godkendelse, inden for et defineret arbejdsomfang, er relevant med det formål at påvise overensstemmelse med en bestemt konstruktion, og

b) være i besiddelse af eller have ansøgt om en godkendelse af den specifikke konstruktion, eller

c) have sikret tilfredsstillende koordinering mellem produktion og konstruktion, gennem behørige foranstaltninger med ansøgeren til eller indehaveren af en godkendelse af den bestemte konstruktion.

21A.134 Ansøgning

Enhver ansøgning om en produktionsorganisationsgodkendelse skal indgives i en form og på en måde, som er fastlagt af den kompetente myndighed, og skal omfatte en oversigt over de oplysninger, som kræves ifølge 21A.143, og de godkendelsesbetingelser, der kræves udstedt i henhold til 21A.151.

21A.135 Udstedelse af produktionsorganisationsgodkendelse

En organisation skal være berettiget til at få udstedt en produktionsorganisationsgodkendelse af den kompetente myndighed, når den har godtgjort overensstemmelse med de gældende krav i henhold til denne subpart.

21A.139 Kvalitetssystem

a) Produktionsorganisationen skal påvise, at den har oprettet og er i stand til at opretholde et kvalitetssystem. Kvalitetssystemet skal være dokumenteret. Dette kvalitetssystem skal være sådan, at det sætter organisationen i stand til at sikre, at hvert materiel, hver del eller hvert apparatur, der er fremstillet af organisationen eller dennes partnere, eller er leveret fra eller givet i underentreprise til eksterne parter, er i overensstemmelse med de gældende konstruktionsdata og er i driftssikker stand og således benytter de rettigheder, der er anført i 21A.163.

b) Kvalitetssystemet skal indeholde:

1) Hvor det er relevant inden for omfanget af godkendelsen, kontrolprocedurer for:

i) Udstedelse, godkendelse eller ændring af dokumenter.

ii) Vurdering, revision og kontrol af leverandør og underleverandør.

iii) Kontrol af, at tilgangsprodukter, -dele, -materialer og -udstyr, herunder elementer, som leveres nye eller brugte af købere af produkter, er som angivet i de gældende konstruktionsdata.

iv) Identifikation og sporbarhed.

v) Fremstillingsprocesser.

vi) Inspektion og afprøvning, herunder produktionsprøveflyvninger.

vii) Kalibrering af værktøjer, emneholdere og afprøvningsudstyr.

viii) Kontrol af ikke-konforme elementer.

ix) Koordinering af luftdygtigheden med ansøgeren til eller indehaveren af konstruktionsgodkendelsen.

x) Udarbejdelse og opbevaring af dokumentation.

xi) Personalets kompetence og kvalifikationer.

xii) Udstedelse af luftdygtighedsfrigivelsesdokumenter.

xiii) Håndtering, oplagring og emballering.

xiv) Interne kvalitetskontroller og de heraf følgende afhjælpende foranstaltninger.

xv) Arbejde, der er udført i henhold til godkendelsesbetingelserne på et hvilket som helst sted, som ikke er de godkendte faciliteter.

xvi) Arbejde, der er udført efter afslutningen af produktionen men forud for leveringen med henblik på at holde luftfartøjet i driftssikker stand.

Kontrolprocedurerne skal omfatte særlige bestemmelser for alle kritiske dele.

2) En uafhængig kvalitetssikringsfunktion til at overvåge overensstemmelsen med og tilstrækkeligheden af kvalitetssystemets dokumenterede procedurer. Denne overvågning skal omfatte et system for tilbagemelding til den eller de personer, der er anført i 21A.145, litra c), nr. 2, og i sidste instans til den leder, der er angivet i 21A.145, litra c), nr. 1 for om fornødent at sikre afhjælpende foranstaltninger.

21A.143 Redegørelse

a) Organisationen skal forsyne den kompetente myndighed med produktionsorganisationens redegørelse, der indeholder følgende information:

1) En erklæring underskrevet af den teknisk/økonomisk ansvarlige person, der bekræfter, at redegørelsen for produktionsorganisationen og tilhørende håndbøger, som fastslår den autoriserede organisations overholdelse af denne subpart, til enhver tid vil blive overholdt.

2) Titel (titler) og navne på de ledere, der er godkendt af den kompetente myndighed i overensstemmelse med 21A.145, litra c), nr. 2.

3) Pligter og ansvarsområder for den eller de ansvarlige personer, som kræves i 21A.145, litra c), nr. 2, herunder forhold, hvorom de kan forhandle direkte med den kompetente myndighed på vegne af organisationen.

4) En organisationsplan, der viser tilhørende kommandoveje for de ansvarlige personer, som kræves i 21A.145, litra c), nr. 1 og 2.

5) En fortegnelse over certificeringspersonale som nævnt i 21A.145, litra d).

6) En generel beskrivelse af mandskabsressourcer.

7) En generel beskrivelse af de faciliteter, som findes på hver adresse, der er angivet i produktionsorganisationens autorisationsbevis.

8) En generel beskrivelse af de af produktionsorganisationens arbejdsområder, som er relevante for godkendelsesbetingelserne.

9) Proceduren for anmeldelse af organisatoriske ændringer til den kompetente myndighed.

10) Proceduren for ændring af produktionsorganisationens redegørelse.

11) En beskrivelse af kvalitetssystemet og procedurerne som krævet i 21A.139, litra b), nr. 1.

12) En fortegnelse over de eksterne parter, der henvises til i 21A.139, litra a).

b) Produktionsorganisationsredegørelsen skal i fornødent omfang ændres for til stadighed at være en ajourført beskrivelse af organisationen, og kopier af ændringer skal leveres til den kompetente myndighed.

21A.145 Godkendelseskrav

Produktionsorganisationen skal på grundlag af de informationer, der fremsendes i overensstemmelse med 21A.143, påvise:

a) at faciliteterne, arbejdsvilkårene, udstyret og værktøjet, processerne og de hermed forbundne materialer, antallet af medarbejdere og kompetencen og den overordnede organisation, med hensyn til de generelle godkendelseskrav, er tilstrækkelige til at opfylde forpligtelserne i henhold til 21A.165.

b) med hensyn til alle nødvendige data vedrørende luftdygtighed, støj, brændstofluftning og udstødningsemission:

1) at produktionsorganisationen modtager sådanne data fra agenturet og fra indehaveren af eller ansøgeren til godkendelsen af typecertifikatet, det begrænsede typecertifikat eller konstruktionsgodkendelsen med henblik på at fastslå overensstemmelse med de gældende konstruktionsdata.

2) at produktionsorganisationen har fastlagt en procedure til at sikre, at data vedrørende luftdygtighed, støj, brændstofluftning og udstødningsemissioner bliver korrekt indarbejdet i dens produktionsdata.

3) At ovenstående data ajourføres og stilles til rådighed for alt personale, som har behov for adgang til sådanne data for at udføre sit arbejde.

c) med hensyn til ledelsen og personalet:

1) At en leder er blevet udpeget af produktionsorganisationen og er ansvarlig over for den kompetente myndighed. Han eller hun har inden for organisationen ansvaret for at sikre, at al produktion udføres ifølge de krævede standarder, og at produktionsorganisationen til stadighed er i overensstemmelse med de data og procedurer, der er anført i redegørelsen, der er nævnt i 21A.143.

2) At der er blevet udnævnt en person eller en gruppe af personer af produktionsorganisationen til at sikre, at organisationen er i overensstemmelse med kravene i denne del, og er identificeret, og omfanget af deres beføjelser fastlagt. Denne person eller disse personer skal virke under direkte myndighed af den teknisk/økonomisk ansvarlige person, der er nævnt i underpunkt 1. De udnævnte personer skal kunne påvise, at de er i besiddelse af den viden, baggrund og erfaring, som er nødvendig for at kunne opfylde deres forpligtelser.

3) At ansatte på alle niveauer har fået tildelt tilstrækkelige beføjelser til at kunne opfylde deres pålagte forpligtelser, og at der inden for produktionsorganisationen pågår en fyldestgørende og effektiv koordinering i anliggender, der vedrører luftdygtighed, støj, brændstofluftning og udstødningsemissionsdata.

d) med hensyn til certificeringspersonalet, der af produktionsorganisationen er blevet bemyndiget til at underskrive de dokumenter, der udstedes i henhold til 21A.163 i medfør af godkendelsens omfang eller betingelser:

1) At certificeringspersonalets viden, baggrund (herunder andre funktioner i organisationen) og erfaring skal være tilstrækkelig til, at dette personale kan opfylde alle sine pålagte forpligtelser.

2) At produktionsorganisationen fører et register over alt certificeringspersonale, som skal indeholde detaljerede oplysninger om omfanget af deres beføjelser.

3) At certificeringspersonalet skal forsynes med dokumentation for omfanget af den enkeltes beføjelser.

21A.147 Ændringer af den godkendte produktionsorganisation

a) Efter udstedelse af en produktionsorganisationsgodkendelse skal enhver ændring af den godkendte produktionsorganisation, som er af betydning for påvisning af produktets, delens eller apparaturets overensstemmelse, egenskaber for støj, brændstofluftning og udstødningsemissioner eller luftdygtighed, især ændringer af kvalitetssystemet, godkendes af den kompetente myndighed. En ansøgning om godkendelse skal indgives skriftligt til den kompetente myndighed, og organisationen skal inden gennemførelsen af ændringen over for den kompetente myndighed godtgøre, at den fortsat vil overholde kravene i denne subpart.

b) Den kompetente myndighed skal fastsætte de betingelser, i henhold til hvilke en produktionsorganisation godkendt i henhold til denne subpart kan operere under sådanne ændringer, medmindre den kompetente myndighed bestemmer, at godkendelsen skal inddrages.

21A.148 Ændring af beliggenhed

En ændring af beliggenheden af den godkendte produktionsorganisations fremstillingsfaciliteter skal betragtes som væsentlig og skal derfor være i overensstemmelse med 21A.147.

21A.149 Overdragelse

Bortset fra en sådan ændring i ejerskab, der betragtes som væsentligt i forhold til 21A.147, kan en produktionsorganisationsgodkendelse ikke overdrages.

21A.151 Godkendelsesbetingelser

Godkendelsesbetingelserne skal identificere arbejdets omfang, de produkter og/eller kategorier af dele og apparatur, hvortil indehaveren har ret til at udøve de rettigheder, der er fastsat i 21A.163.

Disse betingelser skal udstedes som en del af en produktionsorganisationsgodkendelse.

21A.153 Ændringer af godkendelsesbetingelserne

Enhver ændring af godkendelsesbetingelserne skal godkendes af den kompetente myndighed. En ansøgning om ændring af godkendelsesbetingelserne skal indgives i en form og på en måde, som er fastlagt af den kompetente myndighed. Ansøgeren skal overholde de i denne subpart gældende krav.

21A.157 Undersøgelser

En produktionsorganisation skal træffe foranstaltninger, der sætter den kompetente myndighed i stand til at udføre enhver undersøgelse, herunder undersøgelser af partnere og underleverandører, der er nødvendig for at fastslå, at de gældende bestemmelser i denne subpart overholdes og fortsat vil blive overholdt.

21A.158 Resultater

a) Hvis der findes objektivt bevis for, at indehaveren af en produktionsorganisationsgodkendelse ikke opfylder de gældende krav i denne del, skal dette resultat klassificeres som følger:

1) Et niveau 1-resultat er enhver manglende overholdelse af denne del, der kunne føre til ukontrolleret, manglende overholdelse af de gældende konstruktionsdata, og som kunne påvirke luftfartøjets sikkerhed.

2) Et niveau 2-resultat er enhver manglende overensstemmelse med denne del, der ikke er klassificeret som niveau 1.

b) Et niveau 3-resultat er, når der objektivt påvises genstande med potentielle problemer, som kunne føre til manglende overensstemmelse i henhold til punkt (a).

c) Efter modtagelse af meddelelsen om undersøgelsesresultaterne i overensstemmelse med 21B.225:

1) I tilfælde af et niveau 1-resultat skal indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen over for den kompetente myndighed påvise gennemførelse af tilstrækkelige, afhjælpende foranstaltninger senest 21 arbejdsdage efter skriftlig bekræftelse af resultatet.

2) I tilfælde af niveau 2-resultater skal perioden, der af den kompetente myndighed bevilges til afhjælpende foranstaltninger, være tilpasset arten af resultaterne, men må under ingen omstændigheder første gang overstige 6 måneder. Under visse omstændigheder og afhængigt af arten af resultaterne kan den kompetente myndighed forlænge 6-månedersperioden under forudsætning af, at der foreligger en tilfredsstillende plan for afhjælpende foranstaltninger, som er godkendt af den kompetente myndighed måneder.

