Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1159

Kommissionens forordning (EF) nr. 1159/2003 af 30. juni 2003 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06 for indførsel af rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler og om ændring af forordning (EF) nr. 1464/95 og (EF) nr. 779/96

OJ L 162, 1.7.2003, p. 25–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 182 - 191
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 182 - 191
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 182 - 191
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 182 - 191
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 182 - 191
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 182 - 191
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 182 - 191
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 182 - 191
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 182 - 191

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1159/oj

32003R1159

Kommissionens forordning (EF) nr. 1159/2003 af 30. juni 2003 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06 for indførsel af rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler og om ændring af forordning (EF) nr. 1464/95 og (EF) nr. 779/96

EU-Tidende nr. L 162 af 01/07/2003 s. 0025 - 0034


Kommissionens forordning (EF) nr. 1159/2003

af 30. juni 2003

om gennemførelsesbestemmelser for produktionsårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06 for indførsel af rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler og om ændring af forordning (EF) nr. 1464/95 og (EF) nr. 779/96

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker(1), ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 680/2002(2), særlig artikel 22, stk. 2, artikel 26, stk. 1, artikel 38, stk. 6, artikel 39, stk. 6, og artikel 41, stk. 2,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT(3), særlig artikel 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I artikel 1, stk. 1, i protokol 3 om AVS-sukker, i det følgende benævnt "AVS-protokollen", knyttet til bilag V til AVS-EF-partnerskabsaftalen, der blev undertegnet den 23. juni 2000 i Cotonou(4), i det følgende benævnt "AVS-EF-partnerskabsaftalen", og artikel 1, stk. 1, i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Indien om rørsukker(5), i det følgende benævnt "aftalen med Indien", fastsættes det, at Fællesskabet er forpligtet til til garanterede priser at købe og indføre fastsatte mængder af rørsukker med oprindelse i AVS-lande eller Indien, og at disse lande forpligter sig til at levere disse mængder til Fællesskabet.

(2) I artikel 39, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1260/2001 fastsættes det, at der i produktionsårene 2001/02 til 2005/06 og med henblik på en passende forsyning af fællesskabsraffinaderierne opkræves en særlig nedsat importafgift på råt rørsukker med oprindelse i lande, som Fællesskabet har indgået leveringsaftaler med på præferencevilkår. Hidtil er der gennem Rådets afgørelse 2001/870/EF(6) indgået en sådan aftale med de lande i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet (AVS-landene), som er omfattet af AVS-protokollen, og med Indien.

(3) Efter Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse har Fællesskabet i forbindelse med afslutningen af forhandlingerne på grundlag af artikel XXIV i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) forpligtet sig til med virkning fra den 1. januar 1996 at indføre en mængde råt rørsukker fra tredjelande til raffinering med en afgift på 98 EUR pr. ton.

(4) Erfaringerne fra anvendelsen af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2782/76 af 17. november 1976 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for indførsel af præferencesukker(7), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2665/98(8), Kommissionens forordning (EF) nr. 2513/2001 af 20. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser for indførsel under et toldkontingent i forbindelse med præferenceaftaler om råt rørsukker til raffinering(9) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1507/96 af 29. juli 1996 om åbning og forvaltning af visse importtoldkontingenter for råt rørsukker til forsyning af raffinaderierne i Fællesskabet(10), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1250/97(11), viser, at det er berettiget at vedtage fælles bestemmelser om påbegyndelse og forvaltning af de indførsler, der finder sted på grundlag af nævnte kontingenter og aftaler. Forordningerne bør derfor ophæves og erstattes af én forordning.

(5) De generelle bestemmelser vedrørende importlicenser, som er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter(12), senest ændret ved forordning (EF) nr. 325/2003(13), samt de særlige bestemmelser, der gælder for sukkersektoren som fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1464/95(14), senest ændret ved forordning (EF) nr. 995/2002(15), skal anvendes. Med henblik på at lette forvaltningen af indførslen i henhold til denne forordning og sikre overholdelsen af de årlige begrænsninger bør der udarbejdes detaljerede regler for importlicenserne for råsukker udtrykt som hvidt sukker.

(6) Da Rådet ved fastsættelsen af de samlede toldkontingenter, der er omhandlet i artikel 39 i forordning (EF) nr. 1260/2001 og artikel 1 i forordning (EF) nr. 1095/96, ikke fastsatte en overskridelsesmargen for disse mængder, anvendes den i den fælles toldtarif fastsatte afgift fuldt ud på samtlige mængder, der omregnet til hvidt sukker indføres ud over de mængder, som er fastsat i importlicensen. For at undgå, at der opstår et importoverskud ved indførslen til Fællesskabet af råsukker fra de mindst udviklede lande, bør der vedtages bestemmelser, som sikrer, at de indførte sukkermængder faktisk indføres og raffineres inden udgangen af det pågældende produktionsår eller inden en af medlemsstaten fastsat frist.

(7) Da medlemsstaterne har fastsat nogle maksimale raffineringsbehov, og det er nødvendigt så vidt muligt at kontrollere fordelingen af de mængder råsukker, der indføres, bør udstedelsen af importlicenser og muligheden for at overdrage disse begrænses til raffinaderierne, for så vidt angår indførsel under de i artikel 39 i forordning (EF) nr. 1260/2001 og i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1095/96 fastsatte toldkontingenter.

(8) Da der kan opstå uforudsigelige forsinkelser mellem indskibning og levering af et parti sukker, bør der være mulighed for en vis smidighed af hensyn til sådanne forsinkelser. For præferencesukker, jf. artikel 35 i forordning (EF) nr. 1260/2001, der ifølge bestemmelserne i de pågældende aftaler er omfattet af leveringsforpligtelse og ikke hører under toldkontingenterne, bør der ifølge almindelig handelspraksis anvendes en vis smidighed, både hvad gælder de samlede mængder, der leveres i en leveringsperiode, og datoen for begyndelse af en periode.

