Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1123

Kommissionens forordning (EF) nr. 1123/2003 af 26. juni 2003 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 934/2003 omhandlede licitation

OJ L 158, 27.6.2003, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1123/oj

32003R1123

Kommissionens forordning (EF) nr. 1123/2003 af 26. juni 2003 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 934/2003 omhandlede licitation

EU-Tidende nr. L 158 af 27/06/2003 s. 0047 - 0047


Kommissionens forordning (EF) nr. 1123/2003

af 26. juni 2003

om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 934/2003 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000(2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1163/2002(4) ændret ved forordning (EF) nr. 1324/2002(5), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) En licitation over restitutionen ved udførsel af blød hvede til visse tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 934/2003(6).

(2) I overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1501/95 kan Kommissionen på grundlag af de meddelte bud efter proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92 beslutte, at licitationen skal være uden virkning.

(3) Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der ikke fastsættes nogen maksimumsrestitution.

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De bud, der er meddelt fra den 20. til den 26. juni 2003 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 934/2003 omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af blød hvede, skal være uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 27. juni 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juni 2003.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.

(2) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 1.

(3) EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7.

(4) EFT L 170 af 29.6.2002, s. 46.

(5) EFT L 194 af 23.7.2002, s. 26.

(6) EUT L 133 af 29.5.2003, s. 42.

Top