3) Et niveau 3-resultat kræver ikke øjeblikkelig handling af indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen.

d) I tilfælde af et niveau 1- eller niveau 2-resultat kan produktionsorganisationsgodkendelsen blive gjort til genstand for en delvis eller fuldstændig begrænsning, inddragelse eller tilbagekaldelse i henhold til 21B.245. Indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen skal rettidigt bekræfte modtagelsen af meddelelsen om begrænsning, inddragelse eller tilbagekaldelse af den skriftlige aftale.

21A.159 Varighed og fortsat gyldighed

a) En produktionsorganisationsgodkendelse skal have ubegrænset varighed. Godkendelsen forbliver gyldig medmindre:

1) produktionsorganisationen ikke påviser overensstemmelse med de gældende krav i denne subpart, eller

2) den kompetente myndighed af indehaveren eller enhver af den pågældende partnere eller underleverandører forhindres i at udføre undersøgelserne i overensstemmelse med 21A.157, eller

3) det kan påvises, at produktionsorganisationen ikke kan opretholde tilfredsstillende kontrol med fremstillingen af materiel, dele eller andet apparatur i henhold til godkendelsen, eller

4) produktionsorganisationen ikke længere opfylder kravene i 21A.133, eller

5) certifikatet er blevet overdraget eller tilbagekaldt i henhold til 21B.245.

b) Ved overdragelse eller tilbagekaldelse skal certifikatet tilbagesendes til den kompetente myndighed.

21A.163 Rettigheder

I henhold til godkendelsesbetingelserne i 21A.135 kan indehaveren af en produktionsorganisationsgodkendelse:

a) Udføre produktionsaktiviteter i henhold til denne del.

b) I tilfælde af færdiggjort luftfartøj og efter fremlæggelse af en overensstemmelseserklæring (EASA-formular 52) i henhold til 21A.174, opnå et luftdygtighedsbevis og et støjcertifikat for et luftfartøj uden yderligere fremvisning.

c) I tilfælde af andre former for materiel, dele eller apparatur udstede autoriserede frigivelsesbeviser (EASA-formular 1) i henhold til 21A.307 uden yderligere fremvisning.

d) Vedligeholde et nyt luftfartøj, som vedkommende har fremstillet, og udstede et certifikat om frigivelse til tjeneste (EASA-formular 53) for så vidt angår den pågældende vedligeholdelse.

21A.165 Indehaverens forpligtelser

Indehaveren af en produktionsorganisationsgodkendelse skal:

a) Sikre, at produktionsorganisationsredegørelsen, der er fremlagt i overensstemmelse med 21A.143, og de dokumenter, hvortil den henviser, anvendes som grundlæggende arbejdsdokumenter inden for organisationen.

b) Opretholde produktionsorganisationen i overensstemmelse med de for produktionsorganisationsgodkendelsen godkendte data og procedurer.

c) 1) Fastslå, at hvert færdiggjorte luftfartøj er i overensstemmelse med typekonstruktionen og er i driftssikker stand, inden der indgives en overensstemmelseserklæring til den kompetente myndighed, eller

2) Fastslå, at andre former for materiel, dele eller apparatur er komplette og er i overensstemmelse med de godkendte konstruktionsdata og er i driftssikker stand inden udstedelse af EASA-formular 1 til certificering af luftdygtighed og ydermere, i tilfælde af motorer, på baggrund af de af indehaveren af motortypecertifikatet tilvejebragte data, at hver færdiggjort motor er i overensstemmelse med de i 21A.18, litra b) definerede emissionskrav, der er gældende på datoen for fremstillingen af motoren, for at certificere emissionsoverensstemmelse, eller

3) Fastslå, at andet materiel, andre dele eller andet apparatur er i overensstemmelse med gældende data inden udstedelse af en EASA-formular 1 som et overensstemmelsesbevis.

d) I enkeltheder registrere alle udførte arbejder.

e) Af sikkerhedshensyn etablere og opretholde et internt hændelsesrapporteringssystem, for at muliggøre indsamling og vurdering af hændelsesrapportering for at afdække negative tendenser eller afhjælpe mangler, og for at uddrage indberetningspligtige hændelser. Dette system skal omfatte vurdering af relevante oplysninger om hændelser og offentliggørelse af de hertil relaterede oplysninger.

f) 1) Til indehaveren af typecertifikatet eller konstruktionsgodkendelsen indberette alle tilfælde, hvor materiel, dele eller apparatur er blevet frigivet af produktionsorganisationen og efterfølgende identificeret som havende mulige afvigelser fra de gældende konstruktionsdata, og sammen med indehaveren af typecertifikatet eller konstruktionsgodkendelsen foretage en undersøgelse for at identificere de afvigelser, som kunne medføre usikre forhold.

2) Til agenturet og medlemsstatens kompetente myndighed indberette de afvigelser, der kunne medføre et usikkert forhold i henhold til underpunkt 1. Sådanne indberetninger skal foretages i en form og på en måde, som er fastlagt af agenturet i henhold til 21A.3, litra b), nr. 2, eller som er godkendt af medlemsstatens kompetente myndighed.

3) Hvor indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen fungerer som leverandør til en anden produktionsorganisation, skal der til denne organisation også indberettes alle tilfælde, hvor denne har frigivet materiel, dele eller apparatur til denne organisation og efterfølgende har identificeret dem som havende mulige afvigelser fra de gældende konstruktionsdata.

g) Yde støtte til indehaveren af typecertifikatet eller konstruktionsgodkendelsen ved behandling af eventuelle vedvarende luftdygtighedsforanstaltninger, som er forbundet med de produkter, de dele eller det apparatur, der er blevet produceret.

h) Oprette et arkivsystem med indarbejdelse af krav til sine partnere, leverandører og underleverandører og sikre bevarelse af de data, der godtgør produkternes, delenes eller apparaturets overensstemmelse. Disse data skal være tilgængelige for den kompetente myndighed og skal opbevares for at kunne tilvejebringe de oplysninger, der er nødvendige til sikring produkternes, delenes eller apparaturets vedvarende luftdygtighed.

i) Hvor denne indehaver i henhold til sine godkendelsesbetingelser udsteder et certifikat om frigørelse til tjeneste, sikre, at hvert færdiggjort luftfartøj har været underkastet den nødvendige vedligeholdelse og er i driftsikker stand, inden certifikatet udstedes.

SUBPART H - LUFTDYGTIGHEDSBEVISER

21A.171 Anvendelsesområde

Denne subpart fastlægger proceduren for udstedelse af luftdygtighedsbeviser.

21A.172 Berettigelse

Enhver fysisk eller juridisk person, i hvis navn et luftfartøj er registreret eller vil blive registreret i en medlemsstat ("registreringsmedlemsstat"), eller dennes repræsentant, er i henhold til denne subpart berettiget til at ansøge om et luftdygtighedsbevis for det pågældende luftfartøj.

21A.173 Klassifikation

Luftdygtighedsbeviser skal klassificeres som følger:

a) Der udstedes et luftdygtighedsbevis til luftfartøjer, der er i overensstemmelse med et typecertifikat, der er blevet udstedt i henhold til denne del.

b) Der udstedes et begrænset luftdygtighedsbevis til luftfartøjer:

1) der er i overensstemmelse med begrænsede typecertifikater, der er udstedt i henhold til denne del, eller

2) der over for agenturet er påvist at være i overensstemmelse med særlige certificeringsspecifikationer til sikring af tilstrækkelig sikkerhed.

c) Der udstedes en flyvetilladelse til luftfartøjer, der ikke overholder eller for hvilke det ikke er påvist at de overholder gældende certificeringsspecifikationer, men er i stand til sikker flyvning under definerede forhold.

21A.174 Ansøgning

a) I henhold til 21A.172, skal en ansøgning om et luftdygtighedsbevis udformes i en form og på en måde, der er fastlagt af den kompetente myndighed i registreringsmedlemsstaten.

b) Enhver ansøgning om et luftdygtighedsbevis eller begrænset luftdygtighedsbevis skal indeholde:

1) den type luftdygtighedsbevis, der ansøges om:

2) for så vidt angår nye luftfartøjer:

i) En overensstemmelseserklæring:

- udstedt i henhold til 21A.163, litra b), eller

- udstedt i henhold til 21A.130 og godkendt af den kompetente myndighed,

- eller, for et importeret luftfartøj, en erklæring underskrevet af den eksporterende myndighed om, at luftfartøjet er i overensstemmelse med en af agenturet godkendt konstruktion

ii) En vægt- og balancerapport med en lastningsplan.

iii) Flyvehåndbogen, når det foreskrives i de gældende luftdygtighedsbestemmelser for det pågældende luftfartøj.

3) for så vidt angår brugte luftfartøjer:

i) der stammer fra en medlemsstat, et luftdygtighedseftersynsbevis, der er udstedt i overensstemmelse med del M.

ii) der stammer fra en ikke-medlemsstat:

- en erklæring fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor luftfartøjet er eller var registreret, der afspejler luftfartøjets luftdygtighedsstatus på registreringen på overdragelsestidspunktet

- en vægt- og balancerapport med en lastningsplan

- flyvehåndbogen, når dette materiale er påkrævet i henhold til de gældende certificeringsbestemmelser for det pågældende luftfartøj

- historiske data til at fastslå luftfartøjets eller produktets produktions-, modifikations- og vedligeholdelsesstandard, herunder alle tilhørende begrænsninger i henhold til 21A.184, litra c)

- en henstilling om udstedelse af et luftdygtighedsbevis eller begrænset luftdygtighedsbevis og et luftdygtighedseftersynsbevis på baggrund af et luftdygtighedseftersynsbevis, der er udstedt i overensstemmelse med del M.

c) Medmindre andet er aftalt, skal de erklæringer, der er nævnt i underpunkt b), nr. 2 i) og b), nr. 3 ii), udstedes senest 60 dage inden luftfartøjet præsenteres for registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed.

d) Enhver ansøgning om flyvetilladelse skal indeholde:

1) Formålet med flyvningen eller flyvningerne

2) Ruteangivelse eller luftrum eller begge dele for flyvningen

3) Den minimale flyvebesætning og de kvalifikationer, der kræves af dem til at operere luftfartøjet

4) Restriktioner for befordring af andre personer end flyvebesætningen

5) Måderne, hvorpå luftfartøjet ikke stemmer overens med de gældende certificeringsspecifikationer

6) Enhver anden restriktion, der betragtes som nødvendig for sikker drift af luftfartøjet

7) Enhver anden oplysning, der betragtes som nødvendig med henblik på at foreskrive operationsbegrænsninger.

21A.175 Sprog

Håndbøger, skilte, fortegnelser og instrumentmarkeringer og anden nødvendig information, som foreskrives i de gældende certificeringsspecifikationer, skal udformes på et eller flere af De Europæiske Fællesskabers officielle sprog, som kan godkendes af den kompetente myndighed i registreringsmedlemsstaten.

21A.177 Ændring eller modifikation

Et luftdygtighedsbevis kan kun ændres eller modificeres af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed.

21A.179 Overdragelse og genudstedelse inden for medlemsstater

a) Hvis ejerskabet af et luftfartøj ændres:

1) hvis det forbliver i samme register, skal luftdygtighedsbeviset eller det begrænsede luftdygtighedsbevis, der kun er i overensstemmelse med et begrænset typecertifikat, overdrages sammen med luftfartøjet

2) hvis luftfartøjet er registreret i en anden medlemsstat, skal luftdygtighedsbeviset eller det begrænsede luftdygtighedsbevis, der kun er i overensstemmelse med et begrænset typecertifikat, udstedes:

i) efter præsentation af det tidligere luftdygtighedsbevis og et gyldigt luftdygtighedseftersynsbevis, der er udstedt i henhold til del M, og

ii) når det opfylder bestemmelserne i 21A.175.

b) Hvis ejerskabet af et luftfartøj ændres og luftfartøjet har:

1) et begrænset luftdygtighedsbevis, der ikke er i overensstemmelse med et begrænset typecertifikat, eller

2) en flyvetilladelse

skal disse luftdygtighedsbeviser overdrages sammen med luftfartøjet under forudsætning af, at luftfartøjet forbliver i samme register eller kun har fået udstedt dette efter formel aftale med den kompetente myndighed i den registreringsmedlemsstat, hvortil det overdrages.