(9) I artikel 7 i AVS-protokollen og artikel 7 i aftalen med Indien er der fastsat bestemmelser, som finder anvendelse, når en stat ikke har opfyldt sine leveringsforpligtelser i en leveringsperiode. Med henblik på disse bestemmelsers anvendelse skal det defineres, hvordan leveringstidspunktet for et parti præferencesukker fastsættes.

(10) Bestemmelserne vedrørende bevis for oprindelse, jf. artikel 14 i protokol 1 i bilag V til AVS-EF-partnerskabsaftalen eller artikel 47 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks(16), senest ændret ved forordning (EF) nr. 881/2003(17), finder anvendelse, når det skal bevises, at forordningernes bestemmelser om oprindelse af de produkter, der indføres i henhold til nærværende forordning, er blevet overholdt.

(11) Af hensyn til den traditionelle indførsel af toldkontingentmængder, jf. artikel 1 i forordning (EF) nr. 1095/96, bør der i lyset af erfaringen fra anvendelsen af forordning (EF) nr. 1057/96 foretages en fordeling mellem oprindelseslandene af kontingentet på 85463 tons for perioden efter den 1. juli 2003 ved hjælp af samme fordelingsnøgle.

(12) For at sikre, at præferenceindførslerne i forbindelse med denne forordning administreres effektivt, bør der fastsættes bestemmelser om medlemsstaternes registrering af relevante oplysninger og meddelelse heraf til Kommissionen.

(13) Bestemmelserne i denne forordning, for så vidt angår ydelse og forvaltning af importlicenser for præferencesukker AVS-Indien, træder i stedet for bestemmelserne i artikel 8, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 779/96(18), ændret ved forordning (EF) nr. 995/2002, og bestemmelserne i artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1464/95. Disse stykker bør således ophæves, og forordningerne bør ændres tilsvarende.

(14) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Ved denne forordning fastsættes der for produktionsårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06 gennemførelsesbestemmelser for indførsel af rørsukker som led i de toldkontingenter eller præferenceaftaler, der er omhandlet i:

a) artikel 35 i forordning (EF) nr. 1260/2001

b) artikel 39 i forordning (EF) nr. 1260/2001

c) artikel 1 i forordning (EF) nr. 1095/96.

Artikel 2

I denne forordning forstås ved:

a) "raffinaderi": en virksomhed, der indfører sukker med henblik på raffinering, jf. artikel 7, stk. 4, fjerde afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/2001

b) "præferencesukker AVS-Indien": det rørsukker, der er omhandlet i artikel 35, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1260/2001

c) "særligt præferencesukker": det rårørsukker, der er omhandlet i artikel 39, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1260/2001

d) "CXL-indrømmelsessukker": det rårørsukker, der er opført på liste "CXL - De Europæiske Fællesskaber", jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1095/96

e) "AVS-protokol", protokol 3 om AVS-sukker i bilag V til AVS-EF-partnerskabsaftalen

f) "aftalen med Indien": aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Indien om rørsukker

g) "leveringsperiode": den periode, der er fastlagt i forbindelse med forpligtelserne vedrørende præferencesukker AVS-Indien

h) "parti": den mængde sukker, der befinder sig på et givet fartøj, og som faktisk losses i en given europæisk havn i Fællesskabet

i) "vægt tel quel": vægten af sukkeret i foreliggende stand

j) "polariseringsgrad": den faktiske polariseringsgrad af indført råsukker, der om nødvendigt er kontrolleret af medlemsstaternes myndigheder efter den polarimetriske metode, og som udtrykkes med seks decimaler.

Artikel 3

Ved indførsler i forbindelse med de i artikel 1 nævnte kontingenter eller aftaler forelægges der importlicenser, der er udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1291/2000 og (EF) nr. 1464/95, jf. dog bestemmelserne i nærværende forordning.

Artikel 4

1. Importlicensansøgningerne indgives til de kompetente myndigheder i den pågældende indførselsmedlemsstat.

Licenserne må kun udstedes inden for grænserne af de leveringsforpligtelser, der er nævnt i artikel 9, og de kontingentmængder, der er nævnt i artikel 16 og 22.

2. Sikkerheden for licenserne er på 0,30 EUR pr. 100 kg af den sukkermængde, der er anført i licensens rubrik 17.

3. Den periode, i hvilken importlicensansøgninger kan indgives, begynder tre uger før den første dag i det pågældende produktionsår.

Uanset første afsnit gælder det, at når fristen for forpligtelsen til at levere præferencesukker AVS-Indien i en given leveringsperiode er nået for et af udførselslandene, kan licensansøgninger for den følgende leveringsperiode for det pågældende land indgives seks uger før den første dag i det pågældende produktionsår.

4. En importlicens, der er udstedt på grundlag af en ansøgning som omhandlet i stk. 3, første afsnit, er gyldig fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000, eller fra datoen for produktionsårets begyndelse, hvis den ligger senere. En importlicens, der er udstedt på grundlag af en ansøgning som omhandlet i stk. 3, andet afsnit, er gyldig fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000.

Licenserne er gyldige til udgangen af den efterfølgende tredje måned, for så vidt angår præferencesukker AVS-Indien, eller til udgangen af det produktionsår, som licensen vedrører, for så vidt angår særligt præferencesukker og CXL-indrømmelsessukker.

Artikel 5

1. Importlicensansøgninger kan indgives hver uge fra mandag til fredag. Den første arbejdsdag i den følgende uge meddeler medlemsstaterne Kommissionen, for hvilke mængder hvidt sukker eller råsukker, i givet fald udtrykt som hvidt sukker, der blev indgivet importlicensansøgninger for i den foregående uge, med angivelse af produktionsår og mængder pr. oprindelsesland.

2. Gør Kommissionen ikke indsigelse, udstedes licenserne den fjerde arbejdsdag efter den dag, hvor meddelelsen blev givet, jf. stk. 1.