21A.180 Inspektioner

Indehaveren af luftdygtighedsbeviset skal efter anmodning fra registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed give adgang til det luftfartøj, som luftdygtighedsbeviset er udstedt for.

21A.181 Varighed og fortsat gyldighed

a) Et luftdygtighedsbevis skal have ubegrænset varighed. Beviset forbliver gyldigt under forudsætning af:

1) at de gældende krav til typekonstruktion og vedvarende luftdygtighed overholdes, og

2) at luftfartøjet forbliver i samme register, og

3) at typecertifikatet eller det begrænsede typecertifikat, under hvilket det er udstedt, ikke tidligere er blevet gjort ugyldigt i henhold til 21A.51, og

4) at certifikatet ikke er blevet overdraget eller tilbagekaldt i henhold til 21B.330.

b) Ved overdragelse eller tilbagekaldelse skal certifikatet tilbagesendes til den kompetente myndighed i registreringsmedlemsstaten.

21A.182 Luftfartøjsidentifikation

Enhver ansøger af et luftdygtighedsbevis i henhold til denne subpart skal påvise, at vedkommendes luftfartøj er identificeret i overensstemmelse med subpart Q.

21A.183 Udstedelse af luftdygtighedsbeviser

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal udstede et luftdygtighedsbevis for:

1) nye luftfartøjer:

i) ved fremlæggelse af den i 21A.174, litra b), nr. 2 krævede dokumentation.

ii) når luftfartøjet er i overensstemmelse med en godkendt konstruktion og er i driftsikker stand. Dette kan omfatte inspektioner foretaget af den kompetente myndighed i registreringsmedlemsstaten.

2) brugte luftfartøjer:

i) ved fremlæggelse af den i 21A.174, litra b), nr. 3 krævede dokumentation, der påviser, at:

- luftfartøjet er i overensstemmelse med en typekonstruktion, der er godkendt ifølge et typecertifikat og ethvert supplerende typecertifikat, enhver ændring eller reparation, der er godkendt i henhold til denne del, og med gældende luftdygtighedsdirektiver, og

- luftfartøjet er blevet inspiceret i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i del M, og

ii) når luftfartøjet er i overensstemmelse med en godkendt konstruktion og er i driftsikker stand. Dette kan omfatte inspektioner foretaget af den kompetente myndighed i registreringsmedlemsstaten.

21A.184 Udstedelse af begrænsede luftdygtighedsbeviser

a) Registreringsstatens kompetente myndighed skal udstede et begrænset luftdygtighedsbevis for:

1) nye luftfartøjer ved fremlæggelse af den i 21A.174, litra b), nr. 2, krævede dokumentation, der påviser, at luftfartøjet er i overensstemmelse med en konstruktion, der er godkendt af agenturet i henhold til et begrænset typecertifikat eller i overensstemmelse med særlige certificeringsspecifikationer, og er i driftsikker stand.

2) brugte luftfartøjer:

i) ved fremlæggelse af den i 21A.174, litra b), nr. 3, krævede dokumentation, der påviser at:

- luftfartøjet er i overensstemmelse med en konstruktion, der er godkendt af agenturet i henhold til et begrænset typecertifikat eller i overensstemmelse med særlige certificeringsspecifikationer, og

- de gældende luftdygtighedsdirektiver er blevet overholdt, og

- luftfartøjet er blevet inspiceret i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i del M, og

ii) når registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed finder det godtgjort, at luftfartøjet er i overensstemmelse med den godkendte konstruktion og er i driftsikker stand. Dette kan omfatte inspektioner, der udføres af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed.

b) For luftfartøjer, der ikke overholder de væsentlige krav i grundforordningen, og som ikke er berettiget til et begrænset typecertifikat, skal agenturet, som det er nødvendigt for at tage højde for afvigelser fra disse væsentlige krav:

1) udstede og kontrollere overensstemmelse med særlige certificeringsspecifikationer for at sikre tilstrækkelig sikkerhed med hensyn til påtænkt brug, og

2) angive begrænsninger for brugen af dette luftfartøj.

c) Begrænsninger for brugen vil være forbundet med begrænsede luftdygtighedsbeviser, herunder i givet fald luftrumsrestriktioner, for at tage hensyn til fravigelser fra væsentlige luftdygtighedskrav i grundforordningen.

21A.185 Udstedelse af flyvetilladelser

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal udstede en flyvetilladelse, når agenturet har konstateret, at luftfartøjet og de relevante tilknyttede restriktioner, der kompenserer for afvigelsen fra de væsentlige krav, gør det muligt for luftfartøjet at gennemføre en sikker grundlæggende flyvning. Til dette formål kan agenturet foretage eller kræve at ansøgeren foretager behørige inspektioner eller prøver, der er nødvendige for at sikre sikkerheden.

SUBPART I - STØJCERTIFIKATER

21A.201 Anvendelsesområde

Denne subpart fastlægger proceduren for udstedelse af støjcertifikater.

21A.203 Berettigelse

Enhver fysisk eller juridisk person, i hvis navn et luftfartøj er registreret eller vil blive registreret i en medlemsstat (registreringsmedlemsstat), eller dennes repræsentant skal i henhold til denne subpart være berettiget til at ansøge om et støjcertifikat for det pågældende luftfartøj i henhold til denne subpart.

21A.204 Ansøgning

a) I henhold til 21A.203 skal en ansøgning om et støjcertifikat udarbejdes i en form og på en måde, der er fastlagt af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed.

b) Hver ansøgning skal indeholde:

1) for så vidt angår nye luftfartøjer:

i) En overensstemmelseserklæring:

- udstedt i henhold til 21A.163, litra b), eller

- udstedt i henhold til 21A.130 og godkendt af den kompetente myndighed

- eller, for et importeret luftfartøj, en underskrevet erklæring fra den eksporterende myndighed om, at luftfartøjet er i overensstemmelse med en af agenturet godkendt konstruktion, og

ii) Støjinformationen, der er fastlagt i overensstemmelse med de gældende støjkrav. Denne information skal være indeholdt i flyvehåndbogen, såfremt en flyvehåndbog er krævet i henhold til de gældende luftdygtighedsbestemmelser for det pågældende luftfartøj.

2) for så vidt angår brugte luftfartøjer:

i) Støjinformationen, der er fastlagt i overensstemmelse med de gældende støjkrav. Denne information skal være indeholdt i flyvehåndbogen, såfremt en flyvehåndbog er krævet i henhold til de gældende luftdygtighedsbestemmelser for det pågældende luftfartøj, og

ii) Historiske data til at dokumentere luftfartøjets produktions-, modifikations- og vedligeholdelsesstandard.

c) Medmindre andet er aftalt, skal de erklæringer, der er nævnt i punkt b), nr. 1 udstedes senest 60 dage inden luftfartøjet præsenteres for registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed.

21A.205 Udstedelse af støjcertifikater

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal udstede et støjcertifikat efter fremlæggelse af de dokumenter, der kræves i henhold til 21A.204, litra b).

21A.207 Ændring eller modifikation

Et støjcertifikat kan kun ændres eller modificeres af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed.

21A.209 Overdragelse og genudstedelse inden for medlemsstater

Hvis ejerskabet af et luftfartøj ændres:

a) hvis luftfartøjet forbliver i samme register, skal støjcertifikatet overdrages sammen med luftfartøjet, eller

b) hvis luftfartøjet overføres til registeret i en anden medlemsstat, skal støjcertifikatet udstedes efter fremlæggelse af det tidligere støjcertifikat.

21A.210 Inspektioner

Indehaveren af støjcertifikatet skal efter anmodning fra registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed give adgang til det luftfartøj, som støjcertifikatet er udstedt for.

21A.211 Varighed og fortsat gyldighed

a) Et støjcertifikat skal udstedes med ubegrænset varighed. Certifikatet forbliver gyldigt under forudsætning af:

1) at de gældende krav til typekonstruktion, miljøbeskyttelse og vedvarende luftdygtighed er overholdt, og

2) at luftfartøjet forbliver i samme register, og

3) at typecertifikatet eller det begrænsede typecertifikat, under hvilket det er udstedt, ikke tidligere er blevet gjort ugyldigt i henhold til 21A.51, og

4) at certifikatet ikke er blevet overdraget eller tilbagekaldt i henhold til 21B.430.

b) Ved overdragelse eller tilbagekaldelse skal certifikatet tilbagesendes til den kompetente myndighed i registreringsmedlemsstaten.

SUBPART J - KONSTRUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21A.231 Anvendelsesområde

Denne subpart fastlægger proceduren for godkendelse af konstruktionsorganisationer samt de bestemmelser, der fastlægger rettighederne og forpligtelserne for ansøgerne og indehaverne af disse godkendelser.

21A.233 Berettigelse

Enhver fysisk eller juridisk person ("organisation") skal være berettiget til at ansøge om en godkendelse i henhold til denne subpart

a) i overensstemmelse med 21A.14, 21A.112B, 21A.432B eller 21A.602B eller

b) til godkendelse af mindre ændringer eller mindre reparationskonstruktioner, når det er krævet med henblik på opnåelse af rettighederne i henhold til 21A.263.

21A.234 Ansøgning

Enhver ansøgning om en konstruktionsorganisationsgodkendelse skal indgives i en form og på en måde, som er fastlagt af agenturet, og skal omfatte en oversigt over de oplysninger, som kræves ifølge 21A.243, og de godkendelsesbetingelser, der kræves udstedt i henhold til 21A.251.

21A.235 Udstedelse af konstruktionsorganisationsgodkendelse

En organisation skal være berettiget til at få udstedt en konstruktionsorganisationsgodkendelse af agenturet, når den har godtgjort overensstemmelse med de gældende krav i henhold til denne subpart.

21A.239 Konstruktionssikringssystem

a) Konstruktionsorganisationen skal påvise, at den har etableret og kan vedligeholde et konstruktionssikringssystem til kontrol og tilsyn med konstruktion af og konstruktionsændringer til de materiel, dele og apparatur, som ansøgningen omfatter. Dette konstruktionssikringssystem skal sætte organisationen i stand til:

1) At sikre, at produkternes, delenes og apparaturets konstruktion eller konstruktionsændring er i overensstemmelse med det gældende typecertificeringsgrundlag og de gældende miljøbeskyttelseskrav, og

2) At sikre, at den opfylder alle sine forpligtelser i overensstemmelse med:

i) de gældende bestemmelser i denne del, og

ii) godkendelsesbetingelserne udstedt i henhold til 21A.251.

3) Uafhængigt at overvåge overensstemmelsen med og tilstrækkeligheden af systemets dokumenterede procedurer. Denne overvågning skal omfatte et feedback-system til en person eller en gruppe af personer, der er ansvarlige for at sikre afhjælpende foranstaltninger.

b) Konstruktionssikringssystemet skal omfatte en uafhængig kontrolfunktion til påvisninger af overensstemmelse, på grundlag af hvilken organisationen fremsender overensstemmelseserklæringer og hermed forbunden dokumentation til agenturet.

c) Konstruktionsorganisationen skal tydeligt angive, på hvilken måde konstruktionssikringssystemet redegør for godkendelsen af de konstruerede dele eller apparatur, eller de opgaver, der er udført af partnere eller underleverandører i overensstemmelse med fremgangsmåder, der er genstand for skriftlige procedurer.

21A.243 Data

a) Konstruktionsorganisationen skal for agenturet fremlægge en håndbog, der, enten direkte eller ved krydshenvisninger, beskriver organisationen, de relevante procedurer og de produkter eller ændringer af produkter, der skal konstrueres.

b) Såfremt en given del eller et givent apparatur eller ændringer af produkterne er udført af ansøgerens partnerorganisationer eller underleverandører, skal håndbogen omfatte en erklæring om, hvordan konstruktionsorganisationen vil være i stand til for alle dele og alt apparatur at yde sikkerhed for overensstemmelse med 21A.239, litra b), og skal enten direkte eller ved krydshenvisninger indeholde beskrivelser og oplysninger om disse partneres eller underleverandørers konstruktionsaktiviteter og organisation i det omfang, det er nødvendigt for at udarbejde denne erklæring.

c) Håndbogen skal efter behov ændres for til stadighed at være en ajourført beskrivelse af organisationen, og agenturet skal have tilsendt kopier af ændringerne.

d) Konstruktionsorganisationen skal fremlægge en erklæring om de kvalifikationer og erfaringer, der besiddes af det ledende personale og andre personer, som inden for organisationen er ansvarlige for at træffe beslutninger, der påvirker luftdygtighed og miljøbeskyttelse.

21A.245 Godkendelseskrav

Konstruktionsorganisationen skal på grundlag af de informationer, der fremsendes i overensstemmelse med 21A.243, og ud over overensstemmelse med 21A.239 påvise, at:

a) Personalet i alle tekniske afdelinger er tilstrækkeligt i antal og har tilstrækkelig erfaring og fået tildelt behørige beføjelser til at opfylde deres pålagte forpligtelser, og at disse sammen med lokaleforhold, faciliteter og udstyr, er egnede til, at personalet kan opfylde målsætningerne for luftdygtighed, støj, brændstofluftning og udstødningsemission for produktet.

b) Der pågår en fyldestgørende og effektiv koordinering mellem og inden for afdelingerne vedrørende luftdygtighed og miljøbeskyttelse.

21A.247 Ændringer i konstruktionssikringssystemet

Efter meddelelse af en konstruktionsorganisationsgodkendelse skal enhver ændring af konstruktionssikringssystemet, som er af betydning for påvisningen af overensstemmelse eller for produktets luftdygtighed og miljøbeskyttelse, godkendes af agenturet. En ansøgning om godkendelse skal indgives skriftligt til agenturet, og konstruktionsorganisationen skal på baggrund af fremsendelse af foreslåede ændringer til håndbogen forud for gennemførelsen af disse ændringer godtgøre, at den til stadighed vil overholde denne subpart efter gennemførelsen.

21A.249 Overdragelse

Bortset fra en sådan ændring i ejerskab, der betragtes som væsentlig i forhold til 21A.247, kan en konstruktionsorganisationsgodkendelse ikke overdrages.

21A.251 Godkendelsesbetingelser

Godkendelsesbetingelserne skal identificere de typer konstruktionsarbejde og de kategorier af materiel, dele og apparatur, som konstruktionsorganisationen har en konstruktionsorganisationsgodkendelse for, samt de funktioner og opgaver, som organisationen er godkendt til at udføre vedrørende produkternes luftdygtighed og egenskaber for støj, brændstofudluftning og udstødningsemissioner. For konstruktionsorganisationsgodkendelser, der dækker typecertificering eller ETSO-godkendelse af hjælpemotorer (APU'er), skal godkendelsesbetingelserne foruden indeholde oversigten over produkter eller APU'er. Disse betingelser skal udstedes som en del af en konstruktionsorganisationsgodkendelse.

21A.253 Ændringer af godkendelsesbetingelserne

Enhver ændring af godkendelsesbetingelserne skal godkendes af agenturet. En ansøgning om ændring af godkendelsesbetingelserne skal indgives i en form og på en måde, som er fastlagt af agenturet. Konstruktionsorganisationen skal overholde de i denne subpart gældende krav.

21A.257 Undersøgelser

a) En konstruktionsorganisation skal træffe foranstaltninger, der sætter agenturet i stand til at udføre enhver undersøgelse, herunder undersøgelser af partnere og underleverandører, der er nødvendig for at fastslå, at de gældende bestemmelser i denne subpart overholdes og fortsat vil blive overholdt.

b) Konstruktionsorganisationen skal give agenturet tilladelse til at gennemse enhver rapport og udføre enhver inspektion og udføre eller overvære enhver prøveflyvning og afprøvning på jorden, som er nødvendig for at kontrollere gyldigheden af de overensstemmelseserklæringer, der er indgivet af ansøgeren i henhold til 21A.239, litra b).

21A.258 Resultater

a) Hvis der findes objektivt bevis for, at indehaveren af en konstruktionsorganisationsgodkendelse ikke opfylder de gældende krav i denne del, skal resultatet klassificeres som følger:

1) Et niveau 1-resultat er enhver manglende overholdelse af denne del, der kunne føre til ukontrolleret manglende overholdelse af de gældende krav og som kunne påvirke luftfartøjets sikkerhed.

2) Et niveau 2-resultat er enhver manglende overensstemmelse med denne del, der ikke er klassificeret som niveau 1.

b) Et niveau 3-resultat er, når der objektivt påvises genstande med potentielle problemer, som kunne føre til manglende overensstemmelse i henhold til punkt a).

c) Efter modtagelse af meddelelsen om undersøgelsesresultaterne i henhold til de gældende administrative procedurer, som er fastsat af agenturet:

1) I tilfælde af et niveau 1-resultat skal indehaveren af konstruktionsorganisationsgodkendelsen påvise gennemførelse af tilstrækkelige afhjælpende foranstaltninger til agenturets tilfredshed senest 21 arbejdsdage efter skriftlig bekræftelse af resultatet.

2) I tilfælde af niveau 2-resultater skal perioden, der af den kompetente myndighed bevilges til afhjælpende foranstaltninger, være tilpasset arten af resultaterne, men må under ingen omstændigheder første gang overstige 6 måneder. Under visse omstændigheder og afhængigt af arten af resultaterne kan den kompetente myndighed forlænge 6-månedersperioden under forudsætning af, at der foreligger en tilfredsstillende plan for afhjælpende foranstaltninger, som er godkendt af den kompetente myndighed måneder.

3) Et niveau 3-resultat kræver ikke øjeblikkelig handling af indehaveren af konstruktionsorganisationsgodkendelsen.

d) I tilfælde af niveau 1- og niveau 2-resultater kan konstruktionsorganisationsgodkendelsen blive gjort til genstand for delvis eller fuldstændig inddragelse eller tilbagekaldelse i henhold til de gældende administrative procedurer, som agenturet har fastlagt. Indehaveren af konstruktionsorganisationsgodkendelsen skal rettidigt bekræfte modtagelsen af meddelelsen om inddragelse eller tilbagekaldelse af konstruktionsorganisationsgodkendelsen.

21A.259 Varighed og fortsat gyldighed

a) En konstruktionsorganisationsgodkendelse skal have ubegrænset varighed. Den forbliver gyldig medmindre:

1) Konstruktionsorganisationen ikke påviser overensstemmelse med de gældende krav i denne subpart, eller

2) Agenturet af indehaveren eller enhver af dennes partnere eller underleverandører forhindres i at udføre undersøgelserne i overensstemmelse med 21A.257, eller

3) Det kan påvises, at konstruktionsorganisationen ikke kan opretholde tilfredsstillende kontrol med og overvågning af konstruktionen af produkter eller ændringer af disse i henhold til godkendelsen, eller

4) certifikatet er blevet overdraget eller tilbagekaldt i henhold til de gældende administrative procedurer, som agenturet har fastlagt.

b) Ved overdragelse eller tilbagekaldelse skal certifikatet tilbagesendes til agenturet.

21A.263 Rettigheder

a) Indehaveren af en konstruktionsorganisationsgodkendelse skal være berettiget til at udføre konstruktionsaktiviteter i henhold til denne del og inden for omfanget af godkendelsen.

b) Med forbehold af 21A.257, litra b), skal overensstemmelsesdokumenter, der er indgivet af ansøgeren med det formål at opnå:

1) et typecertifikat for eller en godkendelse af en større ændring af en typekonstruktion eller

2) et supplerende typecertifikat eller

3) en ETSO-godkendelse i henhold til 21A.602, litra b), nr. 1

4) en konstruktionsgodkendelse af større reparationer

godkendes af agenturet uden yderligere efterprøvning.

c) Indehaveren af en konstruktionsorganisationsgodkendelse skal, inden for dennes godkendelsesbetingelser og i henhold til konstruktionssikringssystemets relevante procedurer, være berettiget til at:

1) Klassificere ændringer i typekonstruktioner og reparationer som "større" eller "mindre".

2) Godkende mindre ændringer i typekonstruktioner og mindre reparationer.

3) Udstede information eller instruktioner indeholdende følgende erklæring: "Det tekniske indhold af dette dokument er godkendt i henhold til DOA-myndighed nr. [EASA]. J. [xyz]."

4) Godkende dokumentationsændringer til flyvehåndbogen og udstede sådanne ændringer indeholdende følgende erklæring: "Revisionsnr. xx til AFM ref. yyy, er godkendt i henhold til DOA-myndighed nr.[EASA].J.[xyz]."

5) Godkende konstruktion af større reparationer af produkter, for hvilke denne er indehaver af typecertifikatet eller det supplerende typecertifikat.

21A.265 Indehaverens forpligtelser

Indehaveren af en konstruktionsorganisationsgodkendelse skal:

a) ajourføre håndbogen i overensstemmelse med konstruktionssikringssystemet

b) sikre, at denne håndbog anvendes som et grundlæggende arbejdsdokument inden for organisationen

c) fastslå, at konstruktionen af produkter eller ændringer eller reparationer deraf, hvor det er relevant, er i overensstemmelse med de gældende krav og ikke besidder usikre egenskaber

d) bortset fra mindre ændringer eller reparationer, der er godkendt i henhold til rettigheden i 21A.263, forsyne agenturet med erklæringer og tilknyttet dokumentation, der bekræfter overensstemmelse med punkt c)

e) forsyne agenturet med information eller instruktioner, der vedrører påkrævede foranstaltninger i henhold til 21A.3B.

SUBPART K - DELE OG APPARATUR

21A.301 Anvendelsesområde

Denne subpart fastlægger proceduren for godkendelse af dele og apparatur.

21A.303 Overholdelse af gældende krav

Påvisning af overensstemmelse med dele og apparatur, der skal installeres i et typecertificeret produkt, skal ske:

a) i forbindelse med typecertificeringsprocedurerne i subpart B, D eller E for det produkt, i hvilket det skal installeres, eller

b) hvor det er relevant, i henhold til ETSO-godkendelsesprocedurerne i subpart O, eller

c) Hvor det drejer sig om standarddele, i overensstemmelse med officielt anerkendte standarder.

21A.305 Godkendelse af dele og apparatur

I alle tilfælde, hvor fællesskabsretten eller agenturets foranstaltninger udtrykkeligt kræver godkendelse af en del eller et apparatur, skal delen eller apparaturet være i overensstemmelse med den gældende ETSO eller med de specifikationer, der af agenturet anerkendes som tilsvarende i det pågældende tilfælde.

21A.307 Frigivelse af dele og apparatur til installation

Dele og apparatur (medmindre det er en standarddel) er ikke egnet til installation i et typecertificeret produkt, medmindre det:

a) ledsages af et autoriseret frigivelsesbevis (EASA-formular 1), der certificerer luftdygtighed, og

b) er mærket i overensstemmelse med subpart Q.

(SUBPART L - FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART M - REPARATIONER

21A.431 Anvendelsesområde

a) Denne subpart fastlægger proceduren for godkendelse af reparationskonstruktioner og fastlægger rettighederne og forpligtelserne for ansøgerne til og indehaverne af disse godkendelser.

b) Ved "reparation" forstås udbedring af skader og/eller retablering af luftdygtighed efter producentens første frigivelse til tjeneste af ethvert produkt, enhver del eller ethvert apparatur.

c) Udbedring af skader ved udskiftning af dele eller apparatur uden behov for konstruktionsaktiviteter skal betragtes som en vedligeholdelsesopgave, og kræver derfor ikke nogen godkendelse i henhold til denne del.

d) En reparation af en ETSO-artikel skal behandles som en ændring af ETSO-konstruktionen og skal behandles i overensstemmelse med 21A.611.

21A.432 Berettigelse

a) Enhver fysisk eller juridisk person, som har påvist eller er i færd med at påvise sin kompetence i overensstemmelse med 21A.432 B, er berettiget til at ansøge om en godkendelse af større reparationskonstruktioner i henhold til bestemmelserne i denne subpart.

b) Enhver fysisk eller juridisk person er berettiget til at ansøge om godkendelse af en mindre reparationskonstruktion.

21A.432B Påvisning af kompetence

a) En ansøger, der ansøger om godkendelse af en større konstruktionsreparation, skal påvise sin kompetence ved at have opnået en konstruktionsorganisationsgodkendelse, der er udstedt af agenturet i overensstemmelse med subpart J.

b) Uanset punkt a), kan en ansøger, som alternativ procedure til påvisning af sin kompetence, søge at opnå aftale med agenturet med henblik på anvendelse af procedurer, der fastsætter særlig konstruktionspraksis, ressourcer og aktivitetsrækkefølge, der er nødvendig for overensstemmelse med denne subpart.