3. Kommissionen beregner hver uge, hvilke mængder der blev ansøgt om importlicens for.

Hvis de mængder, der ansøges om, overstiger mængden for den leveringsforpligtelse for det pågældende land, der er fastsat i henhold til artikel 9 for præferencesukker AVS-Indien, eller det pågældende kontingent for det særlige præferencesukker eller for CXL-indrømmelsessukker, begrænser Kommissionen udstedelsen af licenser for de ansøgte mængder i forhold til den disponible mængde og meddeler medlemsstaterne, at grænsen er nået.

Artikel 6

1. Hver medlemsstat beregner de mængder hvidt sukker og råsukker, der faktisk indføres i henhold til de i artikel 4, stk. 4, nævnte importlicenser, og den omregner i givet fald mængder råsukker til mængder hvidt sukker på grundlag af polariseringsgraden efter metoden i punkt II.3 i bilag I til forordning (EF) nr. 1260/2001.

2. I henhold til artikel 50, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 anvendes den fulde afgift efter den fælles toldtarif, der gælder den dag, hvor produkterne overgår til frit forbrug, uden at dette berører anvendelsen af nærværende forordnings artikel 12, stk. 3, på alle de mængder hvidt sukker udtrykt i vægt tel quel, råsukker udtrykt i vægt tel quel eller råsukker omregnet til hvidt sukker, der indføres ud over de mængder, som er anført i den pågældende importlicens.

Artikel 7

Alle medlemsstater, for så vidt angår præferencesukker AVS-Indien, og de medlemsstater, der er nævnt i artikel 39, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/2001, for så vidt angår særligt præferencesukker og CXL-indrømmelsessukker, meddeler Kommissionen følgende for hvert kontingent eller leveringsforpligtelse og hvert oprindelsesland:

1) inden udgangen af hver måned:

a) de mængder sukker, for hvilke der blev udstedt importlicenser i den foregående måned

b) de mængder råsukker eller mængder hvidt sukker udtrykt i vægt tel quel og som hvidt sukker, der faktisk blev indført i den foregående tredje måned

c) de mængder råsukker udtrykt i vægt tel quel og som hvidt sukker, der blev raffineret i den foregående tredje måned

2) inden den 1. november, for så vidt angår det foregående produktionsår:

a) den samlede mængde, der faktisk blev indført:

- i form af hvidt sukker

- i form af råsukker, der er bestemt til raffinering, udtrykt i vægt tel quel og som hvidt sukker

- i form af råsukker, der er bestemt til direkte konsum, udtrykt i vægt tel quel og som hvidt sukker

b) den mængde råsukker, udtrykt i vægt tel quel og som hvidt sukker, der faktisk blev raffineret.

Artikel 8

Meddelelserne i artikel 5, stk. 1, og artikel 7 fremsendes elektronisk på de formularer, som Kommissionen til det formål tilsender medlemsstaterne.

AFSNIT II PRÆFERENCESUKKER AVS-INDIEN

Artikel 9

1. Kommissionen fastlægger mængderne af leveringsforpligtelserne for hver leveringsperiode og hvert udførselsland i henhold til artikel 3 og 7 i AVS-protokollen, artikel 3 og 7 i aftalen med Indien og artikel 11 og 12 i denne forordning.

2. I behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen på anmodning af et medlemsland eller et udførselsland og efter proceduren i artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/2001 ændre de i stk. 1 nævnte mængder. Ændringerne kan indebære overførsel af mængder mellem to på hinanden følgende leveringsperioder, hvis det ikke skaber forstyrrelser i den forsyningsordning, som er nævnt i artikel 39 i forordning (EF) nr. 1260/2001.

3. Den samlede mængde leveringsforpligtelser for hver leveringsperiode for de pågældende udførselslande indføres som præferencesukker AVS-Indien i forbindelse med leveringsforpligtelserne med nultold.

Leveringsforpligtelsen for produktionsårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06 har følgende løbenummer: "præferencesukker AVS-Indien: nr. 09.4321".

Artikel 10

1. Den dato, hvor det konstateres, at et parti præferencesukker AVS-Indien er blevet leveret, er:

- enten den dato, hvor det i artikel 40 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92(19) omhandlede parti frembydes for toldmyndighederne

- eller den dato, hvor den kortfattede erklæring, der er omhandlet i forordningens artikel 43, forelægges toldmyndighederne.

Bevis for dato for konstatering af levering føres ved at forelægge den påtegnede kopi af det supplerende dokument, jf. artikel 14, stk. 1, eller artikel 15, stk. 2.

2. Uanset stk. 1 er datoen for konstatering af levering, hvis importøren forelægger en erklæring, der er udfærdiget af kaptajnen på det pågældende fartøj, og som er påtegnet af havnemyndighederne og angiver, at det pågældende parti er parat til at blive losset i den pågældende havn, den dato, der er nævnt i den pågældende erklæring, og fra hvilken partiet er parat til at blive losset.

Artikel 11

1. Hvis en mængde præferencesukker AVS-Indien, der udgør en del af eller hele mængden af leveringsforpligtelserne, leveres efter udløbet af den pågældende leveringsperiode, afskrives leveringen alligevel for denne periode, hvis den pågældende mængde blev indskibet rettidigt i udførselshavnen, idet der tages hensyn til den normale transporttid.

Den normale transporttid er det antal dage, der fremkommer ved at dele afstanden i sømil af den normale rute mellem de pågældende to havne, med 480.

2. Stk. 1 gælder ikke for en mængde, som Kommissionen har truffet afgørelse om i henhold til artikel 7, stk. 1 eller 2, i AVS-protokollen eller artikel 7, stk. 1 eller 2, i aftalen med Indien.

Artikel 12

1. Hvis den samlede mængde præferencesukker AVS-Indien, der er afskrevet for en given leveringsperiode, for et udførselsland er lavere end mængden af leveringsforpligtelserne, anvendes bestemmelserne i artikel 7 i AVS-protokollen eller artikel 7 i aftalen med Indien.