21A.433 Reparationskonstruktion

a) Ansøgeren til godkendelsen af en reparationskonstruktion skal:

1) påvise overensstemmelse med typecertificeringsgrundlaget og de miljøbeskyttelseskrav, der er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet eller det supplerende typecertifikat, hvor det er relevant, eller de certifikater, der er gældende på ansøgningsdatoen (for konstruktionsreparationsgodkendelser), samt enhver ændring i disse certificeringsspecifikationer eller særlige betingelser, som agenturet finder nødvendige for at fastlægge et sikkerhedsniveau, der svarer til det, som blev fastlagt ud fra typecertificeringsgrundlaget, der er indarbejdet ved henvisning i typecertifikatet eller det supplerende typecertifikat.

2) Indgive alle nødvendige uddybende oplysninger, når agenturet anmoder derom.

3) Erklære overensstemmelse med certificeringsspecifikationerne og miljøbeskyttelseskravene i underpunkt a), nr. 1.

b) Når ansøgeren ikke er indehaveren af typecertifikatet eller det supplerende typecertifikat, hvor det er relevant, kan ansøgeren overholde kravene i punkt a) gennem brug af egne ressourcer eller gennem foranstaltninger med indehaveren af typecertifikatet eller, i givet fald, det supplerende typecertifikat.

21A.435 Klassificering af reparationer

a) En reparation kan være "større" eller "mindre". Klassifikationen skal ske i overensstemmelse med kriterierne i 21A.91 for ændringer i typekonstruktionen.

b) En reparation skal klassificeres som enten "større" eller "mindre"i henhold til punkt a) af enten:

1) agenturet eller

2) en behørigt godkendt konstruktionsorganisation i henhold til en procedure, der er aftalt med agenturet.

21A.437 Udstedelse af en reparationskonstruktionsgodkendelse

Når det er blevet erklæret og påvist, at reparationskonstruktionen overholder de gældende certificeringsspecifikationer og miljøbeskyttelseskrav i 21A.433, litra a), nr. 1, skal den godkendes:

a) Af agenturet, eller

b) Af en behørigt godkendt organisation, som samtidig er indehaveren af typecertifikatet eller det supplerende typecertifikat, i henhold til en procedure, der er aftalt med agenturet, eller

c) I tilfælde af mindre reparationer, af en behørigt godkendt konstruktionsorganisation i henhold til en procedure, der er aftalt med agenturet.

21A.439 Fremstilling af reparationsdele

Dele og apparatur til brug ved reparationer skal fremstilles i overensstemmelse med produktionsdata, som er baseret på alle de nødvendige konstruktionsdata således som fremlagt af indehaveren af reparationskonstruktionsgodkendelsen:

a) i henhold til subpart F eller

b) af en organisation, der er behørigt godkendt i overensstemmelse med subpart G, eller

c) af en behørigt godkendt vedligeholdelsesorganisation.

21A.441 Reparationsudførelse

a) Udførelsen af en reparation skal foretages af en behørigt godkendt vedligeholdelsesorganisation eller af en produktionsorganisation, der er behørigt godkendt i overensstemmelse med subpart G, i henhold til rettigheden i 21A.163, litra d).

b) Konstruktionsorganisationen skal forsyne den organisation, der udfører reparationen, med alle de nødvendige installationsinstruktioner.

21A.443 Begrænsninger

En reparationskonstruktion kan godkendes med forbehold for begrænsninger, og godkendelsen af reparationskonstruktionen skal i så tilfælde indeholde alle nødvendige instruktioner og begrænsninger. Indehaveren af reparationskonstruktionsgodkendelsen skal fremsende disse instruktioner og begrænsninger til foretagendet i overensstemmelse med en procedure, der er aftalt med agenturet.

21A.445 Ikke-reparerede skader

a) Hvis et beskadiget materiel, del eller apparatur ikke repareres og ikke er omfattet af tidligere godkendte data, kan vurderingen af skadevirkningen for dets luftdygtighed kun foretages af:

1) agenturet eller

2) en behørigt godkendt konstruktionsorganisation i henhold til en procedure, der er aftalt med agenturet.

Enhver nødvendig begrænsning skal behandles i overensstemmelse med procedurerne i 21A.443.

b) Hvis organisationen, der evaluerer skaden i henhold til punkt a), hverken er agenturet eller indehaveren af typecertifikatet eller det supplerende typecertifikat, skal denne organisation godtgøre, at den information, som evalueringen baseres på, er tilstrækkelig, enten fra denne organisations egne ressourcer eller gennem en ordning med indehaveren af typecertifikatet eller af det supplerende typecertifikat eller i givet fald producenten.

21A.447 Opbevaring af dokumentation

For hver reparation skal al relevant konstruktionsinformation, alle tegninger, prøverapporter, instruktioner og begrænsninger, der er udstedt i overensstemmelse med 21A.443, samt godtgørelse for klassifikation og bevis for konstruktionsgodkendelsen:

a) Opbevares af indehaveren af reparationskonstruktionsgodkendelsen og være til rådighed for agenturet, og

b) Opbevares af indehaveren af reparationskonstruktionsgodkendelsen for at kunne tilvejebringe de oplysninger, der er nødvendige til sikring af den vedvarende luftdygtighed af det materiel, de dele eller det apparatur, der er repareret.

21A.449 Instruktioner om vedvarende luftdygtighed

a) Indehaveren af reparationskonstruktionsgodkendelsen skal som minimum fremlægge et fyldestgørende sæt af de ændringer til instruktionerne for vedvarende luftdygtighed, der følger af reparationskonstruktionen, der består af beskrivende data og arbejdsbeskrivelser, udarbejdet i overensstemmelse med de gældende krav, til hver luftfartsforetagende, der skal udføre reparationen. Det reparerede produkt eller den reparerede del eller apparatur kan frigives til tjeneste før ændringerne til disse instruktioner er færdiggjort, men kun for en begrænset periode og efter aftale med agenturet. Sådanne ændringer til instruktionerne skal efter anmodning stilles til rådighed for enhver anden person, som skal overholde enhver af betingelserne i disse ændringer til instruktionerne. Tilgængeligheden af en håndbog eller del af ændringerne i instruktionerne for vedvarende luftdygtighed, der vedrører eftersyn eller andre former for omfattende vedligeholdelse, kan udskydes til efter ibrugtagningen af produktet, men skal være tilgængelig for ethvert af produkterne, før deres relevante alder eller antal flyvetimer/-cyklusser er nået.

b) Hvis indehaveren af reparationskonstruktionsgodkendelsen udsteder opdateringer af disse ændringer til instruktionerne for vedvarende luftdygtighed, efter at reparationen er blevet godkendt, skal disse opdateringer forelægges hvert luftfartsforetagende og efter anmodning stilles til rådighed for enhver person, som skal overholde enhver af betingelserne i disse instruktioner. Et program, der viser, hvorledes opdateringerne af ændringerne til instruktionerne til vedvarende luftdygtighed fordeles, skal indgives til agenturet.

21A.451 Forpligtelser og EPA-mærkning

a) Enhver indehaver af en godkendelse af en større reparationskonstruktion skal:

1) påtage sig de forpligtelser:

i) der er fastlagt i 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.439, 21A.441, 21A.443, 21A.447 og 21A.449

ii) som indirekte er omfattet af samarbejdet med indehaveren af typecertifikatet eller af det supplerende typecertifikat eller i givet fald begge i henhold til 21A.443, litra b).

2) angive mærkningen, herunder EPA ("European Part Approval"), i overensstemmelse med 21A.804, litra a).

b) Bortset fra indehavere af typecertifikater, på hvilke 21A.44 finder anvendelse, skal indehaveren af en godkendelse af en mindre reparationskonstruktion:

1) påtage sig de forpligtelser, der er fastlagt i 21A.4, 21A.447 og 21A.449, og

2) angive mærkningen, herunder EPA-bogstaverne, i overensstemmelse med 21A.804, litra a).

(SUBPART N - FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART O - ETSO-GODKENDELSER

21A.601 Anvendelsesområde

a) Denne subpart fastlægger proceduren for udstedelse af ETSO-godkendelser (European Technical Standard Order), der fastlægger rettighederne og forpligtelserne for ansøgerne og indehaverne af disse godkendelser.

b) I denne subpart forstås ved:

1) "artikel": enhver del og ethvert apparatur, der kan anvendes på et civilt luftfartøj

2) "European Technical Standard Order" (i denne del benævnt "ETSO"): en detaljeret luftdygtighedsspecifikation, der udstedes af agenturet for at sikre overensstemmelse med de grundlæggende krav i grundforordningen, og en mindstepræstationsnorm for bestemte artikler.

3) En artikel, der er fremstillet i henhold til en ETSO-godkendelse, er en godkendt artikel med henblik på subpart K.

21A.602A Berettigelse

Enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller eller forbereder fremstillingen af en ETSO-artikel, og som har påvist eller er i færd med at påvise sin kompetence i henhold til 21A.602B, er berettiget til at ansøge om en ETSO-godkendelse.

21A.602B Påvisning af kompetence

Enhver ansøger til en ETSO-godkendelse skal påvise sin kompetence som følger:

a) For produktion, ved at have opnået en produktionsorganisationsgodkendelse, der er udstedt i overensstemmelse med subpart G, eller i overensstemmelse med procedurerne i subpart F, og

b) For konstruktion:

1) for en hjælpemotor, ved at have en konstruktionsorganisationsgodkendelse, der er udstedt af agenturet i overensstemmelse med subpart J

2) for alle andre artikler, ved hjælp af procedurer, der fastlægger specifik konstruktionspraksis samt ressourcer og den aktivitetsrækkefølge, der er nødvendig for at overholde bestemmelserne i denne del.

21A.603 Ansøgning

a) En ansøgning om ETSO-godkendelse skal indgives i en form og på en måde, som kan godkendes af agenturet, og skal omfatte en oversigt over de oplysninger, som kræves ifølge 21A.605.

b) Når der påregnes en række mindre ændringer i overensstemmelse med 21A.611, kan ansøgeren i sin ansøgning anføre artiklens grundlæggende modelnummer og delenes hertil knyttede numre med tomme parenteser efter sig for at vise, at der undertiden vil blive tilføjet efterfølgende ændringer af bogstaver eller tal (eller kombinationer af disse).

21A.604 ETSO-godkendelse for en hjælpemotor (APU)

For så vidt angår ETSO-godkendelse for en hjælpemotor:

a) skal 21A.15, 21A.16B, 21A.17, 21A.20, 21A.21, 21A.31, 21A.33, 21A.44 være gældende uanset 21A.603, 21A.606, litra c), 21A.610 og 21A.615, bortset fra, at en ETSO-godkendelse skal udstedes i overensstemmelse med 21A.606 i stedet for typecertifikatet.

b) Subpart D eller subpart E i denne del 21 er gældende for godkendelse af konstruktionsændringer, uanset 21A.611. Når subpart E benyttes, skal der udstedes en separat ETSO-godkendelse i stedet for et supplerende typecertifikat.

21A.605 Datakrav

Ansøgeren skal til agenturet indgive følgende dokumenter:

a) En overensstemmelseserklæring, som bekræfter, at ansøgeren har opfyldt kravene i denne subpart.

b) En konstruktions- og præstationserklæring (DDP).

c) Et eksemplar af de tekniske data, der foreskrives i den gældende ETSO.

d) Redegørelsen (eller en henvisning til redegørelsen), som er omhandlet i 21A.143, med det formål at opnå en relevant produktionsorganisationsgodkendelse i henhold til subpart G eller den i 21A.125, litra b) omhandlede håndbog (eller en henvisning til håndbogen) med henblik på produktion i henhold til subpart F uden produktionsorganisationsgodkendelse.

e) For en APU, den håndbog (eller en henvisning til håndbogen), som er omhandlet i 21A.243, med det formål at opnå en relevant konstruktionsorganisationsgodkendelse i henhold til subpart J.

f) for alle andre artikler, de procedurer, der er omhandlet i 21A.602B, litra b), nr. 2.

21A.606 Udstedelse af ETSO-godkendelse

Ansøgeren er berettiget til at få en ETSO-godkendelse udstedt af agenturet, efter:

a) at have påvist sin kompetence er påvist i overensstemmelse med 21A.602B, og

b) at have påvist, at artiklen er i overensstemmelse med de tekniske betingelser i den gældende ETSO, og have indgivet den relevante overensstemmelseserklæring.

c) at have vist sig at være i stand til at overholde 21A.3, litra b) og c).

21A.607 ETSO-godkendelsesrettigheder

Indehaveren af en ETSO-godkendelse har ret til at producere og mærke en artikel med det relevante ETSO-mærke.

21A.608 Konstruktions- og præstationserklæring (DDP)

a) En DDP skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Oplysninger, der svarer til 21A.31, litra a) og b), der identificerer artiklen og dens konstruktions- og afprøvningsstandard.

2) Artiklens nominelle præstationer, efter behov, enten beregnet direkte eller med henvisning til andre supplerende dokumenter.

3) En overensstemmelseserklæring, som bekræfter, at artiklen har opfyldt den gældende ETSO.

4) En henvisning til relevante afprøvningsrapporter.

5) En henvisning til de gældende vedligeholdelses-, eftersyns- og reparationsmanualer.

6) Overensstemmelsesniveauerne, hvor forskellige niveauer af overensstemmelse tillades af ETSO.

7) En afvigelsesliste, der er godkendt i overensstemmelse med 21A.610.

b) En DDP skal dateres og undertegnes af indehaveren af ETSO-godkendelsen eller dennes autoriserede repræsentant.

21A.609 Forpligtelser, der påhviler indehavere af ETSO-godkendelser

Indehaveren af en ETSO-godkendelse i henhold til denne subpart skal:

a) fremstille hver artikel i overensstemmelse med subpart G eller subpart F, der sikrer, at hver færdiggjorte artikel er i overensstemmelse med dens konstruktionsdata og er sikker til installation,

b) for hver model af hver artikel, for hvilken der er udstedt en ETSO-godkendelse, udarbejde og ajourføre et løbende register over fyldestgørende tekniske data og dokumentation i overensstemmelse med 21.613,

c) udarbejde, opretholde og ajourføre originaleksemplarer af alle håndbøger, som foreskrives i de gældende certificeringsspecifikationer for artiklen,

d) efter anmodning stille vedligeholdelses-, eftersyns- og reparationshåndbøgerne, der er nødvendige for brugen og vedligeholdelsen af artiklen, samt ændringer af disse manualer, til rådighed for brugere og for agenturet,

e) mærke hver artikel i overensstemmelse med 21A.807,

f) overholde 21A.3, litra b), c), 21A.3B og 21A.4 og

g) fortsat overholde kvalifikationskravene i 21A.602B.

21A.610 Afvigelsesgodkendelse

a) Enhver producent, der anmoder om godkendelse til at afvige fra en given ETSO-præstationsnorm, skal påvise, at normerne, fra hvilke der ansøges om en afvigelse, opvejes af faktorer eller konstruktionsegenskaber, som sikrer et tilsvarende sikkerhedsniveau.

b) Anmodningen om godkendelse af afvigelsen skal sammen med alle relevante data indgives til agenturet.

21A.611 Konstruktionsændringer

a) Indehaveren af ETSO-godkendelsen kan udføre mindre konstruktionsændringer (alle andre ændringer end en større ændring) uden yderligere godkendelse fra agenturet. I dette tilfælde bevarer den ændrede artikel det originale modelnummer (ændringer eller rettelser i komponentnumre skal anvendes til at identificere mindre ændringer), og indehaveren skal til agenturet fremsende alle reviderede data, der er nødvendige for at påvise overensstemmelse med 21A.603, litra b).

b) Enhver konstruktionsændring foretaget af indehaveren af ETSO-godkendelsen, der er tilstrækkelig omfattende til at kræve en i det væsentlige fuldstændig undersøgelse for at fastslå overensstemmelse med en ETSO, er en større ændring. Forud for gennemførelsen af en sådan ændring skal indehaveren tildele artiklen en ny type- eller modelbetegnelse og ansøge om en ny godkendelse i henhold til 21A.603.

c) Ingen konstruktionsændring, som er foretaget af en fysisk eller juridisk person (der ikke er indehaveren af ETSO-godkendelsen, der indgav overensstemmelseserklæringen for artiklen), er berettiget til godkendelse i henhold til denne subpart O, medmindre den person, der søger om godkendelse, indgiver ansøgning i henhold til 21A.603 om en særskilt ETSO-godkendelse.

21A.613 Opbevaring af dokumentation

Ud over kravene til opbevaring af dokumentation, der vedrører eller er forbundet med kvalitetssystemet, skal alle relevante konstruktionsoplysninger, tegninger og afprøvningsrapporter, herunder inspektionsrapporter om den afprøvede artikel, opbevares tilgængeligt for agenturet og skal opbevares for at kunne stille de fornødne informationer til rådighed til at sikre den vedvarende luftdygtighed af artiklen og af det typecertificerede produkt, hvori den er monteret.

21A.615 Inspektion foretaget af agenturet

Efter agenturets anmodning skal enhver ansøger eller indehaver af en ETSO-godkendelse af en artikel tillade agenturet at:

a) Overvære enhver afprøvning.

b) Besigtige de tekniske datafiler, som vedrører den pågældende artikel.

21A.619 Varighed og fortsat gyldighed

a) En ETSO-godkendelse skal have ubegrænset varighed. Den forbliver gyldig medmindre:

1) de betingelser, der krævedes opfyldt, da ETSO-godkendelsen blev givet, ikke længere overholdes, eller

2) indehaverens forpligtelser, som er angivet i 21A.609, ikke længere opfyldes, eller

3) artiklen har vist sig at give anledning til uacceptable risici i brug, eller

4) Godkendelsen er blevet overdraget eller tilbagekaldt i henhold til de gældende administrative procedurer, som agenturet har fastlagt.

b) Ved overdragelse eller tilbagekaldelse skal certifikatet tilbagesendes til agenturet.

21A.621 Overdragelse

Medmindre ejerskabet overgår til en ny indehaver, hvilket anses for at være en væsentlig ændring og hvilket derfor skal ske i overensstemmelse med 21A.147 og 21A.247, hvis det er relevant, kan en ETSO-godkendelse udstedt i henhold til denne del ikke overdrages.

(SUBPART P - FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART Q - IDENTIFIKATION AF MATERIEL, DELE OG APPARATUR

21A.801 Identifikation af materiel

a) Materielidentifikationen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Producentens navn.

2) En materielangivelse.

3) Producentens serienummer.

4) Alle andre oplysninger, som agenturet finder relevante.

b) Enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller et luftfartøj eller en motor i henhold til subpart G eller subpart F, skal identificere dette luftfartøj eller denne motor ved hjælp af en brandsikker plade, der har de i punkt a) specificerede oplysninger markeret på sig ved hjælp af ætsning, stempling, gravering eller en anden godkendt metode til brandsikker mærkning. Identifikationspladen skal fastgøres på en sådan måde, at den er tilgængelig og læselig, og så der ikke foreligger sandsynlighed for, at den ødelægges eller fjernes under normal drift eller tabes eller tilintetgøres ved havari.

c) Enhver fysisk eller juridisk person, der fremstiller en propel, et propelblad eller et propelnav i henhold til subpart G eller subpart F, skal identificere denne/dette ved hjælp af en plade, med stempling, gravering, ætsning eller en anden godkendt metode til brandsikker identifikation, der er placeret på en ikke-kritisk flade, som indeholder de i punkt a) anførte oplysninger, og hvor der ikke foreligger sandsynlighed for, at den ødelægges eller fjernes under normal drift eller tabes eller tilintetgøres ved havari.

d) Ved bemandede frie balloner skal identifikationspladen, som foreskrives i punkt b), fastgøres til ballonhylstret og skal, hvor det er praktisk muligt, anbringes, hvor den er let læselig for operatøren, når ballonen er oppustet. Desuden skal kurven og ethvert varmeaggregat være varigt og læseligt mærket med producentens navn, komponentnummer (eller tilsvarende) og serienummer (eller tilsvarende).

21A.803 Håndtering af identifikationsdata

a) Det er ikke tilladt at fjerne, ændre eller anbringe de i 21A.801, litra a) anførte identifikationsoplysninger på et luftfartøj, en motor, propel, propelblad eller propelnav eller de i 21A.807, litra a) anførte identifikationsoplysninger på en hjælpemotor (APU) uden agenturets godkendelse.

b) Det er ikke tilladt at fjerne eller installere en i 21A.801 eller, for en hjælpemotor, 21A.807 anført identifikationsplade uden agenturets godkendelse.

c) Uanset punkt a) og b) kan enhver fysisk eller juridisk person, der udfører vedligeholdelsesarbejde i henhold til de gældende gennemførelsesbestemmelser, i overensstemmelse med metoder, teknikker og praksis, der er fastlagt af agenturet:

1) fjerne, ændre eller anbringe de i 21A.801, litra a) anførte identifikationsoplysninger på et luftfartøj, en motor, propel, propelblad eller propelnav eller de i 21A.807, litra a) anførte identifikationsoplysninger på en hjælpemotor (APU), eller

2) fjerne en identifikationsplade, der er nævnt i 21A.801 eller, for en hjælpemotor, 21A.807, når det er nødvendigt under vedligeholdelsesaktiviteter.

d) Ingen person må montere en identifikationsplade, der er fjernet i overensstemmelse med underpunkt c), nr. 2 på et andet luftfartøj, en anden motor, propel, et andet propelblad eller propelnav end den eller det, hvorfra den blev fjernet.

21A.804 Identifikation af dele og apparatur

a) Enhver producent af dele eller apparatur skal vedvarende og læseligt mærke delene eller apparaturet med:

1) et navn, varemærke eller symbol, der identificerer producenten, og

2) komponentnummeret, som angivet i de gældende konstruktionsdata, og

3) bogstaverne "EPA" (European Part Approval) for dele og apparatur, der er fremstillet i overensstemmelse med godkendte konstruktionsdata, der ikke tilhører indehaveren af typecertifikatet for det pågældende produkt, undtagen for ETSO-artikler.

b) Uanset punkt a), hvis agenturet er indforstået med, at en del eller et apparatur er for lille eller at det på anden måde er upraktisk at mærke en del eller et apparatur med enhver af de oplysninger, som kræves ifølge punkt a), skal det autoriserede frigivelsesbevis, der ledsager delen eller apparaturet eller transportkassen, omfatte de oplysninger, der ikke kunne markeres på selve delen.

21A.805 Identifikation af kritiske dele

Ud over kravene i 21A.804, skal enhver producent af en del, der skal monteres i et typecertificeret produkt, der er blevet identificeret som en kritisk del, varigt og læseligt mærke denne del med et komponentnummer og et serienummer.

21A.807 Identifikation af ETSO-artikler

a) Enhver indehaver af en ETSO-godkendelse i henhold til subpart O skal varigt og læseligt mærke hver artikel med følgende oplysninger:

1) Producentens navn og adresse

2) Artiklens navn, type, komponentnummer eller modelbetegnelse

3) Artiklens serienummer eller fremstillingsdato eller begge dele, og

4) Det gældende ETSO-nummer.

b) Uanset punkt a), hvis agenturet er indforstået med, at en del er for lille eller at det på anden måde er upraktisk at mærke en del med enhver af de oplysninger, som kræves ifølge punkt a), skal det autoriserede frigivelsesbevis, der ledsager delen eller dens transportkasse, omfatte de oplysninger, der ikke kunne markeres på selve delen.

c) Enhver person, der fremstiller en hjælpemotor i henhold til subpart G eller subpart F, skal identificere hjælpemotoren ved hjælp af en brandsikker plade, der har de i punkt a) specificerede oplysninger markeret på sig ved hjælp af ætsning, stempling, gravering eller en anden godkendt metode til brandsikker mærkning. Identifikationspladen skal fastgøres på en sådan måde, at den er tilgængelig og læselig, og så der ikke foreligger sandsynlighed for, at den ødelægges eller fjernes under normal drift eller tabes eller tilintetgøres ved havari.

SEKTION B PROCEDURER FOR KOMPETENTE MYNDIGHEDER

SUBPART A - GENERELLE BESTEMMELSER

21B.5 21B.5 Anvendelsesområde

a) Denne sektion fastlægger den procedure, som medlemsstatens kompetente myndighed skal følge, når denne udfører sine opgaver og påtager sig ansvaret for udstedelse, fortsættelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse af certifikater, godkendelser og tilladelser, der er nævnt i denne del.

b) Agenturet skal i overensstemmelse med artikel 14 i grundforordningen udarbejde certificeringsspecifikationer og vejledende materiale til støtte for medlemsstaterne ved gennemførelsen af denne sektion.