2. Stk. 1 anvendes ikke, hvis forskellen mellem mængden af leveringsforpligtelserne og den samlede mængde præferencesukker AVS-Indien, der er afskrevet, er lig med eller lavere end 5 % af mængden af leveringsforpligtelserne og 5000 tons sukker udtrykt som hvidt sukker.

3. De mængder, der indføres i form af den positive tolerance, som er fastsat i artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1291/2000, henføres uanset artikel 50 i forordning (EF) nr. 1291/2000 under ordningen for præferencesukker AVS-Indien, såfremt de er omfattet af det oprindelsescertifikat, som er omhandlet i artikel 14 eller 15 i nærværende forordning.

4. Anvendes bestemmelserne i stk. 2 og 3, nedsætter eller forhøjer Kommissionen mængden af leveringsforpligtelserne for den følgende leveringsperiode med restmængden af forskellene.

Artikel 13

Importlicensansøgninger og importlicenser indeholder følgende angivelser:

a) i rubrik 8: oprindelseslandet (land omfattet af AVS-protokollen eller Indien)

b) i rubrik 17 og 18: mængden af sukker udtrykt som hvidt sukker

c) i rubrik 20 mindst en af følgende angivelser:

- Aplicación del Reglamento (CE) n° 1159/2003, n° ... (azúcar preferente ACP-India: n° 09.4321)

- Anvendelse af forordning (EF) nr. 1159/2003, nr. ... (præferencesukker AVS Indien: nr. 09.4321)

- Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003, Nr. ... (Präferenzzucker AKP Indien: Nr. 09.4321)

- Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003, αριθ. ... (προτιμησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-Ινδία: αριθ. 09.4321)

- Application of Regulation (EC) No 1159/2003, No ... (ACP-India preferential sugar: No 09.4321)

- Application du règlement (CE) n° 1159/2003, n° ... (sucre préférentiel ACP Inde: n° 09.4321)

- Applicazione del regolamento (CE) n. 1159/2003, n. ... (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4321)

- Toepassing van Verordening (EG) nr. 1159/2003, nr. ... (preferentiële suiker ACS-India: nr. 09.4321)

- Aplicação do Regulamento (CE) n.o 1159/2003, n.o ... (açúcar preferencial ACP Índia: n° 09.4321)

- Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 soveltaminen, nro ... (etuuskohteluun oikeutettu AKT-Intia-sokeri: nro 09.4321)

- Tillämpning av förordning (EG) nr 1159/2003, nr ... (förmånssocker AVS-Indien: nr 09.4321)

Uanset artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan en importlicens, som i rubrik 15 og 16 indeholder varebeskrivelsen og angivelsen KN-kode 1701 99 10, i givet fald anvendes til at indføre sukker under KN-kode 1701 11 90.

Artikel 14

1. Foruden det oprindelsesbevis, der er nævnt i artikel 14 i protokol 1 i bilag V til AVS-EF-partnerskabsaftalen, forelægges et supplerende dokument med:

a) mindst en af følgende angivelser:

- Aplicación del Reglamento (CE) n° 1159/2003, n° ... (azúcar preferente ACP-India: n° 09.4321)

- Anvendelse af forordning (EF) nr. 1159/2003, nr. ... (præferencesukker AVS-Indien: nr. 09.4321)

- Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003, Nr. ... (Präferenzzucker AKP-Indien: Nr. 09.4321)

- Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003, αριθ. ... (προτιμησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-Ινδία: αριθ. 09.4321)

- Application of Regulation (EC) No 1159/2003, No ... (ACP-India preferential sugar: No 09.4321)

- Application du règlement (CE) n° 1159/2003, n° ... (sucre préférentiel ACP-Inde: n° 09.4321)

- Applicazione del regolamento (CE) n. 1159/2003, n. ... (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4321)

- Toepassing van Verordening (EG) nr. 1159/2003, nr. ... (preferentiële suiker ACS-India: nr. 09.4321)

- Aplicação do Regulamento (CE) n.o 1159/2003, n.o ... (açúcar preferencial ACP-Índia: n° 09.4321)

- Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 soveltaminen, nro ... (etuuskohteluun oikeutettu AKT-Intia-sokeri: nro 09.4321)

- Tillämpning av förordning (EG) nr 1159/2003, nr ... (förmånssocker AVS-Indien: nr 09.4321)

b) datoen for indskibning af produkterne og den pågældende leveringsperiode, idet den anførte periode ikke påvirker oprindelsescertifikatets gyldighed ved indførsel

c) KN-kode for det pågældende produkt.

2. Oprindelsesbeviset og det supplerende dokument, der indeholder varebeskrivelsen af sukker under KN-kode 1701 99 10, kan i givet fald anvendes til at indføre sukker under KN-kode 1701 11 90.

3. Med henblik på kontrol forelægger den pågældende i givet fald for myndighederne i den medlemsstat, hvor produkterne overgår til frit forbrug, kopien af det i stk. 1 omhandlede supplerende dokument, på hvilket han har anført:

a) den dato, hvor indskibning af sukkeret i udførselshavnen blev afsluttet, som fastslået i det relevante søfartsdokument

b) den dato, der er nævnt i artikel 10, stk. 1

c) oplysninger om indførselsforretningen, herunder polariseringsgrad og de mængder udtrykt i vægt, der faktisk er indført.

Artikel 15

1. Ved anvendelse af dette afsnit anses det præferencesukker AVS-Indien, hvis oprindelse er fastslået efter de i Fællesskabet gældende bestemmelser, og for hvilket oprindelsesbeviset føres i form af et oprindelsescertifikat, som er udstedt i henhold til artikel 47 i forordning (EØF) nr. 2454/93, at have oprindelse i Indien.