21B.20 Den kompetente myndigheds forpligtelser

En medlemsstats kompetente myndighed er kun ansvarlig for gennemførelsen af sektion A, subpart F, G, H og I for ansøgere eller indehavere, hvis hovedforretningssted er beliggende inden for den pågældende medlemsstats område.

21B.25 Krav til den kompetente myndigheds organisation

a) Generelt:

Medlemsstaten skal udpege en kompetent myndighed, som tildeles ansvaret for gennemførelsen af sektion A, subpart F, G, H og I med dokumenterede procedurer, organisationsstrukturer og personale.

b) Ressourcer:

1) Antallet af medarbejdere skal være tilstrækkeligt til at udføre de tildelte opgaver.

2) Medlemsstatens kompetente myndighed skal udpege en eller flere ledere, der er ansvarlige for udførelsen af myndighedens opgave eller opgaver, herunder kommunikation med agenturet og øvrige nationale myndigheder efter behov.

c) Kvalifikationer og uddannelse:

Alle medarbejderne skal være behørigt kvalificerede og besidde den nødvendige viden, erfaring og uddannelse til at udføre deres tildelte opgaver.

21B.30 Dokumenterede procedurer

a) Medlemsstatens kompetente myndighed skal fastlægge dokumenterede procedurer til at beskrive sin organisation samt midlerne og metoderne til at opfylde kravene i denne del. Procedurerne skal holdes ajour og fungere som grundlæggende arbejdsdokumenter inden for denne myndighed for alle tilknyttede aktiviteter.

b) En kopi af procedurerne og ændringerne hertil skal stilles til rådighed for agenturet.

21B.35 Ændringer i organisation og procedurer

a) Medlemsstatens kompetente myndighed skal underrette agenturet om enhver væsentlig ændring i sin organisation eller i de dokumenterede procedurer.

b) Medlemsstatens kompetente myndighed skal rettidigt opdatere sine dokumenterede procedurer, der vedrører ændringer af bestemmelserne, for at sikre en effektiv gennemførelse af disse.

21B.40 Løsning af tvister

a) Medlemsstatens kompetente myndighed skal fastlægge en fremgangsmåde til løsning af tvister i organisationens dokumenterede procedurer.

b) Hvis der opstår en uløselig tvist mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder, er det ledernes ansvar, som angivet i 21B.25, litra b), nr. 2 at bringe sagen for agenturet med henblik på mægling.

21B.45 Indberetning/koordinering

a) Medlemsstatens kompetente myndighed skal sikre den nødvendige koordinering med andre tilknyttede certificerings-, undersøgelses, godkendelses- eller autoriseringsgrupper hos denne myndighed, i andre medlemsstater og hos agenturet, for at sikre effektiv udveksling af information, der vedrører sikkerheden for materiel, dele og apparaturer.

b) Medlemsstatens kompetente myndighed skal underrette agenturet om enhver vanskelighed ved implementeringen af denne del.

21B.55 Opbevaring af dokumentation

Medlemsstatens kompetente myndighed skal opbevare eller sikre adgang til den relevante dokumentation vedrørende de certifikater, godkendelser og tilladelser, den har udstedt i overensstemmelse med de respektive nationale bestemmelser, og for hvilke ansvaret er overdraget til agenturet, så længe disse dokumenter ikke er blevet overført til agenturet.

21B.60 Luftdygtighedsdirektiver

Når en medlemsstats kompetente myndighed modtager et luftdygtighedsdirektiv fra den kompetente myndighed i en ikke-medlemsstat, skal dette luftdygtighedsdirektiv overdrages til agenturet med henblik på udbredelse i overensstemmelse med artikel 15 i grundforordningen.

SUBPART B - TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

De administrative procedurer fastsat af agenturet finder anvendelse.

(SUBPART C - FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART D - ÆNDRINGER AF TYPECERTIFIKATER OG BEGRÆNSEDE TYPECERTIFIKATER

De administrative procedurer fastsat af agenturet finder anvendelse.

SUBPART E - SUPPLERENDE TYPECERTIFIKATER

De administrative procedurer fastsat af agenturet finder anvendelse.

SUBPART F - PRODUKTION UDEN PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21B.120 Undersøgelser

a) Den kompetente myndighed skal for hver enkelt ansøger eller indehaver af et godkendelsesbrev udpege en undersøgelsesgruppe, som skal varetage alle relevante opgaver vedrørende dette godkendelsesbrev, bestående af en gruppeleder, der skal administrere og lede undersøgelsesgruppen og, efter behov, en eller flere gruppemedlemmer. Gruppelederen refererer til den leder, der er ansvarlig for aktiviteten, som defineret i 21B.25, litra b), nr. 2.

b) Den kompetente myndighed skal i forbindelse med en ansøger eller indehaver af et godkendelsesbrev gennemføre tilstrækkelige undersøgelsesaktiviteter til at kunne godtgøre henstillinger om udstedelse, fortsættelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse af godkendelsesbrevet.

c) Den kompetente myndighed skal udarbejde procedurer for undersøgelsen af ansøgere eller indehavere af et godkendelsesbrev som led i de dokumenterede procedurer, der mindst omfatter følgende elementer:

1) evaluering af de modtagne ansøgninger

2) udpegelse af en undersøgelsesgruppe

3) forberedelse og planlægning af undersøgelsen

4) evaluering af dokumentationen (håndbog, procedurer osv.)

5) revision og inspektion

6) opfølgning på afhjælpende foranstaltninger, og

7) henstillinger om udstedelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse af godkendelsesbrevet.

21B.130 Udstedelse af et godkendelsesbrev

a) Når den kompetente myndighed finder det godtgjort, at producenten opfylder de gældende krav i sektion A, subpart F, skal den kompetente myndighed ufortøvet udstede et godkendelsesbrev, der bekræfter enkeltprodukter, enkeltdele eller enkeltapparaturs overensstemmelse (EASA-formular 65, se tillæg).

b) Godkendelsesbrevet skal indeholde aftalens omfang, udløbsdato og, i givet fald, de relevante begrænsninger for godkendelsen.

c) Godkendelsesbrevet må ikke være gyldigt i mere end et år.

21B.135 Opretholdelse af et godkendelsesbrev

Den kompetente myndighed skal opretholde godkendelsesbrevet, så længe:

a) Producenten anvender EASA-formular 52 korrekt (se tillæg) som en overensstemmelseserklæring for hele luftfartøjer, og EASA-formular 1 (se tillæg) for andre produkter end hele luftfartøjer samt for dele eller apparatur, og

b) Inspektionerne, der blev udført af den kompetente myndighed før validering af EASA-formular 52 (se tillæg) eller EASA-formular 1 (se tillæg) i henhold til 21A.130, litra c) og d), ikke afslørede manglende opfyldelse af kravene eller procedurerne som beskrevet i håndbogen, der er tilvejebragt af producenten, eller manglende overholdelse i forbindelse med de respektive former for materiel, dele eller apparatur. Disse inspektioner skal som minimum kontrollere, at:

1) Aftalen dækker det materiel, den del eller det apparatur, der skal valideres, og bevarer sin gyldighed

2) Håndbogen, der er nævnt i 21A.125, litra b), og dens ændringsstatus, der er nævnt i godkendelsesbrevet, af producenten anvendes som grundlæggende arbejdsdokument. Ellers må inspektionen ikke fortsættes, og frigivelsesbeviset må derfor ikke valideres

3) Produktionen er blevet udført i henhold til de betingelser, der er foreskrevet i godkendelsesbrevet og på en tilfredsstillende måde

4) Inspektioner og prøvninger (herunder i givet fald prøveflyvninger) i henhold til 21A.130, litra b), nr. 2 og/eller b), nr. 3, er blevet gennemført i henhold til de betingelser, der er foreskrevet i godkendelsesbrevet, og på en tilfredsstillende måde

5) Den kompetente myndigheds inspektioner, der er beskrevet og behandlet i godkendelsesbrevet, er blevet udført og fundet acceptable

6) Overensstemmelseserklæringen er i overensstemmelse med 21A.130, og at den indeholdte information ikke forhindrer validering af den, og

c) Ingen af godkendelsesbrevets udløbsdatoer er nået.

21B.140 Ændring af et godkendelsesbrev

a) Den kompetente myndighed skal, efter behov og i henhold til 21B.120, undersøge enhver ændring af godkendelsesbrevet.

b) Når den kompetente myndighed finder det godtgjort, at kravene i sektion A, subpart F stadig er opfyldt, skal den ændre godkendelsesbrevet i overensstemmelse hermed.

21B.143 Meddelelse af resultater

a) Hvis den kompetente myndighed finder objektivt bevis for, at indehaveren af et godkendelsesbrev ikke overholder de gældende krav i denne del, skal dette resultat klassificeres i overensstemmelse med 21A.125B og:

1) Et niveau-1-resultat skal straks meddeles indehaveren af godkendelsesbrevet og skal bekræftes skriftligt senest 3 arbejdsdage efter fastslåelsen heraf.

2) Et niveau-2-resultat skal bekræftes skriftligt til indehaveren af godkendelsesbrevet senest 14 arbejdsdage efter fastslåelsen heraf.

b) Den kompetente myndighed skal over for indehaveren af godkendelsesbrevet påpege ethvert niveau 3-resultat som defineret i 21A.125B, litra b) med egnede midler efter eget valg.

21B.145 Inddragelse og tilbagekaldelse af et godkendelsesbrev

a) I tilfælde af niveau 1- eller niveau 2-resultater skal den kompetente myndighed helt eller delvist begrænse, inddrage eller tilbagekalde et godkendelsesbrev i følgende tilfælde:

1) I tilfælde af et niveau-1-resultat skal godkendelsesbrevet straks begrænses eller inddrages. Hvis indehaveren af godkendelsesbrevet undlader at påvise overholdelse af 21A.125B, litra c), nr. 1, skal godkendelsesbrevet tilbagekaldes.

2) I tilfælde af et niveau 2-resultat skal den kompetente myndighed træffe afgørelse om en eventuelt begrænsning af godkendelsesbrevet ved midlertidig inddragelse af godkendelsesbrevet eller dele heraf. Hvis indehaveren af godkendelsesbrevet undlader at påvise overholdelse af 21A.125B, litra c), nr. 2, skal godkendelsesbrevet tilbagekaldes.

b) Inddragelsen eller tilbagekaldelsen af godkendelsesbrevet skal meddeles indehaveren af godkendelsesbrevet skriftligt. Den kompetente myndighed skal anføre begrundelsen for begrænsningen, inddragelsen eller tilbagekaldelsen og underrette indehaveren af godkendelsesbrevet om vedkommendes ret til at klage.

c) Hvis et godkendelsesbrev er blevet inddraget, kan det først genudstedes, når kravene i sektion A, subpart F på ny overholdes.

21B.150 Opbevaring af dokumentation

a) Den kompetente myndighed skal oprette et system til opbevaring af dokumentation, som på hensigtsmæssig måde gør det muligt at spore, hvor i processen det enkelte godkendelsesbrev befinder sig med hensyn til udstedelse, opretholdelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse.

b) Dokumentationen skal mindst omfatte:

1) de dokumenter, der er indgivet af ansøgeren eller indehaveren af et godkendelsesbrev,

2) de dokumenter, der er udarbejdet ved undersøgelse og inspektion, i hvilke aktiviteterne og de endelige resultater af de i 21B.120 definerede elementer er fastsat

3) godkendelsesbrevet, herunder ændringer, og

4) referater af møderne med producenten.

c) Dokumenterne skal opbevares i mindst 6 år efter godkendelsesbrevets udløb.

d) Den kompetente myndighed skal også føre fortegnelser over alle de overensstemmelseserklæringer (EASA-formular 52, se tillæg) og autoriserede frigivelsesbeviser (EASA-formular 1, se tillæg), som myndigheden har valideret.

SUBPART G - PRODUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

21B.220 Undersøgelser

a) Den kompetente myndighed skal for hver ansøger eller indehaver af en produktionsorganisationsgodkendelse udpege en produktionsorganisationsgodkendelsesgruppe, som skal varetage alle relevante opgaver, der vedrører denne produktionsorganisationsgodkendelse, bestående af en gruppeleder, der skal administrere og lede godkendelsesgruppen og, efter behov, en eller flere gruppemedlemmer. Gruppelederen refererer til den leder, der er ansvarlig for aktiviteten, som defineret i 21B.25, litra b), nr. 2.

b) Den kompetente myndighed skal i forbindelse med en ansøger eller indehaver af en produktionsorganisationsgodkendelse gennemføre tilstrækkelige undersøgelsesaktiviteter til at kunne godtgøre henstillinger om udstedelse, opretholdelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse af godkendelsen.

c) Den kompetente myndighed skal udarbejde procedurer for undersøgelse af en produktionsorganisationsgodkendelse som led i de dokumenterede procedurer, der mindst omfatter følgende elementer:

1) evaluering af de modtagne ansøgninger

2) nedsættelse af produktionsorganisationsgodkendelsesgruppen

3) forberedelse og planlægning af undersøgelsen

4) evaluering af dokumentationen (håndbog, produktionsorganisationens redegørelse, procedurer osv.)

5) revision

6) opfølgning på afhjælpende foranstaltninger

7) henstillinger om udstedelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse af produktionsorganisationsgodkendelse

8) løbende tilsyn.

21B.225 Meddelelse af resultater

a) Hvis der findes objektivt bevis for, at indehaveren af en produktionsorganisationsgodkendelse ikke overholder de gældende krav i denne del, skal dette resultat klassificeres i overensstemmelse med 21A.158, litra a), og:

1) Et niveau 1-resultat skal straks meddeles indehaveren af en produktionsorganisationsgodkendelse og skal bekræftes skriftligt senest 3 arbejdsdage efter fastslåelsen heraf.

2) Et niveau 2-resultat skal bekræftes skriftligt til indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen senest 14 arbejdsdage efter fastslåelsen heraf.

b) Den kompetente myndighed skal over for indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen påpege ethvert niveau 3-resultat som defineret i 21A.158, litra b) med egnede midler efter eget valg.

21B.230 Udstedelse af certifikat

a) Når den kompetente myndighed finder det godtgjort, at produktionsorganisationen opfylder de gældende krav i sektion A, subpart G, skal den kompetente myndighed ufortøvet udstede en produktionsorganisationsgodkendelse (EASA-formular 55, se tillæg).

b) Referencenummeret skal medtages på EASA-formular 55 på en måde, som er angivet af agenturet.

21B.235 Løbende tilsyn

a) Den kompetente myndighed skal for at godtgøre opretholdelsen af produktionsorganisationsgodkendelsen løbende føre tilsyn:

1) for at verificere, at det kvalitetssystem, som indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen anvender, stadig er i overensstemmelse med sektion A, subpart G, og

2) for at verificere, at den organisation, som indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen har, er i overensstemmelse med produktionsorganisationens redegørelse, og

3) for at verificere effektiviteten af produktionsorganisationens redegørelsesprocedurer, og

4) for ved stikprøve at overvåge standarderne for materiel, dele og apparatur.

b) Løbende tilsyn skal udføres i overensstemmelse med 21B.220.

c) Den kompetente myndighed skal i en periode på 24 måneder gennem planlagt løbende tilsyn sørge for at gennemgå produktionsorganisationsgodkendelsen i sin helhed for at sikre, at den er i overensstemmelse med denne del. Løbende tilsyn kan bestå af flere undersøgelsesaktiviteter i løbet af denne periode Antallet af revisioner kan variere afhængigt af organisationens kompleksitet, antallet af anlæg og produktionens kritikalitet. Indehaveren af en produktionsorganisationsgodkendelse skal som et minimum være underlagt den kompetente myndighed løbende tilsynsaktivitet mindst en gang om året.

21B.240 Ændring af en produktionsorganisationsgodkendelse

a) Den kompetente myndighed skal overvåge enhver mindre ændring gennem de løbende tilsynsaktiviter.

b) Den kompetente myndighed skal efter behov og i overensstemmelse med 21B.220 undersøge enhver væsentlig ændring af en produktionsorganisationsgodkendelse eller ansøgning fra indehaveren af en produktionsorganisationsgodkendelse om en ændring af omfanget af og betingelserne for godkendelse.

c) Når den kompetente myndighed finder det godtgjort, at kravene i sektion A, subpart G stadig er overholdt, skal den ændre produktionsorganisationsgodkendelsen i overensstemmelse hermed.

21B.245 Inddragelse og tilbagekaldelse af en produktionsorganisationsgodkendelse

a) I tilfælde af et niveau 1- eller niveau 2-resultat skal den kompetente myndighed helt eller delvist begrænse, inddrage eller tilbagekalde en produktionsorganisationsgodkendelse i følgende tilfælde:

1) I tilfælde af et niveau 1-resultat skal produktionsorganisationsgodkendelsen straks begrænses eller inddrages. Hvis indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen undlader at påvise overholdelse af 21A.158, litra c), nr. 1, skal produktionsorganisationsgodkendelsen tilbagekaldes.

2) I tilfælde af et niveau 2-resultat skal den kompetente myndighed træffe afgørelse om en eventuel begrænsning af godkendelsens omfang ved midlertidig inddragelse af produktionsorganisationsgodkendelsen eller dele heraf. Hvis indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen undlader at påvise overholdelse af 21A.158, litra c), nr. 2, skal produktionsorganisationsgodkendelsen tilbagekaldes.

b) Begrænsningen, inddragelsen eller tilbagekaldelsen skal meddeles indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen skriftligt. Den kompetente myndighed skal anføre begrundelsen for inddragelsen eller tilbagekaldelsen og underrette indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen om den pågældendes ret til at klage.

c) Hvis et godkendelsesbrev er blevet inddraget, kan det først genudstedes, når kravene i sektion A, subpart G, på ny overholdes.

21B.260 Opbevaring af dokumentation

a) Den kompetente myndighed skal oprette et system til opbevaring af dokumentation, som på hensigtsmæssig måde gør det muligt at spore, hvor i processen den enkelte produktionsorganisationsgodkendelse befinder sig med hensyn til udstedelse, opretholdelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse.

b) Dokumentationen skal mindst omfatte:

1) de dokumenter, der er leveret af ansøgeren eller indehaveren af et produktionsorganisationsgodkendelsesbevis

2) de dokumenter, der er udarbejdet i løbet af undersøgelsen, i hvilke aktiviteterne og de endelige resultater af de i 21B.220 definerede elementer er fastsat, herunder de fastslåede resultater i overensstemmelse med 21B.225

3) det løbende tilsynsprogram, herunder dokumentation af udførte undersøgelser

4) produktionsorganisationsgodkendelsesbeviset, herunder ændringer

5) referater af møderne med indehaveren af produktionsorganisationsgodkendelsen.

c) Dokumenterne skal opbevares i mindst 6 år.

SUBPART H - LUFTDYGTIGHEDSBEVISER

21B.320 Undersøgelser

a) Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal i forbindelse med en ansøger eller indehaver af et luftdygtighedsbevis gennemføre tilstrækkelige undersøgelsesaktiviteter til at kunne godtgøre udstedelse, opretholdelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse af beviset eller tilladelsen.

b) Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal udarbejde evalueringsprocedurer, der som minimum omfatter følgende elementer:

1) en evaluering af ansøgerens egnethed

2) en evaluering af ansøgningens egnethed

3) en klassifikation af luftdygtighedsbeviser

4) en evaluering af den dokumentation, der blev modtaget med ansøgningen

5) luftfartøjsinspektion

6) bestemmelse af nødvendige betingelser, restriktioner eller begrænsninger for luftdygtighedsbeviser.

21B.325 Udstedelse af luftdygtighedsbeviser

a) Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal, hvor det er relevant, ufortøvet udstede eller ændre et luftdygtighedsbevis (EASA-formular 25, se tillæg), begrænset luftdygtighedsbevis (EASA-formular 24, se tillæg) eller en flyvetilladelse (EASA-formular 20, se tillæg), når myndigheden finder det godtgjort, at de gældende krav i sektion A, subpart H er opfyldt.

b) Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal, ud over luftdygtighedsbeviset for et nyt luftfartøj eller et brugt luftfartøj med oprindelse i en ikke-medlemsstat, udstede et indledende luftdygtighedseftersynsbevis (EASA-formular 15a, se tillæg).

21B.330 Inddragelse og tilbagekaldelse af luftdygtighedsbeviser

a) Hvis der findes bevis for, at et af de i 21A.181, litra a) angivne forhold ikke er overholdt, skal registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed inddrage eller tilbagekalde et luftdygtighedsbevis.

b) Ved afgivelse af meddelelsen om inddragelse eller tilbagekaldelse af et luftdygtighedsbevis, et begrænset luftdygtighedsbevis eller en flyvetilladelse skal registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed angive begrundelsen for inddragelsen eller tilbagekaldelsen og underrette indehaveren af beviset eller tilladelsen om dennes ret til at klage.

21B.345 Opbevaring af dokumentation

a) Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal oprette et system til opbevaring af dokumentation, som på hensigtsmæssig måde gør det muligt at spore, hvor i processen det enkelte luftdygtighedsbevis befinder sig med hensyn til udstedelse, opretholdelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse.

b) Dokumentationen skal mindst omfatte:

1) de dokumenter, der er leveret af ansøgeren

2) de dokumenter, der er udarbejdet i løbet af undersøgelsen, i hvilke aktiviteterne og de endelige resultater af de i 21B.320 definerede elementer er fastsat, og

3) en kopi af beviset, herunder ændringer.

c) Dokumenterne skal opbevares i mindst 6 år efter, at de er udgået fra det nationale register.

SUBPART I - STØJCERTIFIKATER

21B.420 Undersøgelser

a) Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal i forbindelse med en ansøger eller indehaver af et støjcertifikat gennemføre tilstrækkelige undersøgelsesaktiviteter til at kunne godtgøre udstedelse, opretholdelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse af certifikatet.

b) Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal som led i de dokumenterede procedurer udarbejde evalueringsprocedurer, der som minimum omfatter følgende elementer:

1) evaluering af berettigelse

2) evaluering af den dokumentation, der blev modtaget med ansøgningen

3) luftfartøjsinspektion.

21B.425 Udstedelse af støjcertifikater

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal, hvor det er relevant, ufortøvet udstede eller ændre støjcertifikater (EASA-formular 45, se tillæg), når den finder det godtgjort, at de gældende krav i sektion A, subpart I er overholdt.

21B.430 Inddragelse og tilbagekaldelse af støjcertifikater

a) Hvis der findes bevis for, at nogle af de i 21A.211, litra a) angivne forhold ikke er overholdt, skal registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed inddrage eller tilbagekalde et støjcertifikat.

b) Ved meddelelsen om inddragelse eller tilbagekaldelse af et støjcertifikat skal registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed angive begrundelsen for inddragelsen eller tilbagekaldelsen og underrette indehaveren af certifikatet om dennes ret til at klage.

21B.445 Opbevaring af dokumentation

a) Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal oprette et system til opbevaring af dokumentation med minimumskriterier for opbevaringstid, som på hensigtsmæssig måde gør det muligt at spore, hvor i processen det enkelte støjcertifikat befinder sig med hensyn til udstedelse, opretholdelse, ændring, inddragelse eller tilbagekaldelse.

b) Dokumentationen skal mindst omfatte:

1) de dokumenter, der er leveret af ansøgeren

2) de dokumenter, der er udarbejdet i løbet af undersøgelsen, i hvilke aktiviteterne og de endelige resultater af de i 21B.420, litra b) definerede elementer er fastsat, og

3) en kopi af certifikatet, herunder ændringer.

c) Dokumenterne skal opbevares i mindst 6 år efter, at de er udgået fra det nationale register.

SUBPART J - KONSTRUKTIONSORGANISATIONSGODKENDELSE

De administrative procedurer fastlagt af agenturet finder anvendelse.

SUBPART K - DELE OG APPARATUR

De administrative procedurer fastlagt af agenturet finder anvendelse.

(SUBPART L - FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART M - REPARATIONER

De administrative procedurer fastlagt af agenturet finder anvendelse.

(SUBPART N - FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART O - ETSO-GODKENDELSER

De administrative procedurer fastlagt af agenturet finder anvendelse.

(SUBPART P - FINDER IKKE ANVENDELSE)

SUBPART Q - IDENTIFIKATION AF MATERIEL, DELE OG APPARATUR

De administrative procedurer fastlagt af agenturet finder anvendelse.

Tillæg

>PIC FILE= "L_2003243DA.005902.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243DA.006001.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243DA.006101.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243DA.006201.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243DA.006301.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243DA.006401.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243DA.006501.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243DA.006601.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243DA.006701.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243DA.006801.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243DA.006901.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243DA.007001.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243DA.007101.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243DA.007201.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243DA.007301.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243DA.007401.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243DA.007501.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243DA.007601.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243DA.007701.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243DA.007801.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243DA.007901.TIF">

Top