2. Et supplerende dokument forelægges med:

a) mindst en af følgende angivelser:

- Aplicación del Reglamento (CE) n° 1159/2003, n° ... (azúcar preferente ACP-India: n° 09.4321)

- Anvendelse af forordning (EF) nr. 1159/2003, nr. ... (præferencesukker AVS-Indien: nr. 09.4321)

- Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003, Nr. ... (Präferenzzucker AKP-Indien: Nr. 09.4321)

- Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003, αριθ. ... (προτιμησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-Ινδία: αριθ. 09.4321)

- Application of Regulation (EC) No 1159/2003, No ... (ACP-India preferential sugar: No 09.4321)

- Application du règlement (CE) n° 1159/2003, n° ... (sucre préférentiel ACP-Inde: n° 09.4321)

- Applicazione del regolamento (CE) n. 1159/2003, n. ... (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4321)

- Toepassing van Verordening (EG) nr. 1159/2003, nr. ... (preferentiële suiker ACS-India: nr. 09.4321)

- Aplicação do Regulamento (CE) n.o 1159/2003, n.o ... (açúcar preferencial ACP-Índia: n.o 09.4321)

- Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 soveltaminen, nro ... (etuuskohteluun oikeutettu AKT Intia-sokeri: nro 09.4321)

- Tillämpning av förordning (EG) nr 1159/2003, nr ... (förmånssocker AVS-Indien: nr 09.4321)

b) datoen for indskibning af produkterne og den pågældende leveringsperiode, idet den anførte periode ikke påvirker oprindelsescertifikatets gyldighed ved indførsel

c) KN-kode for det pågældende produkt.

3. Oprindelsescertifikatet og det supplerende dokument, der indeholder varebeskrivelsen af sukker i KN-kode 1701 99, kan i givet fald anvendes til at indføre sukker i KN-kode 1701 11.

4. Med henblik på kontrol forelægger den pågældende i givet fald for myndighederne i den medlemsstat, hvor produkterne overgår til frit forbrug, kopien af det i stk. 2 omhandlede supplerende dokument, på hvilket han har anført:

a) den dato, hvor indskibning af sukkeret i den indiske udførselshavn blev afsluttet, som fastslået i det relevante søfartsdokument

b) den dato, der er nævnt i artikel 10, stk. 1

c) oplysninger om indførselsforretningen, herunder sukkerets polariseringsgrad og de mængder råsukker, der faktisk er blevet indført.

AFSNIT III SÆRLIGT PRÆFERENCESUKKER

Artikel 16

Kommissionen fastslår efter proceduren i artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/2001 de manglende mængder, der er omhandlet i artikel 39, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/2001, pr. produktionsår eller del af produktionsår på grundlag af en foreløbig og fuldstændig fællesskabsopgørelse over forsyningerne af råsukker. Disse mængder indføres som særligt præferencesukker i forbindelse med toldkontingenterne med nultold. De kan fordeles mellem de medlemsstater, der er nævnt i artikel 39, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/2001, i forhold til deres forventede maksimale behov.

Leveringsforpligtelsen har for produktionsårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06 følgende løbenummer: "særligt præferencesukker: nr. 09.4322".

Artikel 17

1. Ved indførsler i forbindelse med de i artikel 16 nævnte kontingenter anvendes en minimumskøbspris for råsukker af standardkvalitet (cif franko ab europæiske havne i Fællesskabet), som raffinaderierne skal betale.

2. For hvert produktionsår svarer minimumskøbsprisen til den interventionspris for råsukker, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/2001, nedsat med beløbet, multipliceret med koefficienten 0,92 for råsukker, for tilpasningsstøtten til raffinaderier i det pågældende produktionsår.

Artikel 18

1. Importlicenser må kun udstedes af de medlemsstater, der er nævnt i artikel 39, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/2001, og kun til fordel for de raffinaderier, der ved en erklæring, som ledsager licensansøgningen, forpligter sig til at raffinere den pågældende mængde råsukker inden udgangen af det produktionsår, i hvilket råsukkeret indføres.

2. Raffinaderier kan overdrage deres importlicenser til andre raffinaderier. I så fald underretter de straks myndighederne i den medlemsstat, som har udstedt licenserne, herom. Forpligtelserne til at indføre og raffinere kan dog ikke overdrages, og artikel 9 i forordning (EF) nr. 1291/2000 anvendes fortsat.

3. Hvis overgang til frit forbrug ikke finder sted i den medlemsstat, der har udstedt importlicensen, modtager indførselsmedlemsstaten oprindelsescertifikatet og det supplerende dokument, som er udfyldt i overensstemmelse med artikel 20 og 21, og sender en kopi videre til den medlemsstat, som har udstedt importlicensen.

4. Det raffinaderi, der har ansøgt om importlicens, skal senest tre måneder efter udløbet af den i stk. 1 nævnte raffineringsfrist forelægge den medlemsstat, som har udstedt importlicensen, et acceptabelt bevis for raffineringen.

5. Hvis sukkeret ikke raffineres inden fristens udløb, skal det raffinaderi, som ansøgte om importlicensen, erlægge et beløb, der svarer til den fulde afgift i det pågældende produktionsår for råsukker henhørende under KN-kode 1701 11 90, i givet fald forhøjet med den højeste tillægsafgift, som konstateres i løbet af det pågældende produktionsår.

6. Har det ikke været muligt at levere en mængde sukker så betids, at det kunne raffineres inden udgangen af det pågældende produktionsår, kan indførselsmedlemsstaten på anmodning af raffinaderiet forlænge licensens gyldighedsperiode med 30 dage fra begyndelsen af det følgende produktionsår. I så fald afskrives den pågældende mængde råsukker på kontingentet for det foregående produktionsår.

7. Har det ikke været muligt at raffinere en mængde sukker inden udgangen af det pågældende produktionsår, kan den pågældende medlemsstat på anmodning af raffinaderiet forlænge raffineringsfristen med højst 90 dage fra begyndelsen af det følgende produktionsår. I så fald raffineres det pågældende råsukker inden udløbet af den forlængede frist og afskrives på kontingentet for det foregående produktionsår.

Artikel 19

I importlicensansøgningen og importlicensen anføres følgende angivelser:

a) i rubrik 8: oprindelseslandet eller -landene (land omfattet af AVS-protokollen eller Indien)

b) i rubrik 17 og 18: mængden af råsukker, udtrykt som hvidt sukker

c) i rubrik 20 mindst en af følgende angivelser:

- "Azúcar preferente especial, azúcar en bruto destinado al refino, importado en virtud del apartado 1 del artículo 39 del Reglamento (CE) n° 1260/2001. Contingente n° ... (azúcar preferente especial: n° 09.4322)"

- "'Særligt præferencesukker', råsukker bestemt til raffinering, der indføres i henhold til artikel 39, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1260/2001, Kontingent nr. ... (Særligt præferencesukker: nr. 09.4322)"

- "'Sonderpräferenzzucker': gemäß Artikel 39 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 eingeführter Rohzucker zur Raffination, Kontingent Nr. ... (Sonderpräferenzzucker: Nr. 09.4322)"

- "Ειδική προτιμησιακή ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, ποσόστωση αριθ. ... (ειδική προτιμησιακή ζάχαρη: αριθ. 09.4322)"

- "Special preferential sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 39(1) of Regulation (EC) No 1260/2001, Quota No ... (ACP-India preferential sugar: No 09.4322)"

- "'Sucre préférentiel spécial', sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001, contingent n° ... (sucre préférentiel spécial: n° 09.4322)"

- "Zucchero preferenziale speciale, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Contingente n. ... (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4322)"

- "'Bijzondere preferentiële suiker', ruwe suiker bestemd om te worden geraffineerd, ingevoerd overeenkomstig artikel 39, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1260/2001, contingent nr. ... (bijzondere preferentiële suiker: nr. 09.4322)"

- "'Açúcar preferencial especial', açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 39.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001, Contingente n.o ... (açúcar preferencial especial: n.o 09.4322)"

- "'Erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri', puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, joka on tuotu asetuksen (EY) N:o 1260/2001 39 artiklan 1 kohdan mukaisesti, Kiintiö nro ... (erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri: nro 09.4322)"

- "'Särskilt förmånssocker', råsocker för raffinering som importeras i enlighet med artikel 39.1 i förordning (EG) nr 1260/2001, tullkvot nr ... (särskilt förmånssocker: nr 09.4322)"

Artikel 20

1. Foruden det oprindelsesbevis, der er nævnt i artikel 14 i protokol 1 i bilag V til AVS-EF-partnerskabsaftalen, forelægges et supplerende dokument med:

a) mindst en af følgende angivelser:

- Contingente n° ... (azúcar preferente especial: n° 09.4322) - Reglamento (CE) n° 1159/2003

- Kontingent nr. ... (Særligt præferencesukker: nr. 09.4322), - forordning (EF) nr. 1159/2003

- Kontingent Nr. ... (Sonderpräferenzzucker: Nr. 09.4322) - Verordnung (EG) Nr. 1159/2003

- Ποσόστωση αριθ. ... (ειδική προτιμησιακή ζάχαρη: αριθ. 09.4322) - κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2003

- Quota No ... (ACP-India preferential sugar: No 09.4322) - Regulation (EC) No 1159/2003

- Contingent n° ... (sucre préférentiel spécial: n° 09.4322) - Règlement (CE) n° 1159./2003

- Contingente n. ... (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4322) - regolamento (CE) n. 1159/2003

- Contingent nr. ... (bijzondere preferentiële suiker: nr. 09.4322) - Verordening (EG) nr. 1159/2003

- Contingente n.o ... (açúcar preferencial especial: n.o 09.4322) - regulamento (CE) n.o 1159/2003

- Kiintiö nro ... (erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri: nro 09.4322) - asetus (EY) N:o 1159/2003

- Tullkvot nr ... (särskilt förmånssocker: nr 09.4322), - förordning (EG) nr 1159/2003.

b) KN-kode 1701 11 10.

2. Med henblik på kontrol forelægger den pågældende i givet fald for indførselsmedlemsstatens myndigheder kopien af det i stk. 1 omhandlede supplerende dokument, på hvilket han har anført oplysninger om indførselsforretningen, herunder sukkerets polariseringsgrad og de mængder udtrykt i vægt, der faktisk er overgået til frit forbrug.

Artikel 21

1. Ved anvendelse af dette afsnit anses det særlige præferencesukker, hvis oprindelse er fastslået efter de i Fællesskabet gældende bestemmelser, og for hvilket oprindelsesbeviset føres i form af et oprindelsescertifikat, som er udstedt i henhold til artikel 47 i forordning (EØF) nr. 2454/93, at have oprindelse i Indien.

2. Et supplerende dokument med mindst en af følgende angivelser forelægges:

- Contingente n° ... (azúcar preferente especial: n° 09.4322) - Reglamento (CE) n° 1159/2003

- Kontingent nr. ... (Særligt præferencesukker: nr. 09.4322), - forordning (EF) nr. 1159/2003

- Kontingent Nr. ... (Sonderpräferenzzucker: Nr. 09.4322) - Verordnung (EG) Nr. 1159/2003

- Ποσόστωση αριθ. ... (ειδική προτιμησιακή ζάχαρη: αριθ. 09.4322) - κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2003

- Quota No ... (ACP-India preferential sugar: No 09.4322) - Regulation (EC) No 1159/2003

- Contingent n° ... (sucre préférentiel spécial: n° 09.4322) - règlement (CE) n° 1159/2003

- Contingente n. ... (zucchero preferenziale ACP-India: n. 09.4322) - regolamento (CE) n. 1159/2003

- Contingent nr. ... (bijzondere preferentiële suiker: nr. 09.4322) - Verordening (EG) nr. 1159/2003

- Contingente n.o ... (açúcar preferencial especial: n.o 09.4322) - regulamento (CE) n.o 1159/2003

- Kiintiö nro ... (erityiseen etuuskohteluun oikeutettu sokeri: nro 09.4322) - asetus (EY) N:o 1159/2003

- Tullkvot nr ... (särskilt förmånssocker: nr 09.4322), - förordning (EG) nr 1159/2003

3. Med henblik på kontrol forelægger den pågældende i givet fald for indførselsmedlemsstatens myndigheder kopien af det i stk. 2 omhandlede supplerende dokument, på hvilket han har anført oplysninger om indførselsforretningen, herunder sukkerets polariseringsgrad og de mængder råsukker, der faktisk er blevet indført.

AFSNIT IV CXL-INDRØMMELSESSUKKER

Artikel 22

1. For hvert produktionsår indføres der en mængde på 85463 tons råsukker, bestemt til raffinering og henhørende under KN-kode 1701 11 10, som CXL-indrømmelsessukker i forbindelse med toldkontingenterne med en afgift på 98 EUR pr. ton.

Leveringsforpligtelsen har for produktionsårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06 følgende løbenummer: "CXL-indrømmelsessukker: nr. 09.4323".

2. Den i stk. 1 nævnte mængde fordeles mellem oprindelseslandene som følger:

>TABELPOSITION>

Mængderne afskrives på de mængder, der er omhandlet i artikel 39, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/2001, og medregnes ved anvendelse af nævnte artikels stk. 3 og 4.

3. Afgiften på 98 EUR gælder for råsukker af standardkvalitet som fastsat i bilag I, punkt II, til forordning (EF) nr. 1260/2001.

Hvis polariseringsgraden for det indførte råsukker ikke er 96, forhøjes eller nedsættes afgiften på 98 EUR pr. ton med 0,14 % for hver tiendedel grads afvigelse.

Artikel 23

1. Importlicenser må kun udstedes af de medlemsstater, der er nævnt i artikel 39, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/2001, og kun til fordel for de raffinaderier, der ved en erklæring, som ledsager licensansøgningen, forpligter sig til at raffinere den pågældende mængde råsukker inden udgangen af det produktionsår, i hvilket råsukkeret indføres.

2. Raffinaderier kan overdrage deres importlicenser til andre raffinaderier. I så fald underretter de straks myndighederne i den medlemsstat, som har udstedt licenserne, herom. Forpligtelserne til at indføre og raffinere kan dog ikke overdrages, og artikel 9 i forordning (EF) nr. 1291/2000 anvendes fortsat.

3. Hvis indførsel ikke finder sted i den medlemsstat, der har udstedt importlicensen, modtager indførselsmedlemsstaten det supplerende dokument, som er udfyldt i overensstemmelse med artikel 25, og sender en kopi videre til den medlemsstat, som har udstedt importlicensen.

4. Det raffinaderi, der har ansøgt om importlicens, skal senest tre måneder efter udløbet af den i stk. 1 nævnte raffineringsfrist forelægge den medlemsstat, som har udstedt importlicensen, et acceptabelt bevis for raffineringen.

5. Hvis sukkeret ikke raffineres inden fristens udløb, skal det raffinaderi, som ansøgte om importlicensen, erlægge et beløb, der svarer til den fulde afgift i det pågældende produktionsår for råsukker henhørende under KN-kode 1701 11 90, i givet fald forhøjet med den højeste tillægsafgift, som konstateres i løbet af det pågældende produktionsår.

6. Har det ikke været muligt at levere en mængde sukker så betids, at det kunne raffineres inden udgangen af det pågældende produktionsår, kan indførselsmedlemsstaten på anmodning af raffinaderiet forlænge licensens gyldighedsperiode med 30 dage fra begyndelsen af det følgende produktionsår. I så fald afskrives den pågældende mængde råsukker på kontingentet for det foregående produktionsår.

7. Har det ikke været muligt at raffinere en mængde sukker inden udgangen af det pågældende produktionsår, kan den pågældende medlemsstat på anmodning af raffinaderiet forlænge raffineringsfristen med højst 90 dage fra begyndelsen af det følgende produktionsår. I så fald raffineres det pågældende råsukker inden udløbet af den forlængede frist og afskrives på kontingentet for det foregående produktionsår.

Artikel 24

Importlicensansøgningen og importlicensen indeholder følgende angivelser:

a) i rubrik 8: oprindelseslandet (land omfattet af den særlige ordning til fordel for de lande, der er nævnt i artikel 22, stk. 2)

b) i rubrik 17 og 18: mængden af råsukker, udtrykt i "vægt tel quel"

c) i rubrik 20 mindst en af følgende angivelser:

- "Azúcar concesiones CXL, azúcar en bruto destinado al refino, importado en virtud del apartado 1 del artículo 22 del Reglamento (CE) n° 1159/2003. Contingente n° ... (azúcar concesiones CXL: n° 09.4323)"

- "'CXL-indrømmelsessukker', råsukker bestemt til raffinering, indført i henhold til artikel 22, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1159/2003. Kontingent nr. ... (CXL-indrømmelsessukker: nr. 09.4323)"

- "'Zucker Zugeständnisse CXL': gemäß Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003 eingeführter Rohzucker zur Raffination. Kontingent Nr. ... (Zucker Zugeständnisse CXL: Nr. 09.4323)"

- "Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα, που εισάγεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003. Ποσόστωση αριθ. ... (ζάχαρη παραχωρήσεων CXL: αριθ. 09.4323)"

- "CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 22(1) of Regulation (EC) No 1159/2003. Quota No ... (CXL concessions sugar: No 09.4323)"

- "'Sucre concessions CXL', sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1159/2003. Contingent n° ... (sucre concessions CXL: n° 09.4323)"

- "Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003. Contingente n. ... (zucchero concessioni CXL: n. 09.4323)"

- "'Suiker CXL-concessies', voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 22, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1159/2003. Contingent nr. ... (suiker CXL-concessies: nr. 09.4323)"

- "'Açúcar concessões CXL', açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 22.o do Regulamento (CE) n.o 1159/2003. Contingente n.o ... (açúcar concessões CXL: n.o 09.4323)"

- "'CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri', puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, joka on tuotu asetuksen (EY) N:o 1159/2003 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Kiintiö nro ... (CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri: nro 09.4323)"

- "Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering som har importerats i enlighet med artikel 22.1 i förordning (EG) nr 1159/2003. Tullkvot nr ... (socker enligt CXL-medgivande: nr 09.4323)"

d) i rubrik 24 mindst en af følgende angivelser:

- "Importación sujeta a un derecho de 9,8 euros por 100 kilogramos de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 22 del Reglamento (CE) n° 1159/2003"

- "Indførsel med en afgift på 9,8 EUR pr. 100 kg råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 1159/2003"

- "Einfuhr zum Zollsatz von 9,8 EUR je 100 kg Rohzucker der Standardqualität gemäß Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 1159/2003"

- "Εισαγωγή με δασμό 9,8 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα ακατέργαστης ζάχαρης του ποιοτικού τύπου σε εφαρμογή του άρθρου 22, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003"

- "Import at a duty of EUR 9,8 per 100 kilograms of standard quality raw sugar in accordance with Article 22 of Regulation (EC) No 1159/2003"

- "Importation à droit de 9,8 euros par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type en application de l'article 22 du règlement (CE) n° 1159/2003"

- "Importazione con un dazio di 9,8 EUR/100 kg di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003"

- "Invoerrecht van 9,8 euro per 100 kilogram ruwe suiker van standaardkwaliteit, overeenkomstig artikel 22 van Verordening (EG) nr. 1159/2003"

- "Importação com direito de 9,8 euros por 100 quilogramas de açúcar bruto da qualidade-tipo, nos termos do artigo 22.o do Regulamento (CE) n.o 1159/2003"

- "Asetuksen (EY) N:o 1159/2003 22 artiklan mukaisesti 9,8 euron tullilla 100:aa kilogrammaa kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri"

- "Import till en tullsats av 9,8 euro per 100 kg råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 22 i förordning (EG) nr 1159/2003"

Artikel 25

1. Ved anvendelse af dette afsnit anses det CXL-indrømmelsessukker, hvis oprindelse er fastslået efter de i Fællesskabet gældende bestemmelser, og for hvilket oprindelsesbeviset føres i form af et oprindelsescertifikat, som er udstedt i henhold til artikel 47 i forordning (EØF) nr. 2454/93, at have oprindelse i Cuba eller Brasilien.

2. Et supplerende dokument med mindst en af følgende angivelser forelægges:

- "Contingente n° ... (azúcar concesiones CXL: n° 09.4323) - Reglamento (CE) n° 1159/2003"

- "Kontingent nr. ... (CXL-indrømmelsessukker: nr. 09.4323) - forordning (EF) nr. 1159/2003"

- "Kontingent Nr. ... (Zucker Zugeständnisse CXL: Nr. 09.4323) - Verordnung (EG) Nr. 1159/2003"

- "Ποσόστωση αριθ. ... (ζάχαρη παραχωρήσεων CXL: αριθ. 09.4323) - κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2003"

- "Quota No ... (CXL concessions sugar: No 09.4323) - Regulation (EC) No 1159/2003"

- "Contingent n° ... (sucre concessions CXL: n° 09.4323) - règlement (CE) n° 1159/2003"

- "Contingente n. ... (zucchero concessioni CXL: n. 09.4323) - regolamento (CE) n. 1159/2003"

- "Contingent nr. ... (suiker CXL-concessies: nr. 09.4323) - Verordening (EG) nr. 1159/2003"

- "Contingente n.o ... (açúcar concessões CXL: n.o 09.4323) - Regulamento (CE) n.o 1159/2003"

- "Kiintiö nro ... (CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri: nro 09.4323) - asetus (EY) N:o 1159/2003"

- "Tullkvot nr ... (socker enligt CXL-medgivande: nr 09.4323), - förordning (EG) nr 1159/2003"

3. Med henblik på kontrol forelægger den pågældende i givet fald for indførselsmedlemsstatens myndigheder kopien af det i stk. 2 omhandlede supplerende dokument, på hvilket han har anført oplysninger om indførselsforretningen, herunder sukkerets polariseringsgrad og de mængder råsukker, der faktisk er blevet indført.

Artikel 26

For de mængder fra Cuba eller Brasilien, der er nævnt i artikel 22, stk. 2, og for hvilke der ikke udstedes importlicenser inden den 1. april i indeværende produktionsår, beslutter Kommissionen under hensyn til leveringsprogrammerne, at der kan tildeles licenser for andre tredjelande end dem, der er nævnt i den pågældende artikel.

AFSNIT V BESTEMMELSER OM OPHÆVELSE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 27

Artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 779/96 ophæves.

Artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1464/95 ophæves.

Artikel 28

Forordning (EØF) nr. 2782/76, (EF) nr. 1507/96 og (EF) nr. 2513/2001 ophæves.

De anvendes dog fortsat for de indførte produkter, der blev indskibet, og/eller for hvilke indførselsangivelserne blev antaget, inden denne forordning anvendes.

Artikel 29

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 2003.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.

(2) EFT L 104 af 20.4.2002, s. 26.

(3) EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.

(4) EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(5) EFT L 190 af 23.7.1975, s. 36.

(6) EFT L 325 af 8.12.2001, s. 21.

(7) EFT L 318 af 18.11.1976, s. 13.

(8) EFT L 336 af 11.12.1998, s. 20.

(9) EFT L 339 af 21.12.2001, s. 19.

(10) EFT L 189 af 30.7.1996, s. 82.

(11) EFT L 173 af 1.7.1997, s. 92.

(12) EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(13) EUT L 47 af 21.2.2003, s. 21.

(14) EFT L 144 af 28.6.1995, s. 14.

(15) EFT L 152 af 12.6.2002, s. 11.

(16) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(17) EUT L 134 af 29.5.2003, s. 1.

(18) EFT L 106 af 30.4.1996, s. 9.

(19) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

Top